ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಚೊ ‘ರೊಬಿನ್ ಹುಡ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್

Media Release

Posted on : October 10, 2019 at 6:45 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್ ಅತ್ತಾವರಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ‘ರೊಬಿನ್ ಹುಡ್’ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಿ. ಹಿ ತಾಚಿ 13ವಿ ಕೃತಿ.

JF DSouz Book Robin Hood Cover JF DSouz Book Robin Hood

ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೊ. ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಮಿವ್ಣೊ ಅಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಸೊಜ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *