ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

Media Release

Posted on : October 10, 2019 at 11:13 AM

Daiji Dubai Logoದುಬಾಯ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ 2019 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ವಳಕ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಇಮೇಯ್ಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಧನ್/ವಿವರಾ ಸವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಖುದ್ಧ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಯಾ ತಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಚಾಲು ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಶೆಂಬರ್ ಅಖೇರಿ ಭಿತರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ/ಮಾನ್‍ಪತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ 75 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ.

ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್: Convener, Daiji-Dubai, P.O. Box: 84772, Dubai, UAE. Email: dubai@daijiworld.com

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper