Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 4: ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 10, 2019 at 12:18 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಚಾರ್: ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್

ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ತಳ್ಟಿ,
ಆಲೋಚನ್ ಗೆಲಿ ಉಳ್ಟಿ
ಹುಕುಮೆನ್ ಘಾಲಿ ಪಳ್ಟಿ…
ಹಾತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್!

ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚಿ ಠೊಲಿ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವಚಜಾಯ್ ಆನಿ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮಾಕ್ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ – ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಶಿಪಾಯ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗೊಲಿಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್‍ಯೀ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಾವೊತೊ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಚೊ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘಡಿಯೊ ತೊ ಮೆಜ್ತಾಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ವೊತಾಚಿ ದಾವ್‍ಯೀ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಜೆಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕೆ ಭುಕ್‍ಯೀ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಖೊರ್ವೊಂತ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

ತಾಚಿ ನೀದ್ ಏಕ್ದಮ್ ಗಾಢ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ವಾ ತಾಣೆಂ ಘೊರೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಸೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಧಾ-ಬಾರಾ ಘೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್, ಸವಾರಾಂನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥಾಂಬವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್, ಗೊಲಿಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಖಬರ್‌ಚ್  ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚಿ ಘೊರೆವ್ಣಿ ರಾವ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾತಾಚೊ ಥಳ್ವೊ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಫುಗಾರ್-ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪೋಟ್ ತಾಚೆಂ ಫುಗೊನ್‍ಶೆಂ ಹರ್ದೆಂ ತಾಚೆಂ ರುಂದಾಲೆಂ, ನೀದ್ ತಾಚಿ ಸುಟ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಡ್ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ಕುಡಿನ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಮಾನಾಯ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಡಿಬ್ಬು ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಂಡಾಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಉಡೊನ್ ತೊ ಪಡ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ಪಳೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಎಕೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹ!”

* * * * *

ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಆಂತುಲೊ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ಆಂತುಲೊ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಬಾಲುರಾಮಾಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಖುಬ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮುರ್ತಲೊ ದಿವೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ಮುಳಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತಶೆಂ ಉಬ್ಯಾ ಪಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆಂ, “ಸಾಮೀ ದೆ-ದೇವೆರೇ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ. ಬಾವ್ಡೊ ಇರ್ವೊಳಾಪರಿಂ ಝಡೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್‍ಂಚ್ ಸಯ್!

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಚಡುಣೆಂ ಶೆಂಬರ್ ಕದಮಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ಲೆಂ ದಿವೊರ್ಲೆಂ – ತ್ಯಾ ಮುರ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ – ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸುರೆಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಬಿಡಾರಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿ ಹಾಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆಂಯೀ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ -ತಿಣೆಂಯೀ ಏಕ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ದಿಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸುರೆಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡೊನ್ ಕೈಲ್ಯೊ ಉಸಳ್ಳ್ಯೊ, ಆನಿ ಸುರ್ ಫಾಸ್ಳೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್, ಧರ್ಣಿಂತ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ವೊಳೂ ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಗಾಳ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತುಳ್ವೆ ಭಾಶೆನ್ –

“ಪಿಶ್ಯಾಂನೊ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ – ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತಾನೆಕ್ ಜಾಯ್ – ತುಮ್ಕಾಂ ದುಡು ದಿತಾಂ.”

ಅಶೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ತಚ್, ಮಾಡಾ ವಯ್ಲೊ ದಿವೊರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ ಕುಜ್ಲಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಧಾಂವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿವೊರ್ಲೆಂಯೀ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

VJP Saldanhaಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್ದಿ – ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚೊ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತಾಲೊ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬಚಾವಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂಯೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಗೆರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ವಾ ತಾಂಚಿ ಭುಂಯ್ ಘೊಳೊನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಚಡ್ ಕಠೋರಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ತಚ್, ಆನಿ ಹಾತಾರ್ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ ಲಾಗ್ತಚ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಚ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಮ್ಮ ಆನಿ ಬೊಗ್ಗಿಕ್ (ಮುರ್ತಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್) ಸಮ್ಜೊನ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಂಯೀ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ವಕ್ಲಾಂ ಪೈಕಿಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಸುರಯ್ ಗೋಡ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸತ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಘುಟ್‍ಯೀ ಪುರ್ತೊ ಫೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಕಡ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಘೆತ್ಲಿ, ತಶಿಚ್ ಥೊಡಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾನ್ ಸುರೆನ್ ಭಾಗಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ತಶೆಂ ಜಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಭಿಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರಾಂತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ.

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಕಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಆನಿ ತಶಿಚ್ ತಿಮ್ಮಾನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಇತ್ಲಿಚ್:

“ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ, 1784 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ – ಜಮಲಾಬಾದ್ ಜಹಗೀರೆಕ್ ನವೊಚ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪೈಕಿ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ನಾಂವಾಂಚೊ (ಹೊ, ಪಾರಂಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ‘ಬಾಲ್ತು ಚೆಟ್ಣಿ’ ನಹಿಂ) ಎಕ್ಲೊ ಧಡಂಗ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮಾನಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೈದಿಂ ಪೈಕಿ ಕೊಣೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ವಾ ಉಪ್ರಾಳಿಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ – ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣೆ ಖಾತಿರ್ – ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ ಚಿರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿರ್‍ತಾಲೆ, ವಾ ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಅಥ್ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಕಾತರ್ತಾಲೆ. ಲೆಗುನ್, ಆವಯಾಂಚೆಂ ದೂದ್ ಚಿಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾಲೆ. ತಸಲೆಂ ರಾನ್ವಟ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಎಕ್ಲೊ.

“ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಚಿರ್ಡುನ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಕೊಂಪ್ರಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆ. ಸುತಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಸಹಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಮಾರಾಂ-ಫಾರಾಂನಿ ಕಾತಿ ಫುಟೊನ್ ಆನಿ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಅಖಂಡ್ ಏಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸುಕ್ರಾರ್.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಪುಣ್ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಲಜೆಚಿ ಆನಿ ಭಿರಾಂತಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಘಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ (ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಕಡ್ಸ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್) ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂಚ್, ಘಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಹಿಂ – ತಾಚೊ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾತ್ ಜಣ್ ತುರ್ಕಿ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಜೆಮೆದಾರ್‌ಯೀ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ, ತ್ಯಾ ಪಾಜ್ ಮೊಂತಿಯೆಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾಂತ್, ಕೊಚೊರ್ ಆನಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಜೆಮೆದಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಾತ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ – ಪುಣ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಮೆಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ ಜಿವಿ ಜಾಂವ್ ಕೂಡ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

“ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ – ತಾಚಿ ‘ನಾಡ್’ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ – ಘಡಾ ವಯ್ರ್ ವಾ ಸಕಯ್ಲ್ – ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ತುರ್ಕಿ ಶಿಪಾಯ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾಲೊ ವಾ ಮೊರೊನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

“ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ – ಭೋವ್ ಘುಟಾನ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ನಾಡ್ ತುರ್ಕಾಂಚೆರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್.

“ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ, ತಾಚೊ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತಾ’ಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನ್ – ತಾಂಕಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡವ್ನ್ – ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ, ಆನಿ ಸಂದ್ರಾಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ – ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ತರ್ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆ.

“ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರಂವ್ಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಿಂ. ಲಾಗ್ಸರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ತಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಠೊಲಿಯೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ – ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ತುರ್ಕಾಂಕ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವೆಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

ತಿಮ್ಮಾನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾತಾನಾ, ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನವಿಚ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ ನಹಿಂ.

ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್, ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿನ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಪಹರಜ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಥೊಡಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರಿ ಚಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಿಮ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿವೊರಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವಚೊನ್, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಕಳಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್.

ತಿಮ್ಮ, ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ದಿವೊರ್ಲೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಆಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲುರಾಮಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್…

“ಬಾಲುರಾಮಾ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾಣಾಂಯ್‍ವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಸಲಿ ತಿ?”

“ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚಜಾಯ್…”

“ಖಂಯ್, ಠಾಣ್ಯಾಕ್!” ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಬಾಲುರಾಮ. “ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ, ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?”

“ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್. ಕಿತಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಆಲೋಚನ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹಾರಾಯಾ? ಧನ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ಜರ್ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್, ತರ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾ.”

ಅಂತುಲ್ಯಾಚೊ ಉಪಾಯ್ ಆನಿ ಆಲೋಚನ್, ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಅಪಾಯಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲುರಾಮಾಕ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಚೊನ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ – ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ರಾವೊನ್ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಂ.”

ಹೆಂಯೀ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಲುರಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News