Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : January 8, 2021 at 4:44 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 24 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಗರ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ, ಭಾವಾ ಆನಿ ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾಲಿ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಕಾಗತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಮೊಗಾಳ್ ಮಮ್ಮಿ.”

ತೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಿಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ. ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಸಲಿಗೀ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

‘ಕಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಲ್ಹಾನ್ ತೋಂಡ್, ತೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್. ತಾಚೆಪರಿಂಚ್. ತೆಂ ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ’.

ಕಾಗತ್ ಮುಖಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಕಾಗತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ತುಕಾ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ.”

‘ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಲಿ! ಸಾಯರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾಗೀ ಆತಾಂ. ತಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಲೊ’.

ಮುಖಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ:

“ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾ, ಮಮ್ಮಿ. ಹ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾ.”

‘ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಂ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಸಲೆ ಪೂರಾ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್!’

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ ವಾಚ್ಲೊ ತಿಣೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಮಮ್ಮಿ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಸುಖಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ. ಮಮ್ಮಿ, ತುಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಾಂಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಖ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಥಾಂಬೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜತಾ ವರೇಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್. ಯೆತಾನಾ ಅಂಕಲಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆ.

ತುಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಧುವ್,
ಸಾಯರಾ.”

ಗರ್ಟಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಉಬೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ತಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಅಂತರ್! ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ತೋಂಡ್ ಭಿಯಾನ್ ಧವೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಿಚೆಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

‘ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಯರಾ? ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?’ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಕ್ಡಿ ಬೂದ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಪಡ್ತೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯರಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತೆಂ. ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ತಿಂ. ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸುಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಅವ್ಗುಣ್! ಥೂ, ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಯ್ಟ್ ಬುದಿ ಆಸಾತ್. ಸೊರೊ, ರೇಸ್, ಸಟ್ಟೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಭಾವ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಆಯ್ಲೊ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ’. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾಲಿ ತಿ. ಉಗ್ಡಾಸಾ ವಿಣೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಮೆಜಾರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತಿ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲಿ.

“ಗುಡ್, ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಕಾಗತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ.

“ಬಾಯ್, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಜಂಟ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್.”

“ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಚನಾ. ಭಾವೊಜಿ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್.”

“ಭಾವೊಜಿ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿನಾ ಹಾಂವ್. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಆಯ್ಲಾಂಮೂ?”

ಹಾ! ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ ತಿ. ಕಾಗತ್ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತುವೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂಯ್, ಲೊರಿ?” ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆತಾಂ ದೀನತಾ ಉದೆಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ” ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ಲೆಂ ಲೊರಿನ್. “ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀ. ಕಾಗತ್ ಮೆಳ್ತಾ.”

ಗರ್ಟಿ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಲೊರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಬರೆಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ!” ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಗತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ ಲೊರಿನ್. ಗರ್ಟಿ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಿ.

“ಕಸಲಿ ಹೀನ್ ಬೂದ್, ಲೊರಿ, ತುಜಿ! ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ವಿಚಾರ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸನಾ? ಭಾವೊಜಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಲೆಕಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಜೊಡ್ತಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ತುಕಾ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತುಂ ಪೈಶೆ ದೀನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಭಾವೋಜೆಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

“ಸಾಂಗ್, ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಅನ್ನಾಡ್ಯಾ. ತುಕಾ ಭಿಯೆತಾಂಗೀ ಹಾಂವ್. ತೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಆಜ್ ಭಾರೀ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತುಕಾ. ಸಾಂಗ್ತಾಂಗೀ ನಾ ಪಳೆ.” ಲೊರಿ ಪಾಯ್ ಬಳಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿತ್ತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

Irene-Pinto-Budkuloಭಯ್ಣ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೊರಿಕ್ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಲಿಪಣಾಂ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಭೋವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ವಿಧವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಗರ್ಟಿನ್ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸತ್ ಕಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಪತಿಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲೊರಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವೊಜಿಕ್ (ಜೆಮಿಕ್) ಸಮಾ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊರಿ ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಗರ್ಟಿಕ್. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಪ್ ಬರವ್ನ್ ತಿ ಕಾಗತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊರಿ ತೊ ವಿಶಯ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ.

ಆಜ್ ರಾಗ್ ದೆಂವ್ತಚ್ ಗರ್ಟಿ ಚಡ್ಪಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ‘ಲೊರಿ ವಚೊನ್ ಸಾಂಗಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ನಾ, ಸಾಂಗೊಂದಿ. ಆನಿ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ಘಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಚಲ್ತಾಂ’. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ರಾತಿಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಜೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

“ಕಿತೆಂ?” ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್‍ಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಲೊರಿನ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್.

“ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ಕೊಣಾಚೆಂ?”

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ…” ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತುಜ್ಯೊ ತೆಗೀ ಧುವೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾತ್.”

ಗರ್ಟಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗಿಚ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ತುವೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಸಾಂಗೊನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ತೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಸಾಯರಾ ಸಂಗಿಂ ಸುಖಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆ.”

“ತಿ ಬೂದ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ? ಆತಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?”

“ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ಲೊರಿನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ? ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಧುವ್. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಪ್ ದೀ. ಹಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಲಯಾಂ” ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆಮಿನ್.

ತೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ವೊಗೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗರ್ಟಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿ. ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ವಿರೋಧ್ ಜೆಮಿನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್‍ಂಚ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಜೆಮಿನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗತ್ ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

“ಬರೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಸಾಯರಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂಮೂ? ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾಯೀ ಮನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.” ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಟಿನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಬೂದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ತಾಕಿದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ತಿಣೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ವೀಣಾ, ಮಾಯಾ ಆನಿ ರಾಯ್ನಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾ, ಮಮ್ಮಿ, ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್?”

“ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಆಸಾಗೀ?”

“ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಗೀ, ಮಮ್ಮಿ, ತೆಂ?”

ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಉಬ್ಗನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಗರ್ಟಿನ್. ವೀಣಾ, ಮಾಯಾ ಆನಿ ರಾಯ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ.

ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಗರ್ಟಿಕ್ ಕಳ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಿ ನಾ.

ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಗರ್ಟಿ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಜೆಮಿನ್ ಆನಿ ಲೊರಿನ್ ರಜಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಲೊರಿ ತಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯೆನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ” ಜೆಮಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೊರಿಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೊಡಿತ್ತ್. “ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಕತೆಂ ನಾ. ಮೊವಾಳಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಿಯೆತ್. ತೆಂ ಸಾಯರಾಯ್ ಹಿಚೆಪರಿಚ್ ಸತ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಪಳೆ.

“ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಆಲೋಚನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗರ್ಟಿಕ್ ಜೋರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತೊಂ. ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತ್ ಸಗ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.”

“ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ತಕ್ಲೆನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ?”

“ಪುಣ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಹಿಶಾರೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಿಕಾ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕೀ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂಯೀ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಸಾ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಯುಕ್ತೆನ್ ಕಾಮ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ತಿರ್ಸತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.” ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಅಮಾಲಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಉತ್ಸಾವಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ ಜೆಮಿನ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News