ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 13: ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಶಿಂವರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 1, 2020 at 11:29 AM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 13 – ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಶಿಂವರ್

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಭಡ್ವ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ರಾಕ್ಣೊಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್, ಕುಂವರ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ದೂತ್‍ಸೊ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಫ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ಸಳಾವಳ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ತೊ ಸವಾರೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಆಬ್ಳೆ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಪಣ್‍ಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್, ವರ್ತೆಂ ಧಯ್ರ್, ತಾಂಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಮಜತೆಚ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಲಾಗತೆಂತ್ ಚಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಝಳ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್‍ಚ್ ಸಿನೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆ ವಿಷಯಿಂ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಸಲಿ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತೆ ಜಮ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಧರುನ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಹಿಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಚಿ ತೊಚ್ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ – ದೋಸ್ತ್ ವಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ, ವೆರೊನಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ನಷ್ಟ್ ಭೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭುಕೆಂತ್ ಆನಿ ತಾನೆಂತ್, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆವ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಝುಜೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ – ಕಾಲೆಸ್ತ್, ಇಲಾರ್, ಜಾಕುಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಕ್ರಾ ಜಣ್, ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಧಾರ್ ನೀಟ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾವೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲವ್ನ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಿನೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಸವಾರ್ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತೊ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಣಿಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್… ಛೆ, ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಬೋಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬೋಳೂರಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ತರ್…

“ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ…” ಹಾಸ್ಕಾರ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್.

ವೆರೊನಿಕಾಕ್, ಮೊನಿಕಾನ್ ಆನಿ ಬೀಬಿಯೆನ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸನಿನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಿ.

ಎವಾಂಚ್ಯಾ, ಝಡ್ತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ತೀರ್ಪ್ ಕಶೆಂ ರಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ಸುಟ್ಲಿ.

“ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತಾಂ ವಾ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಬಾಯೆ” ಮ್ಹಣೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಬಾವ್ಡೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪುರಾಸಣೆನ್, ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಜುನ್, ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ.

* * * * *

ಬೋಳೂರ್, ಖಲೀಫ್ ದೌಲತ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್ ತೊ. ಆಯ್ತಾರ್.

ರಾತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ‘ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂ’ಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್, ಬಾದಶಹಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್, ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುರಿಯೆಲ್ ಶಹರ್, ಕುತೂಹಲಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

VJP Saldanhaತವಳ್, ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ವಾದ್ ವಿವಾದ್, ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್, ಸವಾಲ್ ಪ್ರತಿಸವಾಲ್ ತಶೆಂ ಆಸೊನ್, ನ್ಯಾಯ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿತಿದಾರಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಕೈದಿಂಕ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ವಾ ಬದ್ಲಾಮಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ. ನಿತಿದಾರ್, ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ‘ಝಡ್ತಿ’ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ವಾ ಫಾಶಿ ವಾ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲೊ. ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಕಾಂಕ್, ಸುಫೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಕ್ಷಿಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ತೆಕಿದ್ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಲಾಭ್ತಾಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥರಾವಳ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಗ್ದೊಣೆಚೆಂ ಆನಿ ಚಿತ್ರ್‍ಹಿಂಸೆಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಾಸ್ ವೊಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ಶಿಸ್ ಕಾಪ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲೆ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಕಾರ್ಬಾರಿ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೆ, ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ನಸ್ರಾನಿ ಮಾನಾಯ್, ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ‘ಪರ್ಬುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಮಾಸೊ ಪಳೆವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ, ‘ಬಿರ್ಮತ್, ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್, ಸಹಾನುಭೂತೆನ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರ್‍ಯಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಪೈಶಿಲೊ ಲೋಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಮ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಿತಿದಾರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಚೊ ವೇಳ್ ದೊನ್ಪಾರ್. ತಶಿ ರಿವಾಜ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಜಮೊನ್, ಥರಾವಳ್ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಚಾರ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ – ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್!” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಚಡುಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೈದಿಂಕ್, ರಾತಿಂಚ್ ಬಂಧಿಖಾನ್ಯಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಆನಿ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ. ಸಕಾರಣಿಂ, ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಪಾಸಿ ‘ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡೊ’ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಝಡ್ತೆಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಕರ್ನ್, ಆನಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲಾಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫತ್ಮಾರೆಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ” ಮಂಜೆಂತ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ದುಖಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರೆನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಮೆಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆಂ ನೀಚ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಂನಿ ಆದಿಂಚ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಂದ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ. ತೊ ತಿಚೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತೆಕಿದ್, ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್, ತಾಣೆಂಚ್ ತುರ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಜ್ಯೆಚೆಂ ಉತಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್, ಚೊರಾಪರಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಿಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ನೀಜ್. ಪುಣ್, ತಾಚ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂಚ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಾಜ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ’ ಮೇಟ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಇರಾದೆ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚಿ ಗಾಜ್, ತ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಚಾಲಿನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ದುಡು ಭಾಂಗಾರಾ ಸಮೇತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಜೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಬೊಲ್ತೊಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ – “ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ, ತಿರ್ಸುನ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ತೊವೇ?

ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ತಿಣೆಂ ಫಾಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತುನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಚಡ್ ಭಿಯೆಲಿ.

‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ನಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಮಂಜಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚಿ ವ್ಹಡಾಯ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ತಾರ್ವಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಂಜೆಂತ್ ಸರಕ್ ದಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ರಾಂದಾಪ್ ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಶೆವ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಿಸಣ್ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತಾಲೆಂ, ಆನಿ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಶೆಂ ವಾರೆಂ ಘೆವ್ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೆಖ್ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್, ವಯ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಿಕಾ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊಪಾಸಿಚಿ ಕಠಿಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳೊನ್ ಯೆತಚ್, ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಚಡುಣೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಿತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಎಕಾ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ ಮಂಜೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ನಿಸಣ್ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ‘ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ’ ಭಾಗಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಭಾಷೆನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲೊ.

ಭಿತರ್ ತೊ ವೆತಾನಾ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ರಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಬೊಟಾಂ ಮೊಡುನ್, ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಖುಣ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ನಾ.

“ಡೊನಾ ಇಜಾಬೆಲ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಪಾಸಿ, ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡುನ್. ಪುಣ್ ಡೊನಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್, ಚೀಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಗ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ… ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಪುಣ್ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.”

“ಆಸಜಾಯಿಚ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಲಿ, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತುಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಅಶೆಂ ಬಂಧೆಂತ್ ಸಾಂಡುನ್…”

“ರಾವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್… ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ… ತುಜೊ ಮಾವ್ಳೊ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ” ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ತಿಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಮಾವ್ಳೊ ಆನಿ ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲಿ.

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಪಾಸಿ ಬಸ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ತಶೆಂ, ಚಿಕ್ಕೆ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ವೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ ತೊ!

“ಆನಿ ಆತಾಂ…” ತಾಣೆಂ ಆಖೇರಿಕ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. “ಝಡ್ತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತುನ್ ತಡಿಕ್ ವಚಜಾಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್, ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಬಾವ್ಡಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲಿ. ಮಾವ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವೀರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ತಿಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಳೆಂ.

“ತುವೆಂ ಮಾಮಾಕ್ ಕಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ದುಡು ದಿಲೊ, ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ವ್ಹಳೂ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ! ಪುಣ್ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಪಡ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತೆಂ ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ… ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ತಡಿಕ್ ವಚಜಾಯ್. ಝಡ್ತಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗಜಾಯ್.”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಭು ವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ವಿಷಯಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ…”

“ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಮಾವ್ಳೊ – ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೊ – ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತೆ ನಾಂತ್.”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್‌ಚ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಠಾನ್.

“ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ತಶಿ… ದೆಖನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೀರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಶಿಣೊನ್. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ, ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ ಸೊಸುನ್, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ತಯಾರ್. ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ – ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುನ್, ತುಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ನೀಜ್ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರುನ್…”

“ಹಾಂವ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂವೇ ಹಾಂವ್? ಆಮಿ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವಚಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ. ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ?” ದರ್ಬಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ.

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ತರ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಖಂತ್ ಜಾತಾನಾ, ಮಾವ್ಳೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಚೆರ್ ತಿಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪಯ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಇಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಅಭಿನಯ್ಸುನ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಮೊ ಪುಣೀ…”

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಥಂಯ್ ಯಾ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್. “ಠಾಣ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ. ಆನಿ ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್… ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಂಚ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ತುಂ ಝಳ್ಕಲ್ಯಾರ್… ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್…” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಯೀ, ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಚೆರ್ ಥೊಡೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ಶಿಕೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಸಭ್ಯತಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಶೆಗುಣ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಯೇಜಾಯ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ… ತುಜಿ ಖುಶಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಮಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ತಾಣಿಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಶೆಂ ತುಂಯೀ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಜ್ಯಾ? ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತರ್, ತುಂ ರಾವ್, ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಪುರ್ತಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತೆರೆಜಾಚೆರ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲಿ. ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಾ ತಸಲಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಸ್ತಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆಪವ್ನ್ ಥೊಡಿ ತಾಕಿದ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆವರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಉಂಡೊ ಖಾವ್ನ್ ವಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘೊಟಾಂನಿ ತಾಳೊ ತಾಣೆಂ ಧುವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ‘ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್, ಹೊಡ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ತಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಕೊಡ್ತಿಕ್, ಕೈದಿಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾಕ್, ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ವೆಗ್ಳಿ ಜಾಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ತಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ… ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಠಾಣ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ರಾವೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಮಾಂಚೆ ಪುರಾವೆ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ. ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ಫರ್ಮಾಣಾಚೊ ವಿವರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಆನಿ, ತೆರೆಜಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಘಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಡಿಕ್ ಪಾವೊನ್, ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗುಪ್ತ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಲಾಭಾಡಿ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭರಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಾಲ್, ಭಾಯ್ಲೆ ಸೊಪೆ ಆನಿ ರಾಜಾಂಗಣ್, ಸಾಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಶಿಪಾಯ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್, ಕೈದ್ಯಾಂಚೆ ಸಯ್ರೆ, ಆನಿ ಖಬರ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಅಜ್ಞಾತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೂತ್ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಖಂಯ್ಗೀ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಗೀ ಆನ್ಯೇಕಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಜಿವಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್, ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್, ಆವ್ರ್ ವಾ ಉಜೊ ಲೆಗುನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಿಂ ನಾಂತ್.

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಮಯೂರಾಸಾಣಾಚೆರ್, ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ – ಮೈಸೂರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು – ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ನ್ಹೆಸೊಣೆನ್ ನೆಟೊನ್, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಗ್ಲೆನ್ – ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಬೋಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಚವೀಸ್ ಜಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್, ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಸಮೇತ್, ತುರ್ಕಿ ರಾಹುತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ನೆಟೊನ್ ನೀಟ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಭಿತರ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೊ ತೊ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಮೊ ಸಗ್ಳೊ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸೂತ್ರ್‌ದಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಕೋಡ್ತ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ದೃಷ್ಟೆಂತ್, ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಯೀ ಝಡ್ತಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಲಾಗಿಂ, ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ನಾ, ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಮುಖಮಳಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

“ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡಾತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಸ್ಥಿರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ದಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಚಿರ್ಡೊಣೆಂತ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ದೊದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಎಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಚವ್ದಾ ಜಣ್ ಕೈದಿ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಸಳ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ; ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ; ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಭ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್ ಲಜ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಫಾತೊರ್ ನಹಿಂ ತರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಂಕಾಂ ದೆಖ್ತಚ್ ಕರ್ಗಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವ್ತೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ಅಕ್ಲಾಸ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಆವಾಜ್ ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಸ್ಡಿ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಯೀ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಬಿರ್ಮತೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಝಗ್ಲಾಲೊ.

“ತುಮ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಆಮಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತಾಂಕಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವರ್ ಬದ್ಲುನ್, “ಹಾಂಕಾಂ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!” ಹರ್ದೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಜಮೆದಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರಾಕ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಲಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ.

“ಹೆಚ್‍ಮೂ ರಾತಿಂ ತುವೆಂ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದ್ರೋಹಿ?” ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!” ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ?”

“ಕೊಣೀ ಘಾಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್…”

“ಬರೆಂ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ತಕ್ಷಣ್ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ, “ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಾತ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್!” – ತಾಂಕಾಂ ಹಾತ್ ದಾಕವ್ನ್.

ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಶೆಂ ತೆ ಕೈದಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚೊ ತೊ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರ್ – ದೊನೀ ಮೆಳೊನ್ ಸಭೆಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಶಿಂವರ್!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *