Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 27: ಆದೇವ್ಸಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 8, 2021 at 1:11 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 27
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 27 – ಆದೇವ್ಸಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬೋಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್’ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿಯೀ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ, ಹೆರಾಂ ಜಾತಿಂಚೆಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತುನ್, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಲಿಪೊನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಫಾಶೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹೆರಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಬಹುಶ್ಯ ತಾಂಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಾ ಖಂಯೀ ಗಂಪ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಿಂ. ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಖಂಡಿತ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ – ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತರ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಜಿವಿ ಜಾವ್ನ್, ಭಿತರ್‌ಚ್ ಮುರ್ಮುರ್ತಾಲಿ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಕಡೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆತಾಂ ತೊ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾಂತ್ ‘ತಿಚೊಚ್’ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಲಾಭನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ರಿತಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಂತ್ ತಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ತಾಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ‘ಸಿನೊಲೆ’ಚೊ ಮೋಗ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸೊನ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ದೆವಾಸಾಂವ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಜಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯೆ” ಪುರ್‍ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿನಾಶಾಕ್ ತೊಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ. “ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ. ಪುಣ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಡಿನಾ. ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಶೆವಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ತೆಂ. ತಸಲಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರುಷಾಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.”

“ತೊ ಚುಕಿದಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್…”

“ತೊ ಚುಕಿದಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೀ! ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ – ಹೊ ವಿವಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡನಾ ಜಾಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಪೊನ್. ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಜ್, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ, ದೊಗಾಂಯೀ ಕಾವೂರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಯೇವ್ನ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಭೋವ್ ಜರೂರಾಯೆನ್, ಬೊಮ್ಮ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ದೊಗಾಂಯೀ – ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್‌ಚ್ – ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸೈರ್‌ಭೈರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಗೈರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಆನಿ ಉಲೊಣೆಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ದೀಸ್ ತಿ ವಾಂಚಶಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

“ವೆರೊನಿಕಾ…”

“ಕಿತೆಂ ಮಾಮ್ಯೆ… ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.”

“ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?”

“ಮೊನಿಕಾ ಆಸಾ.”

“ಹಾಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್… ದುಮ್ಗಾ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ..? ದುಮ್ಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂವೇ?”

“ತೊಯೀ ಯೆತಲೊ ಮಾಮ್ಯೆ… ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತುಕಾ? ಧರ್, ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಗೊಬ್ಳೊ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಹಿಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಮ್ಮ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಭೊಂವಾರಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಬೊಮ್ಮ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ, “ಇಜ್ಜಮ್ಮಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ತೋಂಡ್ ಸುಟನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲ್ಯೊ.

“ಕೋಣ್? ಇಜ್ಜಾ… ಇಜ್ಜಾ..!” ಮ್ಹಾತಾರಿ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್… ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಮಾಂಯ್!” ಮ್ಹಣೊನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಆಜ್ಯೆಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ಲೆ.

“ಆಯ್ಲೆಂಯ್ ಪುತಾ! ಲಾಗಿಂ ಯೇ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ನಾತಿಚೆ ಪೊಲೆ ಆಪಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಿಚಿ ಸರ್ವ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬೊಮ್ಮ ಕಡೆನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ: “ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪುರೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. ಉಶ್ಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಘಡಿ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿ ತಿಣೆಂ ಸೊಡಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ತಿಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುಡಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ:

“ದುಮ್ಗಾ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಕಾ. ಹಿ ಅರ್ಲುಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಾವತ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾನ್ ನಿವ್ರಾಯ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಜೆಂ ಇಜ್ಜಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ… ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲೆ… ತುರ್ಕಾಂನಿ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್‍ಯೀ, ಥೊಡೆ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಶೆನಾಂತ್…

“ವೆರೊನಿಕಾ, ಹಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್‌ಯೀ, ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅರ್ಧ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾಸೊನಾ… ದೆಕುನ್, ಧರ್ – ದುಮ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್, ಆನಿ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್, ಹಿ ಅರ್ಲುಕ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸೊಂದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಹೆರ್ ಘರಾಂನಿಯೀ ಕರುಂದಿತ್. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ತುಂವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್…”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ಅರ್ಲುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಂತುಳ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಬಸೊನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಗ್ ಘೆಗೆಲಿ. ಬೊಮ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ಬೊಮ್ಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಉದೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಜಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಜಿಂ, ತಾಣಿಂ ಚೌಕೆಂತ್ ದೆಂವಯ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ದಾರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಉಟೊನ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ತೊ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, “ದೇವ್ ಬರಿ ರಾತ್ ದೀಂವ್ ಮಾಮಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್. ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. “ಇಜ್ಜಾ!” ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಕೆದಾಳಾ… ಕೊಣೆಂ..?”

“ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮಾಮಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ, ತಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಶಿ ಭರ್ಶಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್. “ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಬರಿ ನಾ.”

“ಮಾಂಯ್!” ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಹಾಂತುಳ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. “ಮಾಂಯ್!”

ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಉತಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

“ಮಾಂಯ್! ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್… ದುಮ್ಗಾ… ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಮಾಂಯ್!”

“ದುಮ್ಗಾ?” ದಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಹಾಸ್ತಿ ದಿಸ್ಲಿ ತಿ. “ಶೆಕಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತುಂ… ಖುರಿಸ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಪುತಾ… ತೊ ಘುರ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಜಿಕೊಂದಿ… ಸಿನೊಲ್ ಹಾಂವೆ ಯೆಣ್ಣಿ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಯಾ… ಇಜ್ಜಾ… ಬರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯಾ…”

ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾತ್ ತಿಣೆಂ ಉಕಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಸೊಚ್, ಕಪಾಲಾರ್ ತೊ ದೊಡುನ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರುಹೆನ್…” ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೊ. “ನಿವಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂತ್ಲೆ…” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಹಾತ್‍ಯೀ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ದೊಡೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಹೆರಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್ ‘ಆಮೆನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ…

“ಮಾಂಯ್!” ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ರಡ್ಲೊ.

“ಮಾಂಯ್! ಏ ಮಾಂಯ್!” ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಗಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

‘ರೆಜೀನಾ’ ಮಂಜೆಂತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನ್ಹಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಉಳ್ಳಾಲ್‍ಚೊ ಸಂಧ್ ಉತ್ರೊನ್, ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂ ಪಾವಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಡೇಲಾ ಕಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮಂಜಿ ರಾವಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಭಿಕೆಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖರೆ, ಪುಣ್ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ‘ಮಟ್ವೊ’ ಮಸ್ಕರೆಞ್,, ಜಾಕುಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. (ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಬಿದ್ನೂರ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್‌ಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಂದ್ಡಿ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಲಾತಿನ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಆನಿ ಅರ್ಬಿ ಭಾಸಾಂನಿಯೀ ತೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ).

ತಾಣಿಂ ಝುಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ‘ರೆಜೀನಾ’ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಚುಕವ್ನ್ ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚಜಾಯ್? ಉಲ್ಲಾಳ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಘಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಣಿಂ ತಡಿಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಉಳ್ವ್ಯಾವ್ಹೆಲಿಂ ಮುಳಾವಿಂ ಘರಾಣಿಂ ತಿಂ – ತಾಂಕಾಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಲಿಪ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ, ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುರ್ಕಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್, ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್‍ಚ್ ಆಮಿ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾ? ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ, ಅಪಾಲಿಪಾ, ಆಮಿ ಕರ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾನ್ ವಾದ್ ಕೆಲೊ. ಹೆರಾಂಚಿಂಯೀ ತರ್ಕಾಂ, ತಾಂಡೇಲಾಂಕ್ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ:

“ಆಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ದುಬಾವ್ಲೊ ತಾಂಡೇಲಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ.

“ಧನಿಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ. “ತ್ಯಾ ಪುನೆವಂತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಮುಖಾಮುಖ್ ಭೆಟ್ ಲಾಭ್ಚಿ ನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ, ಚಡ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…”

“ನಾ, ನಾ. ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕೈದಿ ನಹಿಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ…” ತಾಂಡೇಲಾನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ. “… ಧನಿಯಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ.”

“ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಸಮ್ಜಲೆಂ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್…”

“ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ!” ಪರಾತ್ಲೆಂ ತಾಂಡೇಲಾನ್. “ಕೆದಿಂಚ್, ತುಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರಿನಾಕಾತ್!”

“ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊ ಘುಟ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರಿನ್, ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ.

ತಶೆಂ, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಜಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲಿ, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ತಡಿಕ್ ಉತ್ರಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳಾರ್ ಆನಿ ಬುಧ್ವಾರ್, ಉಲ್ಲಾಳಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆ ಪೈಶೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಘಡನಾಸ್ತಾಂ, ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ – ಮುಡ್ಪು ಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ದೆಂವೊನ್, ಬಜಾಲಾ ಲಾಗಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆನಿ ಚುಕಾಮುಕಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ – ಕಾಫ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ತೊ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚಿಲೊ.

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಚ್, ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಜಣ್, ದೋನ್ ತೀನ್ ವಾಟೆಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಟಿಂ – ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೆ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ – ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಾನಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ದೀಜಾಯ್, ಆನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಬರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದಿಂ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್, ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಭಿತರ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಡರ್ಡರ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್?” ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಬೀಬಿ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ – ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಬಾಯ್ ನಾಂತ್‍ವೇ?”

“ಜಾಕುಲೊ ಪೈ! ಯಾ’ಲ್ಲಾ!” ಭಿತರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ವ್ಹಯ್ ಬೀಬಿ, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ, ಸಗ್ಳೆ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಂವ್.”

ಬೀಬಿನ್ ದಿವೊ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ಸಾಧ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಣ್ಕಾರ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಫರೀದಾ ಬೀಬಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಸಳ್ ಕರ್ತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಿರಿಯಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ತುಮಿ ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ವ್ಹರ್ತಿ! ಹೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾವೇ?”

“ನಾ, ಬೀಬಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ, ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯ್?”

“ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಂತಾಂ. ತಿಚ್ ಖಬರ್ ಜಾಯ್… ಕಾವೂರ್ಚ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿಬಾಯೆನ್ ‘ಜರೂರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಬಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಬಿ ದೊಗಾಂಯ್, ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಜೊ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಯ್ಲಾ – ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ…”

“ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಬೀಬಿ. ಕಶಿಯೀ ರಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾವೂರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಖಬರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತುಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ…”

“ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಬೀಬಿ. ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ನಾ. ತುಂವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ಬೀಬಿನ್. “ತಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ – ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ – ಸವತಿಣ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ, ಕಾರ್ವಾರ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ತಿಯೀ ಮಂಜೆಂತ್ ಗೆಲ್ಲಿ.”

“ಸಂತೊಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಆನಿ… ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್… ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ..?”

“ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ – ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಫರೀದಾ ಬೀಬಿಚೆಂ – ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಂತ್ ಸೊಡುನ್. ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ.

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಮಿರಿಯಮ್, ಸಳ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ತೊಂಡಾಂತ್ ಕೊಂಬು ಘಾಲ್ನ್, ಫರೀದಾ ಬೀಬಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ದಿವ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಗೈರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ಬಾರೀಕ್ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ತುರ್ತಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಕಾವೂರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪಾಯ್ ತಾಚೆ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಮತ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ:

ಜಾಕುಲೊ – ಜೋಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ವಾಡೊನ್, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನಾನಾಂತೆ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತರಿಪುಣ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಭೊರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಕೃಷಿಕಾಂಚೆಂ. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಭುಂಯ್‍ಭಾಟಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜಾಕುಲೊ, ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಭಾವ್ಜೆಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಭೆಟ್ವಳೆ ವೆಳಾರ್ ರೆಡ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚೊ ಆನಿ ದುದಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ… ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ಜೋತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ರಿಸಾಲಾಂ ದೆಂವೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ದಂದ್ಯಾಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ…

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಎಕಾ ಮ್ಹೊಸಿಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾನ್, ದೇವೆರೆಬೈಲ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್… ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಆನಿ ಪುಳಕಿತ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಚಲಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಮಧುರಾಯ್, ತಿಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್… ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಹಿಂ – ಜಾಕುಲೊ ಪಿಸಾಯೆನ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚೊನ್, ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹೊಸಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ… ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ವಾರ್ಜಿಗ್ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ – ತಿ ಚಲಿ ಕಾವೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್, ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಸಾಲು ಪಿಂತಾಚಿ ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ಭಾಚಿ ತಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್, ತಿ ಚಲಿಯೀ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ – ತಾಚ್ಯಾ ವಿನೋದಿ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ತಿಯೀ ಉತಳ್ ಮನಾನ್ ಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ…

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್, ಶ್ವಾಸಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ಥಂಯ್ ಖರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ತೊ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮಹಿನೆ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ… ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್, ತೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಶೆ ಸಮೇತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಭಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಶಾ ತಿ…

ಆಜ್ ಕಾವೂರಾಕ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್, ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಶ್ವಾಸಾನ್ ಉಬ್ತಾಲಿಂ… ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಗೆರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಪರ್ನೊ ಘಾಯ್ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಭಾಚಿ, ಮೇರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಬಾಳ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತೆಂ… ವ್ಹಯ್. ಹಾ! ಚಡುಣೆಂ ತೊಚ್ ಸ್ವರ್… ಚಡುಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಳ್… ಪುಣ್ ಕರ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ..? ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್… ಛಿ, ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ… ವ್ಹಯ್, ಮೇರಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ – ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ – ಬೊಂಬ್ಲೆ ಭೊಂವಾರಿಂ, ಕಣ್ಗೆಚ್ಯಾ ಫುಲಾಪರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಲಾಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾಲಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ಯೆತಾನಾ, ಆಬ್ಳೆ, ತಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ.

ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ದುಖಾಚಿ ಏಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ: ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖುಣ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ, ಪೈ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ತೊ ರಡ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

“ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ…” ಮ್ಹಣೊನ್, ಮೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾಯ್… ತುಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್…”

ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಥಂಯ್ ಪುರ್ತೊ ಬಂದ್ ಜಾಲೊ. ಘಟನಾಂ, ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಫಾವೊತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ವೇಳ್ ನಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ತಿಣೆಂಚ್ ತಶೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಪುನರ್ ಮಿಲನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಫುಲ್ಲೊ, ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ತೊ ವೊಸೊ ತಿಕಾಯೀ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆದೇವ್ಸಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್, ಸ್ವಾಗತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ಸಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ!

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ನಾ ವೆಳಾರ್ – ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ – ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ, ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಕಡೆನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ತಚ್, ತ್ಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತಿಚೆಂ ಹೃದಯ್ ಉಮಾಳೊನ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಝರಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯೊ. ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸೊಂ ನಾ ಆಸೊಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಥಂಯ್ ತಿಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್… ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ – ತಿಯೀ ಏಕ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ – ತಿಚೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ: “ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚೊ ಬಹಿರಂಗ್ ಮಾನ್, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News