ದುಡು ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಉರಂವ್ಚೆಂಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ: ಆರ್ಥಿಕ್ ತಜ್ಞ್ ಡಾ. ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ

ಡೊ. ಮರಿಯಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ಡಿಸೋಜ

Posted on : November 24, 2021 at 4:25 PM

ನಿರೂಪಣ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 13, 2021ವೆರ್ ಡೊ. ಮರಿಯಾ ಪ್ರಮೀಳಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಹೆಂ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಬರ್ಪಾ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ. -ಸಂಪಾದಕ್

ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ – ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್

ದುಡ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ದುಡು ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್‍ಚ್. ‘ಆಮಿ ದುಡ್ವಾ ಪಾಸತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ದುಡ್ವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಜೆ’ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್, ಕಷ್ಟಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ದುಡು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮಿ ಉರಯಿಲ್ಲೊ, ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ. ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಶೆವಟಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತಾಂ.

ದುಡ್ವಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ವೃತ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್, ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ದುಡು ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಾಣಿಂ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ತಾಂಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ದಿತಾ.

ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘೊಳ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪೈಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟಮ್, ಸಂಭ್ರಮ್, ಸಂತೊಸ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ – ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್. ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗೀ ಲೋಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಸದಾಂಚೆಂ ಎಂಜೊಯ್‍ಮೆಂಟ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳನಾ. ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಗುಮಾನ್‍ಯೀ ಕರಿನಾಂತ್.

ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಉರವ್ಣಿ ಆನಿ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಕಷ್ಟಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಮಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡನಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಚಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್:

1. ಸಾರ್ಕಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಡ್ವಾ ವಿಶಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸ್ತಾ. ‘ಫಕತ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪೈಶೆ ಆಸ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪೈಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಶೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ‘ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆ ಪಾಡ್ ವಾಟೆಂನಿ ಪೈಶೆ ಜೊಡ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಯೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೈಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೈಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಗರ್ಜ್. ಆಮಿ ಪೈಶೆ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೈಶೆ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಂತ್. ಜಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಂತ್‍ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಜೆ. ಪೈಶೆ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ, ಆನಿ ತೆ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸಜೆ.

2. ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಮ್ಜಣಿ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅರ್ಧಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಧಿಕೃತ್ (Authentic) ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ.

3. ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜೊಕ್ತೊ ಶೆವಟ್

ದುಡು ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದುಡು ಜಾಯ್, ಪೈಶೆ ಉರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸನಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೈಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ.

4. ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಯೋಜನ್

ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಜೆ. ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಜೆ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ (Financial Goal). ಘರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಜಾಯ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಜೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಕಶೆಂ, ಖಂಯ್ ಇನ್‍ವೆಸ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರಿಜೆ. ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್.

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಧಾ ಮೆಟಾಂ:

1. ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಜೊ ಶೆವಟ್ ಥಿರ್ ಕರ್

ಹಾಚೊ ವಿವರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲಾ.

2. ತುಜೆಂ Networth (Asset – Liabilities) ಜಾಣಾಂ ಜಾ.

ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ (Asset ಆನಿ Liabilities) ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ.

3. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್. ಮರಣ್, ಪಿಡಾ, ದೈಹಿಕ್ ಊಣ್ ಆನಿ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜಿತ್ ವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್/ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ (Meticulous) ರಿತಿನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಾಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕರಿಜೆ.

4. ತುರ್ತ್ ಫಂಡ್ ತಯಾರ್ ದವರಾ

ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುರ್ತ್ ಫಂಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಉದ್ಯೋಗಿಂನಿ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಉದ್ಯಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸೂಕ್ತ್ ವಾಟೊ, ವಿಧಾನಾಂ ವಿಂಚ್ಯೆತ್.

5. ಇನ್‍ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಸಮ್ಜೊನ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ತುಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬರೊ ಪ್ರತಿಫಳ್/ಮುನಾಫೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಾ.

6. ರಿಣಾಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ರೀಣ್ ಕಾಡಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಯಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಖರ್ಚಿಯಾ. ಅನಾವಶ್ಯ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಕಾತ್.

7. ರಿಟೈರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್

ಉದ್ಯೋಗಿಂನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರಿಜೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಟೈರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾತಾ. ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. (ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೆಳನಾ). ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರಿಟೈರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ರಿಟೈರ್‌ಮೆಂಟಾ ವಿಶಿಂ ಆಲೋಚನ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ನಿವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉರವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿಜೆ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚೊಚ್ ದುಡು ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಪತಿ ಪತಿಣೆನ್ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ದುಡು ವಾಪಾರಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ರಾವನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಿಯಾ.

8. ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾ. ಹಗರಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡಾ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಇನ್‍ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪೋಸಿಟಾಚಿ ವಾಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.

ತುಮ್ಚೆಂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ (ಫುಡಾರಾಂತ್) ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಸಜೆ.

Attend our Budkulo Club event in Clubhouse on 28-11-2021, Sunday at 6 pm

9. ಆಸ್ತಿಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ

ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೀಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರಾ. ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ, ತುಮ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್/ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ವೀಲ್ ಕರುನ್ ದವರಾ.

10. ಚಡ್ತಿಕ್ ಆದಾಯ್

ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ವಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ (Passive Income) ವಾವ್ರ್ ಕರಾ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದುಡು ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಚೊ ಭೊರೊ ಹಾಳು ಕರ್ಯೆತ್.

ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಡು ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಫಕತ್ ದುಡು ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ವಿನಿಯೋಜನ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಅವಶ್ಯಕ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಭದ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಡೊ. ಮರಿಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಿಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: 8904820166. ಹೆರ್ ವಿವರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಆಸಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *