ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 25: ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 12, 2021 at 1:55 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 25 – ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ‘ಫಾತಿಮಾಂ’ತ್ ಪಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉರ್ಲೊ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾಂ’ತ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆತುರಾಯ್ ತಡ್ವುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬಾಗಾರಾನ್ ಶಿಂಗ್ ಫುಂಕ್ಲೆಂ.

ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತೊಲ್ದ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಣಿಂಯೀ, “ಸರ್ವ್ ಸಮಾಧಾನ್ – ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸುಶೆಗ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಕೋಂಬ್ ಫುಂಕುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಚಿ, ಮಿರಿಯಮಾಚಿ ಕಥಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್, ಫರೀದಾ ಬೀಬಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆನ್, ಜಾಯ್ತಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಆನಿ ವಿಶೆವ್ ಲಾಭಯ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ವೀರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚಿ ಚಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥೈರ್ಯಾನ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಏಕ್ ರೂಂವ್‍ಶೆಂ ದುಕ್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ನಿತ್ರಾಣ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಫರೀದಾ ಬೀಬಿನ್ – ತಿಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಪರಿಂ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾನಾ – ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಿರಿಯಮಾಚಿ ಕಥಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್, ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಹಿಚಿ ಖಬರ್, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಸರಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಚಿ ಗತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಆಶ್ರಯ್‍ದಾತ್ ವಾ ತಿಚಿ ನೀಜ್ ಖಬರ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಜಾಯ್. ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?”

“ತರ್ ತಿಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕಯಾಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಯ್, ತೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್, ತಿಚೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಉಕ್ಲುನ್, ‘ಚುರಿದಾರ್’ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ಇಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಾರೀಕ್ ಸರಿಯಾಂನಿ ವೊಳ್‍ಲ್ಲಿ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಡಾಬ್ (ಮೂಂಜ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ತವಳ್‍ಯೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ‘ದಾಡೊ’ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ‘ಥಾಲಿ’ (ಲಿಂಗಾಕೃತಿ) ಉಮ್ಕಳಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಅಲ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹೊ ನಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್, ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್. “ಪುಣ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಅಸೊ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತೊ ಆಮಿ ದವರ್ಲಾ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

“ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತ್ಯಾಚ್ ಘುರ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.” ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಭೋವ್ ವಿಶೇಸ್. ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್, ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಮಜತೆಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ಮಾನಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್, ವರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಘಡ್ತಾಲೆಂ.

“ಆಬ್ಳೆ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲಿಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊಚ್ ಖುರಿಸ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಆರಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ತೊ ದಿತಾ…” ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಅಶರೀರ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್,

“ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಖುದ್ದ್ ವಳ್ಕತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಖಂಯ್ಗೀ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ‘ಜಲ್ಮಾ ಘುರ್ತ್’ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಲೊ. ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಅಸಲೆಂಯೀ ಏಕ್ ‘ಅಜ್ಯಾಪ್’ ಘಡ್ತಾನಾ, ತಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ತಾಕಾಚ್ ಲಾಭತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಕಥಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಘಡಿತಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆನಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ದರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಲಾರಾಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಆಪ್ಟೊನ್, ಮಂಜಿ ಧಲ್ತಾಲಿ.

ಬಂದಡ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ವರ್ಸಾಂತ್, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ – ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನೀಜ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಂತೂರ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್, ಕದ್ಳೆ ಆನಿ ಮಧ್ಳೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷಾಂಚೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಕಿರ್ಲೊನ್, ಪಾಲೆವ್ನ್ ಆನಿ ಫುಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್, ಜಮ್ಯಾನ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ್ ಜೀವ್ ತೆ.

ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕುಡಾವ್ನ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರಾಂ ಖಾಲ್, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ಹಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಹರ್‍ಯಾ ಖಾಲ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ‘ಉಟೊನ್ ಝುಜೊಂಕ್’ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂಚ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ತಕ್ಲೆ ಫುಟ್ಲೆ ವಾ ಧೊಂಕ್ಳೆ ಮೊಡ್ಲೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚೆಂ ರೋದನ್ ದೆಖೊನ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಭೊಗುನ್, ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಬಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಫಾತೊರ್‌ಯೀ ಕಡ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ, ಹವಿಲ್ದಾರಾಂಚೊ ‘ನಾಕ್ ಕಾತ್ರೊ’ ಮುಖೆಲಿ ಎಕ್ಲೊ ದರಬಸ್ತ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. (ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ, ಕಾಫ್ರಿಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್, ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಫಳ್ನೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಗು ಗೊಸಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್).

ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಉಪ್ರಾಟ್ನಾಶೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ನಾಕ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಚಡುಣೆಂ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ ವಿಶಾಲಾಯೆರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬೊಬಾಟ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ಸುಸ್ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ, ವಿವಿಧ್ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಜಾತಾನಾ, ಜೀವ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ವೆತಾಲೆ. ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫುಟ್ತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಹವಿಲ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾ ಖಾಲ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ:

ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬೆ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಲೆ ತಯಾರ್ ಧರ್ನ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್, ರಡೊಂಕ್‍ಯೀ ತ್ರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ತಶೆಂ ತಾಳೊ ಪಡೊನ್, “ಜೆಜು… ಜೆಜು…” ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆನಿ ವೆಂಗೆಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ರಡೊನ್, ಥಕೊನ್ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ನಾಕ್ ಕಾತ್ರೊ ಹವಿಲ್ದಾರ್, ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ತುಮ್ಕಾಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್, ಪುರ್ಶಾಂವಾನ್ ಆಮಿ ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕನಾಂತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಜಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾದಶಹಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಖುದ್ದ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. (ಫಟ್!). ತುಮಿ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್, ತುಮಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್, ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಸಯ್ತ್, ಸಗ್ಳೆ ಕೊಡ್ಕಾರ್! ತುಮ್ಚಿ ಚವ್ಗಾಂಚಿಯೀ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾಸೊನಾ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಘಟ್‍ಮುಟ್ ಮಾನಾಯ್, ಕಾಮಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಶ್ಯಾತ್, ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

ತಸಲೆಂ ಲಜೆ ಭಿಕಾರಿ ಚೆಡ್ಯಾಳ್ಪಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಫು… ಏ ದೆವಾ, ತುಂಚ್ ಪಳೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ದೆವಾನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಲವ್ನ್. “ಅಸಲ್ಯಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಭಿಯೆವ್ನ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಪುಣೀ ದೇವ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ.”

“… ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಿತ್ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಡಿನಾ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಧಮ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಖಬಡ್ದಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂಗಾಚ್, ಆತಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಂತಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ.”

ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಹಾಸ್ಲೆ. ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಲಜೆಚಿ ಆನಿ ಭಿಯಾಚಿ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ತುಮಿ ಚಲವ್ಯೆತ್… ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲೊ.

“ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಸ್ರೊ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಸೊಡಿಸೊನಾ.”

“ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಹ್ಯೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಕಡೆನ್. “ಹಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಚ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್, “ಉಲಯ್ತಾತ್, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬಹಾದುರಿ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ನಸ್ರಾನಿಪಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ!”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರಾನ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತಿ ತಾಕಿದ್, ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ…

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ಘೊಳನಾ ಜಾಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿಂ. ತಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಯ್ತ್, ಕ್ರೋಧಾನ್, ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಗುಂತುನ್, ಸರ್ದಾರಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ನಂದೂರ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಹವಿಲ್ದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ದಿಲ್ಲಿ, ವಯ್ಲೆ ದೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯ್, ಗೊಪಿಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಪರಿಂ ಉಡ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಾಕ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಝುಜೊನ್ ಜೀವ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ವೀರ್ ಸಮ್ಜಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ಘಾಯೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹೆರಾಂ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲೆ. “ಸೂಅರ್ ಕಾ… ತುಮಿ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಡ್ ಆಸಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ದೀವ್ನ್, ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಝಳ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಧರ್ನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ತ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ರೊಂಬೊಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಮೊರ್ತಾ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾರ್ ಉಡೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹವಿಲ್ದಾರಾನ್, ಭರಾನ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಗಳೊನ್ ತಿ ಪರ್ತಾತಾನಾ, ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರಾನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತಶೆಂ, ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಪುನೆವಂತಾಂನಿ, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೀವ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ…

ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿಂಚ್: “ತ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಖಂತಿನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ. ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಮಾನಾಯ್, ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮೊರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಉರೊನ್ ಸರ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಟ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ದಿತಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ ಮಾಂದಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಖುದ್ ಪಳೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರೊ. “ಆತಾಂ, ತುಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತಾಂ ಹಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಬೇವಕೂಫ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾನಾಯ್, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್, “ಕಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಮಾತಿ ಮುಡ್ಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಭಾಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ಲಾಂ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ, ಅತ್ಮೊ ನಾ.”

“ತಿ ಕೂಡ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹವಿಲ್ದಾರ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯಾನ್, ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ:

“ತಿ ಕೂಡ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಜಾತ್ ಆಮಿ ಬದ್ಲಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಿಕಿನಾಂವ್.”

“ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಿನಾಂತ್ ಖಂಯ್, ವ್ಹಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹವಿಲ್ದಾರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತುನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್‌ಚ್…”

ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೀರಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ವರ್ತೆಂ, ಪುಣ್ ಸಂಯಮ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಹವಿಲ್ದಾರಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ತಶೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ತೊ ಮಾನಾಯ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ತ್ರಾಣ್ ಜಮವ್ನ್, ತ್ಯಾ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಘರ್ಷಣಾನ್ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಉದಾರೊ ಪರ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್, ಹವಿಲ್ದಾರಾಚೊ ತಕ್ಲೊ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಉಕ್ಲುನ್, ಏಕ್-ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಭೆತುನ್ ಜಾಲೊ. ಕೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ ಫುಟೊನ್ ರಗತ್ ಚಿರ್ಪಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಂದು ಶಿಂಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಶಿಪಾಯ್, ತೆಣೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಉಡ್ಲೊ, ಹೆಣೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಉಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯಾಕ್ ಅಜ್ಞಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಕ್, ತಾಣಿಂ ಬೆಂಡ್ಲೊ…

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್, ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ಪಂದಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಬರಿಚ್ ಧಾಡಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ. “ಜೆಜು!” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರುದಾನಾನ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಟ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ. “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ…” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್, ಹತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್, ಪುಣ್ ಕಾಂಪ್ತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ತಿ ಪಡ್ಲಿ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಥಟಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ್ ಚಲಾವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡುನ್, ಉದಾರಿ ತಿ ಪಡ್ಲಿ. ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್ತಾಲೆಂ. ಭರ್ಶಿಕ್ ಫೆಂಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್ ಕೂಡ್ ತಿ. ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್, ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ, ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಿ ಕೂಡ್ ಸಕನಾ ಜಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್, ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ…

* * * * *

“ಚಡುಣೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಪೊಂತಾರ್, ಮದ್ಳೆಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್, ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ತಂಬಾಂತ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ರುಸುಮ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಿಸಾಲಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ…” ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾಗಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರಾ ಖಾಲ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಜಮಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ, ಜಾಂವ್ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ವಾ ವೊರ್ವಿ, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಪಟ್ಟೆ ಸಮೇತ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಒಪ್ಸುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ರುಸ್ತುಮ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್, ಮ್ಹಜೊ ಮಿವ್ಣೊ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಗರ್ಜೆನ್, ಆನಿ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ, ಲೈಲಾಂವ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾನ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಫಕೀರ ಸಾಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರಾನ್ ವಸ್ತು ಒಪ್ಸಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಫಕೀರ್ ಸಾಬಿಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಕೊ, ಆನಿ, ‘ಫಕೀರ್ ಸಾಬಿ ಮೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಸ್ತುಮ್ ಅಲಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಚ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾನ್, ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಚಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.”

“ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಅಶಿ ನೀತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಿಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಬಸಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಂಚ್ ಮೊಡಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೋಗ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಸಮಾಧಾನಾನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ತಕ್ಲೊ ಚೆಂಚೊನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಕೀರ್ ಸಾಬಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭೋವ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕರುಣಾಜನ್ ದೀಷ್ಟ್ ವರ್ತವ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ. ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ. “ತೆಂ ಬಾಳ್, ಆವಯ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿಕಾ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ಆವಯ್ ಉಟನಾ ದೆಕುನ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಭಿಯಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಿಕ್ಕೆ ತೆಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಖಳ್ಣ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತಡ್ವಲೆಂ ನಾ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಕಲ್ಲೆಂ” ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್. “ಚಡ್ತಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಸ್ತುಮ್ ಅಲಿ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ‘ಅಸಲ್ಯಾ ವೀರ್ ಕುಳಿಯೆಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಮ್ಹಜಿಯೀ ಪೊಸ್ಕಿ ಭಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಂತೊಸ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್…”

“ಭಾಯೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಪುರ್ತೊ ಮೊವಾಳೊನ್. “ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಭಾಗಿ. ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ‘ಮಿರಿಯಮ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ವಿಚಿತ್ರ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೆಂ.”

“ತೆಂ ನಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಗಾಚೆರ್ ‘ಮೇರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಾಂ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ತೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.”

“ಅಲ್ಲಾಚಿ ದಯಾ ವಿಶೇಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ. ತಾಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆಯಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗಿನಾಯೆ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ…” ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗಲೊ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್. “ಮಿರಿಯಮ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಮಿ…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆತಾಯ್?”

“ಮಿರಿಯಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಜಿಯೆನಾಂವ್, ಮಿರಿಯಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್.”

“ಹಿ ಖಬರ್ ವೆರೊನಿಕಾಬಿಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಯ್‍ವೇ?”

“ಮಿರಿಯಮಾಚಿ ಕಥಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.”

“ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್. ಫಾವೊತೊ ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಿ ಕರಯ್ತೆಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸಾಚೊ, ಆನಿ ಹಸ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಜೊಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈಕ್ ತೊ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಭಾವ್, ಭಾವೊಜ್ ಆನಿ ಧುವ್ಡಿ ತಾಕಾ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಧಾರುಣ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚಿ ಪೊಸ್ಕಿ ಧುವ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈಚಿ ಧುವ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಚ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ದೇವ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂದಿ.”

“ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ರಾಕೊಂದಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್. ತೆರೆಜಾಬಿಕ್, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಕಾವೂರ್‌ಚ್ ಪಾವಯಾತ್. ‘ತಿ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾಕಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್, ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ, ಘುಟಾನ್ ವೆರೊನಿಕಾಬಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ತಿಕಾಚ್ ಖುದ್ದ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಾ.”

“ವೆರೊನಿಕಾಬಿ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್. “ತ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಎಕಾ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *