ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಇಕ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : December 28, 2019 at 8:31 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

“ಆಮಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಯಾ” ಮೈಕಲಾನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಚವ್ಗಾಂಯ್ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಸಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್, ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ಗುಡ್ ನೈಟ್!” ಘರ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರೊನ್ ಮರಿಯಾ ಘರಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೆಂ.

ರುಬಿನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಿಂ ಝಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ವರೇಗ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. ರುಬಿಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ‘ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ದುಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿಚೆವಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದೃಢ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮರಿಯಾ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬುಳ್ತಾಲೆಂ. ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಟ್ಸಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ರುಬಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೈಕಲ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ವಾಟ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಯೆತಾಲೆ ತೆ.

ರುಬಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಕಿತ್ಯಾಗಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೆಗಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿನ್ ತೆಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಚಲ್ಚೆಂಗೀ” ಮೈಕಲಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ವ್ಹಯ್.”

“ಕಾಲ್ ಜೂಡಿಗೆರ್‌ಚ್  ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ?”

“ನಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಗೆರ್ ರಾತಿಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೂಡಿನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ. ಚಲ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ.”

“ಜಾಯ್ತ್.”

ರುಬಿ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೈಕಲಾನ್ ‘ಚಲ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ.

ತಾಚೆಂ ಉದಾಸ್ಪಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ರುಬಿನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಸಕ್ತೆನ್ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಬಿಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ರಾಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಗಾ ಮಧೆಂಯೀ ಕಸಲಿಗೀ ಮಧುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಕಸಲಿ ದೀಶ್ಟ್! ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮುಖಾರ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಚ್ಯಾನ್. ಜಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಉಂಬಳ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಘರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿ ದಿಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪುಣ್ ತೆ ದೊಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ರುಬಿ ಗೆಲೊಚ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. ಜಬ್ಬೊರ್ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ತೆಂ ವಳ್ಕಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ? ಮಾಂಯ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಲಜ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಟಾನ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ತೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಫಾತ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ. ‘ರುಬೀ, ರುಬೀ, ರುಬೀ’ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ತಾಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರುಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಸ ದೀಸ್ ರಾಕಜೆ! ಕಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಂತುನ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ರೊಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೂಡಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಕ್ ಜೂಡಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೆನಿಫರಾ ವರ್ವಿಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ಜೆನಿಫರ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಿ ಧುವ್. ಅಪರಿಚಿತಾಂಚಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡ್ಲಿ. ಜಿವಾನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ ಬಾರೀಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೆನಿಫರಾ ಥಂಯ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ತೋಂಡ್, ಗೊರೊ ರಂಗ್, ನಿಳೆ ದೊಳೆ, ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.

ರೊಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಬಡೆ ವಿಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಮೈಕಲಾನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಟೊವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ತಿರ್ಸತೆಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ‘ಆಜ್ ರುಬಿ ಧೆಡೊ ಯೆತಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಉತ್ಸಾವಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತೆನ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಶೊಪ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಮುಗ್ದನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಆಜ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜೂಡಿಕ್, ತುಕಾ ನ್ಹಯ್.” ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ನ್ಹೆಸೊನ್ ಜಾಲೆಂ, ಆಯ್ಲಿಂ” ಉಲವ್ನ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮಳ್ಬಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಬ್ಲೌಜ್, ತಾಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾಲಿ.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ವಚಾ, ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಚಲ್ತಾ ವರೇಗ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲಿ ತಿ.

‘ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ‘ತಾಂಕಾಂ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಸುಖಾನ್ ದವರ್, ಸೊಮ್ಯಾ! ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಕಶಿಯೀ ವಿಬಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಫ್ರೆಮ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ಆಜ್ ತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ದೀಗ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ.

ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾವ್ಲೆಂ. ಜೆನಿಫರಾಚ್ಯಾ ಸಜವ್ಣೆ ಖಾಲ್ ಜೂಡಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಜೂಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೆನಿಫರಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹೆಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಸೊಭಿತ್ ಧವ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕೇಸ್ ತಾಚೆ ಬಿಸುಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್!”

“ತುಜೆ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್” ಜಾಪ್ ಮರಿಯಾಚಿ.

ವ್ಹಕ್ಲೆಗೆಲಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ನವ್ರೊ ಆನಿ ಧೆಡೆ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಿ. ‘ರುಬಿ ಮ್ಹಾಲ್ ಧೆಡೊ’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಕೆದಾಳಾಯ್ ಧವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರುಬಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಕೊಟಾರ್ ಧೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಧವೆಂ ಫುಲ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Irene-Pinto-Budkuloತೊ ಜೂಡಿಕ್ ಬುಕೊ ದಿತಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ರುಬಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಕ್ಲಿ ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಜೆನಿಫರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತೊ ಬೆಸ್ಟ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್?”

“ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊ ಪೂತ್” ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ಆಕರ್ಷಕ್ ತರ್ನಾಟೊ” ಮರಿಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ತಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಸೊರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ವ್ಹಕಲ್ ನವ್ರೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಜೂಡಿಕ್ ಧೆಡಿಯೊ ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಜೆನಿಫರ್, ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ಜೆನಿಫರ್ ಆನಿ ರುಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾನಾ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂ ರುಬಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಬರೀ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾ ತೆಂ?

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರುಬಿಚಿ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿ ಆನಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಖೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ಆಪುಣ್ ರುಬಿ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಜೆನಿಫರ್ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಶಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂಯ್?” ತಾಚೊ ನಿರುತ್ಸಾಹ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಬರಿಂ ಆಸಾಂ” ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿನಿಫರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಕಿತ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್?” ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮಾಗಿರ್ ಯೆತಾಂ, ತುಂ ವಚ್.”

“ಕಿತೆಂ, ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯ್‍ಗೋ?”

“ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ. ಪೊರ್ವಾಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್?”

ಸಿಸಿಲ್ ಧುವೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಘರ್ಚಿ ಚಾವಿ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಿ.

ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಕಾಮಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ನಿರುತ್ಸಾಹ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಮನ್ ತಾಚೆಂ ರುಬಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ. ‘ರುಬಿಕ್ ದೆಖ್ತಾನಾ ಸಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಲೆಂ? ತಾಚೆ ಎಕೇ ದಿಶ್ಟಿಕ್, ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾಂ? ದೆವಾ, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಬಲ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ?’

ರುಬಿ ವಿಶಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹನ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ‘ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ?’ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ ತೆಂ. ಚಿಂತ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಭೊಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ವರೇಗ್ ರುಬಿಕ್ ಮರಿಯಾನ್ ಚುಕಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತೆಂ ಲಿಪ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಪುಣ್ ಜೆನಿಫರಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಮೊಸ್ರಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಚೋರ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಜೆನಿಫರ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ತುಜೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಂ?”

“ತಾಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಧ್ತಾಂ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಕರ್ತಾಂ” ಉಲಯಿತ್ತ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸಿಸಿಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಕಡೆನ್.

“ಆಂಟಿ, ಮರಿಯಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತೆಂ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ. ಬಾರಾ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಯೆತೆಲೆಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆನಿಫರ್ ತಾಂಗೆರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವ್ಲಾಂ ತೆಂ! ರಾವ್ ತಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಜೊರಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ ಜೆನಿಫರಾನ್.

ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವ್ಹಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಧ್ತಾಂ. ತುಂ ಹಾಂಗಾ!”

“ಆತಾಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ? ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಲಯ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವ್ಹಕಲ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿಂ.”

“ಜೂಡಿಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ? ಚಲ್” ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್ ಸಾಧೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಡೊಲ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜೆನಿಫರಾನ್.

ತಿಂ ಮಾಟ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರುಬಿ ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಕಡೆನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ರುಬಿಚೆರ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ.

ಜೆನಿಫರ್ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ ರುಬಿನ್. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಅನಿ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ರುಬಿಕ್ ಜೆನಿಫರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಸೊಭ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧೆಪಣಾಂತ್ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೃತಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಝಾಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತಾ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಕ್ ಕಶೆಂ ಯೇತ್? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಮರಿಯಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಬಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಾಂತ್.

‘ತಾಪ್ಲಾಂ ಚೆಡುಂ’ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ರುಬಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ತಾಂಕಾಂ ಉತರ್ತಚ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್.

“ಸಾಡೊ ಆಯ್ಲೊ” ಭಿತರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜೆನಿಫರ್. ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

Like_Budkulo_FBPage

ಜೂಡಿಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಜೆನಿಫರಾಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಮರಿಯಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಜೆನಿಫರಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್ ಸಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ನವ್ರೊ ಆನಿ ಧೆಡೆ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಬಸೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಜೂಡಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್!’

‘ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಯೇತ್ ತರ್ ತುಕಾಯೀ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈರಿಕ್!’ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ತಾಕಾ ರುಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ರುಬಿ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್! ‘ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ’.

ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೊಡ್ನಿ ಆಯ್ಲಿ ತಾಕಾ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರುಬಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಿ.

ರುಬಿಚೆ ಈಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಜೆನಿಫರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ರುಬಿ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ತಾಂಚೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜೆನಿಫರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಧೊಂಪ್ರಾಂಕ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ದೊನೀ ದಿಶ್ಟಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತಿ ತೀಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ‘ಕಿತ್ಲೆಂ ಅನಾಕರ್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ತಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್!’ ಆಪ್ಲಿ ಆದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಜೆನಿಫರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ರುಬಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊಗೀ? ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?’ ತಿಂ ತಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಚ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪರ್ತುನ್ ರುಬಿ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

ರುಬಿ ಮೋವ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಕಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾ!’ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಹಾಸೊ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಮೊಸೊರ್ ಭೊಗ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ವ್ಹಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯರಾಕ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿ ಖಾತಿರ್ ಮರಿಯಾನ್ ದೋನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆಯೆರ್ ದೀವ್ನ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಚುಕೊನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಮರಿಯಾಚೊ ಆಯೆರ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನಾಕಾರೆ, ರುಬಿ” ಮರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಜೆನಿಫರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿ. ರುಬಿಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮರಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರುಬಿ ಸಕ್ಡಾಂಪರಿಂ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಲೆಕ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ತುಕಾ ಶೆಕೆಂಡ್ ಮೆಳ್ನಾರೆ, ರುಬಿ. ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ದೀನಾಕಾ.” ತೆಂ ಮೈಕಲಾಕ್ ಶೆಕೆಂಡ್ ದಿತಾನಾ ಧೆಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ರುಬಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೆನಿಫರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಿ. ಆಡೊಸಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

ಜೂಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಘರಾ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೌಶೆಚೆಂ ಘರ್ ಜೂಡಿಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗೆಲಿ ರುಬಿಚಿ. ಫುಲಾ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತೊ ರಂಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಕಾಳ್ಯಾ ಪೆಂಟಾರ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ಟೆರಿಲಿನ್ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್. ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಟೈ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಚಡಯ್ತಾಲಿ. ಚಲಿಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ತೆಂ ರೂಪ್. ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ರುಬಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಕೋಣ್?” ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಲಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೊ ಭಾವೊಜಿರೆ ತೊ” ರುಬಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ರುಬಿನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಚಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಆಯೆರಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮರಿಯಾ ಟ್ರಂಕಾಂತ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ರುಬಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ದಾಂತೊಣಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ರುಬಿಕ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಂತೊಣಿ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ದಿಶಿ?” ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂ!” ರುಬಿನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಮರಿಯಾ ಅಧಿಕ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸೊಭಿತ್, ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ. ‘ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಮರಿಯಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಆನಿ ದಾಂತೊಣಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್” ರುಬಿ ಆರ್ಸೊ ಆನಿ ದಾಂತೊಣಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. ರುಬಿಚಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ತೊಪ್ಲಿ ತಾಕಾ.

ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಟ್ರಂಕಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ರುಬಿ ಆರ್ಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದವರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಸೊ ಆನಿ ದಾಂತೊಣಿ ಹಾಡ್ನ್ ಜೆನಿಫರ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ. ರುಬಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಕಯ್ತಾ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುನ್ ತಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜೂಡಿಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ದೂಕ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ. ಬೂದ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸುಖಾಂತ್ ಆನಿ ದುಖಾಂತ್ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಾಣಿಂ. ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ ಜೂಡಿ ಮರಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಪೂರಾ ಸೊಸ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ, ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಗೀ! ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ದುಖಯ್ಲಾಂ!’ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ರಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಜೂಡಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ.

“ಜೂಡಿ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ದುಖಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ” ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಚಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ದಿಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚುಕ್ತಚ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜತಾ. ತ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್. ಜೆನಿಫರ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಟೆರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ರುಬಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಲಾಂರೆ.”

“ಜೆನಿಫರಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ದುಖಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ನಾಂತ್?”

ಮರಿಯಾಕ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಚಲ್ಚೆಂಗೀ?’ ತೊ ರುಬಿಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ಪುಣ್ ತೊ ಜೆನಿಫರಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಜೆನಿಫರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರುಬಿನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಮರಿಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್. ಉತ್ಸಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ರುಬಿಚಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ಜೂಡಿಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿಕೀ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್ ಮರಿಯಾ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ರುಬಿಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ರುಬಿ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಪಯ್ರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಸಲ್ವಣಿ!

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್, ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆಶೆಲಿಂ?’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್.

‘ರುಬಿ ಮ್ಹಜೊ’. ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಉಡ್ತಾ ತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾತಾ? ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಇತ್ತುನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿಂ?’

‘ನಾ, ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ರುಬಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ. ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಲಗಾಮ್ ವೊಡುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲಜೆ’ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಉಬ್ಜಲೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್.

ಸ್ಟೆನಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್ಗೋ?”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್.”

“ಜೂಡಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್‍ಮೂ ಪೊರ್ವಾಂ ವೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್?”

“ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಜೂಡಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಚಡ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ.

“ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ದಿಸ್ತಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ತಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚೆ ದೊಳೆ ಮರಿಯಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆನಿಫರ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾಂಗಾಯ್?’ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್, ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

“ಹಲೋ, ರುಬಿ!” ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಲೊ! ತುಜೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಿತೆಂ ದಿಸನಾ?” ಆಪ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುಕಾ ಚುಕ್ತಾ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್” ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ ರುಬಿ. “ತೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.”

“ಮರಿಯಾ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧಾವ್ಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್?!” ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್. ಜೆನಿಫರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರುಬಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೋವ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಜೆನಿಫರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರುಬಿಚೆಂ ಮನ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಬೈರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ.

‘ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್?’ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವರ್ ಸೊಡಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊ ತೊ. ಆಜ್ ಮರಿಯಾ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ವಿಪರೀತ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆನಿಫರಾ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಮೊಸ್ರಾನ್ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಜಾತಾನಾ ರುಬಿಚೆಂ ಮನ್ ಆನಂದಾನ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ.

‘ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ?”

ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಮೊಸೊರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಯಿಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಆಪುಣ್ ರಾಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮರಿಯಾ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ.

ಮುಗ್ಧ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ರುಬಿ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ನೆಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಆನಿ ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಾಲ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ’ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರುಬಿನ್.

“ಮರಿಯಾ” ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ‘ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕ್ರೂರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್. ಬೊಲ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ತೋಂಡ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಥಿರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರುಬಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಮರಿಯಾಪರಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರುಬಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಮರಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಕಲ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ರುಬಿನ್.

“ಮೈಕಲ್, ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.”

“ಆನಿಕೀ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆರೆ?” ಮೈಕಲಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಮರಿಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲೆಂಯೀಂ” ಮೈಕಲಾಚೆ ತಮಾಶೆ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರುಬಿ ಥಂಯ್.

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೂಂಯೀ ಘರಾ ವೆತಾಯ್ ನ್ಹಯ್?”

“ಮೈಕಲ್, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿರೇ, ಸಾಯ್ಬಾ? ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ? ಜೆನಿಫರ್ ಯಾ…?”

“ಜೆನಿಫರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಯ್ಬಾ. ಮರಿಯಾ.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”

“ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ಜೆ.”

“ರುಬಿ!” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಮೈಕಲ್. “ತುಂ ಸಮಾ ಆಸಾಯ್‍ಮೂ?” ರುಬಿನ್ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೈಕಲಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತಾಕಾ ತಮಾಶೆ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ. ರುಬಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರುಬಿ, ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜಿ ಇಚ್ಛಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಖ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪಳೆತಲೊ.”

“ಪಪ್ಪಾ” ರುಬಿನ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಜೊರಾಯೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಪಿಂಟೊ. ದೊಗ್‍ಚ್ ಪೂತ್ ತಾಕಾ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ರುಡಿ, ಪಾಟ್ಲೊ ರುಬಿ. ರುಡಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಡಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖುಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ರುಬಿ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿಂಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಪೊಕ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ, ಮತಿಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ.ಕೊಮ್. ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸೊನ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಚವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾಲೊ.

ರುಡಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

“ಮೈಕಲ್, ಪಪ್ಪಾ ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ. ರುಡಿನ್ ವೊನ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್ತಾ. ವೊನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ದೋತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮರಿಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ.”

“ನ್ಹಯ್‍ರೇ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಅಂಕಲ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತಲೊಯ್‍ಮೂ?”

“ಮೈಕಲ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

“ಬರೆಂ. ತುಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ತಿಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್.”

“ಮರಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಕಾ ಹಿಶಾರೊ ದೀ ತುಂ. ತಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.”

“ಮರಿಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಂವೇ?”

“ನಾ, ಸಾಯ್ಬಾ. ತೆಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕಡೆನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ?”

“ಜಾಯ್ತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್.”

ಮೈಕಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಬಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *