Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 21: ಉಚಾಂಬಳ್ ಸೊಧ್ನಾಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : January 11, 2021 at 12:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 21 – ಉಚಾಂಬಳ್ ಸೊಧ್ನಾಂ

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಸೊಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ತೊಪಾಸಿನ್ ಫಾರ್ನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡಾವತ್ ದಿರ್ವೆಂ ಘೆವ್ನ್, ಶಾಬೀತಾಯೆನ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ತಿಂ ವೊಜಿಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡೆ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗೆ – ಮಾಟಿಂ, ಭೊಗ್ದೆ ಆನಿ ಗುಂರ್ಪೆ – ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಣಿಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ-ವೆಣ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ತಾಕಿದ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ.

ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ವೊವ್ಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ, ಜಂಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜಂಯ್ ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮತ್ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉರ್ಚೆ ಉಮೆದಿನ್ ಝುಜೊನ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಪೀಂತ್ ತಾಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ.

ಹೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಳೊನ್ ಫಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಚಾಂದ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಛಾಯೆಂತ್ ಸ್ಥಳ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸೊಡುನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಚಿಕ್ಕೆ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ತಾಣಿಂ ಚವ್ಗಾಂಯ್ನೀ ಭೊಂವಾರಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಚ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್, ವಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಉರ್ಲೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ಆನಿ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಕೊಲ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಗೀದಾಂ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತಿ ಕೂಡ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಥೊಡಿ ಕಾತ್ ಆನಿ ಕೇಸ್ ಲಾಗೊನ್ ಉರ್ಲೆಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಮಾತ್ರ್.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಗತಿ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೌನ್ ಏಕ್ ದುಖ್ ಗಳಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಯ್ ದೆವಾ, ಅಶಿಯೀ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್” ಕರ್ಗಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಆನಿ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಫಕತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂನಿ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರಜಾಯ್ ಜೈಲಾಂನಿ ಕುಸೊನ್, ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳೆ ಅಶೆಂ ಗೀದಾ-ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ, ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್!”

“ದುಮ್ಗಾಬಾ, ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್?” ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. “ಅಸಲೆಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್, ಆಮ್ಚೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಉಚಾರ್ತಾನಾ, ತುಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ತಾಲೊಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂ…”

“ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂಯೀ, ತೆಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾನ್‍ಯೀ ತಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್? ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಗ್ಳೆ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ದಾನ್ ಜಾಲೆ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಭಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತರೊನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿ…”

“ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ದುಮ್ಗಾಬಾ.”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ” ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. “ಪುಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಶೆ ಕಷ್ಟತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುಖ್ ಆಸಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ದುಖ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹಾಂವೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೀವ್ ಉರೊನ್ ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಯೀ ಥೊಡೆ ಜಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ದುಮ್ಗಾಬಾ ತುಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್, ಲಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ, ಕಷ್ಟ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಸುಖ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಗ್ಲೊ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಸುಂತಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮಾಕ್ ಖುಶೆನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ತರ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಹರ್ದೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್?”

VJP Saldanha“ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಣನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆನಿ ಬರೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಣೆಂ ಪುಣೀ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್‍ಚ್. ವಾಯ್ಟ್ ಖಂಯ್ ನಾ? ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಘಾತ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂಸಾರ್ ಸರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಝುಜ್ತಾನಾ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಕಷ್ಟತೆಲಿಚ್… ತಶೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ರಗತ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಅಸೊಚ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಳಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ.

“ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್?”

“ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್, ಬಗಾರ್ ಶಿಪಾಯ್?”

ಆವಾಜ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಚಡುಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೊ.

“ಚತ್ರಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್. “ಕೋಣ್‍ಗೀ ಸವಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ!”

“ಹಾಂಗಾಸರ್!”

“ವ್ಹಯ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ತುರ್ತ್ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್… ಕೋಣ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್… ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ಕಾಂಯ್, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ! ತುರ್ತ್ ಕರಾತ್! ಆಮಿ ಲಿಪಜಾಯ್! ವ್ಹಯ್, ಆಬ್ಳೆ ಚೂಡಿ ಝಳ್ಕತಾತ್!” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಕಾಂತೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಲಿಪೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಮಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಜಾಯ್… ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಲಿಪೊಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಾ… ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಯಾತ್… ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೊವ್ಳಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆನ್ ಆಡ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ರೂಂದ್ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

ದೋನ್ ಚೂಡಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ತಲ್ವಾರಿಯೀ ಝಳ್ಕತಾಲ್ಯೊ.

“ಚಡ್ ಜಣ್ ನಾಂತ್” ವ್ಹಳೂ ಉಲಯ್ಲೊ ಪೀಂತ್. “ವ್ಹಯ್, ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಾಗಿಂ ತೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಜರ್ ಯೆತಿತ್… ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಮಿ ಚವ್ಗಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಯೆತ್… ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕಳೊನ್ ರಾವಾತ್.”

ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಚವ್ಗ್ ಶಿಪಾಯ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಛಾರೊ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಸೊಧ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವೊವ್ಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್, ಚೂಡಿಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಚೂಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಝಳ್ಕಾವ್ನ್ ದೊಂದಿ ಪೆಟವ್ನ್‍ಶಿ ತಾಣೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಂತ್, ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೆಖೊನ್, ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡ್ಲೊ.

“ಹೀಯ್! ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಹಾಂಗಾ!”

ಹೆರ್ ದೋನ್ ಚೂಡಿಯೀ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಶಿಪಾಯಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ!

“ಹೆಂ, ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಸೂವರಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ. ಕಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಮಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್! ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾಕ್ ಇಡೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವಚಜಾಯ್ಗೀ? ಹಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಚ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ತಚ್, ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಲ್ಲಾಚ್ ಜಾಣಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ನರ್ ಮನಿಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಖಂಯ್ ಧರ್ಣಿ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತೆ. ಚಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ.”

ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಚ್, ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಚೂಡಿ ಝಳ್ಕಾವ್ನ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊಡೆ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಪರಿಂಚ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ತೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲಾ. ಕಾಂಯ್, ಹಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ತಾಂಕಾಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಶಿಪಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಕೊಣಾಕ್?”

“ತೆಂಚ್ ಆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಚೊನ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್ ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ.”

ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲಾಂತ್, ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಮಣಿಗಾಂಟ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲಿ… ಶಿವಾಯ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಾ ತಡಿರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸೊಮಾರಾಚೆಂ ಫಾಂತೆಂ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ… ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಯ್ಲೆ, ಆನಿ ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಭಿತರ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಏಕ್ ಉಲವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಯುವಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ದಿವೊ ಲಾಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕಲಿ ನಾ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

“ಕೋಣ್, ದುಮ್ಗಾಬ್‍ವೇ?” ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ.”

“ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೇ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತೊ. “ಉಜ್ವಾಡ್‍ಯೀ ನಾಕಾ ಆತಾಂ.”

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ತಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತುಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿಯ್‍ವೆ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ದೀನ್ ಸ್ವರಾನ್. “ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಶಪಥ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಚಡ್ ಅಶಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ತುವೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಬಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ದರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ಗೆಲಾ.”

“ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತಿ ಖಬರ್… ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆತಾಂ ಹಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಹಾಡುಂಕ್ ಪುಣೀ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಖಬರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಹಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಶೆಕಿಂ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಂತರ್ಲಿ! ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್, ಮಸ್ತಿಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಪಾಸಿ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಯೆನಾ… ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ನಿತಳ್ ಘುರ್ತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…”

“ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಠಾಣ್ಯಾಂತ್… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ವಿಶೇಸ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಹೆರ್ ವಾಟೆನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಪುರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್! ಪುಣ್ ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್: “ಭಾಯ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸರ್ವ್, ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಘಾತ್’ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾ; ‘ನೆಣಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿಶಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿನಾಕಾ ಆನಿ ಅಮ್ಸೊರಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಚಾರ್ತಾ” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತುವೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್… ಹಮೀದಾನ್ (ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್) ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಿ?” ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಮೀದಾನ್ ಖಬರ್ ಕಸಲಿಯೀ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ… ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ… ಹಾಂಗಾ ಪುಣೀ ಪಾವ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಖಬರ್ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಾ. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್… ತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೆ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಶಿಪಾಯ್!” ಆಕಾಂತ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ಫುಡ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಹಮೀದಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಚವ್ಗ್ ಪಾಂಚ್ ಸವಾರ್, ತುರ್ತಾನ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ದರ್ವಡಾನ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ತಾಣಿಂ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್, ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಘರ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚೆಂ, ಆನಿ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಕಡೆನ್ ಬರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಬೀಬಿ ಕಡೆನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ.

“ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಹಾಂಗಾಸರ್, ಘರ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ನಾಂತ್.”

“ಆಮಿ ತೆಂ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತುಮಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ವಿಚಾರ್ಯೆತ್.”

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆಸಾತ್?”

“ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ, ವ್ಯಾಪಾರಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಪಯ್ಣಾರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಧಾಕ್ಟೊ, ಯುಗಾದೆಕ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ?”

“ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಥೊಡಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ವರ್ದಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಖೆಲಿ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈಲಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ರೀಗ್ ದೀನಾಯೆ ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಕೊಣೀ ತಸಲೆ, ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಪುಣ್, ವಠಾರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ತೆ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಸರ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಶಿಪಾಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್:

“ತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ತೆಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲಾ. ಧನಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಶಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ ಝಗಡ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ವಾ, ಜೈಲಾಂತ್ ದಂಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಕೈದಿ ಸುಟ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್… ತಶೆಂ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಬ್ಳೆ, ಶಿಪಾಯ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಹಾ! ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್…”

ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಹಮೀದ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕೋಣ್… ಕಿತೆಂ ಹಮೀದ್?”

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್! ಬೋಳೂರ್ಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲಾಂ!”

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?”

“ನಸ್ರಾನಿ… ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ಸಗ್ಳೆ, ಜೈಲಾಂತ್ಲೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್… ಜೀವ್ ಜಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೆ, ತಾಂಚೊ ಪತ್ತೊಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ!”

“ಕಿತೆಂ??” ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್! ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ಸವಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆನಿ ಭಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ಸೈತಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ‘ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಚೆಂ-ಗಿರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕಾತರ್ನ್‍ಂಚ್ ಮಾರ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ಜಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆ! ಪುಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ!”

“ಹ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಕುಟ್ಟಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ?”

“ತೊಯೀ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾ… ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ತೊ!”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೊ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ!”

“ವ್ಹಯ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್! ಜೈಲಾ ಲಾಗಿಂ, ಸುಫೆದಾರ್ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಮುಖಾರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ!”

“ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ಹಿ!”

“ಖಬರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ತೊಪಾಸಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಸರ್ವ್ ಖಾಲಿ! ತೊಪಾಸಿಯೀ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್!”

“ತಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಮಂಜೆಂತ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್!”

“ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಂಜೆಂತ್ ತೊ ಜಾಂವ್, ತಾಚಿಂ ಚಾಕ್ರಾಂ ಜಾಂವ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್! ಉಚಾಂಬಳಾಯೆನ್, ಸರ್ವ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಜಾತಾತ್!”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News