Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 23: ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : February 13, 2021 at 12:37 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 23 – ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲೊ. ರಾತಿಂಚೊ ಆಪ್ಲೊ ವೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ, ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ತಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ರಿತಿ ಸೊಡುನ್, ತೊ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ.

ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸವಾರಾಂಕ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಧುವ್ಪಾಚಿಂ ಆನಿ ಆಹಾರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಚ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಜಾಗಿ ಜಾತಾನಾ, ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ, ಘಡಿಭರ್ ದಿಞ್ಮೂಡ್ ತಿ ಜಾಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪುಣ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಚ್, ಭಿಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಜಾಗ್ ಜಾಲಿವೇ ಕುಂವರ್ನಿ?” ಆವರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಳೂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮುಖಾರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಂತುಲೊ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಪರಿಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕೋಣ್ ತುಂ… ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್…”

“ಭಿಯೆನಾಕಾ ಬಾಯೆ… ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತುಂ ಆಸಾಯ್. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಂಜಿ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ (ಕುರಿಯೆಲ್) ಥಾವ್ನ್ ಬಡ್ಗಾಕ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂವ್, ಆನಿ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ, ವಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ಪಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್.

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್…”

“ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಫಳಾರ್ ಕರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್. ಮಂಜೆಂತ್…”

“ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್! ಕಶೆಂ? ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್…” ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿ ತಿ. ತಿಣೆಂ ಘುಸ್ಪಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಜೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾಂ’ತ್ ತಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾಂ’ತ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತಿಣೆಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮಂಜೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹೊಳ್ (ಧವೆಂ ಚದ್ದರ್) ಕಾಪ್ಡಾಪರಿಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ತುವೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್. “ಮಂಜೆಂತ್, ಕಸಲಿಂ ಜಾಯ್, ತಸಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಜಮೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸಜಾಯ್. ಭದ್ರತೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ಪುಣ್, ಪುಣ್ ತಶಿ ತಾಕಿದ್ ಕೊಣಾಚಿ?”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ, ಜಾಣೆಂ ತುಕಾ ಕಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಅನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುಂ ಪಾವಸರ್ ತುಜಿ ಜತನ್ ತಾಣೆಂ ವಹ್ಸಿಲ್ಯಾ.”

“ವ್ಹಯ್! ತಾಕಾ ದೇವ್ ಸದಾಂ ರಾಕೊಂದಿ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಸಾಧಿಂ ನಹಿಂ! ದೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.”

“ದೊಡೆಂ ಮರಣ್?” ಅಂತುಲೊ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್… ತುಂ ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತರ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ” ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ‘ದೊಡಿಂ ಮೊರ್ಣಾಂ’ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾಲಿಂ – ಅಂಕ್ವಾರ್ಪಣಾಚಿ ಖುನಿ ಆನಿ ಜಿವಾಚೆಂ ಮರಣ್.

“ಆನಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂ?” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ತುಜೊ ಧನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ಆತಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ… ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ದರ್ಬಾರಾನ್. “ಮ್ಹಜೊ… ಆಮ್ಚೊ ಧನಿ ವರ್ತವ್ತಾ, ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು!”

“ಸ-ಸರ್ದಾರ್ ಸಿ-ಸಿಮಾಂವ್!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ಡೊನಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್. ವಿಸ್ಮಯಾನ್, ಭಕ್ತೆನ್ ಆನಿ ಆನಂದಾನ್ ತಿ ಥರ್ಥರ್ಲಿ. ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಚೆ ಚಿತ್ಳಾ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಝಳ್ಳೆಲೆ.

* * * * *

ಆರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಯುವಕ್’ ಜಾವ್ನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿ ಪಾವ್ತಾನಾಂಚ್…

“ಭಿತರ್ ಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್.

ತಿ ದಾರಾರ್ ರಾವ್ಲಿ. ಭಿತರ್ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಆವರಾ ಮಧೆಂಗಾತ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಹೆಬ್ಬೊಟಾಂ ಕಮರ್-ಬಾಂಧಾಂತ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಬಾರ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಗಯಿಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಲಾಂಬ್ ಮುದಿಯಾಳೆ ಕೇಸ್, ಭುಜಾಂಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ತಿ ಭವ್ಯ್ ಮೂರ್ತ್ ದೆಖೊನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಇಮಾಜಿಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಕುಂವರ್ನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಭಿತರ್ ಯೇ, ತುಕಾ ಸ್ವಾಗತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್, ಉತ್ರಾಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಷ್ಟಾಂನಿ…

“ಸ-ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಯ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!”

VJP Saldanha“ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಅರ್ಗಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಕಪಾಲಾರ್ ದೊಡುನ್, ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋನಿಕಾನ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ವೀರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಮಕ್ಷಮ್ ರಾವ್ಲಾ, ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ…

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳೊನ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…”

“ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್.”

ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಮಂಜಿ ಭರ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತರಾಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ತೊಳ್ದ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ… ನಹಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕಥಾ ಫಕತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆಸಾ ತಶಿ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಟಾಪಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಾವೂರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಇತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಜರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಜ್ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರ್, ಕುಂವರ್ನಿ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆನಿಶಿಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್, ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾ. ಆಬ್ಳೆ…” ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಡೊ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ. “…ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಅಂತೊನಿಯೋ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ದೆ ಸೆರೂಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ – ಜಾಚೆರ್ ಬಿದ್ರುಲ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಸಾ – ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಖುರಿಸ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ದೊನೀ ಅರ್ಧಾಂ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಜಾಯ್.”

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಮೌನ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಪುಣ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ – ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ನ್ – ಸಗ್ಳೆ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಒಬೆರ್‌ವಿಲಾನ್… ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ನಾ, ತಾಣೆಂ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೀರ್ ಕೈದಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘುಂವ್ತಾತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ತುವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತಚ್, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಜಯ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ.”

“ಪುಣ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ. “ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂಯ್ ಖಂಯ್!”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ನೀಜ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಆಕಾಂತೊನ್.

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ… ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್… ಸ್ತ್ರೀ ತಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಸ್ತ್ರೀಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಶಿಣೊನ್.

“ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ದುಖೊನ್. “ತುಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಗುಪಿತ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ವೀರ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ಯೆತೆ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಪುರ್ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಜರ್ ನಾಂಯ್, ತರ್, ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತುಮಿ, ಹೆರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಷಯಿಂ ಕಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್, ತುಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾತೆಲಿ.”

“ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್?” ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಲಿ ತಿ.

“ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಆಯ್ಕ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಪುಣೀ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಹಿಂ ತುಂ.”

“ಸಾಂಗ್, ಸರ್ದಾರಾ, ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಜೆವ್ನ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾಯೀ ತುವೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಸಿತಾಂ…” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ವ್ಹಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೈದ್ ಜಾಲೆ. ನ್ಯಾಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿವರ್ಸುನ್, ಫಾಶಿ ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಿ… ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜರ್ ತಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತರ್, ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮ್ಹಜಿಯೀ ಕಾಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಿ.”

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಜೀಬ್, ಮಧೆಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖೊರ್ಜುತಾಲಿ. ಪುಣ್, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ತಿ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಖಬರ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ:

“ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮಂಜ್ಯೊ, ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಅಳ್ವ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.”

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಹೃದಯಾರ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕೌತುಕಾನ್, ಶಾಭಾಸ್ಕೆನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಧಡ್ಬಡ್ತಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ‘ಮಂಜ್ಯೊ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಜಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ‘ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ…

“ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತುಜಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಚಡುಣೆಂ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ತುಮ್ಚೆ ವೀರ್, ಮಸ್ಕರೆಞ, ಸಿಕೇರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಅನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ.”

“ಸರ್ದಾರಾ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಆಖೇರಿಕ್‍ಯೀ ಉಸ್ಮಡೊನ್. ತಿಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ದೋನ್, ಪಾಜಾರೊನ್ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊತಿಯಾಂಪರಿಂ ಗಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ. “ಸಮ್ಜಲೆಂ, ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಪಾಪಿಣ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಿಯೀ ತುವೆಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಜಿ ಚಾಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್. ಫರ್ಮಾಯ್, ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

“ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತುವೆಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಮಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಎದೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಚ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತುವೆಂ ಭೆಟ್ ದೀಜಾಯ್, ಆನಿ ತಿಚಿ ಖಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಕರಿಜಾಯ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ, ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಜಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಅತ್ತಾವರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ, ತಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್. ಹೆರ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಸರ್ದಾರಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿಂ.”

“ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ: ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವರ್ವಿಂ, ಕೆನರಾ ಕರಾವಳೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ವಳ್ಕೊನ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಜಿವೊ ಉರಶೆಂ, ತುಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆಜಯ್.”

“ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಕರಿಜಯ್?”

“ಕೆನರಾಂತ್, ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂಚ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯೊ – ಉಳ್ಳಾಲ್, ಬೋಳಾರ್ ಆನಿ ಹಂಪನ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ – ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಗರ್ಜಾಂಚೆ ವಿಗಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಯಾ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಿಸ್ಸಿಯೊನರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರ್ ಲೈತಾಂವ್ ಅನಿ ಪಾದ್ರ್ ಕೈತಾನ್‍ಯೀ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಹಿ ಬಂದಡ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಪುಣೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಾಲು ದವರಿಜಾಯ್.”

“ಆತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ತೇರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರ್ತಾ, ಗಾಯನಾಂ ಗಾಯ್ತಾ…”

“ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಜಾತಾ. ತೊ ತುಮಿ ವಾಂಚವ್ನ್ ವಾಡಯ್ಜಾಯ್. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಉರಶೆಂ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಂತ್ ‘ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾವಾಡ್ತಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಖಂಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ದೇವ್ ರಾವತ್’ ಮ್ಹಳಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜೊ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ, ಖಂಯೀ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂಕ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಉರ್ತಾ, ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ‘ಝುಂತ್’ಯೀ ಕರ್ಯೆತಾ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾ ಪ್ರಾಸ್, ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೊನ್ಶಿಂ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ರುತಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಝುಜಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ತೆಂ ಝುಜ್ ವರ್ತೆಂ, ಆನಿ ಫುಡಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ.”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ…”

“ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಯೆತ್. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಎದೊಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್: ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿಚೆಂ, ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್, ಘರ್ ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಳ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಆತಾಂ ವಸ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಎದೊಳ್ ಜಮ್ಚ್ಯಾ – ಕಾಫ್ರಿ ಗುಡೊ, ಕಾವೂರ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ತಸಲ್ಯಾ – ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ನದರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್, ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಿ ಖಬರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್.

“ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್, ಬೋಳೂರಾಂತ್, ಫಾಶೆಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್‌ಯೀ ಮೆಳೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುವೆಲಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂದಿತ್. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ತುವೆಂ, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂ.”

“ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಾಂಗ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಲಿಯ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಖಬರ್ ತೊ ಪಾವಯ್ತಲೊ, ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಖಬರ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ತೊಚ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆ, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಘುಟಾಚಿ ಖಬರ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗನಾಯೆ. ಕುಞಿ, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೊ ಖಬ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂಚ್, ತುಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ.”

“ಹಿ ಖಬರ್ ಮಾಮಾಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರಸೊ ನಾ.”

“ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಹಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತಿಳ್ಸಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ, ತಿಕಾ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಿನೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತೆ ಕೈದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ. ತರೀ, ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರಾಪ್ತೆಲೆ, ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚಜಾಯ್, ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ದಯೆನ್, ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ತಿಳ್ಸಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ.

“ಡೊನಾ ತೆರೆಜಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್” ಜಾಗ್ವಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಕಡೆ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ, ತರೀ, ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಹಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಅಖಂಡತಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ..!”

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್. “ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ, ಪುಣ್, ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ತೆದ್ನಾಂ, ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಝುಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ.” ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ತಿ ಚಲಿ, ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊ… ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಂಖ್ (ಕೋಂಬ್) ಫುಂಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ನ್‍ಯೀ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಕುವ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ, ಪಾಚ್ವೊ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ, ಅರ್ಧೊ ಚಂದ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬ್ತಾಲೊ.

ಬಡ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ, ಜಿ, ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾರ್ವಟ್ಯಾಂನಿ ಫಾವೊತಿಂ ಸಂಕೇತಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊ! “ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಮಜತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ತುಂ ತಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತೆಲಿಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಂಜೆಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುವೆಂ ಕಷ್ಟಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಬ್ಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚೊ, ಆಮ್ಚೊ ಖರೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಕುರಿಯೆಲ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ವೆತಾ. ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆತಾ ತಿ ಮಂಜಿ, ತಾಚಿಚ್, ‘ಫಾತಿಮಾ.”

* * * * *

ದರ್ಯಾಂತ್ ಅಶಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಪುಣ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾತಾನಾ, ತೆಣೆಂ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಗೊಂದೊಳಾ ವಯ್ರ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಆನಿ ತ್ಯೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲಿಂ.

ಹಿ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ತಶಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ, ಕಾವೂರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಗೆರ್‌ಯೀ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ನಾತಿಚ್ಯಾ ‘ಮೊರ್ಣಾ’ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, “ದುಮ್ಗಾ ಯೇಂವ್ದಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ! ತಾಚ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ಆನಿಕೀ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾಂತ್‍ಗೀ ಪಳೆತಾಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News