ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : November 5, 2021 at 7:08 PM

ಕಿಸ್ತ್ 3
ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ವಾ ಶೈಲಿ

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ ಶೈಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಹರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಶೈಲಿ ತಾಚಿಚ್ (ಖಾಶೆಲಿ) ಆಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ.

ಸ್ಪರ್ಧಿನ್ ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶಿ ನಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ‘ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಚಿಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ಅಸಲೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ವಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಆನಿ ನವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀನ್ ಥರ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ.

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರೆಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಿವರಣ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸನಾ. ಆತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ಕಾಣಿಯೊ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಆಸೊನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿವರಣ್ ಉಣೆಂ. ಪಾತ್ರ್‌ಚ್ ಕಾಣಿ ರಚುನ್ ವೆತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವ್ಯ್ ಶೈಲಿ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂಚ್ ಕಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಶೈಲಿ ಏಕ್ ಖಾಶೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್, ಬರ್‍ಯಾನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಚೆಂ (Plotting the Action)

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹಾಕಾ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ಚೊ/ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಸರ್, ಸನ್ನಿವೇಶ್, ವೇಳ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ವಿಷಯ್‍ಚ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಚಿ ವೆದಿ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ಆಸ್ಯೆತಾ.

ಸಂಬಂಧ್: ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ (ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್ ವಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆಂ ವಾ ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ – ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ, ವಾಟೆರ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ…) ಸಂಬಂಧ್‍ಚ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ತಾ.

ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ: ಭುರ್ಗೆಂ, ಮೋರ್ನ್, ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚೊ, ಅವ್ಘಡ್ – ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತುಲ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾತಾ ತಾಚೆರ್ ಕಾಣಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಾ.

ಆಕಾಂಕ್ಷಾ; ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಸೊಧ್ಣಿ: ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಇರಾದ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ.

ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ (dramatic situations or interactions with people):

  • ಪ್ರತಿಭಟನ್, ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ
  • ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ
  • ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೆಂ, ತಾಚೊ ಅಸಹಕಾರ್
  • ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ – ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ, ವಿಗಾರ್-ಕಾಜಿತೊರ್ ಇತ್ಯಾದಿ
  • ದ್ವಂದ್ವ್ ವಾ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ – ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರೃತಿ, ಸಮಾಜೆಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ

ಮೋಗ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹುನೊನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜೆರಾಲ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್‍ಯೊ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ವಾಚ್ಪಿ ಚಡ್ತಾವ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ವಯ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರ್‍ಯೊ ಜಾತಾತ್.

ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತನಾ ಥೊಡಿ ಚತ್ರಾಯ್

ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚೊನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ. (ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ದಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೋಡ್ತ್ ಆಸನಾ. ಥೊಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್). ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಐಸಿಯು ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಐಸಿಯು ಭಿತರ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಾಣಿಯೆಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

(ಮುಖಾರುಂಕ್ ಆಸಾ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse
ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಜೆ…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *