Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : September 24, 2021 at 2:21 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 26
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಗಾಡಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸತಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಘಾಟಾಚೆಂ ಬಸ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಟಕೆಟಿಚೆ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆ ಪೈಶೆ ಲೊರಿನ್‍ಂಚ್ ದಿಲೆ. ತೊಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪರ್ತುನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?’

“ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತುಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಲೊರಿ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ.

“ನಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ?”

“ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ನ್ಹಯ್ವೇ, ಪಳೆ.”

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಚಿತ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್ಲೆ.

‘ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹೊ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?’

“ಹ್ಯಾ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕೇರ್. ಕಿತ್ಯಾ? ವಳ್ಕತಾಯ್ವೇ ತುಂ?”

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕನಾ.” ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಪುಣ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾನಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ತೊಚ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ, ತೆಂಚ್ ಕಾರ್.

‘ತುಜೆಂ ಘರ್’ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ತರ್ ಸಾಯರಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ? ಸಾಯರಾನ್ ತೋಟ್ ವಿಕುಂಕ್ ನಾಮೂ? ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಸಾಯರಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ!’

“ಹೆಂಚ್‍ಗೀ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿಚೊ ಬಂಗ್ಲೊ. ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

ಜಾಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಕಸೊಗೀ ತಸೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ.

‘ಖಂಡಿತ್ ಸಾಯರಾನ್ ತೋಟ್ ವಿಕ್ಲಾಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಬಸ್. ಭಾವೊಜಿ ನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಬಾಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೊರಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಟೊಂಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಘಾಬರ್ಲೊ ತೊ. ಕಿತ್ಯಾ, ಥಂಯ್ ಗಿಗಾಬಾಚಿ, ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚಿ, ಸಾಯರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಅರೆ ಹಿ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್! ಸಾಯರಾನ್ ಘರ್ ವಿಕುಂಕ್ ನಾ. ತರ್, ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೋಣ್? ಸಾಯರಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?’

ಲೊರಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊರಿ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ” ಲೊರಿನ್ ಗರ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಟಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ ನಾ. ಬದ್ಲಾ ನಾ ಖುಶೆನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಸಲಿಗೀ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೊರಿ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

“ಯೇ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜೆಂ ಬಿಡಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊರಿ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಲೊರಿ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಬಿಡಾರ್!’ ವಿಷಾದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಲೊರಿ ತಾಕಾ ಕೂಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಆಸಾತ್?”

“ಚಾಕ್ರಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್, ಭಾವೊಜಿ, ತಾಂಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಆಸಾ.”

“ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್!” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಭಿಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೆಗಾನ್ ಉಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಿ ಧುವ್. ತೆಂ ಆತಾಂ ತಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ತಕ್ಲೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ, ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ತಿ ಖಂತ್‍ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೊರಿ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ತೊ ವೆತಚ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

‘ಹಾಯ್ ವಿಧಿ! ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪರ್ತುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲೆಂಯ್? ಸಾಯರಾ ತಕ್ಲೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಹಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಣಿಂಚ್ ಹೊ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಯ್ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೆಂ ಪಾವ್ಲೆಂ!’ ರಡ್ಲೊ ತೊ.

ಮನ್ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕೂಡ್ ಸಮಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಗರ್ಟಿ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಚಾಕರ್ನಿಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತಿ ಸಾಯರಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

‘ದೆವಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತುಜೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ! ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ’.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಜೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತೇಸ್ಟ್ ರೂಪ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮಿ ಚಿರೂಟ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ.

“ವಲ್ಲಿಗೀ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?” ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಂಕಾರ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊತಾಲೊ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಹೊ ಕೋಣ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ,

“ವ್ಹಯ್, ಧನ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತುಂ ಲೊರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.” ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೆಮಿ ಲೊರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಮನಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ” ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಲೊರಿನ್.

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕುಶಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮೂಕ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯಾಂನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಪುರಿತ್ತ್ ಜೇವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ತೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಲಿಯಾ ಉಟೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸರಾರಾಂ ಗೆಲೊ ತೊ.

“ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ತಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಲಿಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್, ‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾ? ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುಕಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂವೇ?” ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೀಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾಕಾ” ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಜಾಪ್.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊಯ್? ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತುಂ ನವೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಯೇನಾಕಾ. ತುಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸರಾರಾಂ ಗೆಲೊ ಲಿಯಾ.

ತಟಸ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ‘ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಲಿಯಾಕ್ ಕಳ್ಳಿ ನಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗರ್ಟಿಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್, ಲಿಯಾಚೊ ರಾಗ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಮೌನತಾ, ಜೆಮಿಚಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ದೀಶ್ಟ್, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತೆಂಗೀ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ. ಸಾಯರಾ ತಕ್ಲೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್…

‘ನಾ, ಸಾಯರಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ರಾಕಜೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಮಿಯಾಬಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಜೆ’. ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ನೀದ್ ಯೆತೆಲಿ?

ಕಿತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ತಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೊನೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಹಾಂತುಳ್ನಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಘರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ. ‘ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊವೇ ತೊ?’ ಉಟ್ಲೊ ತೊ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಚ್. ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಲೋವ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆವಾಜ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಘರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕುಡಾಂ ಉತರ್ತಚ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತೊ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜೋರ್ ಜಾಲೊ.

ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತಿಲಿ. ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ದೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ ತೊ. ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾರೆಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸರಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಸರಳಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ ತೊ.

ಧಡ್ದಡ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೋಂಡ್ ತಿಚೆಂ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೇಸ್ ಬಿಸುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಉಶ್ಯಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆನಾಂತ್.

‘ಸಾಯರಾ!’ ಸರಳಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತೊ ತೊ ಸಾಯರಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್. ಸರಳಾಂಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಜೊರಾನ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

‘ಕಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಥಿತಿ!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ತಾಣೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

‘ಅರೆ! ಹೊ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊ?’ ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಗೊಮ್ಟಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಸಕ್ಲಾ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

ಸ್ಟೆನಿ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಿಟೊ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಿರಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ವೊತುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ರಾವೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರೂರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೊಂಟಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಚ್ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಜೆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ಕಾಂಪ್ಚೆ ಪಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಜನೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೀಕ್ ಬುದಿಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ.

‘ಹಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸಾಯರಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್’.

ರಾಗ್ ಆನಿ ಭ್ಯೆಂ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಘೆತಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್? ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?’

‘ಕಶೆಂಯ್ ಸಾಯರಾಕ್ ನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ವಿಬಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸುಖಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಪಳೆತಲೊಂ’. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ನಿದೆ ವೀಣ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ರಾತಿಂನಿ ತಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೊ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಖಾಲ್ ಲೊರಿನ್ ತಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಿ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಊಣ್ ದಿಸನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಲೊರಿಕ್ ತೊ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾತಾನಾ ಜೆಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಜಾಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಲೊರಿ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ, ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ಕೋಣ್, ಲಿಯಾಕ್?”

“ವ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಭಾರೀ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.”

“ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮಧೆಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್.”

“ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಕಿತೆಂ ತೆಂ?”

“ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನುಮತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಕೋಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ? ತೆಂಚ್ ತೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ ಪಳೆ, ಪಿಶೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಘಟ್ ಆಸಾ!”

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ರಗತ್ ಸಳ್ಸಳ್ಳೆಂ. ಅನಾಹುತ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ತೆಂ ಮೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳನಾ. ತೆಂ ವೆಗಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆರ್ ನಾ. ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ರಾಕ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಚ್ ಜೀವ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ರಾಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ತೆಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ? ತಾಚೊ ಪತಿ ನಾಂವೇ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಿಸೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾಂಯೀ.”

ಆಪ್ಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ತಾಣೆಂ ವೀಲ್ ಕೆಲಾ ತರ್?”

“ವೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ನೆಣಾಂಯ್, ವಲ್ಲಿ ತುಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಯುಕ್ತೆನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತೆಂ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಸಮಾ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಲಾರ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಯ್ಲಿ.”

ಲೊರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

“ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಸೊನ್ ಗರ್ಟಿಬಾಯ್ ಧುವೆಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆತಾವೇ?”

“ತಿಕಾ ಗೊತ್ತಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ? ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಖಂತಿನ್ ಪಿಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಕಾ ಪಾಯ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ಆತಾಂ ಸಾಯರಾ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಮರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ನಾ ಕರ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್‍ಗೀ ತುಮ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಉಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾವೇ?”

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ವಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾವೊಜಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾ.”

“ಹ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ.”

“ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.”

“ಸಾಯರಾ ಬರೆಂ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿಂಚ್ ಕಾರಣ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವೊಜೆಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಳೊನ್ ಬರೀ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ. ಸಾಯರಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ತಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ವಕತ್ ಭರ್ಸಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸನಾ. ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಆಸನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ವಲ್ಲಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾವೊಜಿ ಘರಾ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜೆರ್. ಸಾಂಜೆರ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಯರಾಚೆರ್ ವಕ್ತಾಂ ಕಶೆಂ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚಿಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ತಿಳ್ಶಿತಾಂ.”

“ಸಾಯರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾತ್?” ಸಂತೊಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಭಿಯೆಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ತಾಕಾಚ್ ಆಮಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೇಳ್ ಹಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೊರಿ ಚಲ್ಲೊ.

ಲೊರಿಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ‘ತಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಧೆಂ ಘಾಲಾ. ಜಾಂವ್ದಿ. ಸಾಯರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್?’

ತೊ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತೊಚ್ ಲೊರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ.

“ಯೇ, ಭಿತರ್ ಯೇ” ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊರಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಲೊರಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗೆಲಿ ತಾಚಿ. ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್. ಲೊರಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮೇಟ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತೊ ಭಿತರ್ ಯೆತಚ್ ಲೊರಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿ.

“ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಯೆತಾನಾ ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಯೇ” ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ತೊ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸಾಯರಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಧವ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಅಪಾರ್ ದೂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲೊರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

“ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಸಾಯರಾಕ್‍ಚ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹಾತ್‍ಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಲೊರಿನ್.

ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಸ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

“ತೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಳೆ ಹಿ ಗುಳಿ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ವಕತ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದೀ. ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವೊಜಿನ್ ತುಕಾ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ಪಾಂಯ್ಶಿಂ!” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ.”

ದೊಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ಲೊರಿನ್. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಟಿಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಲೊರಿ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

“ಲೊರಿ, ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್. ಆಜ್ ಭಾವೊಜಿ ಕಸೊಯೀ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ” ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀನತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ನಾ, ತುಂ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸಾಧೆಂ ನ್ಹಯ್.”

“ತುಮಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಪೂರಾ ಜಾಣಾಂ. ಲೊರಿ, ಭಾವೊಜಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತುಂ, ತುಂ ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ.”

“ತುಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಯ್ ವಾ ನಾ?” ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ಲೊರಿನ್. ತಿಕಾ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕೂಡ್ ದಿಲೆಂ ಲೊರಿನ್. ಚಾವಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪುಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿ ರಾತ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ, ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ರಾತ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್. ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೊರಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಾವಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬಾಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಚೆಡುಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವೆತಾಂ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ? ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಭಾವೊಜಿ ಕಸೊಯೀ ಘರಾ ನಾ.”

ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ಭದ್ರತೆನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News