ಯಶಸ್ವಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆರ್ ಆಸಾ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’

Posted on : September 7, 2019 at 5:45 PM

ಬರಪ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹೆಂ ಸೀಸನ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಆವ್ರ್‍ಚ್ ಉಬ್ಜಲಾ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್’ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸವೆಂ ಥೊಡಿಂ, ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತಿಂ ಪಳೆತಾ. ವಿದೇಶೀ ಸಿನೆಮಾಂಕ್‍ಯೀ ಬರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ತರೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ‘ಗಿರಿಗಿಟ್’ ತುಳು ಸಿನೆಮ್ ಸರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಕ್‍ಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸೊಂದಿ, ಆವ್ರ್‍ಚ್ ಯೇಂವ್ದಿ, ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ತಾ. (ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 5 ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಲಿಂ – ದ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ, ಗಿರಿಗಿಟ್, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಿ ಸಾಹೊ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್, ಥೊಡಿಂ ಮಿಸ್ ಜಾಲಿಂ).

ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ವೆತಾ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಮಿತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮ್-ಬೊಲಿ-ಜಾತಿಚ್ಯೊ ಪರಿಧಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್‍ಯೀ ಬಂದಡ್ ಉಬಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಕೊಣೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಚ್ವಣಿ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ಜಾತಾ. ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡಿಜೆ, ಕಾಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿಣಿಜೆ ಆನಿ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯೆನ್ಸಾಕ್ ರುಚ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಒದಗ್ಸಿಜೆ.

ಆಜ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಫೊರ್ಮುಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ನಾ. ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳನಾ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಯೀ ಆಸನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್’ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಾಳುನ್-ನೆರಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಗುಂತ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಲೈಕ್’ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್. ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ!

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಸಾಹೊ’ ಸಿನೆಮ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರುಜ್ವಾತ್. ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನೆಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾಸ್ ‘ಸಾಹೊ’ಚೊ ನಾಯಕ್. ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿರ್ ‘ಸಾಹೊ’ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದವರ್ನ್ ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಏಕ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

‘ಸಾಹೊ’ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸಿನೆಮ್. ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಹಾಂತುಂ ರಾಸ್‍ಭರ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ತರೀ, ಹೆಂ ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್. ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾನ್ ಮೆಚ್ವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹೆಂಚ್ ಫೊರ್ಮುಲಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ. ವಿಮರ್ಶಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದುರ್ಸೊಂದಿತ್, ಖೊಡ್ಯಾರೆ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಯೆಟುಂದಿತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಯ – ಹೆಂಚ್ ಚಡಾವತಾಂಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್. ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯೀ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್!

ಅಸಲೆಂಚ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಫೊರ್ಮುಲಾ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ. ಹಾಂವೆಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹೆಂ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಬಸೊನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ.

ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 6ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಕಳಾಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಪಿಂತುರಾ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಬಳ್, ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ಸ್ಥಿರತಾ ಹಾಡುನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಲೊಕಾನ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಊಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ರಚ್ಪಿ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ತಾಂತುಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಥೊಡಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂತಿಮ್ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ಆನಿಕೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂದಿ, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಭರಿತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂದಿ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಉಲ್ಲಾಸ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *