Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

Posted on : September 9, 2019 at 12:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಲೇಖಕಿ ಉಲಯ್ತಾ

ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ ತುಕಾ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸಶೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಅನನುಭವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಜ್ಞಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಜ್ಞಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ತುಂ ವಾಚ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಜಿ ‘ಬಲಿದಾನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಬಲಿದಾನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್.

ಮ್ಹಜಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಯೀ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಶಿ ಕೆಲೆಂ ನಾಂಯ್. ‘ಬಲಿದಾನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಾಸ್ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಕಾದಂಬರಿ ತುವೆಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಿಯ್. ತ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿಂ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ರಚನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೃತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂತುಂ ಸಾಧ್ಯೊ ಚುಕಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತುಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ರುಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚೆ ದಯೆನ್. ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಭಾಶೇ ಚುಕಿ ತಿದ್ವುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರಿ. ಆನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವಶ್ಯ್.

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ವಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ. ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ!

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಇಜಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 9, 1965

ಆಪ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕಾದಂಬರಿ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚ್ಯಾ ‘ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ತವಳ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚಿ 19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಲೇಖಕಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ತಿಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬರವ್ಪಿಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖಾಲ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಕಳ್ತಾ. ತಿಚಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾ ಕಥಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಇತ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂಯೀ ಏಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್, ‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್‍ಂಚ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಶೋಧಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮೆಚ್ವಣಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯೊ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಆನಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ World Class ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಆತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಲೇಖಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕಾದಂಬರಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಕಾಣಿ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅದ್ಭುತ್. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

ಮೆಜಾರ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಾಚುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ವೊರಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಆವಯ್ ಸಿಸಿಲ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ತಿಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಕೊಂತಾಚ್ಯೊ ಮಣಿಯೊ ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮನ್ ತೆರ್ಸಾ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ದೊಡೊನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಸಿಸಿಲಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳಾರ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. “ನಿದನಾಂಯ್‍ರೇ, ಸ್ಟೆನೀ?” “ಆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ, ಮಾಂಯ್. ತೊ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.” ಪುತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ವಣ್ತಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. “ಹೊ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಯಾ ದಿಸನಾಂಗಾಯ್?” ಮೌನ್‍ಪಣ್ ತಿಕಾ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಗುಮಾನ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ದಿಲಿ ನಾ. ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಸಿಲಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ವೊರಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಏಕ್… ದೋನ್… ತೀನ್… ಚಾರ್….. ಧಾ!’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತಿಣೆಂ ವೊರಾಂ ಮೆಜ್ಲಿಂ. ಆಕಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಉಸ್ಮಡೆಚೆ ಪಿಡೆಚೊ ತೊ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾತ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಆಜ್ ಆನಿಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಿ ತಿ.
“ವೊರಾಂ ಧಾಮೂರೇ, ಸ್ಟೇನಿ? ಆನ್ ಆನಿಕೀ ದಿಸನಾ!” ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವೆಳಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ಧಾ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಕಾಂಟೊ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಡ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. “ಆನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಜೆಗೀ, ಮಾಂಯ್?” ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೊ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್’ಪಣ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. “ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಯ್? ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಲೊಯ್?” “ತರ್, ತುಂ ನಿದೆ. ಆನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ರಾವ್ತಾಂ.” ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಧುವೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ವಾಚುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಭರ್ಸೊನ್ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಡ್ ವಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ‘ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಕೀ ಪುಶ್ಕಳ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ’ ಮನಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ ತೊ. ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ದುಸ್ರೊ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. “ಮಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ ಧೊಸ್ತಾ” ಮರಿಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಮೊಗಾನ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ…” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ತೀನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಪಾಂಯ್, ತಾಚೆ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಆಶೆತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ರೀಣ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ನಿರಾಶೀ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ತಾಲಿಂ. “ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟೆನಿಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆವಾ, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವಚೊಂ? ಕಶೆ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಿತ್? ಹ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಸ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲಿ? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಲೊ?” ಮರಿಯಾನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತಾಕಾ. “ಆನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ದಿಸಾ, ರೀಟಾಚಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿಯೀ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಜೆ.” ಎಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹುಂ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..! ಫೊಟೊ ಸೊಡ್, ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಶಿವಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ. ರೀಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಾಕೊಬ್ ಶೆಟಿನ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಪರಾತುನ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಮ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಉತ್ಸಾಹ್‍ಭರಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ನೆಂಟಿಂ ತೊಂಡಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಸುಖ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ? ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆಪುಣ್ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಡ್ಚಣಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ. ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕೊಂಕ್ ತರೀ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊ. “ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಘರಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ರಾಕ್ತಾತ್‍ಗೀ!” ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಸರ್ರಾಂ ಜಾಲಿ. ‘ಟಪ್ಪ್’. ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮೋವ್ ವಸ್ತ್ ಆದಾಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಕಸಲಿಗೀ ವಸ್ತ್ ವಾಟೆಕ್ ಆಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ ತೊ.
“ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ತಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾರಣಾ ವಿಣೆಂ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಚಾರ್ ಉಣೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವೋಣ್ ತಿ. ಕಿಡಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಯಾಂ ಪೇಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ಬಾಗ್ವೊನ್ ಕಾಡಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡ್ಲೊ ತೊ. ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ನಾ. ಭಿಂಯಾನ್ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ತಾಚಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧಂಡಳ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ದುಸ್ರಿ ಕಾಡಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ವೊಣಿಕ್ ಆಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಕೂಡ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತಾನ್‍ಂಚ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಳ್ಕಿಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಸ್ರಿ ಕಾಡಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. “ಆಬುಟಾಮ್!” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ. ಆಬುಟಾಮಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಗತ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ದೊನೀ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಅರ್ಧೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ವಿಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೋನ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ. ಕಾಡಿಯಾಂ ಪೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ ತೊ. “ಜೀವ್ ಆಸಾ ತರ್..!” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಕಡೆನ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಸ್ವಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. “ಕಶಿ ಜೀಣ್ ತಶೆಂ ಮರ್ಣ್” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಬುಟಾಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಖೊಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕೆಟಿ ವರ್ವಿಂ ಉಬಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೊ ತೊ. ಘರಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಧವೆಂಚ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ. “ಕೋಣ್ ಥಂಯ್?” ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ. ಜೋನ್ ಶೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಮೆಲೊ. ತಾಳೊ ಲಾಗಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಯಾಂಗೀ ಧಾಂವ್ಯಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊಕೆಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಕತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. “ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹಿ ದುರಾಶಾ ಉಬ್ಜಲಿ? ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ!” ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಟೊರ್ಚಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಕೂಡ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂಕಾಂ. “ಆಳೆ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಧಾಂವ್ಲೆ” ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಟಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಬುಟಾಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್ಲೊ. ದೋಗ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಎಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್’ಲ್ಲಿ. ಧಾಂವೊನ್ ಸವಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ ತೊ? ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪೊಕೆಟ್ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಕೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚಿ ಬೂದ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಹಾತ್ ತಾಚೊ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚಿ ದುಡ್ವಾ ಪೊಕೆಟ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಟೊರ್ಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ದೊನೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. “ಕಿತೆಂಗೀ ಉಡಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ” ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಯೇವ್ನ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಮಧೆಂ ಘಾಲ್ಲೊ. ಟೊರ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ್ಲೊ. “ಅರೆ! ಜೊನಾಮ್!” ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಜೊನಾಮ್ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕಲೊ. ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಲಾಂಚೊ, ದಾಸಪ್ಪ ತೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್ ಹೆನ್ರಿ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಶೆಟ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಗೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವನಾಶೆಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪಾರೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸೊಧ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ. ಹೆನ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ತೀಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇ ಆತಾಂ” ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ವಾಟ್ ವ್ಹೆಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಶೆಟಿನ್. ಉಣ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಶೀದಾ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಕೆಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ?” ದಾಸಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ದಾಸಪ್ಪಾಚೆಂ ಶೆಟಿಕ್ ಸಮಾ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವೊಗೆಚ್ ತಾಣಿಂ ಹೆನ್ರಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಸಪ್ಪ, ಮಧೆಂ ಆಪುಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಎದೊಳ್ ಮತಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲಿ. ‘ಪೊಕೆಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುನಿಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದೆವಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ! ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್!’ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಚ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆಚೆ ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ದುರ್ಸಲೊ ತೊ. ಘರಾ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ‘ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಖಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್?” ತಾಣೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್” ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಸಪ್ಪಾಚೊ ನಂಜ್ಯಾಳೊ ಹಾಸೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಕೊಬ್ ಶೆಟಿಗೆರ್ ರಿಣಾ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಾ…” ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಹಾತ್ ದೋಡ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀನ್‍ಪಣ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. “ಜೊನಾಮ್, ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಲನಾ. ಆತಾಂ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ” ಹೆನ್ರಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ತಾಳೊ. ಹಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಮೊವಾಳಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತೆಂ ಶೆಟಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಮುಕ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಾಡಿಕ್ ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ. ಗರ್ಜೆ ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ರೀಣ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್‍ಯೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ನಾಯ್ಕಾ ಕಡ್ಚೆ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ದುಖಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿತಾಲೊ. ಮಾಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಶೆಟಿಕ್ ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜೋಡ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರೀಣ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಜಣ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಗ್ಯಾಸ್‍ಲೈಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ. ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊರ್ಜಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ದಾಸಪ್ಪ, ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್, ‘ಖುನ್ಯೆಗಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ’, ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದಾಸಪ್ಪಾನ್. ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಂ ಥಂಯ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಧನಿ. ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಕಸಲಿ ಲಜ್ ಹಿ! ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಶೆಂ ದಾಕಂವ್?’ – ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಜೊನಾ. ‘ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ತರೀ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಿತ್?’ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾನಾ ಲೈಟಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೆಟಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ. ‘ಅರೆ, ಜೊನಾಮ್!’ ತೆಗಾಂ ಚವ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ತರೀ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಶೆಟಿನ್. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಶೆಣಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಳ್ಕತಾಲೆ. ದುಬ್ಳೊ ತೊ. ಮಾಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ತಾಚೆ ದೀಸ್ ವೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಪುಟ್ವಲೆಂ ನಾ. ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಸಪ್ಪಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. “ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್?” ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ರಡ್ಚೊ ಜೊರ್ಜಿ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. “ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಆಮಿ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಯ್?” “ಹಾಂವ್ ಜಾಕೊಬ್ ಶೆಟಿಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪಾಟಿಂ ಯತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ಹೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಜೀವ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್” ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್. “ತರ್ ಹಿ ಪೊಕೆಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ?” ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ದಾಸಪ್ಪಾನ್. ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದುಬಾವ್ ಚರ್ಲೊ. ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗಿಗಾ ಶೆಣಾಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಲಜೆನ್ ಮುಯೆ ತೆದೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. “ತಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಖುನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಿರ್ಮತೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಾಣಿಯೊ ಘಡ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಮಸ್ತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಂತ್, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ ಬುದಿ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂ. ಖುನ್ಯೆಗಾರ್ ಆಪುಣ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಒಪ್ತಾ? ಒಪುಂಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಪಿಸೊ?” ದಾಸಪ್ಪಾಚಿಂ ಕಠೋರ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ. “ಪೊಕೆಟ್ ಚೊರ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್.” ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಜಾಪ್ ಕಿತೆಂ ದಿತಲೊ? ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಆಪುಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗಿಗಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. “ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ದಿಲಾಮೂ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹೆನ್ರಿ ಕಡೆನ್. “ವ್ಹಯ್. ತೆ ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.” ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ನೀತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್. “ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆಚ್” ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ವ್ಯಾನ್ ವಾ ಜೀಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೊಣಿಂತ್ ಟೊರ್ಚಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಪೊಲಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊಡ್ಯಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ಮೊಡ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ಬರವ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಮೊಡೆಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. “ಖುನ್ಯೆಗಾರ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ?” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆಂಗ್ ಜಿಮ್ ಜಾಲೆಂ ಶೆಟಿಚೆಂ. “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ” ದಾಸಪ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರೋಪಿಕ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೊ. “ಅರೆ, ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ! ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೊ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ನಟನಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊಚ್. “ಪಳೆಯಾಂ, ಟೊರ್ಚ್ ಹಿಶಿನ್ ದಿಯಾ” ಪೊಲಿಸಾ ಕಡ್ಚೊ ಟೊರ್ಚ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆರೋಪಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್‍ಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್. ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ ತೊ. “ತೊಂಡಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹೊ ಏಕ್ದಮ್ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. “ಹೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸೊ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ?” ಕೊಣೀ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್. ದಾಸಪ್ಪಾನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಹಾತ್‍ಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವಯ್ಲೊ. “ಆಜ್ ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ಪು ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್, ಜೊರ್ಜಿ ಆನಿ ದಾಸಪ್ಪ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಹೆನ್ರಿನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘರಾ ವೆಳಾರ್ ಯೇನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್ತಾಲೆ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವಲಾಗ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಜೊರ್ಜಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವವ್ನ್ ಆಮಿ ಧಾಂವೊನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹೊಚ್ ಜೊನಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಸಲಿಗೀ ವಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ತಿ ಆಮಿ ಸೊಧ್ಲಿ. ಸೊಧ್ತಾನಾ ಬಾಪ್ಪುಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ.” ಹೆನ್ರಿನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲಿ. ಹೆನ್ರಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆ. “ಪಳೆಯಾಂ ತಿ ಪೊಕೆಟ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ದೀ” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವೊಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ಪೊಕೆಟ್ ದಿಲಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ತಿ. ಶೆಂಬರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಚ್ ನೋಟ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ನೋಟ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪರ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಗಳವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಶೆಟಿನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೊ. ರಾಗ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆ ತೆ ದೊಳೆ ಮನ್ಜಾತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ತೊಂಡಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ರೂಂದ್ ನಾಕ್, ದಾಟ್ ಓಂಟ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ಮಿಶ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಬಿರ್ಮತೆಕ್ ಥಂಯ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತುನ್ ಜೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. “ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” “ಜೊನ್ ಸೊಜ್.” “ಕಾಮ್?” “ಮಾಗ್ ವೊಳ್ಪಿ.” “ತುಕಾ ಆನಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್‍ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?” ಜೊನಾ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್, “ದುಸ್ಮಾನ್‍ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.” “ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂಯ್?” “ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ.” “ಬರೆಂ. ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” “ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೆಣಾಂ, ಸಾಯ್ಬಾ” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಗಾಲಾರ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊನ್ ಶೆಟ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಸೊಡಾ. ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ.” “ಖುನಿಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತುವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ ಧಾಂವ್ಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಹಿ ಪೊಕೆಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಶಿ? ಚೂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” “ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಧನ್ಯಾ. ಪೊಕೆಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಖುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಘಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಚಡ್ಲಿ. ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ” ಪರಾತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇಜೆ.” “ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರಾ!” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಹವಾಲ್ದಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್. “ಕೈದ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್, ತೊ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ನಿಯಾಳುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. “ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ತುಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡಯ್. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್, ಮರಿಯಾಕ್, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಂ? ಧನ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್! ಹಿ ಜೀಣ್ ಸಗ್ಳಿ ತುಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತಾಂ.” ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಧೊಂಪ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಜೊನಾನ್. ಪುಣ್ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ ಸಂಗತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗಂಭೀರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. “ಆನಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಕರುಣಾಯೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ. ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. “ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ!” ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಡ್ಲೆ ಬಾಪಯ್ ಪೂತ್. ಥಂಯ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. “ವೇಳ್ ಜಾಲೊ, ಆಮಿ ಚಲ್ಯಾಂ” ಪುತಾಕ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಪಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. “ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ” ಪೊಲಿಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗುಳ್ಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ತೀಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಮುಕಾರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ದಾಸಪ್ಪಾಕ್. (ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News