Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 18, 2021 at 5:05 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 30 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜೆಮಿಚಿ ನೀದ್ ಸುಟ್ಲಿ. ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಘಡಿಯಾಳಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ವೊರಾಂ ಆಟ್!” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. “ಹರ್ಶೆಂ ಸ ವೊರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾ ವೇಳ್?”

ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

‘ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ನಿದ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಬಾವ್ಡೆಂ’. ಆತುರಾಯೆನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ವಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಕ್ಲೊ ತೊ.

ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾತಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ವಲ್ಲಿ ಖಾತಿರ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ದೆಲ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗರ್ಟಿಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಕಾಂತ್ ಚಡ್ಲೊ ತಾಚೊ.

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿ ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯೊ ದೊನೀ ಚಾವಿಯೊ ಸ್ಟೆನಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಬೀಗ್ ಮೊಡೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜೆಮಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ವೊಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಲೊ ತೊ!

ಸಾಯರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮ್ಯೆಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾ ವರ್ವಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ನಿರಾಶೆ ಸಂಗಿಂ ಕಠಿನ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಜೆಮಿಕ್. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲಿ. “ದೊಗಾಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ತೆಲಿಂ ಪಳೆತಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ?” ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸರಾರಾಂ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮ್ಯೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಕಟ್ ಸುಟಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮಿ ರಡ್ಲಿ.

“ಮಾಗಿರ್ ರಡ್‍ಗೇ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ತಿ ಸಾಂಗ್.” ಗರ್ಜಾಲೊ ಜೆಮಿ.

ಭಿಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮ್ಯೆನ್ ಸಂಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಗೇ ತುಕಾ? ತುಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ದಿತಾಂ, ರಾವ್.”

“ತುಮಿ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್ವೇ, ಧನ್ಯಾ?”

“ತೊಂಡಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ತಾಕಾ ಪಾರೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಹಿ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತಿಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾವೆಗೇ ತುಕಾ?”

“ಖಂಯ್ ವೆತೆಲಿಂ. ಸಾಯರಾಬಾಯೆಕ್ ತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ವಚಜೆ.”

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಘೊವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆಸತ್‍ಗಾಯ್ ತಾಕಾ? ತೊ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ನೆಣಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಗೆಲಾಂಗಾಯ್?” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜೆಮಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಾಂ?”

“ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಲಾಸ್ಲಾಂ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ..?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್.”

“ತೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ?”

“ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ? ಕಸಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್! ಎದೆಶ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ತುಕಾ ಉಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರಿನಾಶೆಂ ಧರ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ, ಧನ್ಯಾ.”

ತಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಾಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ವಿಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲೊ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಮಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ.

“ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾನ್ ತೊ ವೀಲ್ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ!” ಮತಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ವೇಗ್ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾನಾ ಅಲ್ಮಾರಿಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ರಪ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

‘ತಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ?’ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಅಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಪಿಯೆಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

‘ತೊ ಚೋರ್‌ಯೀ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಶಿರ್ಕಲಾ’. ಲೊರಿಕ್ ಪುರ್ಪುರತ್ತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ನಿದ್ರಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

ತೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆಮಿಚಿ ನೀದ್ ಸುಟ್ಲಿ. ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ಗರ್ಟಿನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸಾಯರಾ ವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮ್ಯೆನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಸಮಾಧಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪತಿಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಚಿಂತುನ್ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ.

ವೊರಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಜೆಮಿನ್ ವೇಳ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ತೊ ಜಾಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಗರ್ಟಿ ತಾಕಾ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?”

“ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್?” ತಿಕಾ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆಂ ಜೊರಾನ್ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಲೊಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಲಕೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ತಿ. ಪಾಟಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಪಾಯ್ ಆಪ್ಟಿತ್ತ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

“ದೆವಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್.” ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರಿತ್ತ್ ದುಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಗರ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಬಸ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಉತರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಟೆಕ್ಸಿ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾ ವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಸುಸ್ತಲ್ಲೆಂ.

ಟೆಕ್ಸಿ ಇಕ್ರಾ ಉತರ್ತಾನಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ವರೇಗ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಟೊರ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಸಾಸ್ಪ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ತೊ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಘರಾಂ ವಿರಳ್ ಆಸೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ನಿದ್ರಾ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಚಡ್ಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ಟೊರ್ಚ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಗೆರ್ ಪೆಟೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಭಿತರ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಕ್‍ಯೀ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತೆಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ನಿದೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ, ಕೋಣ್‍ಗೀ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಯ್ತಾ.” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಬಳ್ ಜಾತಾ. ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಗೀ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ?”

“ಜೆಮಿಯಾಬ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಳೊನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಸಾಯರಾಕ್ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ, ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಂವ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್.”

“ತರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ದೊಣ್ಣೊ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ. ತುಂ ಚಿಮ್ಣಿ ಕಾಣ್ಗೆ. ಸಾಯರಾಕ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಜಾತಾತ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೊಣ್ಣೊ ಘೆವ್ನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಚಿಮ್ಣಿ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

“ಕೋಣ್ ಭಾಯ್ರ್?” ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಹಾಂವ್.” ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತೊ ತಾಳೊ ಜೆಮಿಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ದೊಣ್ಣೊ ಉಕಲ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ವಸ್ತುರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಬಾಂಧುನ್ ಗೆಲೆ. ದೊಣ್ಣೊ ಸಕ್ಲಾ ಉಡವ್ನ್, ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಗೊಂದೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡವ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂತ್ಲೊ ಕ್ಲೋರೊಫಾರ್ಮಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಗಾಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. (ಕ್ಲೋರೊಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್). ತಾಕಾ ಅಮಾಲಾಚೆಂ ಮರ್ಕ್‍ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರ್ಲಿ. ಗೊಂದೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಿತರ್ ತೊ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಯರಾ, ಸಾಯರಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ವಲ್ಲಿಚೆರ್ ಪಡಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಭಿತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಯರಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಸ್ತೂಲೆಚೊ ಘೊಡೊ ವೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಗುಳೊ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚಿಮ್ಣಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್:

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮರಿಯಾ? ಕಿತ್ಯಾ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿಯ್?” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಹೆರಾಂ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚುಕಿನ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಫರಾರಿ ಜಾಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾ ಉಟೊನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕಸಲಿಗೀ ವಸ್ತ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಚಿಮ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಂ ಬಾಗ್ವಲೆಂ.

ಮರಿಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಲಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ!” ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್. “ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ?” ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಹೆಂ ಕಿತೆಂ, ಪುತಾ!” ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಬೊಬೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ವಚ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಮರಿಯಾ, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ?” ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡೊನ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲಿಂ.

ದುಕಿನ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲ್ಲೆ.

“ಸಾಯರಾ” ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ. “ಹಾಂವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮರ್ಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾಂ. ತುಂ ಆನಿ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳಾ. ಸಾಯರಾ, ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ತುಜೊ ಪತಿ ಎಕ್‍ಚ್. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್, ಬೊಳ್ಣಿಗೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ರೂಪ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ರಾಗ್ ದವರ್ನಾಕಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಖಿ ಜಾಂವ್ದಿ. ಅನಿಲಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸನಾ. ಅಯ್ಯೋ, ದೆವಾ..!” ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಉದಾಕ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ವೆತಚ್ ದುಕಿನ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮತಿರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ದೆವಾ, ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್?” ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾಗಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಸ್ವಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ವೆತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತೊ ಮತಿರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ. ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.”

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಒಪ್ಲಿ. ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಟೊರ್ಚ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಆಪಯ್ತಚ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ಉಟೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಣ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಸಾಯರಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೆನ್‍ಲೊಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಾಯರಾನ್ ಥಂಯ್ ಕುಡ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೆನಿ ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಯರಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ಜೆ.” ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಅನಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ಕುಶಿನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೆ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News