ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಖಂಡಿತ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್ಪೆಲ್, ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 3, 2019 at 5:24 PM

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಏಕ್ ಕೃತಿ ವಾ ಉತ್ಪನ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸ್ತರಾಂಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಏಕ್ ಖಾಣ್, ಪುಸ್ತಕ್ ವಾ ವಸ್ತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಏಕ್ ಬಾಂಧಪ್, ವಾಹನ್ ವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್; ತೆಂ ತ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ರಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್, ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್‍ಯೀ. ಲೋಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಟ್-ನಟಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕ್ಲೊ ಹೀರೊ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್, ವಿಲನಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೊಗಾ ಪಾಶಾಂವಾಂತ್ ಕಡ್ತಾನಾ ವೀಕ್ಷಕ್ ತೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾ; ರುಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಚ್ವತಾ, ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

Nirmillem Nirmonem Team 05

ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ಸಿನೆಮಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಪಾವನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಪರಿಣತೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಬರಿಚ್ ಜಾಗೃತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ, ತವಳ್ ತವಳ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂಚ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾನ್ ಬರೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಹೀರೋಯಿಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮಾಕ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮಿ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್, ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ತಶೆಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲಿ ದರಬಸ್ತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್ಪೆಲ್ ಆನಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ರಚ್ಪಿ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯೊ. ತೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

Nirmillem Nirmonem Team 08

ಪಯ್ಲೆಂ, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಏಕ್ ತರುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್ಪೆಲ್ ಉಲಯ್ತಾ:

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್ಪೆಲ್: ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ರುಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಉದೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೀಮ್‍ವರ್ಕಾಕ್, ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಹಿಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ 35 – 40 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ನ್ಹಯ್ ನೀಜ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಥಿಯೇಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

Nirmillem Nirmonem Team 06

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಯೀ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ?

ಮೆಲ್ವಿನ್: ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಭಾಸ್ ವಾ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಖಂಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ತೊ ಪಳೆತಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಕ್ ತೆಕಿದ್ ಬರೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್. ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಲೆಂತ್‍ಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ಸಿನೆಮ್ ಕೋಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್, ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರೇಟಿಂಗ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ.

ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, 35+ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್. ಯುವಜಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫಕತ್ ಕೊಮೆಡಿ ಪಸಂದ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ನಾಕಾತ್.

Nirmillem Nirmonem Team 01

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಗಜಾಲಿ..?

ಮೆಲ್ವಿನ್: ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‍ಯೀ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕೀ ಲೊಕಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಅಶೆಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪೈಶೆ ಘಾಲ್ನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಆನಿ ರಿಸ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳೊಂದಿ, ತಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.”

Nirmillem Nirmonem Team 03

ವಯ್ಲಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ, ಪಿಂತುರಾಚೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ರಚ್ಪಿ ಆನಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಅಶೆಂ ಆಸಾತ್:

“ಆಮ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಸದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಖುಷಿ ಜಾತಾ.”

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ವ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾ, ಲೋಕ್ ಪಳೆನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ರಡ್ಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಜಾಯ್… ಆಮಿ ಸರ್ವೆ ಕರ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಚಡ್ ಪಳೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಮಸಾಲಾ ಟೈಪಾಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ, ಅಸಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.”

Nirmillem Nirmonem Team 02

“ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಪುರಾ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಉಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ… ಉಣೆಂ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. (ನಟ್, ನಟಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸರಳ್ ಕಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್).”

“ಇಲ್ಲೆಂ ಬಜೆಟ್ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಅಯ್ತಾರಾ ವಾ ಸುಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆತಾ. ತಶೆಂ, ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಲೋಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥಿಯೇಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ… ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಚಡ್ ಮೆಳನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೊರ್ಬರ್ಟ್.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಬರ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ! ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ‘ಗಳ್ಸುಂಕ್’ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ 10 ಜಣ್ ಪಳೆತಾತ್ ತರ್, 15 ಜಣ್ ರಿವ್ಯೂ ದಿತಾತ್..! ಥೊಡೆ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ‘ರಿವ್ಯೂ’ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡಿಂ, ಪಿಂತುರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ವರ್ವಿಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್…”

“ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್.. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್‍ಚೆಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟಿ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ
6ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ
ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *