ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 3: ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 3, 2019 at 11:29 AM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ತೀನ್: ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್!

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳ್ ಗಾಂವಾರ್
ಕುಡ್ಕುಡೆ ಕಾಂಪ್ತಿತ್ ಸವಾರ್
ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕತಿತ್ ಹಜಾರ್…
ಕೋಣ್ ತಿ ಭೊಂವ್ತಾ ನಾಡ್ ಗಾಂವಾರ್?
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್, ಬಾಲುರಾಮ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ.

ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್, ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಾರ್ ಸವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ದೊಮಾಂವ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಪೊಂಬುರ್ಬಾನ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಖುದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್. “ವರ್ದಿ ದಿಂವ್ಚಿ ದೀವ್ನ್, ಆಮಿ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಕಸೊ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಪಳೆ. ಪುಣ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್?”

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮ, ಹೆ ವಾಟೆನ್ ರಾವೊನ್ ಪಹರೊ ಕರ್ತಾಂವ್. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ವಚೊನ್, ಉದೆಂತಿಕ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೈಲಾ ಭಿತರ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಣೇರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊನೀ ವಾಟಾಂಕ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ರಾವೊಂದಿ. ಕೊಣೀ ಶಿಪಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಾ ತಸಲೊ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಅಪಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಪುಲಾಪರಿಂ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಜಾಯ್ – ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಪುಣ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ ವಚಜಾಯ್.”

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

“ಆಮ್ಚೊ ಪಹರೊ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೆದಾಳಾ?” ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್” ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಬ್ದಿಲ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಪುಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಂ. ತಕ್ಷಣಾ ತುವೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಯೇಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ನಿದೊನ್ ಪಡನಾಕಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ತಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಚಾರ್ ಗುಮ್ಸೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಜಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಚಲವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಯೀ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಉದೆಂತಿಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ಲೆ. ತಶೆಂ ವೆಚಿ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣಿಂ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಕೊಪುಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿತೊ.

ಘೊಡೆ ತಾಣಿಂ ರಾಜ್ ವಾಟೆನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಜಮಲಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಣಿಂ ಘೊಡೆ ರಾವಯ್ಲೆ.

“ಕೋಣ್ ಥಂಯ್?” ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ.

“ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ತಾರ್ ಸವಾರ್.”

ಕೊತ್ವಾಲ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೊಳೆಂ ಆನಿ ಕಾನಾಂಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಆನಿ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ.

“ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡುದಾರಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಸಲಾಮ್!” ತೆ ದೆಂವ್ಲೆ.

“ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ತಾರ್ ಸವಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಲಾಮ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ.”

ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ತೆ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕೊಣಾಕ್ ತುಮ್ಚಿ ವರ್ದಿ?”

VJP Saldanha“ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್. ಪುಣ್ ತೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಿಂಯೀ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತುಮಿ ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ.

“ಕೋಣ್? ಕೊಣಾಕ್ ವರ್ದಿ?” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿತ್ತ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ಹಾಂವ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್” ತಾಣೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹರ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಭಾಣಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಚಡ್ ಫುಡೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್. ಹೊಚ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್” ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪಿರೇರಿನ್ ಆನಿ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾದಶಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಮಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಘಡ್ಬಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಆಮಿಂಯೀ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ…”

“ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್. ಹಾಂಗಾಚ್ ತುಮಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜರೂಜ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್, ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ದಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ಆಸಾ.”

“ಕೈದಿಂಕ್ ಫಿಚಾರ್! ಆಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾನ್ ಭೆಜೊ ಆಟಯ್ತಾಂವ್!”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್. “ತರ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ಪಳೆಯಾ.” ಕಮರ್‌ಬಾಂಧಾಂತ್ಲಿ ಪಿಶ್ವಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಂತ್ಲಿ ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ.

ತೆ ಬಸ್ಲೆ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಡ್ನ್, ಮ್ಹೊರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ವರ್ದಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ವಾಚ್ಲಿ.

“ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ. “ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್!”

“ಕಿತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್?” ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಧರ್, ವಾಚುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ತಿ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಿ ವಾಚ್ಲಿ:

“ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಜಮಾಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ತುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫರ್ಮಾಣ್:

“ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಬಂದಡ್ ಅರ್ನುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚೆರ್ ತಡೀಪಾರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಮಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತೆ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ವಿದ್ರೋಹಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಕುರಿಯೆಲ್ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮೈಲಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಂತ್, ಬಂದಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಳ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಚಡ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಡಗಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ತೆ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಣಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವನಾಯೆ. ಹಿ ವರ್ದಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಪೈಕಿ ಕಾಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಖೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ಬಂದ್ ದವರಿಜಾಯ್. ಹೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

“ತೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ವರ್ದಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಯೀ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂದಿತ್, ಆನಿ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವರ್ದಿ ಹಾಡುಂದಿತ್…”

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ.

“ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ!”

“ತರ್, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್?”

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಆಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಆಮ್ಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯ್ತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ತೆ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಕೈದ್ ತೆ ಕರುಂದಿತ್… ಹೆಂ, ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ತೆ?”

“ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೂಲ್ಯ.

“ತರ್, ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಜಮೆದಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಯೆತಲೊ.”

ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣೀ ತೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಉಪಾದ್ರ್ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಕಳ್ಚೆಂಯೀ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೊಯೀ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ತೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಕೆಲೊ. ಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೆ ತಕ್ಷಣ್ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆ. ಸಾಂಜೆಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿಂರ್ಗಿ ಚೋಕ್ರಿ ಕಡೆನ್ ಕೊತ್ವಾಲಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ತಮಾಸೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಕಟ್ ಆತುರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಆತಾಂಚ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಬರ್ಖತುಲ್ಲಾ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಮೆದಾರ್. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ತಿತ್ಲಿ ಜರೂರತ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ತ್ಯಾ ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಳೆಂತ್ ದವರಾ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಡಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂಯೀ ಅಪಾಯಾಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಕೈದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

“ತೆ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಝುಜ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಖಂಯ್!” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ನಸ್ರಾನಿ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ ತುಮಿ? ವರ್ದೆಂತ್‍ಯೀ ತಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಬಂದಡೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಾದಶಹಾನ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ಗೀ ಸವೀಸ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಪಾದ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆರ್ ತಡಿಪಾರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.”

“ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ನಸ್ರಾನಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಸಾಂ ಭೋವ್ ವಿಶೇಸ್…”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚವ್ಗ್-ಪಾಂಚ್ ಜಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಿತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ಆಸಾತ್. ಕೋಣ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾತ್ ವಾ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಉಸ್ಳಾಯಾ ವಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್‍ಯೀ ಭಿಂಯೆತೆಲೆ.”

ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಶಿಪಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ವೆಗಿಂ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ಠಾಣೆದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಉರ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಣಿಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ನಹಿಂಗೀ?” ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ವೆತೊಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ, ನಹಿಂವೇ?”

“ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಜೆಂ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಂ ತುಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಂಯೀ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್. “ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಗರ್ವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಟ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗನಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್‍ಯೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಪುಣೀ ದಿಸ್ತಾಗೀ?”

“ತಾಂತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಪ್ಲೊ. “ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಚಿಂತುನ್ ತುವೆಂಚ್ ಭಿಂಯೆಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಲ್ಚೇರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲನಾಶೆಂ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆಸಾ.”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ಚೋಕ್ರಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಿ ಯೇನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್?”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮೊಲಾಕ್ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಕೊಣ್ಣಾ… ತುಜಿ ಮರ್ಜಿ, ಆನಿ ತುಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.”

“ಬರಾಬರ್. ತುವೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ ನೆಣಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ಲಿ ಥೊಡಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ಕೊತ್ವಾಲ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫೊಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬೊಣ್ಕೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ತಾಚೆಂ ದೂರ್‌ಯೀ ಯೀ ಚಲ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ನಾಡ್ ಪುಣೀ ಯೇವ್ನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಫುಡೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ತೆವೀಸ್ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್, ‘ತಾರ್ ಸವಾರಾಂ’ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಖುಶಾಲಾಯೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊ ಸನ್ಮಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಬಿರ್ಮತ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *