Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 29: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಘರಾ..!”

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 22, 2021 at 11:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 29
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 29 – “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಘರಾ..!”

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಕಸಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಂದಾಜ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಗುಜ್ಗುಜ್ತಾಲೊ.

ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಗೂಂಡ್ ತರ್ಕ್ ವಿತರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್. “ಆಮಿ ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿವರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೈದಿ, ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಖರಿಚ್, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ, ಪಹರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಎವಾಂಚ್ಯಾ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾವ್ಯೆತ್.”

“ವ್ಹಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.”

“ಪುಣ್, ಬಾದಶಹಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೋಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ತಾಣೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಕರ್ತಲೊಯ್?”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಹಾಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಸಾಂ ವೆಳಾರ್, ಕಸಲೊಚ್ ಘುಟ್ ತಾಣೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಘುಟ್ ಫೊಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಜೀವನಾಂಚಿ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊಯ್?”

“ಹಾಸ್ಲೊಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಹಾಸ್ಲೊಂ – ಚಿಂತುನ್, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಜುಗಾರ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ತರ್, ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಆತುರಾಯ್? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ಹಾಂವ್ ತರ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ – ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್‍ಯೀ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾಂ.”

“ಕೊಣ್ಣಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾದಶಹಾಕ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನವೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.”

“ತುವೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

“ಯಾ ತರ್, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.”

ನಿತಿದಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಯೂರಾಸಣಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸಭಾಂಗಣ್, ಲಾಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಪೈಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ… ವ್ಹಯ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ.

“ಆಜ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಶಿ ನೀತ್ ಆಮಿ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾಂವ್.”

“ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ಫರ್ಮಾಣಾ ಖಾಲ್ ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚವ್ದಾ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ, ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖಬರ್ ತಿ. ಕಠಿನ್ ಸಜಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಶಿಸ್ತ್ ಭಂಗ್ ತೊ!

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ – ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ – ಖಿಲ್ಲಿದಾರಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್, ಆನಿ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಆನಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ದಿವ್ಯೆತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಆಮಿ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್…

“ಜೈಲಾಕ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂದ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ಭದ್ರ್ ಪಹರೊ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…”

“ಹುಜೂರ್! ಮಾಫ್ ಕರಾ…” ರಡ್ಲೊ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಮತ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್..!”

“ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಆನಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪರಾಧ್ ತುಜೊಚ್! ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ!

“ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಬಂಧೆಂತ್ ದವರಿಜಾಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಅರ್ಧಿ ಭಾಕ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಿಟಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಜಾಯ್. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಳಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ದಾಗ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ – ವ್ಹರಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್!”

ತೆದಾಳಾಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಬೋಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಹಿ ತಾಕಿದ್, ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣ್!”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. “ಹುಜೂರ್!” ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ಆಯ್ಕ್ – ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖುದ್ದ್ ತಾಕಿದ್ ಬಾದಶಹಾಚಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಮೆಜುನ್ ತೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ – ಜಿವೆ ಜಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೆ – ತುವೆಂ ಪತ್ತೊ ಧರ್ನ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಜರ್ ತುಂ ಸಲ್ವಶಿ – ಅಲ್ಲಾ ತುಜೆರ್ ದಯಾ ದವರುಂದಿ – ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಬಾದಶಹಾ ಹುಜ್ರಿಂ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಕುರಿಯೆಲ್ ಶಹರಾಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ತುವೆಂ ಸವಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ಹಕೀಕತ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ವಾಟ್ ಆಸಾ – ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ…”

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ತಲೊ. ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಕಠೋರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೊಕಾನ್ ಏಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಲೆಗುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಖಡಾಖಡ್ ನೀತ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ನಹಿಂಗೀ – ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಣೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಾಣಿಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ವಾ ಆಳ್ಸಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಫಾವೊತಿ ನೀತ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಚಿ ವಾಜ್ಭಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣತ್ ಕೋಣ್?

ದೊನೀ ಫರ್ಮಾಣಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ, ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ – ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ನೀತ್ ತೊ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಭೆಟ್ಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಲಜೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ತೊ ದಿತಾಲೊ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಪರಾರಿ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೊ, ವಾ ಮೊರ್ತಲೊ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ – ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಿ ಲಜ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮರಣ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಮಾನಿತ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಘುಟ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಉಣೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಚಡ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ:

“ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚೆರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ – ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ – ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್, ನಿತಿಕ್ ಬೇಧ್ ನಾ ಆನಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, “ಹುಜೂರ್! ದಯಾ ಕರಾತ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ರುದಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿಂತ್, ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಮೆಳಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚೆಂ ರುದಾನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸಭೆನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ. ತಶಿಂ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘಣ್ಗಣ್ಲಿಂ:

“ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಜೈಲ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅನ್ಮಾನಿತ್ ಚುಕಿದಾರಾಂಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಾಂಟೊ ನಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ತರೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ನಹಿಂ – ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ, ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆಪ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಭಂಗಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ!

“ತಸಲ್ಯಾ ಸವಯೆಂತ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ!” ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಪ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಧೊಮೊಸಾಪರಿಂ ತೀಕ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ, ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ:

“ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಜಾ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಸೆವಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಸುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ!

“ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಕ್ – ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉಪಾಶಿಂ ದವ್ರುನ್ – ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಹರ್ ಸ ವೊರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ತಿತೀನ್ ರೊತಾಂ ಫುಟಯ್ಜಾಯ್. ತಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ತಿತ್ಲೊ ಶಿರ್ಕೊ ತಾಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್…”

ಸಭೆಚೆಂ ಪೊಂತಾನ್ ಪೋಂತ್ ಜಿಮ್ಜಿಮ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಫುಟ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪಾಟಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ, ವಿಶ್ವೆ ಕಾತ್ರೊನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲ್ಯೊ…

“ತಶೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸರ್ತಚ್, ಚವ್ತ್ಯಾ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಸವ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಾಕ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾ ವೊಮ್ತೊ ನಿದಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಂಚೆರ್ ಧಾ ಧಾ ಮೊಟಿಂ ಬೆತಾಂ ಮಾರಿಜಾಯ್…”

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ವಯ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಚೆಂ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ – ಖೊಟೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಟವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪೆಂಕ್ಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಅರ್ಧಿಕುರಿ ಆರ್ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪುರುಷ್ ತ್ರಾಣ್ ಉದಾಕ್ ಜಾತಾ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಇರ್ಜೊನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್, ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್, ತಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಿಯಾಚೆಂ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕೈದಿಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ…

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ದಿಂಬಿಯಾಂಚೆರ್ ವೊಮ್ತೊ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್, ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡ್ ಪರ್ತಲೊ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಆಕಾಂತೊನ್ “ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ. ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿ – ತೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಏಕ್ ಘಡ್ಬಡ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಲಿ. ಗೊಂದೊಳ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾವ್ನ್, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಸುಂಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪುಣೀ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಪೊಳ್ಕುರೆಯೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೈದಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಕಡ್ಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕಮರ್-ಬಾಂಧಾಂತ್ಲಿ ಭಾಲಿ ತಶಿಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ತಾನಾ, ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಂಬಿಯಾಂಚೆರ್ ವೊಮ್ತೊ ಪಡೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಿಯಾನ್ ಬುಡೊನ್, ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡೊನ್ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಭಾಲಿ ಕಾಡ್ನ್, ಧೊಮೊಸ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಥೊರುಂ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆಂ ವ್ಹಜನ್ ತಾಣೆಂ ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ…

“ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಣೆಂ ತಶಿ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್, ತಿಕಾ ದೆವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಶಿಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಶಿನಾ.”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಭೆಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸುಮಾರ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವರ್ ಸಾರಾಂಟುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್, ಜೈಲಾಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಯೀ ಝಡ್ತೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್, ತಾಚೆರ್ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ – ತಾಂಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರಾ!”

ಮೊಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಭಿಯಾಚಿ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾತೆರಾ ವಿಣ್ಗೆ ಕೆಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಚಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಭ್ರಷ್ಟತಾ ಆಮಿ ದುರ್ಸತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಲಸ್ಕರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುರ್ಸೊಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ – ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕೈದಿ, ನೀತ್ ತೃಪ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್… ದೆಕುನ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಟಿ ರಿತ್ಯೊ ಕರ್ನ್, ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲೆ ವೋಂಟ್, ಖೊರ್ವಂತಾನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡಿಜಾಯ್ – ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.”

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅಸಲಿಂ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಿತಿಚ್ಯಾ ಆಸನಾ ಥಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ – ತ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಾಗಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ ಕಳಿತ್? ‘ಥೊಡ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಝಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಶಿಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಫುಕಟ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ದೆಕುನ್, ಝಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ತಾಕಿದೆ ನಿಶಿಂ ತೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ… ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಫಕತ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಪುಸುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರೊಂಕ್, ತಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ – ವ್ಹಯ್, ದೇವ್ ಆಸಾ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಿನೊಲ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ತೀಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಮಿ ದಿಲಾ. ತಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ.”

ಮಯೂರಾಸಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಕ್ರಮೇಣ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೆತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ತೆ ಮಾರ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆಚೊ ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

* * * * *

ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್, ಕುವೆಲಿಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ, ಬೋಳೂರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೊಗಿ ತೆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಥಂಯ್ಸರ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂವಾದ್ ಆಯ್ಕತಾಲ್ಯೊ. ಕ್ರಮೇಣ್,

“ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಮೀಟ್ ಲಾಗನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ, ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೀರಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್…”

“ಮ್ಹಣ್ತಚ್…” ಘಣ್ಗಣ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಮಧೆಂಚ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ದಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯೆಕ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ತೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್!”

“ವ್ಹಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ತುಮ್ಕಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕೋಣ್‍ಗೀ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಮಾಪ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ!”

“ಮಾಮಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್. “ಮಾಪ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ತಸಲ್ಯಾ ವೆಸಾಚೊ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿವರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ – ಜೆ ತುಜೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ – ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ರಡೊನ್, ಹಾಂವ್, ಆಬ್ಳೆ, ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ…”

“ತೊ – ಸೊಮಿ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ – ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಮಧೆಂಚ್. ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಹಿ ಉರ್ಬಾ ಪಳೆವ್ನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್‍ಯೀ ಅಮ್ರುಕಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆಯೀ ಪೊಲೆ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಮ್ಶೆಲ್ಲೆ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಘಡಿಭರ್ ಕೊಣೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಇಜ್ಜಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಆಜ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಫುಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಆಮಿ ಸೊಡವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್.”

“ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ವಾಜ್ಭಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್. “ಪುಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂ ದೊನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂದಿತ್…”

“ವ್ಹಾ!” ಆತಾಂ ಹಾಸ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್…”

“ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ – ಜಶಿಂ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ!”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಆನಿ ತೊ ಮಧುರ್ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ – ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ (ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ) ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸತ್ತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶರೀರ್ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ!

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಘರಾ…!” ಪಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News