ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಬರವ್ಯೆತಾ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : October 6, 2021 at 2:14 PM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಊಂಚ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊಚ್ ಮೂಳ್ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಹಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಗಣಿತ್. ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್, ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಮುಖಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸ್ಚೊ ಬರವ್ಪಿ ತೊ. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸರಳ್ ಶೈಲಿ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೊ ಬರಯ್ತಾ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಮನಿಸ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ತಾ. ಖಂಚಿಯೀ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲ್, ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ತಿ ತಾಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಂಕ್.

ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್. ತೊ ಆತಾಂ, ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ತಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬರವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಧಿನ್ವಾಶಿ ಮನಾನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಕಿಸ್ತ್: 1

ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾಚೆರ್‌ಯೀ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ.

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಏಕ್ ನಿಯಮ್ ವಾ ರೇಗ್ರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂವಳಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಿತ್. ತೆಂ ಸಹಜ್.

ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಕಶಿ ಬರವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸೃಜನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ‘ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ’ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಘಡಿತ್ ವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ವಾ ನೀಜ್ ತಶೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಉತಳ್ ಜಾತಾ. ದೆಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಳೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ದೆಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕೊನ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ್, ಕವಿತಾಯೀ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ದೆಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂ ಕವನ್ ಜಾಂವ್ ಗೀತ್ ಜಾಂವ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಲೇಖನಾಂ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಲೇಕನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಯೆತಾ.

ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾ ತಸಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಬರಯ್ಣರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹರ್ ದೆಣಿಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂಯ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತಾಂನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ.

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ, ಹೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಯಾ, ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಶೆ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಘಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಆಖೇರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ತೊ ಶಿಕ್ತಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ತರ್, ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಮರ್ಸುನ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಹೆರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಯೀ ವಾಚುನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

(ಮುಖಾರುಂಕ್ ಆಸಾ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *