Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : September 28, 2020 at 11:46 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸುಟ್‍ಕೇಸಿಂತ್ ಭರ್ಲಿ. ಭರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಗೆಲೆಂ. ಲಿಯಾ ಕಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ದಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

‘ಗೆಲೊಚ್! ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಟೆನಿ ಗೆಲೊಚ್, ದೆವಾ! ತಾಚೆ ವಿಣೆಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂ! ಸ್ಟೆನಿ, ಇತ್ಲೊ ಧಾರುಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಲೊಯ್ ತುಂ? ತುಜೆರ್‌ಚ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಮನ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ? ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಟೆನಿ, ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್‍ಗೀ? ದೆವಾ, ತುಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೊ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…’ ರಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ದುಖಾಂ ಸುಕ್ತಾ ವರೇಗ್. ರಡೊನ್ ಪುರೊ ಜಾತಾನಾ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಳೂ ಜಾತಚ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

‘ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್?’ ಚಿಂತುನ್ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ ತೆಂ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಿ. ನಾ, ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿಚಿ ಖಂತ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ನಜೊ’ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್, ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಕಸೊ ಯೇತ್? ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರಾಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಘರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ

“ಸ್ಟೆನಿ ದಿಸನಾ, ತೊಟಾಕ್ ಪುಣೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾಮೂ?”

ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್‍ಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್, ಸಾಯರಾನ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.” ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆಜಿ.

“ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ತಿಳ್ಶಿನಾಸ್ತಾನಾ? ಕಾರ್ ಲಿಯಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಾ. ತೊ ಕಶೆಂ ಗೆಲೊ?”

“ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮಾಂ. ದೆಕುನ್ ಗೆಲಾ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತಾಕಾ ದುಖಯ್ಲೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ? ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆನಾಂತ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಕೆಲೆಂ?”

“ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ಒಪ್ಲೊ ನಾ. ಇಲ್ಲೆಶೆ ಚರ್ಚೆ ಜಾತಚ್, ‘ತುಂ ವಚ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೆತಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.”

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್‍ಗೀ?” ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆಜ್ಯೆನ್.

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಆಸೊಂದಿ, ಮಾಂ. ಆನಿ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.” ತಿ ಚಡಿತ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

Irene-Pinto-Budkuloಗೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ವೆತಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ದೀಸ್ ದೋನ್ ಉತರ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹಫ್ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸಾಯರಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಲಿಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ತಿಕಾ ಸುಸ್ತಲಿ.

“ತೊ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ, ಸಾಯರಾ. ಘರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುರುಷ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೆತಾ.”

“ಯೆತಲೊ, ಮಾಂಯ್! ಆಮ್ಸೊರ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ?” ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿ ನಾತ್.

ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಜ್ಯೆಕ್ ವಿವರ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಖಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೊಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಜ್ಯೆಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸಾಯರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭರಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಜಿವಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾ ಪಿಡಾ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಘಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪುರುಶಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ ತಿಕಾ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಮಾ ಜಾಪಿ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸಾಯರಾ ತಿಚೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಭಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಿಯಾ ಕಾಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಗತ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಚಲ್ಲೊ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಲಿಯಾ, ಕಾಗತ್?” ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಕ್.”

ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

‘ಕಾಗತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕಾಗತ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ವಿಳಾಸ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಾಗತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

“ಕಾಗತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂಗಿ?”

“ನ್ಹಯ್ ಮಾ, ಮರಿಯಾಚೆಂ.” ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಕಾಗತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾ,

“ತುಕಾ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂಗೀ ಯಾ ವ್ಹೊನ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉರ್ಲಾಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹೊನಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತಿ ಖಬರ್ ಆಸೊಂದಿ, ವ್ಹೊನ್ಯೆ. ತುಮ್ಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಿತೆಂ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾಮೂ! ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ತುಂ ಸ್ಟೆನಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಯ್. ಆತಾಂ ತುಂ ಥಂಯ್, ಆನಿ ತೊ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾ? ಘರಾ ಮಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲ್ಯಾ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಯಾಬ್ ಏಕ್‍ಯೀ ಸಮಾ ಜಾಪ್ ದೀನಾ. ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಸರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ ಜಾಪ್ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆತುರಾಯ್ ಥಾಂಬಯ್ತಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

“ರುಬಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಪಳೆತಾ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಕಾ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ನವೆಂ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ತೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ತುವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ? ಆಮಿ ಆತಾಂ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ಸಂಗಿಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಸಾ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ? ತುಂ ಎಕ್ಸುರಿ ಕರ್ಗತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಉಲಯಾಂ.

“ಬರೆಂ, ವ್ಹೊನ್ಯೆ, ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ!
ಮರಿಯಾ”

ಕಾಗತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಗತ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸ್ನೇಹ್‍ಭರಿತ್ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?’ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ.

ಕಾಗ್ದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಸಾಯರಾ?”

“ಮಾಂ, ತುಂ ನೀಜ್ ಸಂಗತ್ ನೆಣಾಂಯ್. ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ ತಿ.

“ಮಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾ’ನ್ ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ತಿ ಸಂಗತ್ ವ್ಹಯ್ಗೀ?”

“ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.”

“ತರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಗ್ರೇನ್‍ಪಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪೊಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್. ತುಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಬಳ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಘಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಯೀಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಚುಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೊ ಪಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಪುಣೀ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ.”

“ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪರಿಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲಾ. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ನಾ.” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸ್ಟೆನಿನ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗೀ? ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ತಿ ಸಂಗತ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ತೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ?”

“ಸಾಯರಾ, ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಮಾಂ? ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ಹಾಂವ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸುನ್ ಕರ್ಗತಾನಾ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಚ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಬಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್, ‘ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ವಚ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುಣೀ ತೊ ಮೊವಾಳತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ನಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೊಚ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಜಾಂವ್, ಮೋಗ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಉಬ್ಜಲೊ ನಾ.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಕ್ ತುವೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಚೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿಗೀ? ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸಮಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗಿಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲೆ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಆಸಜೆ ಪಳೆ.” ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುವೆಂ ತಾಕಾ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಾಯರಾ.”

“ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಚೆ?” ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ವಚನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೊ ಕೀಳ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಗಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್, ತೊ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ.” ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಅಪಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಪಳೆತಾನಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ನಾ? ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್, ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಸದಾಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಆಶಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಸ್ತಿಲ್ಯೊ! ಅಶೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಿಂ ನಾ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತುಂ ಆತಾಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ರಾವ್ಶಿ, ಸಾಯರಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ನಂತರ್?”

“ಮಾಂ, ದೆವಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡಿನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ತಗ್ಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಗಡ್ ಆಸಾ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂ? ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಉರ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ, ಮಾಂ. ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉರ್ತಲೊ. ಕಿತೆಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್?” ರಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ದುಖ್ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾಂ.

“ಸಾಯರಾ” ಆಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. “ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಸಾಂಗ್, ಪುತಾ. ಹೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಚೆ?”

“ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲಾಂ, ಮಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಭೊಗಿಜೆಚ್. ನಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಡನಾ” ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಆಜ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಮರಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ?”

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಗದ್ ಘಾಲಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾಯ್?”

“ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಬರಿಚ್ ತಾಕಾ ಬರಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕೀ ತಿಳ್ಶಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

ಸಾಯರಾ ಕಾಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಚ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

‘ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ತುವೆಂ ದುಖಾ ಭರಿತ್ ಕೆಲೆಂಯ್’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್. ‘ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ, ದೆವಾ? ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಶೆಂ ಕರ್…’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡೊನ್ ತಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News