Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : September 30, 2019 at 11:17 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಚಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಿಂ ಜೈಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ವೊಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಪಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಜೈಲಾಚೊ ತೊ ಪಾಗೊರ್ ದೆಖ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ.

ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅನುಮತಿ ಮೆಳ್ತಚ್ ಆಂತೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚಿ ಧವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಂ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸರಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೆ ತೆ ಕೈದಿ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಸರಳಾಂ ಕಡೆನ್ ರಾವೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೊ ತೊ. ಖಾಡ್ ತಾಚೆ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಧವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಚಡ್ ಸಡಿಳ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಚ್‍ಮೂ!” ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

“ಅಳೆ, ಹೆಂಚ್ ಕೂಡ್.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಣತ್ ಆಂತೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿ. ಪುಣ್ ಸರಳಾಂ ಕಡೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲಿ. ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆನಾ…” ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

‘ಆನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಮಧುರ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಜೊನ್ ಶೆಟ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸರಳಾಂ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

“ಆನಾ” ಮರಿಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಬಾಪಯ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಸರಳಾಂ ಕುಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್! ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಜೊನಾ ಜಿವಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಾಡ್ ತಾಚೆ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ನಿರಾಶೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಏಕ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. ಪತಿಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_2

 

ತೆಂ ಮೌನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ‘ಆನಾ’ ತಾಣೆಂ ಮಧುರಾಯೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆಯ್ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ.

ಜೊನಾಚೆ ಹಾತ್ ಸರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚರ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್! ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಉತ್ಸಾಹ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಾಲ್ವಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ತಕ್ಲಿ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಸಿಸಿಲಾ” ಜೊನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. “ನಶಿಬಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಡೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?”

“ನಶಿಬ್ ಆನಿ ಕರ್ಮಾಂ. ವಕೀಲಾಕ್ ಬರೆ ಪಯ್ಶೆ ಖಾವಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ತುಂ ಸುಟ್ತೊಯ್, ಭಾವೊಜೆ.” ಆಂತೊನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ. ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆತೊಂ?” ಜೊನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಜೆ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?” ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂತೊನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ.”

“ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಪೊರ್ವಾಂ ಕುಮ್ಗಾರ್‌ಮೂ?” ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಧುವೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೊನಾನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಆನಾ.”

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಜ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ ಪುತಾ. ತುಜೆಂ ನೆಂಟೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.”

“ಕಿತೆಂ!” ಹಾಂಕ್ರೆಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ನ್ಹಯ್, ಪೊರ್ವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಣ್ಣೂರ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಕಣ್ಣೂರ್!” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್. “ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಯೀ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ.”

ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಸಗ್ಳಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಜೊನಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೌನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆಂತೊನಿಕ್.

“ಮರಿಯಾ, ಆಮಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಶಿನ್ ಯಾ. ಸ್ಟೆನಿ, ಥಂಯ್ ಮಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆನಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ದಿ.”

ಆಂತೊನಿನ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಸಿಸಿಲ್ ಬಿರ್ಮತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಸುಖಾ-ದುಖಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಿಸಿಲಾ!” ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಜೊನಾನ್ ತೆಂ ನಾಂವ್. ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್‍ಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ತಶಿ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ಹಿ ಖುನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಸತ್ ಮಾನ್ತಾಯ್ಗೀ?” ಆರ್ತತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಸತ್ ಮಾನ್ಚೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ತುವೆಂ ಸತ್ ಮಾನ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆ, ಸಿಸಿಲಾ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಖುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಳ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಚ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್.” ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಘಳ್ಗಳಿತ್ ರಡ್ಲೊ ತೊ. ತೊ ತಶೆಂ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಯೀ ರಡ್ಲಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ.

Irene-Pinto-Budkulo“ಸಿಸಿಲಾ, ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಕಡೇಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಿ ಲಾಂಬ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾಂಗೀ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ ಬಾಳಾಂಕ್ ಜತ್ನೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಸ್ಟೆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗೊ. ಮರಿಯಾ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಎಕಾ ವೆಳಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ. ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿಸೊನಾ. ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಗಯ್ನಾಕಾ. ತೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.” ದುಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜೊನಾನ್.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ? ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂಯ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖುನಿಗಾರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟಾಳ್ತೆಲಿಂ.”

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೊನಾ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಕಠೋರ್ ಸತ್ ತೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ? ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ..? ಪಾಪ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗಿಜೆ. ಕೊಣೆಂ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸೊಸಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಗೀ, ಕೊಣಾಕ್ ದುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೊಗೀ ತಾಣಿಂಯೀ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂ ರಡಜೆ.”

“ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಶಿ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಹೆಂ ಕಳಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾಗ್ಶಿತಿತ್? ದೆವಾ, ತೂಂಯೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅನೀತ್ ಸೊಸ್ತಾಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಜೆರ್ ಹೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ತಿದೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್.”

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್. ಪುಣ್ ತಿಕಾಚ್ ಧಯ್ರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಲಿ?

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ, ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚಯಿತ್.

“ಆನಾ, ತುಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?” ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ನಾ, ಬಾಳಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಜೊನಾ ಧುವೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್. “ಹಾಂವ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕತಾಯ್‍ಮೂ?”

ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಮಾಂ ಬರೀ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಿನಾ.”

“ಖಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ.” ಕುಡ್ಶಿಲೆಂ ಆಂತೊನಿನ್.

‘ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜೊನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

“ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂ ಉಲಯಾ, ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ” ವೊರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಂತೊನ್.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ. ವಾಂಚೊನ್ ಉರನ್ ತರ್ ಆನಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ದೀಸ್ ಮೆಜಿಜೆ” ಭಾರಾಧಿಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊನಾ.

“ಭಾವೊಜೆ, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಹಾಂಗಾ ತಾಂಕಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಘರಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ನಾ.”

ಆಂತೊನಿಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಖುನಿಗಾರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ (ಜೊನಾ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕಶ್ಟಾಂತ್ ತರೀ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್.

“ತುಜೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಡ್, ಭಾವೊಜೆ. ಸಿಸಿಲಾಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್.”

“ತರ್ ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್, ಭಾವೊಜೆ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಣ್ಣೂರ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ.”

ಆಂತೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಕಸೊ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತೆಲಿ? ತಿಚೊ ಪತಿ, ತಿಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಆಧಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ಘರಾ ಕಶಿ ವೆತೆಲಿ?

“ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಂವ್.” ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಿಚೆ ಹಾತ್ ಸರಳಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ. ಜೊನಾನ್ ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ಪತಿಣೆಕ್. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಂ ತಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ.

“ಸಿಸಿಲಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೊನಾಚೊ ತಾಳೊ. “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್.” ಜೊನಾಚೊ ಹಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ವಯ್ರ್ ಬಸ್ಲೊ. “ವಚ್, ತುಂ ರಡನಾಕಾ.”

ಸಿಸಿಲ್ ಗೆಲಿ ಪಾಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯಿತ್.

“ಮರಿಯಾ” ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆತ್ ವೊಗೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಜೊನಾನ್.

“ತುಕಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಣ್ಗೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಸರಳ್ ಆಡ್ ಯೆತಾತ್, ಪುತಾ.” ಮರಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಂಟಾಕ್ ಲಾಗಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದುಖ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ನೆಂಟೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಆನಾ, ಆನಾ” ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್.

ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತೊನಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನೀ” ಪುತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಜೊನಾ. ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಎಕ್‍ಚ್ ಉತಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ದುಖ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್.

“ಕಿತ್ಯಾಗೀ, ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂಗೀ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಭೋವ್ಶಾ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ಪುತಾ. ತಸಲಿ ಆವಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್. ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಕಾ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್  ಶಿವಾಯ್ ಸುಖ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಮರಿಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪಳೆ. ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ. ಖುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ತಾಂ. ಸ್ಟೆನಿ, ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್. ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭತ್. ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ, ಪುತಾ. ಖಂಡಿತ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ.”

ಜೊನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆಂ ದುಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಡ್ಲೊ.

“ಆನಾ” ಸ್ಟೆನಿ ಘಳ್ಗಳಿತ್ ರಡ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಆಮಿ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ತಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ತುಕಾ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಕೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲಾ.”

“ಆನಾ” ಸ್ಟೆನಿ ದುಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ. “ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಉನ್ನತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮತಿಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಆಶಾ ತಿ ಆಶಾಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರಾ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ಚ್ಯೊ: ಏಕ್, ಮರಿಯಾಚೊ ಬರೊ ಫುಡಾರ್, ದುಸ್ರೆಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್. ಆನಾ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್! ಹಿ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಹೀನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂವ್ ಸೊಸಿನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ದುಖ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾ ಸೊಸಯ್ತಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ.

ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಆವೇಶ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದುಖಾ ಮಧೆಂಯ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜೊ ಫುಡಾರ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂ ಮುಖಾರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲಾಂ, ಆನಾ. ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಶಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.” ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ದುಖ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ಆನಾ. ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಪುತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

“ಗೆಲಿಂ” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜೊನ್ ಶೆಟಿನ್, ಪೂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಚ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್, ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸರಳಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ. ಹಾಂತುಂಚ್ ತುಜೆಂ ಅಂತ್ಯ್.” ಕಾಳೊಕಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೂಡ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಭಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮರಿಯಾಚೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ತಿರ್ಸಿಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೊನಾ ಶೆಟಿಕ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಡ್ಲಿ ತಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ ತೊ ಧುವೆಚೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸಿಲ್ ರಡ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂತೊನ್ ಸಮ್ಜಲೊ.

“ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾಯ್ ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಚಿ ಕಸಲಿ ಸವಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಉಬ್ಗೊಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮಿ ಬೂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗನಾಕಾ? ಆಜ್ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದಿಯಾ.”

ಭಾವಾಚಿಂ ಸಮ್ಜಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಆಂತೊನಾಮಾನ್ ತೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ಭಾಚ್ರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹರ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸಾಮಾನ್ ಪುರಾ ಬಾಂಧುನ್ ಜಾತಚ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್‍ಗೆರ್ ಗೆಲಿ. ತೊ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ತಿಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

“ಯೇ ಸಿಸಿಲಾ, ಬಸ್.”

“ಬಸೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಸಾಮಾನ್ ಪುರಾ ಬಾಂಧುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಅನುಮತಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ.”

“ಖಂಯ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವೆತಾತ್? ಕಾಲ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ತುಮಿ ಘರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾನ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜೋಡ್‍ಯೀ ನಾ.”

“ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ?”

“ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲಿ.”

“ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗೀ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್? ಆಮ್ಚಿಯ್ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್.” ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ಚಾವಿ ಮಾಗಿರ್ ಯೆತಾನಾ ದಿತಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲಿ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಸಿಸಿಲಾ. ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ.”

ತೊಂಡಾನ್ ಪುಣೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಆಂತೊನ್ ಲೊರಿಯೆರ್ ಸಾಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ, ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲಿಂ.

ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀಣ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

ಸಿಸಿಲ್, ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಂತೊನಿನ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಮಾನ್ ಘರಾ ಸಾಗ್ಸುನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ ಮಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್. ಸಿಸಿಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಆಂತೊನಿಚಿ ಸೆಜಾರ್ನ್ ಫುಲಾ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ದಿಸ್ಲಿ ತಿಕಾ.

“ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಭಾಚ್ರಾಂಗೀ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರಿತ್.

“ವ್ಹಯ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆಂತೊನಿನ್.

“ಭಾವೊಜಿ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್? ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಸಾ?”

ಸ್ಟೆನಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಚೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ ತೊ? ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ತೊ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮೌನಾಕ್ ಫುಲಾನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ.

“ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಆಂತೊನಿ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊಗೀ?” ಬಿರ್ಮತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ತಿಣೆಂ. ‘ಗೆಲೊ ಜೈಲಾಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಂತೊನಿನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್.

“ಹಾಂ…” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಯ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣತ್ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸನಿ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಂತೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಮೊನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮರ್ಣಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ.

“ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊಯ್‍ಮೂ? ತಿ ತಶೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಗಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಸಾಂಗಿನಾ…” ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಲಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂಗಾ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲಿನಾಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತುಮಿ ಆನಿಕೀ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳತ್ ತರ್?”

“ತಿ ಚೂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ.”

ಸಿಸಿಲಾಕ್ ತರ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮರ್ಣಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ.

“ಮರಿಯಾ, ಹಾಂಗಾ ಯೇ, ಪುತಾ.” ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆಂತೊನಿನ್.

“ತುಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಮೂ?” ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾಯ್‍ಮೂ?”

“ಜಾಯ್ತ್.”

“ಅಳೆ, ತುಜ್ಯಾ ಆನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ. ಕೊಣೀ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ವೊಗೆಂ ರಾವ್.”

ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ತುಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಮಾಮಾ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ವಚ್, ಸಿಸಿಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾ ಕರ್. ಮಾಗಿರ್ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಮಾನ್ ಘರಾಂತ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಆದ್ಲೆಂ ಪುರಾ ವಿಸರ್ನ್ ಆಮಿ ನವಿ ಜೀಣ್ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ.”

‘ಆದ್ಲೆಂ ಪುರಾ ವಿಸರ್ಚೆಂ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. “ಕೊಣೀ ವಿಸ್ರತ್ ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’.

“ಯೇ, ಸ್ಟೆನಿ.” ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್.

ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸರ್ನ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಭರ್ಸಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ‘ಮಾಂಯ್ನ್ ರಾಂದಪ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣತ್ ಕುಶಿನ್ ಲೊಳ್ಳೊ ತೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಉಟ್ಲೊ ತೊ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಘರಾಕ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೊ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಘರ್ ಮಾಮಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಾನ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಉಬಾರ್ ದೊಂಗೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಗಾದೆ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥೊಡೆ ಗಾದೆ ಉತರ್‍ತಚ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಸೊ ಏಕ್ ವ್ಹಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ.

“ನೀದ್ ಸುಟ್ಲಿರೇ?” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಂತೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ ಮುಂಡು ಆನಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ತುವಾಲೊ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ದುಸ್ರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಎಕಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಸಿಸಿಲಾ.” ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆಂತೊನಿನ್.

“ಕಿತೆಂ?” ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ಹಾಡ್ಲಿ.” ದವ್ಲತೆನ್ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಥಾಪ್ಡಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಆಮ್ಕಾಂಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೂದ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ.”

ಸಿಸಿಲಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಗಾಯ್ಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಉಟ್ತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.

“ಮರಿಯಾ, ಮಾಮಾನ್ ಗಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.”

“ಗಾಯ್!” ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಯೇ ದಾಕಯ್ತಾಂ.”

ದೊಗಾಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್.

“ಓ, ಗಾಯ್!” ಗಾಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ದೋನ್ ಗಾಯೊ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?”

“ತೆ ರೆಡೆ, ಗಾದೆ ಕೊಸ್ಚೆ.”

“ರೆಡೆಗೀ?” ತೊಂಡಾಂತ್ ಬೋಟ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಯೇ ಪಾಟಿಂ.” ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಘರಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಕಾಫಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಲಿಂ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತುಕಾ ಗಾಯ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ?” ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಕಾಫಿ ವೊತ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್.

“ತೊ ನಾಗಪ್ಪ ಆಪುಣ್ ಗಾಯ್ ವಿಕ್ತಾಂ, ತುಕಾ ಜಾಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಗಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಂಚ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಗಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಸಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ.” ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಂತೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ಚರ್ತಾಲಿ.

“ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಹೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ತುಜೆಂ, ಸಿಸಿಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಫಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಎದೊಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಡ್ಕಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪುಣೀ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಿತ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸ್ಟೆನಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ತುಜಿ ಮುಖ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತೆಂರೆ? ಶಿಕ್ತಾಯ್ ಯಾ, ಕಾಮ್ ಪಳೆತಾಯ್?”

ಭಾವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕಪ್ ದೀಜೆ, ಸಿಸಿಲಾ’.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಭಾವಾ ಮುಖಾರ್ ತಿ ಆಶಾ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸ್ಚೆಂ ವೊಜೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಶಾಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಬಾಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಶಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ..! ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ಲಿ ಭದ್ರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ ತೊ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂಯೇ, ಸ್ಟೆನಿ?” ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ದೊಳೆ ಸೊಡಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಆಂತೊನಿನ್.

“ತುಂ ಶಿಕ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಲ್ಮಾರಿಚಿ ಚಾವಿ ಕಾಡ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ತಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೊವಯ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಶಾಲ್ ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿ ಸಮ್ಜಲೊ. ಶಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಭರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿಕನಾ, ಮಾಮಾ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ.”

“ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವೊಜೆಕ್ ಭಾರೀ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಮೂರೆ.”

“ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.” ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಸಿಸಿಲಾ?”

“ಶಿಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ?”

“ರಿಜಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಶಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News