ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 22: ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಕಾಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : January 19, 2021 at 8:53 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 22 – ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಕಾಂ

ಹಮೀದಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್‍ಯೀ ತಸಲಿ ಖಬರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

“ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ವಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಅಸಲೆಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್?”

“ತುಂ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಬಾಯೆ, ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ, ಮಂಜೆಂತ್ಲೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್?”

“ತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ಕಸಲಿಯೀ ಸಾರ್ಕಿ ಖಬರ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್…”

“ನಾಕಾ ಬಾಯೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ. ಆಮಿ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಪುಣೀ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಖಬರ್ ದಿತಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಪೀಂತ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ತಾಣೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಮೀದಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಬೀಬಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ, ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ವಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ!

“ಹಮೀದ್…”

“ಜೀ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್.”

“ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸತ್‍ಮೂ?” ಅಶೆಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮೋನಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾಂ ಬರಾಬರ್, ಬೀಬಿ ಬಾವ್ಡಿ, “ಯಾ ಅಲ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಹರ್‍ಯಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ವ್ಹಯ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಮೀದ್. “ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಖುನಿಗಾರಾನ್ ಸಪಾಯ್ ಭಾಲಿಯೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಪುನ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್!”

“ಕೊಣಾಚಿಂ ಘಾತ್ಕಿ ಕಾಮಾಂ ತಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಖಂತಿನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿ.

“ಹ್ಞ್” ಹುಂಕಾರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್! ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ದೆವಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬರಿಚ್ ನೀತ್ ಜಾಲಿ.”

“ಕೊಣಾಚಿ?”

“ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಬಾಯೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ಘಾತ್ ಕುಟ್ಟಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್” ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಹಮೀದ್.

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚೊ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್, ಆನಿ ಭಕ್ಷಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್, ರಗ್ತಾಳೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ನಸ್ರಾನಿ… ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.”

VJP Saldanha“ತರ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ!” ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಮಂಜೆಂತ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತೊಚ್ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ಸುಟೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಂಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್!”

“ಪುಣ್ ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಕುಟ್ಟಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತೆ ನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತೊಪಾಸಿಚೊ ಜೀವ್ ತೆ ಉರಯ್ತೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮಂಜೆಂತ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಥಂಯ್ ತೆ ಸೊಡ್ತೆ ನಾಂತ್!”

“ತೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಪೀಂತ್. “ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ (ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ) ನಾಂವ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತೊ ನಾ. ತರೀ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಹುತಾವಳಿ ಜಾತಾನಾ, ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಹೆಂ!”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸುಸ್ತನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್. “ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ಫಾರಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಂಜ್, ಬೋಳೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್… ಕಿತೆಂ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ತಿತ್ಲೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್!”

“ಬಂಧೆಂತ್ಲೆಂ ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ… ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ತೆ ನಹಿಂವೇ?”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಂತಾಂ ತೆಂಚ್. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಕೈದಿ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೀರ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಚೆಪುನ್ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಜಾನಾ ಸಮೇತ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಯಾರ್..!”

“ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್!”

ತಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಿಂತುನ್, ತ್ಯಾ ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಂದಡ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್, ಉಳ್ಳಾಲ್, ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಆನಿ ಗುರ್ಪುರ್ ತಶೆಂ ಬಾರ್ಕೂರಾ ಲಾಗಿಂ ನ್ಹಂಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಝುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೀರ್ ಪುರುಷಾಂಕ್, ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬುಡವ್ನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ-ಬಾಳಾಂಕ್ ಗೊರ್ವಾಂಪರಿಂ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಆನಿ ವೋಡ್ನ್ ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂ-ಬಾಂಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ಸಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ಒಮ್ಜೂರ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಳಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗೀ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಚಲೊಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾಲ್ಯೊ – ಉತರ್ ಗುರ್ವಾರಿ ತ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ – ತಾಂಚೆ ಹಾತ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ತಾಂಚಿಂಚ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪುರುಷ್ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾತ್ ತಾಂಚೆ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತುರ್ಕಾಂಚೆ ಪಿಂಜ್ರೆ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಚಡುಣೆಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಟನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಭಾವಾಂನಿ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ರಗ್ತಾ-ತಳೆಂ (ನೆತ್ತೆರ್ ಕೆದು) ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗುಪಿತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.”

“ತಸಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುನ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಸಿನೊಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಬಳ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲಿಂ.”

“ಬರಾಬರ್! ಕಷ್ಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಚಡ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ.”

“ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ದುಮ್ಗಾಬಾ. ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳೊಂದಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀರ್ಪ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀನಾ. ತುವೆಂಯೀ ಅಮ್ಸೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಬಾಯೆ ತುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ಆನಿಕೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ತೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಉತಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣನಾ ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೃದಯ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾಂ… ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರಿನಾ.”

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್, ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ, ತಿಚೆಂ ಹೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಆನಿ ದೆಣೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್, ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಹೃದಯಾಂತ್ ನವೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕೀ, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂದ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ (ತಿಚ್ಯಾ) ಸರ್ದಾರಾಚೊಚ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

“ದೆವಾ, ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್, ತ್ಯಾಚ್ (ಮ್ಹಜ್ಯಾ) ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಲಾಭಯ್!” ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

* * * * *

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ‘ರೆಜೀನಾ’ ವೆತಾಲಿ. ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ತ್ಯಾ ಮಂಜೆಂತ್, ‘ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ’ಪರಿಂ ಸುಖಾನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆ. ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಶುಶ್ರೂಷಾ, ರಾಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ರೆಜಿನಾ’ಚೆ ತಾಂಡೆಲ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಗಾರ್, ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಶಿವಾಯ್, ಚುಕೊನ್ ಪುಣೀ, ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ, ವಾ, ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮಂಜಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಫಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಿಸೊ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವ್ತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದಲ್ ಕೆಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮಾನುಷ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ತೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ, ತರೀ, ರಾತಿಂಚ್ ಎಕಾ ಧಡಂಗ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಏಕ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಆನಿ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಂಕ್ ತೆ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಪಾಟಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಪರತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದಲಾಲಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಸೈತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಚನಾಂತ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಪಾತ್ರ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಂತ್ ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ತಂತ್ರ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾತಿಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೀತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ, ತಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೃತ್ಯೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಪ್ಳ್ಯಾ’ಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್, ಅಭಿನಯನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಯಾಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಯಾ… ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್… ಹೊ ಆರಂಭ್ ಮಾತ್ರ್!” ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಕುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್, ಸರ್ವ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ… ಚಡಿತ್ ಆಸಾ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಿನೊಲ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ” ತಶೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತೆ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ತೆ!

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆಂ ಆಜ್ ವಿಮುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಭೋವ್ ವಾಜ್ಭಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚೊಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಸಲಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಸಾಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಗೌರವ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ದಾಡೆಂತ್ ತಾಚೊ ಭಾವ್, ಭಾವೊಜ್ ಆನಿ ಧುವ್ಡಿ ಮೇರಿ – ತೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಆಂಜ್ ಭುರ್ಗೆಂ – ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವಾ, ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಉರ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ. ತಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ಸಾಲ್ದೊರ್ ಪಿಂತಾನ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಫಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಯೀ ಕಷ್ಟ್ ದೊಡೆ ಜಾತೆ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ತರ್ನೆಂ ಫಳ್ – ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ಡಿ – ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಜ್ ಬಾಳ್ ಮೇರಿ – ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫಳ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಿ… ಬಾಳ್ ಮೇರಿ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಪಣ್ ಪಡ್ಲಾಂ… ಕಾಂಯ್, ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಜತೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ಡಿ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್..! ದೆವಾ, ಕಾವೂರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್, ಚಿರ್‍ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಪೇಡ್ ಬಾಂಧುನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಾಗ್ವಣೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರ್ತಾಂ… ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಗರೀಬಾಚಿ ಆಂಗೊಣ್…” ಅಶಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಜಾಕುಲೊ ರೆಜಿನಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ.

‘ರೆಜಿನಾ’ ಮಂಜಿ, ಚತುರ್ ತಾಂಡೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಚೊ ಸಂಧ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೆಂವವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ತೆಲೆ… ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ವಿಟ್ಲ-ಪುತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಭೆಟಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಣೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂವೇ?” ಅಶೆಂ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರಿನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಡೇಲಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. “ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತುಮಿ ಚಲಜಾಯ್. ತುಮಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ತಿಳ್ಸಿಜಾಯ್ – ಆನಿ ತಿಚಿ ಖಂತ್ ಹಳೂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್ಮೂ… ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ! ತುಮ್ಚೊ ಧನಿ – ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್‌ಯೀ ತೊಚ್ – ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗನಾಂತ್ ತುಮಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾನ್.

“ತಿ ಗಜಾಲ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಖುಶಿ. ತ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ತುಮಿ ಚಡ್ಪಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್, ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷಾಂಕ್ ತಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲಿ.”

“ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ದುಮ್ಗಾಬ್ ಹಾಂತುಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಣೀ ಸತ್ ಜಾಲೆಂ… ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್.

“ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್.”

“ತೊಪಾಸಿ… ತ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಪುಣೀ ಖಬರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾವೇ?”

“ತಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ.”

ವ್ಹಯ್, ತೊಪಾಸಿಚಿ ಖಬರ್ ತೆದಾಳಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ… ಖಬರ್ ನಹಿಂ, ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸೊಮಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಮೊಗ್ರಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ – ಧನ್ ನಾ, ದಿರ್ವೆಂ ನಾ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ನಾ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕೊಡ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಮುಖಾರ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಲೆಲ್ಲೊ ದ್ರೋಹಿ – ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘಡಿಯೆ ತಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಶಿ ಜಾಲಿ. ಲೊಳೊನ್ ಆನಿ ಪಡೊನ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಸೊಧುನ್ ಸುಕಯ್ತಚ್, “ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಮೆಳನಾಯೆ – ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರಡಜಾಯ್..! ಚುರ್ಚುರಜಾಯ್..!” ಮ್ಹಣೊನ್, ಘಡಿಯೆ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮತಿಭ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ನರ್ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ತೊ ಉಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮೊಡೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿತಚ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಝಡ್ತೆ ಖಾತಿರ್ – ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊನ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಕ್ ಸಜ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ – ಕ್ರಮೇಣ್, ರಿತಿ ಮಂಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲಿ.

ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗೊಂದೊಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚೆಂ, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ಷಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್‌ಯೀ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ, ನೀತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಥರ್ಥರ್ಲೆ ಆನಿ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್, ಬೋಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಚಡುಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಡುಂಕ್, ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲೆಂಯೀ ಔದ್ಯೋಗಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದುಬಾವಾ ವಿಣೆಂ ಭದ್ರ್ ಉರೊಂಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್, ತಿತ್ಲೆ ನಿಗೂಢ್ ನಿರ್ಣಯ್ ತಾಣೆಂ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ.

ಮಂಜಿ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಭರ್ಮಾನ್ ಬಡ್ಗಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆವರಾಂತ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿದೆಪರಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *