ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಾಂಚ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 7, 2019 at 2:17 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಿ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾತಚ್, “ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಗಾದೆ ದಾಕಯ್ತಾಂ, ಯೆತಾಯ್?”

ಮರಿಯಾ ಖುಶೆನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಯೆತಾಯೆರೇ ಸಾಂಗಾತಾ?”

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ.”

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಎಕೊಡೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಜಾತಚ್ ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ನವೆಂಚ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲಿ.

“ತೆಂ ಘರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ, ಮಾಮಾ?”

“ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳ್ತಾ? ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜೂಡಿ ನಾಂವಾಚೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಂತೊನಿಚೆರ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಆಂತೊನ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ತಾಕಾ.”

“ದಾಕಯ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ ತಿಂ? ವಯ್ರ್ ಯೆಯಾ.” ಆಂತೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ! ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಮರಿಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸಾಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ತೊ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”

“ಕಾಲ್ ಫುಲಾ ಹೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ. ಬಿರ್ಮತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ.” ತಿಣೆಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಲೊ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಮರಿಯಾ.”

“ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವ್.” ಹಾಸ್ಲಿ ತಿ.

“ಬಸಾ ತುಮಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ.”

ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜೂಡಿ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹಾತಾಂತ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ.

“ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಸಯ್ರಿಂ?”

“ತುಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮರಿಯಾ ಸಯ್ರೆಂ ಪಳೆ.”

“ತುಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇತ್.” ಹಾಸ್ಲೊ ಆಂತೊನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಭಾಚ್ಯೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಕಿತೆಂ?” ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸಯಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್. ಮರಿಯಾನ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_2

“ಜೂಡಿ, ಹಾಂಗಾ ಯೇ.” ಧುವೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಭಿತರ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಅಳೆ, ಹೆಂ ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಬರೆಂ ಸಾಂಗಾತಿಣ್.” ಮರಿಯಾನ್ ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಜೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಜಾಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೇ. ಘರಾ ಕಾಮ್ ಆಸಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಮರಿಯಾ, ತುಂ ರಾವ್‍ಬಾ ಹಾಂಗಾ.”

“ರಾವ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್.

“ನಾ.” ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಕಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್.”

‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ವಿಲ್ಫಿ ನಿದ್ಲಾ ಕಿತೆಂ? ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸನಾ.”

“ನಾ. ತೊ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾಡ್.”

“ಜಾಯ್ತ್.”

ಆಂತೊನ್ ಮರಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ಮಾಮಾ, ತಿಂ?” ತಾಚೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ಲಾಂಯಿಂ. ಫಾಲ್ಯಾ ಪುಣೀ ವಚೊನ್ ಯೇ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಕುವೈಟ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡಾಂ ಚವ್ಗಾಂ ಧುವಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ಪುತಾ ಆನಿ ಎಕೇ ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ನವೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.” ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಂತೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಜೂಡಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಖೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ವಚೊಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್.” ತೆಂ ಲೋವ್ ಭಾವಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ?” ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಆಮಿ ಜೂಡಿಗೆರ್ ಯಾ?”

“ಜೂಡಿ? ಖಂಯ್ಚೆಂ ಜೂಡಿ?”

“ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಳೆ ತಾಂಗೆಲೆಂ. ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ಲಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ತುಂ ವಚ್.”

“ಯೇ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ.”

“ಯೇನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಕಜೆ. ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.”

“ರಾವ್ ತುಕಾ, ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ…”

Irene-Pinto-Budkuloಬರೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಮರಿಯಾಕ್, ಭಾವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್. ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ದವರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮೊಡ್ತೆಲ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಹೆಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಧೆಂ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮೊಡ್ತೆಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ!” ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ಮೊಡ್ತೆಲ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ದಿತಾಯ್‍ಗಿ ನಾ?”

“ದೀನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇನಾಂಯ್?”

“ದೀನಾಂಯ್ ತುಂ?”

“ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ತೋಂಡ್ ತಾಚೆಂ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್” ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಧಾಂವ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಹಿತಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮರಿಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಬರೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ತೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಪುಣ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಧಾಂವತ್? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಾಂವ್ಶಿ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, “ಮರಿಯಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಲಜೆಲೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಚುಕೊನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲಿ ತಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ಜಿವಾನ್ ಧಡಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಲಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ತೊಂಡಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ತೀಕ್ ದೊಳೆ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕಪಾಲ್, ಕಾಳೆಚ್ ಮಾತೆಂಭರ್ ಕೇಸ್, ತಾಚೊ ತಾಂಬ್ಸೊ ಧವೊ ರಂಗ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾ; ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

‘ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಹಾಸ್ಲಿ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಮರಿಯಾ?”

“ಸ್ಟೆನಿ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ. ಥಂಯ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾಯ್?”

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲಿ ತಿ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ನವ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಜಾತಾಲಿ.

“ಯೇ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್.” ಮರಿಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಭಾವಾಚೊ ರಾಗ್ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಯೇ.” ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಸೊಪ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ನವೆಂಚ್ ಘರ್.

“ಬಸ್, ಸ್ಟೆನಿ.” ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.”

ಬಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಿ. ತೆಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸಾ.” ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಜೂಡೀ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ತೆಂ ಬರೆಂ ಉಪ್ರಾಳಿ.” ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಳಿ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಬರಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೂಡಿ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ತುಜೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ಮುಖಾರ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಪುಣೀ ಆಸಾ?”

“ನಾ.” ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಬೆಜಾರ್ ನಾ ತರ್, ತುಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ದಾಕಂವ್‍ವೇ ಹಾಂವ್?” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಏಕ್ದಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಬಸ್, ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಾಂ.” ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಿಕಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಿ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಿರ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ದೋನ್ ರೊದಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ. ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್, ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖ್. ತೊ ಜಲ್ಮಾನ್ ಪಾಂಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೊ.

ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಏಕ್ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ‘ಕಸಲಿ ಜೀಣ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಕದೆಲ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

“ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ವಿಲ್ಫಿ. ಪಾಂಚ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾವ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಶಾದ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಮಾಮ್ಮಾ, ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ತಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ತುಜಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪುಣೀ ಸಮಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀ. ನ್ಹಯ್‍ಗೀ, ಸ್ಟೆನಿ?” ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಪೊಟಾಕ್ ಉಜೊ ಯೆತಾನಾ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಪುತಾ?” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾದಿಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ತುಂ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಅಸೊಗೀ, ವಿಲ್ಫಿ?”

“ವ್ಹಯ್, ಭಾವಾ. ಚಲ್ಚೆಂ ಸುಖ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಿವಿ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರಜಾರ್. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಯ್? ಯೇ, ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ವಚ್, ಸ್ಟೆನಿ” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ ಉಟನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕದೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಲೊಟ್ತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ” ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕದೆಲ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಗ್ಲಾಂಕ್ ಉಂಬೊರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಕದೆಲ್ ಲೊಟಿತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೂಡ್.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪುರಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಆಸಕ್ತೆನ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಪಿಂತುರಾಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ಆನಿಕೀ ಸುಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

“ತುವೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂಯ್‍ಮೂ?” ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ವಿಲ್ಫಿ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾವೇ?”

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್!” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. “ತುವೆಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ದಾಕಯ್.”

“ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ದುಸ್ರೆ ವಿಶಯ್ ಉಲಯಾಂ.”

“ತುಜಿ ಖುಶಿ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಏಕ್.” ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಲ್ಫಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಅಪಾರ್ ಖಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಖ್ ನಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಿವಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದುಖ್ ಶಿವಾಯ್ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹೆ ಕಷ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ, ತಾಂಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಪೂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಖಿವಂತ್ ಹೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್, ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಖಂತಿ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದುಖ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ವಿಲ್ಫಿ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮಿಯತಾ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್ತಾಯ್ಗೀ, ವಿಲ್ಫಿ?”

“ನಾ, ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾಚ್ ಶಿಕಪ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ. ದಿಸಾಚೊ ಚಡ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾಂ. ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಾಪ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ…” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಯೆತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಾಂ.”

“ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ್, ಸ್ಟೆನಿ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಚಲ್ತಾಯ್‍ಗೀ ಸ್ಟೆನಿ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ನಾ ತರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗಾತಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಳೆ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಆಂಟಿ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜಿ ಶಿಮ್ಟಿ” ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಆಂಟಿನ್” ಜಾಪ್ ಮರಿಯಾಚಿ.

“ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಜೂಡಿ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುಂಕ್‍ಮೂ?”

“ತುಂ ತಸೊಚ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಪರಿಂ ನ್ಹಯ್.”

“ಸಾಂತಿಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಪಳೆ! ನಿಕಳ್ ತುಂ! ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇನಾಕಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್‍ಮೂ ತುವೆಂ? ತುಜ್ಯಾಕೀ ಬರಿ ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ, ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತೊ ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಆಯ್ಲೊಯ್ ತುಂ. ಯೆತಾಯ್ಗೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್” ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ ವಿಲ್ಫಿನ್.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ತಿಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕನಾ” ಕದೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಖಂಡಿತ್ ಯಾ, ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನಾ.” ಆಪ್ರೂಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಣ್ಗೆ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಚ್ ಕದೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಸಮಾತಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಇಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಯಾಂ.” ವಿಲ್ಫಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಉಲೊಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಸ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕದೆಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ಸದಾಂಯ್ ಅಸೊಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಯೆತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ತೆ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೂಡಿಚೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂಗೋ, ಘರಾ ಕಶೆಂಯ್ ತುಜಿ ಲಡಾಯ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್‍ಗೀ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣಿಕ್. ವಿಲ್ಫಿ ಹಾಸ್ಲೊ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಫುಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ.”

“ತರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ?” ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಜೂಡಿನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂಯ್?” ವಿಲ್ಫಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ನಾ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬ್. ತಾಕಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾ. ಪುರಾ ಕಾಯ್ನ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದವ್ರಿಜೆ ಖಂಯ್” ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜೂಡಿನ್. ಮರಿಯಾನ್ ಖೆಳ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲೆ.

ತೆ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. “ತುಮ್ಗೆರ್ ಆನಿ ಖೆಳೊಂಕ್‍ಚ್ ಯೇನಾ ಹಾಂವ್.” ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಕಾಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ರಾವ್‍ಗೊ, ಘೊಡ್ಯಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. “ತೆ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ನ್ ಪುರಾ ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ದೀ.”

“ನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಶಿಂಚ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್ ಪಳೆ” ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೂಡಿನ್ ಕಾಯ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ವೇಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ. ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಮರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ.

“ತ್ಯಾ ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್‍ಮೂಗೊ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧೆಂ ತೆಂ. ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಘೊಡೊ.”

“ತಾಂಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ. ತುಜೆಪರಿಂ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತೊ ಮಾರಿನಾ” ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ಮರಿಯಾಚಿ.

“ತಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಜೋರ್ ನಾ.”

“ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಪ್ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚುನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ತೊ ಚುಕವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರಿತ್ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಸಿಸಿಲಾ, ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಸಾಂಗಜೆ.”

ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶಿಯ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಿಡೆಚಿಯೀ ಧೊಸ್ ಆಸಾ. ಗಾದೆ ಘೊಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಗಾದೆ ವಿಕ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ.”

“ವಿಕ್ತಾಯ್?” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

“ವ್ಹಯ್. ಪೆಂಟೆಂತ್ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಶೊಪ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಲುಗ್ಟಾಚೆಂ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಲೋಚನ್. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿ ಗಾದೆ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಗಾದೆ ವಿಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ನಂತರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕಾಂಯ್ ತಾಂತುಂ ಘೊಳ್ಚೊ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಪಸಂದ್ ದಿಸ್ಲಿ.

“ಬರಿ ಆಲೋಚನ್” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ.

“ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ, ಸಿಸಿಲಾ?”

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ.”

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಶಿಕೊಂದಿ. ಆನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಶೊಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಜಾಲೊ.”

“ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕೀ ತಯಾರ್, ಶಿಕನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕೀ ತಯಾರ್. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ಮಾಮಾ. ದೆಕುನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಂ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜಿ.” ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರಿತ್ ಉಟ್ಲೊ ಆಂತೊನ್. “ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಂ.”

ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾತಾಲಿ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ, ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಿಶಯ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೂಡಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ತುಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ಆಪಯ್ತಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಆಪಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂಯ್ ವಿಲ್ಫಿ?” ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್‍ರೆ! ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಪಳೆಯಾಂ! ಪೇಪರ್ ದೀ.” ಸಂತೊಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘುರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪೇಪರ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ.

“ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಲಾಯ್.” ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಮಿಠಾಯ್ ಜಾಯ್ ಆತಾಂ.” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಖಂಡಿತ್ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆತಾಂ” ಆಮ್ಸರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಧಾಂವ್, ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜೇಂವ್ದಿ” ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿ ಧಾಂವ್ಲೊ ಘರಾ.

“ರೇಸ್, ಸ್ಟೆನಿಯಾಬಾಚೊ ರೇಸ್ ಪಳೆ!” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಮಾಂಯ್, ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್?”

“ಕಸಲಿ ಖಬರ್?”

“ದೋನ್ ರುಪಯ್ ದೀಜೆ.”

“ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ರೇ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಪಾಸ್? ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!”

“ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಿಲ್ಫಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಠಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ರಾವ್, ಆತಾಂಚ್ ದಿತಾಂ.” ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ರುಪಯ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ತೆ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ದಿತಾನಾ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿಕಾ.

‘ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’, ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್, ಮಾಮಾ.”

“ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ? ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮತಿಂತ್ ಖಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್.” ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ.

“ಚಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ ನಾ.”

“ಮಾಂಯ್ಚೆ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಹಾಂವೆಂ” ಸ್ಟೆನಿ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾಚೆ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್.

“ಹೆ ಖಂಯ್ಚೆರೇ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ?” ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲಾ, ಬಾಯೇ. ತುಂಯೀ ತಾಚೆಪರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ತುಕಾ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡೆ ದಿತಲೊ.”

“ಮಾಮಾ, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ದೊಗೀ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ತರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಜ್ ತುಕಾ ಮಿಠಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಲೊ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

“ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಜೆ” ಮಾವ್ಳೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ತುಕಾ ದಿತಾಂ, ತಯಾರ್ ಜಾ. ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್.”

“ಮಾಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ದೀ ಮ್ಹಣ್” ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಮಾಮಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ಮಿಠಾಯ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊನ್ ಖಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶೆಚ್ ಜಾಯ್.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಧಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣಿ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉದಾರ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ನಾಣೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಹರ್ಶೆಂ ದೋನ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಧಾ ಪಯ್ಶೆ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ದಿಲೆಯ್‍ಗೀ ನಾ?”

“ಲೆಂವ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಯ್. ಆತಾಂ ಹಂಕಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾಯ್ಗೋ?” ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಧರ್ನ್ ವೊಳಾಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮಾಂ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಮಾರ್ತಾ!”

“ಆಯ್ಲಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಆವಯ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ.

ಮುಖ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆತಾಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕಪ್‍ಗೀ ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕುಮಕ್? ವಿಲ್ಫಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *