Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕುಣ್ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 10, 2021 at 2:05 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 29
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

‘ಮಮ್ಮಿನ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವಕತ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದುಕಿನ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಲೊರಿ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಬರೇಂ ದುಕ್ತಾಗೀ, ಸಾಯರಾ?’ ತಾಣೆಂ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ವ್ಹಯ್’.

‘ಧರ್, ಹಿ ಗುಳಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆ.’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಗುಳಿ ಘಾಲ್ನ್ ಉದಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ’. ಸಾಯರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ಸುಮಾರ್ ದೀಸ್ ವಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ಖಾಲ್ ಮತಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿಲಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ’ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜೆಮಿಯಾಬಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರೋಧ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ವಾಂಚಯ್ಲಾಂ.”

“ಬರೆ ದೀಸ್” ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ತುಟ್ತಾ ವರೇಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ದೀಸ್ ನಾಂತ್, ಲಿಯಾ.”

ಕಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್.”

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತೊಪ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

“ವ್ಹಯ್. ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.” ಸಾಯರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಕಾರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ರುಬಿಗೆಲ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಿಂ ಮೊನಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.

ಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಗಾಂಯೀ ಉಟ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಮರಿಯಾ ಆನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” ಬಾಗಿಲ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕಯ್ತಚ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಯಾರದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ?” ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಯಾರು ನೀವು?”

“ನಾವು… ನಾವು…” ಸ್ಟೆನಿ ಘಾಬರ್ಲೊ. “ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವಿರುವುದಾ?”

“ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಿತ್ತು?”

“ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?”

“ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮಾತ್ರ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು, ಅಜ್ಜಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ತಳ್ಮಳೆ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಚಿಂತುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಶೀದಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯಾ. ಥಂಯ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ದಿತಲೊ.” ಲಿಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೊಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಬಸ್ಲಿಂ.

‘ಆತಾಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪಳೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್? ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಬೀಗ್ ಫೊಡ್ನ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ರುಬಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ? ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಹಿ ಪಿಶಿ ಬೂದ್ ದಿಲಿಯ್?’ ಕಾರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಉಗ್ತಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣತ್? ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ನಾ, ವಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ತಲೊ’.

ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಸುಲಭ್, ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಕ್ ವಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ.” ಕಾರ್ ರಾವಯ್ತ್ ಲಿಯಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾರಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಶೆಂಬೊರಾಚೆ ತೀನ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.

“ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್ಚೊಂ ನಾ, ಹೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್.”

“ಜಾಯ್ತ್, ವಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲಾಯ್. ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಆಮಿ ಯೆತಾಂವ್, ಲಿಯಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ.” ಸಾಯರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ.” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಲಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ನೋಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜ್ಲೆ ಲಿಯಾನ್.

“ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್!” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

“ಬಾಯೇ, ವಲ್ಲೀ.” ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹೆ ಪೈಶೆ? ತುಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ಲಿಯಾ, ತುಂ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ತುವೆಂ ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಚಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಲಿಯಾ. ತುಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ತುಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಿಂ ನಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚ್. ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾತಲೊಯ್.”

“ಬಾಯೇ” ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

“ಸಾಧೊ ಮನಿಸ್.” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್.

ವಾಟೆರ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಉಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಭಿಯಾನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸಾಯರಾ ಮೆಟಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ ಚೋರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಟಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ಕೋಣ್, ಪುತಾ, ತುಮಿ?” ಕೋಣ್‍ಗೀ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆ. ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕೀ ತಾಂಕಾಂ ತೋಂಡ್ ಸುಟನಾ.” ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಘಾಬರ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂಯೀ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ತುಮಿ?” ಭಯ್ಣಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾ, ಸಾಯರಾ.”

“ಸಾಯರಾ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯರಾ!” ಮರಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. “ತುಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಾಗತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.” ರಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಸಾಯರಾ ಮರಿಯಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್. ತುಜೆಂ ಕಾಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.” ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ರುಬಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊ, ಸಾಯರಾ. ಹಾಯ್, ದೆವಾ! ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸುಂ! ವಿಧಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸುಖಿ ಜೀಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

‘ರುಬಿ ಸರ್ಲೊ!’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಟಾಪುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಯರಾಯೀ ಮೊನೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರುಬಿ ಕಸೊ ಸರ್ಲೊ, ಮರಿಯಾ? ದೆವಾ, ಕಸಲೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಪಣ್ ಹೆಂ! ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಶೊಪಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ರುಬಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸರ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲೊ. ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ ನಾ?” ಸಾಯರಾ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ.

“ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ, ಸಾಯರಾ. ತೊ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಬರೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ.”

ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಕಶೆಂ ಸೊಸಿತ್? ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಗಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

“ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚಿ ಜೀಣ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ಜೆ.”

“ರುಬಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಗತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಯರಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಗತ್ ಜಾಂವ್, ತುಂ ಜಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.”

“ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್!” ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್” ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್, ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಚ್. ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ದುಖ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್‍ಗೀ?” ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಘುಂವ್ಲಿ. “ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಧರಯ್ಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೋಸ್ ಆಸಾ” ಮರಿಯಾ ಉಟ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೆಂ ದುಖ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ತುಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ. ಮುಖ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಯ್ಜೆ.” ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿತ್ ಆಪುಣ್ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ಮರಿಯಾ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾತಾ; ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ತಿಚ್ ಭಾಸ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ರೂಪ್. ವ್ಹಯ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಾವಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಲಿಪ್ಲಾಂ, ರಂಗ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹೊಚ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಣೆಂ ಫಟಯ್ಲಾಂ’.

ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ.

“ಊಟ್ ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಣಾಕ್ ಉಜೊ ಕರ್ತಾ. ತುಂ ನ್ಹಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೇ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯಾಂ.” ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ದೊಗಾಂಯೀ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿಲ್ ಉಟೊನ್ ಚೂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತೆಂ ಮನಾಕರ್ಷಿಕ್ ಸುಂದರ್ ತೋಂಡ್! ಕೊಣೆಂಗೀ ಪರ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಕಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯಾನ್ ಅನಿಲಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಸಾಯರಾಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾ ವಳ್ಕಲ್ಲೆಂ ಭಾವಾಕ್.

“ವಲ್ಲೀ.”

ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಧುರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಏಕ್ ಘಡಿ ಭಿತರ್ ಯೇ.”

ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಕಾ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಭಿತರ್ ಯೆತಚ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಮರಿಯಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಟೊರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್.” ಮರಿಯಾ ತಶೆಂ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್.” ಪರ್ತುನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಹಾಂವ್… ವಲ್ಲಿ.” ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.” ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಹಾತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೊ ಕೊಲರ್ ದೆಗೆನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನವ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ತೆದೆಂ ಶಿಬ್ ಬೊಳ್ಣಿಗೆಚ್ಯಾ ಮಾವಾಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ರಾಣಿಯೆಪರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ತುಂ? ಪಾಪ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಫಟಯ್ಲೆಂಯ್!”

“ಮರಿಯಾ” ಆನಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ತೊಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಘಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?” ಶರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಲರಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ರುಬಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಕಿತ್ಲಿ ಕಠೋರ್ ಹಿ ಜೀಣ್.” ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೊನೆಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಾಂಟೆ ಕಿರ್ಲತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊಯಿಂ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ.” ಉದ್ವೇಗ್ ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ, ಹಿ ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಅವಸ್ಥಾ? ತುಂ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ಕಶೆಂ ತಿಳ್ಸುಂಚೆಂ, ಮರಿಯಾ? ಹೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹಿಣ್ಸಿಲ್ಲೆಂಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ಜಿಬೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ವಳ್ಕೊಂಚಿ?”

“ತುವೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್. ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತಿ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವುಂಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊಂಕ್ ಆಸಾ! ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಹಾಂವ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ರೂಪ್ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಬದಲ್ತಾನಾ, ಸ್ವರೂಪ್, ಗೂಣ್ ಆನಿ ರಂಗ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಬದಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ತುವೆಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಪತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲಜ್ ದಿಸನಾ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕತಾನಾ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.”

“ನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಟ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂ. ಹೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ತುಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣ್. ತುಮಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸೊನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಪರಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸನಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕಳ್ತಾ.”

“ಮರಿಯಾ, ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಗೆಂಚ್ ರಾವ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ತುಂ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಯ್.” ದುಖೆಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

‘ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News