ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಜೆ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ವಿಷಯ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : October 16, 2021 at 1:07 PM

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಬರವ್ಯೆತಾ?

ಕಿಸ್ತ್ 2
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ?

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಚಿಂತಪ್.

ಥೊಡ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಣಿ (ನೀಳ್ಗತೆ) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾನಾಂ ಭಿತರ್ ಪ್ರಗಟ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಆಸೊನ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಬರಪ್ ಜಾಂವ್ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಆಸನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಗ್ಳಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ಚಿ ತರೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ಯೆತಾ.

ಥೊಡ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದೋನ್ ತೀನ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಯೀ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧ್ರಾಪಾರ್ ಹರ್ ಭಾಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ರುಚ್ಚೆ ತಸಲೊ ಆಸೊನ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಭಾಗ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮುಖ್ಲೆ ಭಾಗ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಣರಾನ್‍ಂಚ್ ಸ್ವತಾಃ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕರ್ಚಿ ವಾ ಕಾತ್ರುನ್ ಭಾಗ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ.

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚ್ಚೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ. ದೋನ್ ತೀನ್ ವಿಷಯ್ ಭರ್ಸುನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಿಷಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಜಾತಾ.

ವಿಷಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್, ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ವಿಷಯ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲೊ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸ್ವತಃ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ವಾ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತಾ.

ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ‘ಗೊಲಿಮಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಗಾಂವ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ – ತಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಗಾಂವ್ – ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಜಾಲಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್ – ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿಂ…

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್‍ಚ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ತಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ ತಶೆ ಘೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ತೆ ಪ್ರೇರಣ್ ತಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಸಮ್ಜತಾತ್.

ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸದಾಂ ಜಾಗೃತ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಷಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಚಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾತಾತ್.

ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಕೊಣೆಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಮೂಳ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಾಡಿಚ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಯೆವ್ಯೆತಾ.

(ಮುಖಾರುಂಕ್ ಆಸಾ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *