Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 18, 2021 at 2:07 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 28 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ‘ಕೋಣ್ ಹುಶಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ, ಹಾಂವ್‍ಗೀ ತುಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯರಾ ತುಜ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಪಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್?’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಜೆಮಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಜೆಮಿ.

“ಲೊರಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ತುವೆಂ ದಿಲಾಂಯ್‍ಮೂ, ವಲ್ಲಿ?” ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ವಕತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾ ಎದೊಳ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್.

“ಯಾ, ತಾಕಾ ಪಳೆಯಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಬಿಗಾಚಿ ಚಾವಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜೆಮಿನ್. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಯರಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಕೇಸ್ ಪೂರಾ ತೊಂಡಾರ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಮಿ ಮೆಜಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಲೆಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಮಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಗುಳಿಯೊ ಸಮಾ ದಿಲ್ಯಾಯ್” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಕ್ತಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ವಕತ್ ದಿತಾನಾಂಚ್ ತಿ ಫುಟ್ಲಿ.”

“ಫುಟ್ಲಿ?” ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜೆಮಿನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಲೊರಿನ್ ವಕತ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಗುಳಿಯೇ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಕಾ ವಕತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ತಿಕಾ. ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವಕತ್ ವೊತುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್ದಮ್ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ತಿಣೆಂ ಸಿಸ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತಶೆಂ ಹಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.” ಜೆಮಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂವ್ಚೆಂಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಘಟ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್!” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಕ್ರೂರ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಮಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಭಿತರ್ ಆನಿಕೀ ತೆಂ ವಕತ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೀ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ದಿತಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಳ್ತಾಲಿ.

ಸಾಯರಾ ನಿದೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಚ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಜೆಮಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘಾಬರ್ಲೊ. ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಯರಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ತಲೊ. ಆಜ್ ರಾತಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಚಜೆ. ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆಮಿ ಆಪ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ಚಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಜೆಮಿ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಂಯೀ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ರಾಕ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕೊಡಿಯಾಳಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲಿ. ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ರಾವವ್ನ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಟೆಕ್ಸೆರ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ.

“ಲಿಯಾ, ತುಂ!”

“ವ್ಹಯ್, ವಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?”

ಜೆಮಿನ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತಚ್ ಲಿಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.

“ತಿಕೆ ಹಿಶಿನ್ ಯೇ.” ಟೆಕ್ಸೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಲಿಯಾಕ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಲಿಯಾ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪುರ್ಪುರತ್ತ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಾ ಸಯ್ತ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಲಿಯಾ. ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗೋಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸುಂ? ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತುಜಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವ್.” ದೀನತೆನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಧನಿನಿಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ, ವಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ತೊ. ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಎದಿಶಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣನ್‍ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಲೊಂ.”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ.”

“ಬರೆಂ, ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.” ವೇಳ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಕೆಲಿ. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆನಿಕೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಜೆಮಿನ್ ಚಾವಿ ಆನಿ ವಕ್ತಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಹಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ದಿಲಿ.

“ರಾತಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಖಾಲಿ ಏಕ್ ಔನ್ಸ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.” ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಿಸ್ಲಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ.

“ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾ.” ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಮಿಕ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚೊ ಬಾರೀಕ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತೊ ಪಿಟೊ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ಲೊ.

ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸಲೆಂ. ವೊರಾಂ ಧಾ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜೆಮಿ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ಜಾತಚ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಮೆಜಾರ್ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ದೂದ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಗರ್ಟಿಕ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೆಮಿಕ್. ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ಲೊ ಪಿಟೊ ದೊನೀ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊಟಾನ್ ಖಿರವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಅಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ವೀಲ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ಧಾ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ವಚೊನ್ ತೊ ನಿದ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನೀದ್ ಕಶಿ ಸಾಧ್ಯ್? ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಮೌನತಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ.

ಟೊರ್ಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಹೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಧಡ್ದಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊರಾನ್ ಉಡ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ. ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ನಿದ್ತಾನಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆಮಿ ಬಾಗಿಲ್ ಫಕತ್ ಆಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋವ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜೆಮಿಚೆಂ ರೇಡಿಯೋ ಟೈಮ್‍ಪೀಸ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. ದುದಾ ಸಂಗಿಂ ಪಿಟೊ ಪೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಮಿ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಸಾಸ್ಪಿಲಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಅಲ್ಮಾರಿಚಿ ಚಾವಿ ತಾಂತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಉಶ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಚಾವಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಅಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಲ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಥಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ‘ಸಾಯರಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಹೆ, ತುಂ ಕಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಪಳೆತಾಂ!’ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಿನೀ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯೊ.

ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚರ್ಲೊ. ಅಲ್ಮಾರಿಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಚಾವಿ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ನ್ ಟೊರ್ಚ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾರೊ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಲಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಟೊರ್ಚ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಕಾಮಾಚಿ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮಿ ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಭಿಯಾನ್ ತಿ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ. ಟೊರ್ಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರಿತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಅಂದಾಜಾರ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ತಿಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೀಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಬೀಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಟೊರ್ಚ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ.

“ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್, ಸಾಯರಾ.”

ಸಾಯರಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ, ವಲ್ಲಿ?”

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ಹಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುಂಕ್ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್ ದೀ.” ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ವೆಗಿಂ ಉಶ್ಯಾಚೊ ಫೊರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತ್ರಿನ್ ತೊ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. ತಿಕಾ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲುಗ್ಟಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಚಿಂ ತೀನ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮ್ಯೆಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಘಟ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾನ್ ಬೆಡ್‍ಶೀಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹಾಂತುಳ್ಳಿ.

ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವೀಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕಾಡಿ ಪೆಟವ್ನ್ ವೀಲ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ.

“ತುಜೊ ವೀಲ್.”

ತೆಂ ಕಾಗತ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಆಮಿ ತುರ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಆಸಾ. ತುವೆಂ ಉಬೆಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಸ್ವೆಟರ್ ಘಾಲಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಪೆಟೆ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ” ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆಟೆ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ಜಿಲ್ಲ್, ಜೆಕ್.” ಸಾಯರಾನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಲೋವ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ನ್ ಪೆಟೆ ಮೊನೆ ಜಾಲೆ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ. ಅಮಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಪಾತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟೊರ್ಚ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸರರಾಂ ಚಲ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಚಲೊಂಕ್ ಉಡ್ಡತಾಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಧಾರಾ ವೀಣ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ತುಕಾ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ.”

ಬೆಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸರರಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾವನಾಂ ರಹಿತ್ ಮನಾನ್ ತೊ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆದ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಮನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ಆದ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಬದಲ್ಲೆಲೆಂ ಮನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತೊ. ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ತಾಣಿಂ ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ.

“ವಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ?” ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News