Latest News

ಶಾಭಾಸ್ ಆಸ್ಟಿನ್! ವೀಜ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 28, 2020 at 9:52 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್:

ಮೊಗಾಳ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್, ಗಾಂವಾಂತ್, ತುವೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ದಾಖ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತರೀ ಜಾಣಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂತುಂ, ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್, ಭಾಷೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಝುಜ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್.

Austin-DSouza-Prabhu_02ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ‘ವೀಜ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ‘ವೀಜ್’ ಪಾವ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ತುಜಿ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಭಿನಂದನ್ ತುಕಾ, ತುವೆಂ ತುಜೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ವೇಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ಸೊಜೆರ್, ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸುಪುತ್ರ್. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ತಾಂ.

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಆಸ್ಟಿನ್ – ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಚಾಟಿ ಭಿಜಾಯ್ಲ್ಯಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಪಟ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜೀಬ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಾಲುಂಡಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಘಾಸ್ಲಾಂಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಕೀ/ಕಿತೆಂಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಗುಲಾಮ್‍ಗಿರಿ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತೆಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲಾಂಯ್! ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ತುವೆಂ.

ಪುಣ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ವಾ ನೆಣಾಂಯ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹೆ ಕಪಟಿ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ತಾ-ಬಾಂಧ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಜಾಂವ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ವರ್ಗನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಖುಬಾಳ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್‍ಚ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ, ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಕ್ ವೀಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಅನ್ನಾಡಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಲೆಕಿನಾಂತ್, ಹಿತವಚನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕನಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ ಹೆ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Budkulo_Interview_Austin DSouza_04

ತುವೆಂ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣೀ ಭೋವ್ ಬರಿಚ್; ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ. ವ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ‘ಆವಯ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಘೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಗೌರವಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜ್ತಾ. ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಕವಿ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್‍ಯೀ ಆವಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅವ್ವಲ್ ಪದಾಂ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಜಶೆಂ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಕನ್ನಡ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಕ್ ‘ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೇವಿಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾ.

ಆತಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಅಬ್ಲೆಸಾ ಖಾತಿರ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂಯ್. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಲಜ್, ಮರ್ಯಾದ್, ಬದ್ಧತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಭಾಷೆಚೊ ಮೋಗ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಬರೆಂ ಕರ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೊಲ್ಕೆಂ ಭರಜೆ, ತೆಂಯೀ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಶಿ?

ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ Dollars ಖುಷೆನ್ ಘೆತಿತ್, ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ, ಖರ್‍ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪುಟ್ವನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಸ್ತಲೊಯ್, ನ್ಹಯ್ಗೀ ಆಸ್ಟಿನ್?

ಜಶೆಂ ತುವೆಂ ಉಚಾರ್ಲಾಂಯ್, ತಶೆಂ, ‘ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆಂ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ’ ಹ್ಯಾ So Called ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ಹೆ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ವಿಕಾಳ್ ಮನಿಸ್) ಆನಿ Self Proclaimed ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ಹೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ವಿಕಾರ್, ವಿದ್ರೂಪ್ ವೈರಸ್) ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ತೆ ಬುದ್ವಂತ್ ದೆಕುನ್ ತೆ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ತರೀ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರಿನಾಂತ್ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತುಂಯೀ ಜಾಣಾಸ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತುವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಎದೊಳ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹೆ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ‘ದಲ್ಲಾಳಿ’ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ನೆಗಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ತಾಣಿಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.

Austin Editorial Veez
ಕುರ್ಪಾ: ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ; ಸಂಪಾದಕ್: ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ, ಅಮೆರಿಕ

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಜಾಪ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ, ಆಸ್ಟಿನ್. ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ‘ಬಕ್ವಾಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ವಾ ವಿಕುಂಕ್ ವಚನಾಕಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಪುಣ್, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ವಾ ಫರಾಮಶೆನ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂನಿ’ (ಧನಿಯಾಂನಿ) ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ನಾಚ್ಚೆಂಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ತಿ ತಾಂಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಹ್ಯಾ ‘ಉಂದ್ರಾಂಕ್’ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಚಡ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ರುಜು ಕರಿನಾಂಗೀ, ಆಸ್ಟಿನ್?! ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ಪುಣ್, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ‘ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ’ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್, ಉಷ್ಟೆಂ, ಹಾಡಾಂ, ಚಿಂವ್ಡಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾ 420 ಉಂದ್ರಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? – ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ಆಸ್ಟಿನ್. ಹೆ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಉಂದಿರ್’ಯೀ ಜಾತಾತ್, ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ (ರೇಬೀಸ್) ‘ಪೆಟೆ’ಯೀ ಜಾತಾತ್. ಚೊರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾಜಾರ್’ಯೀ ಜಾತಾತ್, ಚಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ‘ಬೊಕುಲ್’ಯೀ ಜಾತಾತ್! ಹಾಂಚೆಂ ‘ಬಹು ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ’ ಇತ್ಲೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್‍ಗೀ, ಹಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ-ವಾಗ್ಟಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಆಸತ್?! ಹೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ವೇ ಅಶೆಂ ಝಾಂಕುಳ್ತಾತ್; ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ‘ಸಮರ್ಪುನ್’ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಹೆ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್!? (ಚೆಡಿಯಾಂಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ನಿಷ್ಠಾಗೀ ದುಡ್ವಾಚೆರ್?!). ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಕಾಂ, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್! ಬುಡವ್ನ್ ಭಾಕ್ರಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ಮ್ಹೆಳೆಂಚ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಲೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಜೀನಿಯಸಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ನಟ್ವತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜೆಂ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್-ರುದಾನ್, ಆಸ್ಟಿನ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ!

ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಜೆ ತುಜ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಉಲ್ಯಾಕ್, ಆಸ್ಟಿನ್. ಭೋವ್ ವಾಜ್ಭಿ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲಾಂಯ್ ತುವೆಂ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುವೆಂ, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಖಾತಿರ್ ವಕಾಲತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಾಗರಿ ವಾಪಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ‘ತುಮಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾವಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಧರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್. ಶಾಭಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಟಿನ್, ಶಾಭಾಸ್.

ಹಾಂ, ಹೊ ಉಲೊ ಖಂಡಿತ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್, ಆನಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್, ಸಬಾರಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ತೆಂಚ್ ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಲಾಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ನಾಗರಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿಪಿ; ನಾಗರಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ಫುಡಾರ್-ಪರಿಹಾರ್; ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವರ್ವಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ; ನಾಗರಿ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಜಾತಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಿಮೆಂಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ‘ತಿಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಪಾದೆಸ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖುದ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…!? ಶೀ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಗಜಾಲ್.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೆ ಹಳ್ಶಿಕ್‍ಚ್!

ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಕೊಣೀ ಪುಣೀ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸೆವ್ನ್ ಭಾಶೆಚೆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ‘ಶೆಣ್’ ಉಡಯ್ತಾತ್‍ಗೀ?! ಕೊಣಾಚಿಗೀ ‘ಸುಪಾರಿ’ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಡಯ್ತೆಲೆ, ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆಗೀ ವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವರ್ಗಾಚೆಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುವೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್, ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ‘ನಾಗರಿಕ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಖಂಯ್ ದವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂಚ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂಯ್, ನ್ಹಯ್ಗೀ ಆಸ್ಟಿನ್?

ಎಕ್ಲೊ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಖಾಲ್ತೊ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ತಿ ಸೊಡ್ನ್, ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೆತಾ. ಹೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್-ಹುದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಯ್ಸರೀ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್/ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಗೀ?

ಕೊಣೆಂಯೀ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ತಿ ತಾ’ತಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕ್‌ಯೀ ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪುಣ್, ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ, ಆಸ್ಟಿನ್? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ನೆ? ಜರ್ ತಶೆಂ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್/ಕರ್ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಗೂಢಚಾರಿ, ಡಬಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್ಕಿ, ದ್ರೋಹಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿ, ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಡಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್….. ತಸಲೆ ಕೊಣೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ಸರಳ್.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾವೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಪಿಕ್ (ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಗಾಂವ್, ಲೋಕ್, ಸರ್ಕಾರ್ – ಸಕ್ಕಡ್) ಸರ್ವ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ದ್ರೋಹ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂಕ್, ದುಷ್ಟ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ನಾಗರಿಕತಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್?! ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಹೆ ಉಟ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಾಗರಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್, ತಿಕಾ ವೈಭವ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್; ತರೀ ಹಾಂಕಾಂ ತಿಚ್ ನಾಗರಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ??? (ತಿ ಫಕತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂಕ್ ಸೀಮಿತ್!?). ‘ನಾಗರಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್‍ಚ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್? ನಾಗರಿ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫುಡಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ತೆಲೆ ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹಾಣಿಂ ಜರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆರ್ ನೀಜ್ ಮೋಗ್, ನಿಯತ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್‍ಚ್ ಬರಯ್ಜೆ. ನಾಗರಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಲಿಪಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ. ಹೆ ಜೆದ್ನಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿಯೀ, ‘ಹಾ, ವ್ಹಯ್ ನಾಗರಿ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ವೈಭವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ, ನ್ಹಯ್ಗೀ? (ತೆದ್ನಾಂ ಆಮಿಯೀ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ… ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ‘ನೀಜ್ ಎಕ್ವಟ್’ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ, ನ್ಹಯ್ಗೀ ಆಸ್ಟಿನ್!).

ತರ್ ಹಾಂಚೊ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ಕೊಣಾಕ್? ಆಸ್ಟಿನ್, ತುವೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಂಯ್, ಸೂಕ್ತ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲಾಂಯ್. ಪಳೆಯಾಂ, ಆತಾಂ ಹೆ ನಾಕಾರಿ ಸೊಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಕಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್! ಹಾಂಕಾಂ ನಿಯತ್ತ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಲಜ್, ರೀತ್ ನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಡೊಲರಾಂ ಭೊಕಾವ್ನ್ ಚರ್ಬೆಲ್ಲೆ ಹೆ, ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸಾತ್.

ಹಾಂ, ತುವೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಆಸ್ಟಿನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಭಾಶೆಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್, ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಯೆಜೆ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಫಾರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಭರಜೆ, ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ-ಅನೈತಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ-ಅನಾಚಾರ್-ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲವ್ನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ತಾಲೆಂತ್’ ದಾಕಯ್ಜೆ, ಆಪ್ಲಿ ‘ಸಾಮರ್ಥಿ’ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ‘ಖಾಸ್’ ಧೋರಣ್-ನಿಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಮಾನವೀಯ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ವರ್ಣನಾಂ, ಸಮೀಕರಣಾಂ ಖಂಯ್ ನಟ್ವತಾತ್ ಆಸ್ಟಿನ್? ಕಸಾಯ್‍ಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿ/ಖುನಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾ ವಿಶಿಂ, ಚೊರಾ/ಲುಟ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾಗೀ, ಆಸ್ಟಿನ್? ಆನಿ, ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ತೆ ಬದಲ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್, ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಕೀ ವಿಕುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆದರ್ಶಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್…?!

ಆಸೊಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ನಾ. ಹರಾಮಿ, ಪಿಡೇಸ್ತ್, ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನೀತ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂಚ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖೊಟೆ, ಮತ್ಲಬಿ ಮನಿಸ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ನಿಯತ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸನಾ. ಭೋವ್ಶಾ, ಅಸಲೆ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಿ ತರೀ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ.

ಭಾಶೆಕ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್, ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತೆಂ ಕರುಂಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮಿ ದವರ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಸತ್-ನೀತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಆಮಿ ನೀಟ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್ಯಾಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜೊ ಖಾಲ್ತೊ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಿತ್ರ್,

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಕೊಡು ಕಸಾಯ್!: ಆಸ್ಟಿನ್, ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ತುವೆಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಪುಣ್, ಹಾ ಕಟಾ..! ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಡ್ಚೆಂ ತರೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ತಿ ಕರ್ನಿ ಭೋವ್ ಅಮೊಲಿಕ್, ನೆಣ್ತಿ, ಮಾಸೂಮ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಆನಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ?! ಅಸಲಿಚ್ ವಿಕೃತ್ ಗಜಾಲ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸ್‍ವಾದಿಂಚಿ. ಹಾಂಕಾಂ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮೋಗ್ ಆಸನಾ. ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್, ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಖಂತ್ ತಾಂಕಾಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳೆನ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಕ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಆಧುನಿಕ್ ‘ಜುದಾಸ್’ ಭಾಶೆಕ್ ‘ಆವಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಿ ಫಕತ್ ‘ಭೋಗ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹಾಂಕಾಂ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ್’ ಆಧಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ‘ಅವ್ಕಾಸ್’ ಜಾಯ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ‘ಆವಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಹೆ ‘ಬಾಯ್ಲ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್..! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಕಿತ್ಲೆ ವಿದ್ರೂಪ್, ವಿಕೃತ್, ವಿಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ‘ಬಾಯ್ಲ್’ ಪಾವನಾ; ದೆಕುನ್ ‘ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪುಟ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂಪರಿಂ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾತ್!! ಹಾಂಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್, ಹಾಂಚೆ ಇರಾದೆ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್ (ಕರ್ನ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್). ಆನಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ತಾಂಕಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಳಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಹೆ ‘ಆವಯ್ಕ್ ವಿಕುನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರಲೊಯ್, ಆಸ್ಟಿನ್?!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ವಿ.ರೊ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭುಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News