Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ

ರೆನಿಟ ಡಿಸೋಜ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್

Posted on : September 5, 2020 at 11:29 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಕಾ ಬಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಕಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನಿನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ತಚ್, ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ನಾ ಟೈಮ್ ಆ ಗಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆತುರ್. ತಾಣೆಂ ಗಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಳೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆನಿನ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ಬೊಶಿಯೆಕ್ ಘಾಲೊಚ್!

ಜೆನಿ ಏಕ್ ಶೆತ್ಕಾರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಚಿಂ ದೋನ್ ಫಳಾಂ ಜೆನಿಶಾ ಆನಿ ಜೆಡನ್ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್. ಜೆನಿ ಕಶ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಜೆನಿಶಾ ಬಿ.ಕಾಂ. ಸಂಪವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜೆಡನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚೆರ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಪೊಕ್ರಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಕುಶಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ‘ಸೈತಾನ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾಮ ತಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಗಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ‘ತೊ ಏಕ್ದಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಫುಲ್ಲು ಆಂಟಿಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Drugs_2

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಅಭಿರುಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೊಕ್ರಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ತೊ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆನ್, ‘ಕಿತೆಂರೆ ಜೆಡನ್ ತುಕಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಧೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಗೀ? ಪಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತುಕಾಯಿ ಬರೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಜೊಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಪೊಕ್ರಿ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಜೆಡನಾನ್, ‘ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಂಟಿ ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮೆಸೆಜಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೊ!

ಬಿಜ್ಜುಬಾಯ್ ರಾಗಾನ್ ರೊವಾಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬಿಯೆಪರಿಂ ಮುಲ್ಲೊ ಹಾಲವ್ನ್ ಚಲ್ತೆತ್ ರಾವ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜೆನಿ ಹಿತ್ಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಚಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. ಜೆನಿಶಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಜೆಡನ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾನ್ ಜೇಡನಾಕ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲಿಚ್. “ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಗೀ ತುಕಾ? ಆಮೊರಿ-ತೇರ್ಸಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.” ತಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೇಡನ್ ಉಟೊನ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲೊ. ನ್ಹಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಮೊರಿ ಜಾಲಿ. ಚಾರ್‌ಯೀ ಜಣಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಜೆವಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಕಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೈಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ಇಷ್ಟಾಚೆಂ ಬೈಕ್ ಚಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೇಡನ್ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ತರೀ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಕಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಣಾನ್ ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿಡೊ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೊ.

ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊನೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಚ್ಹಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ತೊ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಡನಾಕ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹೀರೊನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೊ ಗಳೊ ಲಾಸ್ಲೊ. ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಬೆಕಾರ್ ಈಷ್ಟ್ ರಾಯನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ, ಉಟೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.

Drugs_1

ರಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಏಕೇಕ್ ದಮ್ಮ್ ಮಾರುನ್ ಜೇಡನ್ ಖೂಬ್ ಧಾದೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ರಾಯನ್ ಆನಿ ಜೇಡನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡೆಕ್ ಚಡ್ ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ತಲೆ. ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಸವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಜೇಡನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಗರ್ವ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಚಡ್ಲೆ ಆನಿ ಜೇಡನ್ ಆತಾಂ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ. ಘರಾ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್, ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತಾಕಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಇಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಕಾರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹೈವೇಚೆರ್ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಕ್ ಬೈಕಾಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ ಜೇಡನಾಕ್ ಫಕತ್ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ರಕ್ತಾಚ್ಯೊ ಝರಿ… ರಸ್ತ್ಯಾ ಘಸ್ಟಲ್ಯೊ ಕಾತಿ. ತಿಶಿನ್ ರಾಯನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಲೊ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಏಕ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಚಿ ಖಬರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಜೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುತಾಕ್ ಸ್ಕಾನಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ಆದ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನಾಯೆ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾನಸಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆನಿ ತಾಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ತ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆನಿಕ್ ತಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಲಿ. ಜೆಡನಾಚೆ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ ತರೀ ಮತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚಲನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗೀತಾ ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ಜೆಡನ್ ನಶಾ ಸೆಂವ್ಕ್ ಆಂವಡ್ತಾಲೊ ತರೀ ಗೀತಾ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲಿ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಜೆಡನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರುನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗೀತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ತ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸೀಟಿರ್ ಏಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜೆನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Paddy

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಪುತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆತಾ. “ಪುತಾ ತು ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಪುಣ್ ಜೇಡನಾಕ್ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಪಾವನಾ. ಜೇಡನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವ್ಹಾರಾಂತ್ ತೊ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾತಾ. “ತುಕಾ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಜೇಡನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಅನಾಥ್, ಎಕಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ಬಾಪಯ್ ಜೆನಿ ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, “ತುವೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಜೇಡನ್ ವೊಪ್ಪತಾ ಆನಿ ದೊಗೀ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾತ್.

ತವಳ್ ಘರ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೇಡನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಳಕ್ ಮೆಳನಾ. ಜೆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, “ಜೇಡನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲಾ, ತಾಚೆರ್ ದಾಬಾವ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾ. ಜೇಡನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರತ್ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಲಬ್ದೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ತೆಂಕ್ತಾ. ತರೀ ಘರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಅಮಾಲ್ ಸೆವ್ತಾ ಆನಿ ಪರತ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ.

ಜೇಡನಾಕ್ ಬಾಪಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ ಆನಿ, “ಪುತಾ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತುಂವೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪೇಟ್ ಉಗಡಿಜಾಯ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಚಾವಿ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತಲೊಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜೇಡನಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಘರಾ ಆಸೊನ್, ತೊ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಧುವೆನ್ ದುಬಾಯ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಜೆನಿನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ವಾಯ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿಗೀ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯೆನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಜೇಡನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವರಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೆನಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಅಂತರ್ಲೊ.

ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇಡನಾಕ್ ಆಸ್ತಿಚಿ ಆಶಾ ಚಡ್ಲಿ. ಪೆಟೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಹ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಿರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೀತ್-ಮೇರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತೊ ಗುಂತ್ತಾಂ. ಜೆನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಪೆಟೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಖೂಬ್ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಕೀ ತೊ ಜೆನಿಚೊ ನೀಜ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾ. ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, “ಪುತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ಸೊಡ್. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿರ್ವೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೂರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತುಕಾ ತೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್.”

ರೆನಿಟ ಡಿಸೋಜ

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೇಡನಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ತೊ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಮಾತಿ ಉಸ್ತಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಉತರ್ಲೆ. ಪು ಣ್ ಜೆಡನಾಕ್ ಮಾತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ರಾಗ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಚೀಟ್ ಪೆಟೆ ಭಿತರ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾದೊ ಖೊಂಡುನ್ ಜಾಲಾ. ಥೊಡೆ ಬಿಯಾಳೆ ಪುಣೀ ವೊಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಭ್ ಮೆಳಾತ್. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಬರೆಂ ಫಸಲ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಖುಶೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪರತ್ ತಿ ಚೀಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪರತ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಂ, “ಪುತಾ ಮ್ಹಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ಸೊಡ್. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿರ್ವೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೂರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತುಕಾ ತೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್.” ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ ಕೀ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತೊ ಚುರ್ಚುತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುನ್ ಪರತ್ ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ.

ಜೇಡನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾದೊಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ತೊ ಹೆರ್ ಬೆಳಿಂ ಕರುನ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾತಾ.

ಹೊಸ್ಪೆಟ್ಚೆಂ ರೆನಿಟ ಡಿಸೋಜ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News