ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 7, 2021 at 1:50 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 27
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊರಿ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಜೆಮಿ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕುಡಾಚಿ ಚಾವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗರ್ಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋವ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ತೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಜಾತಚ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ.

ಸಮಾ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲಾಚೆಂ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ವಾರೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿ ವಚೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ತೊಂಡಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲೋವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೆ ಸ್ಟೆನೀನ್. ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಂದ್ ಕುಡಾಂತ್ ಖಾಣಾ ವಿಣೆಂ ಖಾಲಿ ವಕ್ತಾಂಚೆರ್ ತೆಂ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಬೂಕ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೊರಿನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಚರ್ಲೊ.

‘ಹೆಂ ವಕತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದೀ ಮ್ಹಳಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊರಿ ವಾ ಜೆಮಿಯಾಬ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೆಶ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ವಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾಂ ಸಾಯರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರಪ್ರಾಧಿಪಣ್ ರುಜು ಜಾತಾ…’ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಸೊಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಧರ್ಣಿಂತ್ ಗೂಂಡ್ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆಂ ವಕತ್ ತಾಂತುಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಫುಟವ್ನ್ ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ಘರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಗರ್ಟಿ ದೊಳೆ ಉಕ್ಲುನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ನೀಚ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಿಚಿ ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೊಂವ್ಚಿ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಕಾಗ್ದಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಮುಖಾರ್ ದಿಸಸಾರ್ಕಿ ಮೆಜಾರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆ. ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಕ್ತಾಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ತಾಕಾ ವಾರೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕುಡಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಘುಂವ್ಲಿ. ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಮುಸುಂಬ್ಯೊ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರಿಯೆನ್ ತ್ಯೊ ಕಾತ್ರುನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ರೋಸ್ ಪಿಳ್ಳೊ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲೊ.

“ಸಾಯರಾ” ಮೋವ್ ಸ್ವರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಲೊ ತೊ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಸಾಯರಾನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ರೋಸ್ ಸಗ್ಳೊ ಪೊಟಾಕ್ ವೆತಚ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲಿ.

“ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್?” ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಸಾಯರಾನ್ ತಾಕಾ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ದೋನ್ ಮುಸುಂಬ್ಯೊ ಕಾತ್ರುನ್ ತಾಂಚೊ ರೋಸ್ ತಾಕಾ ದಿತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

“ಆತಾಂ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಲೊರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ದವರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊರಿನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಲೊರಿ ವಿಚಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಮುಂದರ್ಸಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಚಾಕರ್ನಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾ ಆತಾಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜೆಮಿಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸುಟಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಹಕಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ದೊದೋನ್ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಆಳಾಂ ಕರ್ನಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ರಾಂದಣ್ ಬಾಂಧ್ಲಿ. ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಾತಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂದ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್, ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ಜಾಗೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಹಾತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಚರ್ತಾಲೆ.

ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಖಿಳಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ, ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ” ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಭಿಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಸುಟ್ಲೊ ನಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜೆಮಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಸಾಯರಾ.” ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೀನತೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ‘ಹೊಚ್ ಹಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದೀಸ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ತಫಾವತ್! ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ. ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರಿತ್‍ಗೀ ತೆಂ? ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ಧರ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತೆಲೆಂ. ಬೊಳ್ಣಿಗೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡಾನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರುಪಾಕ್, ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜೈಲಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿತ್? ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗಿಸೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲೊಂ’.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.” ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ.

ಗ್ಲಾಸ್‍ಭರ್ ದೂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ದವರ್ನ್, ಬಾಗ್ವೊನ್, ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಭುಜಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಲೋವ್ ಉಟವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಆಧಾರಾವೀಣ್ ಸಾಯರಾಕ್ ನೀಟ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರುನ್ ಧರ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.

ಪೂರಾ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ತಾಕಾ ನಿದಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸ್ಟೆನಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ನಿದ್ಲೊ. ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ವಕ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಜೆಮಿನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಕತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ತೊ ಆತುರಾಯೆನ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

‘ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್, ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡ್’. ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಿಂರ್ಗಲೆಂ ತೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗ್ವಲಿ.

‘ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆ ತೆಕಿದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಿ ಅವಸ್ಥಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…’

ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಚ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ‘ನಾ, ಸಾಯರಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಂ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ಮನ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಖಯ್ಲಾಂ. ನಿತಳ್ ಮೊಗಾಕ್ ಧಗೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಾ. ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ದುಖಾಂನಿ ಬುಡೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆವಾ, ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ, ಪುಣ್, ಸಾಯರಾಕ್ ವಾಂಚಯ್’.

ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾಮೂ?”

ಸಾಯರಾನ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಖಾಡಾನ್, ಮಾವಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಅನಾಕರ್ಷಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಗೀ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಭೊಗ್ಲಿ ಸಾಯರಾಕ್.

“ತುಂ ಕೋಣ್?”

“ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್…” ರಾವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ. ‘ತುಜೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ವಲ್ಲಿ, ತುಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮಿಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದವರ್ಲಾ.”

“ಜೆಮಿಯಾಬಾನ್ ತುಕಾ ದವರ್ಲಾ?” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. “ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಿತಾ?”

“ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಲ್ಯಾತ್?”

ಸಾಯರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

“ತುಜ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್, ವಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ವಾ ಆತುರಾಯ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೀವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ ರಾಕ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆ ವಿಣೆಂ ತುಂ ತೆಂ ಕರ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳತ್.”

“ಸಾಯರಾ” ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಪಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಯರಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಬಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಲಿಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಬಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಚೂಕ್ ಕಶಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ.

“ವಲ್ಲಿ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿಮಾಣೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ.”

“ಸಾಯರಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಪಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಪೈಶೆಮೂ? ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಆತಾಂ ತುಂ ವಚ್.”

ಸಾಯರಾಚೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ. ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸಾಯರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಯರಾಕ್ ತೊ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಲೊರಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸವಯೆನ್ ತುಕಾ ತಶೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಸಾಯರಾಬಾಯೆ.” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಬಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ.

“ತುಂ ಹಾಂಗಾಚೊ ವಚ್. ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ನ್ಹಯ್.” ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಚಡ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಶಿಜಯಿಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ?” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜೆವಣ್. ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಂ ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಡ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧ್ರತಾ ವರೇಗ್ ತುವೆಂ ಸಾಧೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವಿಜೆ!” ಆಯ್ದಾನಾಚೆಂ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

“ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾ ಆತುರಾಯ್, ವಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್.”

“ತುಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕರ್ಗತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ತುಂ ಆದ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಭಾವ್ ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಚಾಕೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ವಚನಾ.” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಉಟವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಶ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ.

“ಆತಾಂ ಜೇವ್” ಆಯ್ದಾನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ಕುಲೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ದೀತ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ, ವಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜೆವಿನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಅಂಕಲ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ದಿತಾಲೊ ಪಳೆ ತ್ಯೊಚ್ ಗುಳಿಯೊ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ.”

“ಹಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನಾ ತುವೆಂ ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಜೆವಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಲಾಯ್ತಾಂ.”

“ನಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ತಾಂ. ತುಜಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ದಿ.” ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೆಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತೊಂಡಾನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಪೊಟಾಕ್ ಭುಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಚಿನ್ ಜೆವ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಯಾ ಅತ್ರೆಗ್ ನಾ, ವಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತುಕಾ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಕರ್ಗತಾಯ್‍ಮೂ? ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ?”

“ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಎದೊಳ್ ಯೆತೊ. ವಲ್ಲಿ, ತುಂ ಪರ್ಕಿ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಧನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಹಾಂವ್ ನಿವಾರ್ತೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ದುಖಯ್ನಾಕಾ. ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.” ಸಾಯರಾಚೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧಿಕ್‍ಪ್ರಸಂಗ್ ತುಕಾ ದುಕಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಮುಖಾರ್ ತುಕಾ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಳ್ ಜಾಯ್. ಜೆಮಿಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧರಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ.” ಉಲಯಿತ್ತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಲೊರಿ ಆನಿ ಜೆಮಿ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಖಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾನ್ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಯರಾ ಜೆವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ? ಜೆಮಿಯಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಾಕ್ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ದಸ್ಕತ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಲಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಹಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಗೀ ವಕತ್ ದೀವ್ನ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಚಿ ದಸ್ಕತ್ ತಾಣಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೆ ನಂತರ್ ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಾಕ್ ತುವೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ.”

“ನಾ, ವಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿಲಾಚಿ ಸಂಗತ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್. ತೆಂ ಘಟನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

“ತೊ ವೀಲ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಜೆಮಿಯಾಬ್ ಯಾ ಲೊರಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ಆತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ನ್ಹಯ್?”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. “ಬಾಯೆ, ಬಾಬ್ ಆಯ್ಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಚಾಕರ್ನಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗರ್ಟಿಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪೂರಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಸ್ ಜೆಮಿಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ಜೆಮಿಯಾಬ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್.”

ತಾಕಾ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ಸಾಯರಾ ಗೊಮ್ಟೆ ವರೇಗ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ನಿದೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜೆಮಿನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಗರ್ಟಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಿರೋಧ್ ಗರ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ‘ಸಾಯರಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಗಾಯ್?’ ದುಬಾವ್ ಚರ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

“ಗರ್ಟಿ” ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ಸಾಯರಾ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು? ತುಂ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿನ್ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಜೆಮಿಕ್. ‘ತೆಂ ವೀಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ ತೆಂ? ಲೊರಿನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸಮಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಗೀ ನಾಂಗೀ. ಛೆ, ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!’ ನಿರಾಶೆನ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ವಲ್ಲೀ…”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *