ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 9, 2019 at 6:32 PM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಗಾತ್ರಾನ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್, ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಧನಾಂ, ನವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸೊನ್; ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತಸಲೊ ವಿಶೇಸ್ ತೆಂಕೊ ನಾ. ತರೀ ಹಾಂಗಾ, ಸರ್ವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

Donald Pereira Belthangadyಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಆದಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಪ್ರೂಪ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ತರ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಸಿನೆಮಾ ರಚನ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಪರಿಂಚ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್‍ಯೀ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್, ಆನಿ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಗತ್ ತಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಹಜ್ ಆನಿ ತಿ ಒಪ್ಚೆ ತಸಲಿಚ್.

ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಬರಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಕ್ರಿಯ್‍ಪಣಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’. ತಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

Budkulo_Ester Noronha_Interview (2)

ಆಜ್ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ. ಹೆರಾಂಪರಿಂ ವರ್ಗಣಿ ಆನಿ ‘ಹೆರ್’ ರುಪಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆದಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಆಮಿ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಸಿನೆಮಾಂಕ್‍ಯೀ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_09

ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‍ಪಣಿಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ – ನಟ್, ನಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಆಮಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಸಿನೆಮಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂಯೀ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಆಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ Authoritative Institution (ಮಾಧ್ಯಮ್) ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ (ಸಿನೆಮಾಂಚೆ ಪರಿಣತ್‍ಯೀ) ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ತೊ.

Budkulo_Interview_Janet Noronha (9)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಸಲೊ, ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹೆಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಹ್ಯೊ. ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ. ಹೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಗಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್: 1. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಕಂತಾರ್’ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಪಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಶೆವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 2. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕಿತ್ಲೊ ಖಡಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್

1. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ
ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುಫಳ್

2. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್
ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

3. ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಖಾತಡ್ ನಾಕಾ

‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್

1. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ವಳಕ್
ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

2. ನಟ್, ನಟಿಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
‘ಯೆಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಾ’

3. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ

4. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಪಿಂತುರಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ
ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಿಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ

1. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್
ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ನಾ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

2. ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

4. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಿಂತುರಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ
‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ!

5. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚಿ ಖಬರ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ

1. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ

2. ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಮೆಚ್ವಣಿ (Appreciation)
ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್

3. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾಂವ್ಣೆಕ್ ಮೆಚ್ವಣಿ
ಯಶಸ್ವಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆರ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’

4. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ – ಮೆಚ್ವಣಿ
6ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ

5. ನಟಿ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ

6. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ

1. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

2. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ
ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ – ಏಕ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಿನೆಮ್

3. ‘ಕಂತಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಖಬರ್
‘ಕಂತಾರ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 9ವೆರ್ ರಿಲೀಸ್

ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ

1. ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್
ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’

2. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ
ಆಬ್ಳೆ ಉಲಯ್ತಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *