Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 28: ಝಡ್ತೆ ದ್ವಾರಿಂ… ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್?

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 16, 2021 at 7:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 28
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 28 – ಝಡ್ತೆ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್

ಮಾನಿನ್ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಪಿಂತಿಣಿಕ್ ಕಾವೂರಾಂತ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಖುರಿಸ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಲಾಗ್ಸರ್ ಕಾಜುಚಿ ಫಾಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪದ್ವಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೈದಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪುರಾಣ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಜಮಾತ್, ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್, ಅವಶ್ಯ್, ಕುಂವರ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ವಹ್ಸಿಲೆಂ.

ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ವೆಳಾರ್, ಗೋಳ್, ಪೊಳಾಪಳ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಜಿವೊ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೇವೆರೆಬೈಲಾಂತ್‍ಚ್ – ಥೊಡ್ಯಾ ಸೊಜ್, ಸಿಲ್ವಾ, ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಲಸ್ರಾದ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್, ತಶೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್, ಫಳ್ನೀರ್, ಬೋಳಾರ್ ಆನಿ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಬಳ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುವೆಲ್, ಸಲ್ದಾಞ್, ಗೊಸಾಲ್, ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಆನಿ ಮಸ್ಕರೆಞಾಗೆಲ್ಯಾ ಸಹಾಯೆನ್ – ಬಂದಡೆ ವೆಳಾಚೆಂಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ – ದೆವಾಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಭೊಂವಾರಿಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೊ ಜಮ್ತಾಲೆ. ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದಕ್ಷಿಣಾ ಥಾವ್ನ್, ಫಕೀರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾನ್, ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಸಿಯೊನಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ (ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ) ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆ, ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ, ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್ ವಠಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹುಮೆದಿನ್, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಜಮೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂಚೊ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ.

ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಾವೂರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಕೆಲೊ, ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್, ನಾಜೂಕಾಯೆನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿ ತರುಣ್ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ತ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿಕಾಚ್ ಮೊಗಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೇವೆರೆಬೈಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ತಾಣಿಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಜಮೊಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಆತುರಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಷಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ – ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ – ಸಾಂಗಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಶೆಕಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ – ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೀತ್, ತಿಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ತಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಥೊಡಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಧೆಂ ಕಾವೂರಾಂತ್ ಮೋರ್ನ್, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್, ಚಡಾವತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ – ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಪುರಾಣಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಜಾತಚ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂವಾದ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ? ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ (ವಾ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್) ತಿಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಭಾಲಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ..? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ತಾಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ತೊ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಂದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಇಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಯೂರಾಸಣಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ, ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಥ್, ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್, ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ತಿಳ್ಸಿತಚ್, ತುರ್ತಾನ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಂವ್ನ್ ಕೆಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ವರ್ವಿಂ, ಆಪ್ಲೆಂ, ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಆತುರಾಯೆಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೊ ಉರ್ಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತಾಚೊ ಮಿತ್ರ್, ಸಹ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ, ಘಡಿಭರ್ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ:

“ಭಾಯೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಬಾದಶಹಾನ್, ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಾ. ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆರ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ದೆಖ್ತಾನಾ, ತಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಸುಲಭ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್…”

“ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಜಾಯ್, ಯೂಸುಫ್!”

“ವ್ಹಯ್. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್?”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸಜಾಯ್, ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಜಧಾನಿಕ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ.”

“ಬರಾಬರ್.”

“ಬರಾಬರ್ ಖಂಯ್! ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಮ್ಜತಾ. ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಪನಾಶೆಂ ತುವೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ!”

“ವ್ಹಯ್. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

“ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತುವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ಮತ್ಲಬ್ ಇತ್ಲೊಚ್. ಬಾದಶಹಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಪುಣ್, ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್…”

“ಬುದ್ದುಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಹಿಂ. ತೆ ಪರಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ಕೊಣ್ಣಾ ಬಾಬಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ವಾಗಾ ಸಿಂಹಾಂ ಮಧೆಂ ವಾ ಹಜಾರ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಮಧೆಂ ಝುಜ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂಚಿ ಜಾದೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜುಗಾರ್. ತಸಲ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಯೂಸುಫ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ.”

“ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ. ತುಜಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಬರಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್, ಪರತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್‍ಯೀ ತಿ ಪಾವ್ಲಿ. ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂನಿ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಪರಿಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್‍ಯೀ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರ್ತೆ ಥರ್ಥರ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಥರ್ಥರ್‍ಯಾಂಕ್, ವೆಗ್ಳೆಂಚ್, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಳಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಚ್ ಚವ್ಗ್ ಜವಾನ್ ಆನಿ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ರಾವ್ಲೆ. ಜಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಮಾರಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ದರ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬೋಳೂರ್ಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಟಸ್ಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ತೊಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್, ಹೆರ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಝುಜಾ ಸಾಹೆತಿಚೆರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್, ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ಲೊ.

ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ – ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಕಟ್‍ನಿಟ್ ಥರಾನ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಬೋಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತೀನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಶಿಪಾಯ್, ಝುಜಾಕ್ ಸಜ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ; ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾಂ ಖಾಲ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ, ತಾಕಿದೆ ಖಾಲ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್, ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಆನಿ ಆಟ್ ಜಣ್ ಪಹರೆಗಾರ್, ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಶೆಂ ನಿರ್ಬಂಧಿತ್ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆ.

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಝಡ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಪರಿಂಚ್, ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಹರ್‍ಯಾ ಖಾಲ್ ಝಡ್ತೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾಲೊ. ಮಯೂರಾಸಣಾಚೆರ್, ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ ದೌಲತೆನ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

“ಅಲ್ಲಾ ಹೋ ಅಕ್ಬರ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾರಕೂನ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ದಾಂಗ್ರ್ಯಾಚಿ ಥಾಲಿ ಬಡಯ್ಲಿ. ಹಾಜರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ.

“ಆಯ್ಕಾತ್, ಸಮೇಸ್ತ್ ಆಯ್ಕಾತ್! ಅಲ್ಲಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಿತಿಚೆಂ ವಿತರಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾತೆಲೆಂ!”

“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ವಿಷಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಲಾಂಬಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ.”

ತಶೆಂಚ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಮುಖಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆನಿ ಹಮೀದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಫುಗಾಸಾಂವಾಚೊ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತಾಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಶೆಂಯೀ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪರ್ವಾ ಕರ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾನ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಖಂತ್ ಜಾತಾಲಿ.

“ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾ, ತುಜ್ಯಾ ಥಳಾ ಸರ್ಪಡ್ತಾಂ” ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ… ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾಂ… ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆನಿ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ… ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ. ಸ್ಮರಣ್ ತರೀ ಉರ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದುಖಿಂತ್ ವಾ ಲಜೆಂತ್ ತೆಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕರಿನಾಕಾ… ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚಲಯ್…’’

“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ವಿಷಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಉಟೊನ್. “ಪೈಗಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್…” ಮಯೂರಾಸಣಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಂಗ್ – ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ವಿಷಯ್!”

ನಿತಿದಾರಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವೊರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳಾಂನಿ ಖಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯ್, ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾನ್ ಜಾವ್ನ್, ಶ್ವಾಸ್ ಧರುನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾವ್ಲೆ.

“ವಿವರ್ ಆಯ್ಕಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಹ್ಯಾಚ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಾಂತ್, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಚವ್ದಾ ನಸ್ರಾನಿಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆ ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಾರಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ.

“ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಮ್ರಾಂತ್ (ಕುಡಾಂತ್) ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಸರ್ವ್ ನಸ್ರಾನಿ ಕೈದಿ ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್!”

“ಫರಾರಿ?”

“ಫರಾರಿ ನಹಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ – ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೊ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಭಂಗ್ ಹೊ!”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್, ತ್ಯಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಕೈದಿಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೆ ಜಾಂವ್, ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್, ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ನಾಲಿಸಾಯ್!

“ಶಿವಾಯ್ – ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಖಬ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹೆರ್ ಘಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಪಾಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ವಾಕ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹೆರ್ ವಿವರ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿವರ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ನಸ್ರಾನಿ ಕೈದಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮೆಳಜಾಯ್.”

ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಬಸ್ಲೊ. ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಗಂಭೀರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಖೆಳ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಹೆರ್ ಕೈದಿಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್. “ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚೆರ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಚಿಂ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ಫುಲೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಜ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಗಳೊನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ.

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ. “ಗರೀಬಾಚೆರ್ ದಯಾ ದವರಾತ್. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೈದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಗಮ್ಮತಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.”

“ಅಮಾಲ್ ಪುಣೀ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್.

“ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.”

“ಮುಂದರ್ಸಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಸೊರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಹುಜೂರ್!” ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. “ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಬೋಬ್ ಜಾಲಿ. ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗ್ಚೊ ಪಹರೆಗಾರ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸರ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ… ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂಚೆರ್, ನಸ್ರಾನಿಂಚೊ (ಖುರ್ಸಾಚೊ) ಘುರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ನಸ್ರಾನಿ ಕೈದಿಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಕೈದಿ ಸಗ್ಳೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ…”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚಿ ಆನಿ ಪಹರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಾಂ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ಲಿ.

ಕ್ರಮೇಣ್, ನಿತಿದಾರಾನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಚಡ್ಲಿ.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಕಡೆನ್ ಪರ್ತುನ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂವ್.”

ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂನಿ – ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಅಪ್ರಾಧಿಂನಿ – ಫರಾರಿ ವಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್, ‘ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು’ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ನಹಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಆಯ್ಕತಾಂವ್.”

“ಹಾಂವ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಹುಜೂರ್…” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ.

“ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ – ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ – ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಲೊಯ್‍ವೇ?”

ಮಹಮ್ಮದಾಲಿನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಖಂಯ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?”

“ಕಾ-ಕಾಫ್ರಿಗುಡ್ಯಾಕ್…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?”

ಮಹಮ್ಮದಾಲಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಪಟ್ಟೆರ್ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನಸ್ರಾನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೋಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?”

“ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಹುಜೂರ್!”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರುಂಕ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪುನೆವಂತ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಹ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ. ಆಸೊಂ, ಕಾಫ್ರಿಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಮೊನ್ ಪಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ – ತೊಪಾಸಿಚ್?”

“ನಹಿಂ ಹುಜೂರ್. ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್…”

“ತೊ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುವೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

“ತೊ, ತೊ ಮೆಲಾ ಹುಜೂರ್ – ತೊಚ್ ತೊ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ..!”

“ವಿಚಿತ್ರ್‌ಚ್ ಸಯ್!” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮೊರೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!”

ತೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸೀಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘುಟಾ ವರ್ವಿಂ, ಆನಿ ಆಜ್ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಪಿ ವರ್ವಿಂ, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ… ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ಅಕ್ರಮ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಆನಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಹ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ವಾ ದೈವಿಕ್ ನಿರ್ಮೊಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಿ ಕುಲೀನ್ ಯುವತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಆಯ್ಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್, ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ.

“ಚಡ್ತಾವ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸನಾ. ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಮಿ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News