Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 11: ಆರ್ನಲ್ಲೊ ಪಾಸ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : September 18, 2020 at 1:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 11 – ಆರ್ನಲ್ಲೊ ಪಾಸ್

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಚವ್ಗಾಂ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ, ಫುಡೆಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಧರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ದೋನ್ ಮಾಡಾ ಹಿತ್ಲಾಂ ಪಲ್ತಡಿ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ತಡ್, ಪಶ್ಚಿಮಾಕ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಚಡುಣೆಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ಮೈಲ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆಂ.

ತೆ ಪಂದ್ರಾಯೀ ಜಣ್, ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್, ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಣಿಂ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪಿಸ್ಪಿಸೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾವೂರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚಿ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ವಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ಸವಾರಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್, ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಜೆಮೆವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕೋಣ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರೀ, ನಿದನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮಸ್ಕರೆಞ, ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಪೈ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗೆ ರಾವ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ವೋರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಜ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತೆಣೆಂ, ಬಂದ್ರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿಯೀ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜಾಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ದೊಣ್ಕಾರ್ ಮಾಪ್ಳಿ, ಆನಿ ದೋನ್ ದೊಣಿ, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದೊಣಿಂನಿ, ನ್ಹಂಯಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ವಚೊನ್, ಶೇಡಿಗುರಿಚ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್ – ಮೊಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ವಾಟೆರ್ – ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ದೊಣ್ಕಾರ್‌ಯೀ, ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಿನತೆ ವರ್ವಿಂ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಚೊನ್, ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ, ತೆ ಬಾವ್ಡೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತೆ ಪರ್ತುನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ದೊಣ್ಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ದೊಣಿ ಘೆವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ನಿಶ್ಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಲಾಗಿಂ ದೆಡಾ ಮಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಿಂತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿ ಭುಕ್-ತಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಸರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ತಸಲೆ ಮಾನಾಯ್, ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಪರಿಂ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಯಂತ್ರಾಪರಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆ.

“ತುಮಿ ದೊಣಿಂಚೆರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಶೇಡಿಗುರಿ ತಡಿರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್, ದೊಣ್ಕಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ಲೆ. ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್, ಮಸ್ಕರೆಞ, ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಪೈ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ಕಾಮ್, ಚಡ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ, ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ತಾಣಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವಯ್ಲೆ. ದೊಗಾಂಕ್ – ಉಜ್ವಾಡಿ ನಾಸ್ತಾಂ – ಮೊಳ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್, ‘ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ನಸ್ರಾನಿ’ ಕಿತ್ಲೆ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯ್ ಥೊಡೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ತಸಲೊ ಚುರುಕ್ ಮತಿಚೊ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡಾವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೊನೀ ವಾಟೆಂನಿ ಪಹರೊ ದವರ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್, ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಉಂದಿರ್ ಶಿರ್ಕೊಂಚೆಪರಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತೊ ನಾ.

ತಪಾಸಣೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. “ಚಡುಣೆಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್, ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೊವ್ಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ನಿದೆನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲಿ.

VJP Saldanha“ಕಾಮ್, ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ” ಸಂತೊಸ್ಲೊ ಜಮೆದಾರ್. “ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್… ಹೋಶ್ಯಾರ್!” ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಭಾಗ್ ಕೆಲೆ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಣಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಸೊ ಮೆಳನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್-ಚಾಳಿಸ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಹರಜ್ ಕರ್ನ್, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್, ಉಲೊ ಆಯ್ಕತಚ್ ಫುಡೆಂ ಸರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ, ಲಾಗಿಂ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ನಿಮಿಷಾಂಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ದಿಲಿ.

ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾತಚ್, ಉರ್ಲೆಲೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆ. ತಲ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್, ಭಾಲೊ ಕೊಣೆಂಯೀ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಬಗಾರ್, ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಿವೆಚ್ ಧರ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆನಿ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಭ್ ನಾ, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಚ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಥೊಡೆಂ ಧನ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್; ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ವಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಝಾ ಆಸಾ – ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಚೊ ಘುಟ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ; ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಂಕಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾನ್ವಾರಾಂಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಿಂಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ದಂಡವ್ನ್, ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ – ಅಶೆಂ, ತವಳ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಜಮೆದಾರಾಂಚೆಂ, ಸುಫೆದಾರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಭಕ್ಷಿಂಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಾನಾಂಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಚೊ ಪಾಸ್ ಅರ್ನತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾರಾ ಜಣ್ ಜೆಮೆವ್ನ್ ಆನಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಕ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾಕು ಪೈಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ತೆದೊಳ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆತುರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಖಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಟ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಜ್ವಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ತಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಲೋವ್ ಉಚಾರುನ್ ಉಲವ್ನ್ ತೆ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮೊಳ್ಯಾಂತ್, ತೆ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಕಸಲೊಗೀ ಪಿಸ್ಪಿಸೊನ್ ಗುಣ್ಗುಣ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆವಾಜ್‍ಸೊ ಜಾಕುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ.

“ರಾವಾ, ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್…”

“ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ” ಭೋವ್ ವ್ಹಳೂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಕಾಲೆಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರಿನ್ ಕಾಲ್ ದಿಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಪಯ್ಸ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಗಾಜ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಆವಾಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಳಾನ್ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ‘ಪಟ್’ ಕರ್ನ್ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಬೊಲೆಂ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ಸುಕಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಚಿ ಬೊಡಿ ಪಾಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ” ವ್ಹಳೂ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಲೊ ಸಿಕೇರ್.

“ಕಸಲೆಂಯೀ ರಾನ್ ಮೃಗ್ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ, ಹೆರಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ವಾರೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೈ. ಹೆರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂಕಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವೋಂಟ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್.

“ಖರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ ಉಟೊನ್. “ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್!”

“ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯಾತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್.

ತಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಧೊಂಕ್ಳುನ್ ಆನಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ, ಕೋಣ್-ಕಿತೆಂ-ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹುಂಕಾರ್‍ಯಾ ಸಮೇತ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ.

“ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾ…” ಜಾಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಅಲ್ಲಾ ಹೋ…”

“ಅಕ್ಬರ್…!!”

Support Budkulo_MAVN_01 Aಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುಂಯ್ ಫುಟೊನ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಅಶಿ ಬೋಬ್ ಜಾಲಿ. ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಉಜೊ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಸಾತಾಟ್ ಉಜ್ವಾಡಿ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ, ಚೂಡಿ ಉಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ದೊಂದ್ಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ! ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್, ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದೂತಾಂಪರಿಂ ತಲ್ವಾರಿ ಝಳ್ಕಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭಾಲೆ ಜೊಕುನ್, ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಡೊ ಮಾರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ, ವೊರಾಂಪರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್, ಜಮೆದಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಸೂವರ್ ಕೆ…”

“ಸೂವರ್ ತುಜೊ ಆಜೊ!” ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ.

“ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್… ಝಗ್ಡೆಂ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾನ್, ವೋಂಟ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ವ್ಹಯ್, ತೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೀರ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ದಾಕವ್ನ್, ರಗತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್ ತುರಿಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ಅಡ್ಚಿಲ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರಿ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್, ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ರಾವಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ನಹಿಂ.

ಪುಣ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮನ್-ಸಂಯ್ಭ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಜಿನ್ಸಾಚೆ ದಗ್ದ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ವಳ್ವಳೊನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಝಗ್ಡೊನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ವೈರಿ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಚಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಬಾಂಧಾತ್…” ಗಾಳಿ ಸಮೇತ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ಹುಂಕಾರ್ಲಿ. ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಲೋಂವ್ ಪುಣೀ ಹಾಲನಾಸ್ತಾಂ ನಸ್ರಾನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಸಗ್ಳೆ, ಕಾನ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಡ್ಲಿ. ಫುಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಲ್ವಾರಿ ಕೊಶಿಯೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಚೆಪ್ಲ್ಯೊ. ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ವಿಣೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಗಾಳಿ, ಸೊವೆ ಆನಿ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಘಡ್ಬಡ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ… ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ. ನೀಜ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಶಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ!” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಳೊಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸುಣ್ಯಾಂಪರಿಂ ಮೊರಜಾಯ್, ವಾ ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಜೈಲಾಂನಿ ಕಿಡ್ಯಾಂಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ನಹಿಂ! ಜಿಯೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸದಾಂ ಸರ್ವತಾಂ!”

“ಛುಪ್ ಕರಾತ್ ತ್ಯಾ ಸೂವರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್!” ಜಮೆದಾರಾಚೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ. ಎಕ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್ ಮೊಣ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆರಾಂ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್‍ಯೀ ದೋಗ್ ದೋಗ್ ಸೈನಿಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೆ. ಮೊಣ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಮೊಣ್ಣಾ ಪಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸಳ್ಳೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಾಪ್ಡುನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಜೊಕ್‍ಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ ತಾಣೆಂ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಚಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ತೊ ಉಡ್ಲೊ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊಂದಿ ತಾಣೆಂ ಹುಮ್ಟಿಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಜಳ್ತೆಂ ಕೊಲಿದ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೊಂಖುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ದೀವ್ನ್, ಕುರ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ತೆದಾಳಾ, ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಆನಿ ಭಾಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ದಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ತಟಸ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಲುಂಗ್ಯೊ ಆನಿ ಲೇಸ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೆ.

ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚೆ ಹಾತ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾಂತ್ – ಬಾಂಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊಂದಿ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮೊಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆ ದೊಗೀ ಕುಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಡೊನ್ ಉರ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಶಿಪಾಯಾನ್ ಮೊಣ್ಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಕೊಂಖುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೊಣ್ಣಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ, ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕುರ್ನಳಿಯೆಕ್ ಅರ್ನಲ್ಲಿಂ. ರಿತ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ವೊಳೆಂ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ತಿಂ. ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಡ್ಕೆ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮೋವ್ ಮೋವ್ ಮಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಕುರ್ನಳಿಯೆಚೊ ಕಾಂದೊಚ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಮೊರಾತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂನೊ… ಜೆಜು… ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ..!” ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೊಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್‍ಯೀ ಜಿವೆಚ್, ಆನಿ ಭೋವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಾಂಧುನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಶಿಪಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲಿ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಸಲಿ ಲೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಪರಾತ್ತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ವಳಾವ್ಯೆತೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮತ್‍ಚ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ ತಾಣಿಂ. ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ಕೀಳ್ ಖುನಿಗಾರ್ ವಾ ಚೊರಾಂಪರಿಂ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ. ನಾರಾಚ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್, ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ದೀವ್ನ್ ಬೋಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಶಿಪಾಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ, ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ, ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್, ಥಂಯ್ಚ್, ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಗೀದಾ-ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೌನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೆಂಜಾರ್ ಮಾತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ಮತಿಂತ್ ದುಖ್ಲೆ ಆನಿ ಕರ್ಗಲೆ. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಂಚಿ ಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಶಿಪಾಯ್, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ತೊ ಅನುಚಿತ್ ವ್ಹೊರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮೊಳ್ಯಾಂತ್, ವೊವ್ಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಚಾಂದ್ನೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಡ್ಲಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಶೀದಾ ತ್ಯಾ ವೊವ್ಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್ಲಿ. ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಮೊಡೆಂ ನೀಟ್ ಕೆಲೆಂ, ಮೊಡ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ದೊಡ್ಲೆ, ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ:

“ಇಷ್ಟಾ, ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರಗತ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಮೊರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾತ್. ಗತ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತುಂ ಭಾಗಿ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್, ತುಜೆಂ ಮರಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವೆಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ… ತುಜ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲಾ; ತರೀ, ತುಂ ಆತಾಂ ಗೆಲಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್. ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಮಿ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್… ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್… ಆದೇವ್ಸ್!”

ವಯ್ಲೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ – ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಫೌಜ್ ಝುಂತ್ ಚಲವ್ನ್, ದೋನ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ, ಸದಾಂಚಿ ಘುಗಿಚಿ ಘುಗಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ತೊ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಾಟ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಘಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ, ದೃಶ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಂಭಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಶಿವಾಯ್, ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಶೆಂ, ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ರುದಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಏಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಚೊನ್, ದೊಣ್ಕಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್, ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಿಂ ತಿರ್ಸುನ್, ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಪ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಚಡುಣೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಶಿಪಾಯ್, ಕೈದಿಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಆಯ್ಲೆ ದೆಕುನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಹಿಂ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಧೊಲ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಉಟವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ನಿದ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ತಸಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಕೈದಿಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ.

ಕಸಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ತೊ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊಚ್ ಪಾಸ್ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆರ್ನಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News