Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : January 14, 2021 at 3:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

‘ಆಮಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಗದ್ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲಿಯಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗರ್ಟಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಲಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ಮದ್ರಾಸ್ಚ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಗಾಡಿ ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಪರಿಂ ತೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗರ್ಟಿನ್ ತಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾ ಚುರ್ಚುರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಯರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ರೈಲ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಫೊಟೊರ್ ತಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಿಕಾ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಿಲನ್. ಮಮ್ಮಿ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾಗೀ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆನಿ ತೊ ತಿಚೊ ಭಾವ್, ಅಂಕಲ್. ಲೊರಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಮಿನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ.

ಗಾಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸರಾರಾಂ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

‘ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕಶೆಂ ಧರ್ಚಿ?’ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನವಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಉದೆಲಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್.

ತೆಂ ಪಳೆತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ತ್ರೀ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಪುರುಷಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಟಿಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಅಂತರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್, ಲ್ಹಾನ್ ತೋಂಡ್, ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿಕಾ. ‘ವ್ಹಯ್, ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯರಾ’. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ. ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

“ಸಾಯರಾ.”

ಸಾಯರಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಆಶೆತಾಲೆಂಗೀ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂಗೀ ತಿಚ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯರಾಕ್. ತ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಮ್ಯತಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ ತಾಕಾ. ಫೊಟೊರ್ ಆಪುಟ್ ಸುಂದರತಾಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಕಿತ್ಲೊ ತಫಾವತ್! ಕೇಸ್ ತಿಚೆ ಪಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಂಡಾರ್ ಖಂತಿಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಜೀವ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

‘ಹಿಚ್‍ಗೀ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಉದೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಗರ್ಟಿ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ, ಧುವೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಪಳೆವ್ನ್.

Irene-Pinto-Budkulo“ಮಮ್ಮಿ” ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜೆಮಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್.

ತಿ ದೀಶ್ಟ್! ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಸಾಯರಾಕ್. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೀನತಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ತಿಚೊ ತೊ ಪತಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಕ್ರೂರತಾ ಭರೊನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತೆ ದೊಳೆ ಪರ್ತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ ತೆಂ.

ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವೊನ್ ಲೊರಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೊ ತುಜೊ ಅಂಕಲ್, ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸಾ.” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಗರ್ಟಿನ್.

ಕೆದಾಳಾಗೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಯ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೋಲಿ ಭಾವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸಾಯರಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತುಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೊರಿ.

ಹಾಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆವಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೂರಾ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಖ್ಲೆಂ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಚಲ್ಯಾಂ, ಮಮ್ಮಿ.” ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಲಿಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಕಾರಾರ್ ದವರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಯರಾ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಮಿ ಆನಿ ಲೊರಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆ. ಪತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗರ್ಟಿಕ್ ಸಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜೆಮಿ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪಿ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲೊ. ನೆಣಾರಿ ಸಾಯರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಕಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆಮಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊರಿಚೆರ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಘಟ್ ಆಸಾರೆ.” ಥಂಯ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ತೊ.

“ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಪಿಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಲೊರಿನ್.

ಜೆಮಿನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ‘ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ’.

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಸತ್ತಿ ಆನಿ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಮಿನ್.

ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಜೆಮಿನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ, ಸಾಯರಾ?”

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಗೆಲಾ.”

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ?”

ಸಾಯರಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಹಿಣ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಿರಸ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಗೆಲೊ.”

ಸಾಯರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಡಾಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಚುರುಕ್ ಬುದಿಕ್ ಸುಸ್ತನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

“ರಾಗಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?”

“ನಾ.”

“ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ ನ್ಹಯ್.”

“ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತುಂ. ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಏಕ್ ಪತಿ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.” ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮಿ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಗೀ, ತುಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಯ್?” ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಧವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತೊಂಚ್ ನಾ.”

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗರ್ಟಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಸಾಯರಾ?” ಲೊರಿನ್ ಮಧೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಆಸಾ.”

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್‍ಮೂ?”

“ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತೊ ಆತಾಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ಸಾಯರಾ, ತುಂಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್. ತುವೆಂ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾಯ್. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ನೆಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ ಜೆಮಿನ್.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಮಿಕ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಯರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಸತ್ತಿ ಸಾಯರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭುಲ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಆನಿ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಳು ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಪ್ರಬಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗರ್ಟಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಸಾಯರಾ ಮುಖಾರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಘರಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೆಮಿ ಆನಿ ಲೊರಿ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಯ್ಲೆ. ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಳಾಸ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಘರಾ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಬೀಗ್. ಘರ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಸಬಾರ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ಗೆಲೆ ತೆ.

ಜಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ತೆ ಯೆತಾನಾ.

“ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ಡಿಸೋಜ ನಾ?”

“ನಾ. ತಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?”

“ವ್ಹಯ್. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್. ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ತಾಂಗೆರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.” ಲೊರಿ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

“ತೊ ಘರಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉತರ್ಲೆ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ ತೊ. ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್.”

“ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ?” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಬಾವವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜೆಮಿನ್.

“ವ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ್ಲಿ. ವೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಉಬ್ಗಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಬಿರ್ಮತ್ ತಾಚಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್.” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

“ತರ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಆನಿ ಶೊಪ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ತೊ?”

“ಹೆಂ ಘರ್ ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ?”

“ತಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್.”

“ಬರೆಂ ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್. ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.” ದೊಗೀ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲೆ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿ, ಭಾವೊಜೆ” ಲೊರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್.

“ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್. ಘರಾಂತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ. ಸಾಯರಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಸುಂಚೆಂಯೀ ನಾಕಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಖಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಯೆತಾ ಪಳೆ.”

“ನಾಕಾ, ತೆಂ ವೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೀಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರಿಜೆ. ಉಳ್ಟೆಂ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ವೀಲ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬಾಯೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿತ್?”

“ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್, ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಕೊ ದವರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ.”

“ತರ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮುಖಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ.”

ದೊಗೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ತೆ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ ನಾಂತ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News