Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : February 1, 2021 at 10:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆದ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ, ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ, ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಆಸಾ’. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅವಸ್ವರ್ ಸುರು ಜಾತಾ’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ‘ದೆವಾ, ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ದೀ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ನವಿ ಜೀಣ್ ದೀ’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮಾಗೊನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಶೀದಾ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ವಚೊಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪೈಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೈಲ್ ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಡ್ಡೊಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಲಿ.

ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪಾಯ್ ವೊಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ ತಾಚೆ. ‘ಹರ್ಯೆಕಾ ಥರಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಞಂಗಾಡ್ ಉತರ್ತಚ್ ಲೊಕಾಚೊ ಗಲಾಟೊ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಟ್ರೈನ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸರಾರಾಂ ಉಟೊನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಗ್ಡಾಸಾವಿಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಂಗಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಚಿಡ್ಡೊಣೆ ಮಧೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪೊಕೆಟ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಣೀ ಕಾಡ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿ ಭಿತರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ವಾಟೆರ್ ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪೈಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸೂಟ್‍ಕೇಜಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಥಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಬೀಗ್ ಫೊಡ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾವಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಂಕಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿಕ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಚಾವಿ ಕಾಡ್ನ್ ಬಿಗಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಬೀಗ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪರ್ಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ.

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿಂತ್ ಘಡಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚಿ ಘಡಿ ಉಕಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಳೆವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ತೊ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೊಚಾಂ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ಪಂದಾ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಚೊರಿಯೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸುಸ್ತಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ.

ತಾಕಾಚ್ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಭಿಯಾಚೊ ಛಾರೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ವ್ಹಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಮಿಸ್ಟರ್?” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಭಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್, ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪುಣ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಗತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್.

“ತುಕಾ ವ್ಹಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ಹಾಂವ್. ಪಳೆಯಾಂ, ತುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಕಯ್.”

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಭಿಂವ್ಕುರಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

“ತುಜಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಕ್ಕೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ.” ಸೂಟ್‍ಕೇಸಿಚೊ ಹಾತಾಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.” ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಬಳಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್. “ಪಳೆಯಾಂ, ಚಾವಿ ದೀ.”

ಆನಿ ಆಡಾವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಾವಿ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ.

“ತಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಯ್.” ತೊ ಬೀಗ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಶಿರ್ಕತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಪಿ ದಿತಾತ್.”

ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಭಿತರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳೆತಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್. ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ತಶಿಚ್ ಧಾಂಪುನ್, ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್, “ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

“ಮ್ಹಜಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ನ್ಹಯ್ ತಿ. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.”

“ತರ್ ಚಾವಿ ಕಶೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ?”

“ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಂಕಾಚಿ ಚಾವಿ.”

“ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ.” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ.

ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಜ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ಚೊರಿಯೆ ಮ್ಹಾಲ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಸತಾಕೀ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಕರ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

‘ಖಾಲಿ ತೀನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ’ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ತಿ ಜೀಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಂತೊಸಾನ್‍ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕೈದಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್‍ಯೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆವಯ್ಚೊ, ಮರಿಯಾಚೊ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚೊ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಯೆತಾಲೊ.

ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಧವೊ ರಂಗ್ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಧ್ರಾಲ್ಲಿ.

‘ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆತಾಂ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಿಜಾಕೀ ಹುಶಾರ್ ಮನಿಸ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪೈಶೆಯೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ.

ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

ಗಾಡಿ ಸುಟ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ‘ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಅನಿಲಾಕ್ ಪಳೆಜೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಿಂ. ಸಾಯರಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ಆನಿ ಕಸಲಿ ಜೀಣ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ?’

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಯ್, ಮಿಸ್ಟರ್?” ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ತೋಂಡ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೇನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ನಿರ್ಮಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪೇಪರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಜ್ ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಪೊಕೆಟ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ?” ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಪೊಕೆಟ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ‘ಹಾಂವ್ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಂ?’ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಬಿಸುಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡಾರ್ ಚರ್ಲೆ. ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್. “ನಾ, ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಗೀ?” ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ನಾಂವೇ?”

‘ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಗಾಯ್?’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಪುಣ್ ತೊಂಡಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕೀ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳನಾ.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಕಾಮ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ?”

“ನಾ. ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಗುಡ್! ತುಕಾ ಉಣ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಪುಣ್ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಅರ್ಜಂಟ್ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾ.”

“ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್?”

“ಆಮಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಘಾಟಾರ್ ತೊಟಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವೊಜೆಕ್ ತೋಟ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಥಂಯ್ಚ್.”

“ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?”

“ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ತಿತ್ಲೊಚ್. ಸಾಂಬಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತುಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿ ತಾಕಾ. ‘ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ, ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್’.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ?”

“ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್, ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಮ್ ತುಕಾ ರುಚನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?”

“ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಲ್ಲಿ.” ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಲೊರಿ. ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್.”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News