ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ: ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್ ಗಾಜಯ್ತಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ತಾಳೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 9, 2021 at 2:32 PM

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ನಾ. ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರೂಚ್ ಆಸನಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಸಾಧಾರಣ್. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರುಜ್ವಾತ್ – ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್.

ವ್ಹಯ್. ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಾಳ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ವಿಶೇಸ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಕ್ಕಡೀ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ? ನ್ಹಯ್ಗೀ? ದೆಕುನ್ ಆಮಿಯೀ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

Budkulo Clubಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ರೂಪ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತರೀ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆತಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್’ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್‍ಯೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿಯೀ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ.

ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಕಿತೆಂ, ತಾಚೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸಲೀಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಸಾಧನ್. ವೀಡಿಯೋ ನಾ. ಫಕತ್ ಫೊನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭಾಂಗಣ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ತುಮಿ ಆಜೂನ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ವಚೊನ್ Clubhouse: The Social Audio App ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಕರುನ್ ಲಾಗಿನ್ ಜಾಯಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಯೀ ಲಾಗಿನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ನಾ. ಥಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತಿಂ ತುಮಿ ರೇಡಿಯೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಮ್ಚಿ ರಾಟಾವಳ್ ತುಮಿ ಮುಂದರ್ಸಿಯೆತ್. ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕರುಂಕೀ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ತುಮಿ ಎಕಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾತ್, ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಹಾಂ, ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಹೆಂ ಫಕತ್ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ್. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಕಜೆ. ಹೆರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳನಾ. ದೆಕುನ್ ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಜೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ನಿಯಮಾಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಪುಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂನಿ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾಯೀ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಪ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಟೌನ್‍ಹೊಲ್ ವಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಂಖ್ಯಾನ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುಂಕ್ ನಾ, ಪಯ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಉಲವ್ಯೆತ್. ಹಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಂತೀ ಮೆಳನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ನವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್ 6 ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮತಾಂತರ್ ಗೊಂದೊಳಾ ವಿಶಿಂ ಮಾ.ಬಾ. ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ; ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 26ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ್ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 19ವೆರ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 12ವೆರ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ತುಮಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಸವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಆಮಿ ತೆಂ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್.

ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್’ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್. ತೆ ಆಸಾತ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ವಿವೇಕ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಆನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ತಸಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮೋಘ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ತಾಂಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಭಾರಿ.

ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ’ ಕ್ಲಬ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್’ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಅಸಲೊ ಸಹಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ್, ವಿಶಾಲ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಗೂಣ್ ವಾಖಣ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂಚ್ ವಿವೇಕ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರಿಂ, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್, ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್ ಆನಿ ವಿವೇಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ, ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಆಮಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಸಬಲೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಯೆಯಾ, ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಶೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಹೆರಾಂಕ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಯಾಂ.

ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಕ್ ಯೆಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *