ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 29, 2021 at 1:14 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 28 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ, ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ? ತುಜಿಂ ಕೊಣೀ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ನಾಂತ್?”

“ಮ್ಹಜಿಂ ಸಯ್ರಿಂ?” ಸಾಯರಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾಮೂ? ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಿ ನಾ.”

“ವಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಎಕ್ಲಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಯಾ.”

“ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ?” ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ‘ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..?’

“ಆಮಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಬರೆಂ ಮನಿಸ್. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತೆಲೆಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಮರಿಯಾಕ್, ಅನಿಲಾಕ್ ಆನಿ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕಾರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣತ್? ನಾ, ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ…’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮಾರ್ಗಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಲಿಯಾ ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

“ಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಲಿಯಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾ.”

“ಕೋಣ್ ಲಿಯಾ? ಆಮ್ಚೊ ಡ್ರೈವರ್?” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ವ್ಹಯ್. ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮಿಯಾಬಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆತಾಂ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾ.”

ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಲಿಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.

“ವೆಗಿಂ ಯೆಯಾ.” ಕಾರಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಲೈಟ್ ಪೆಟಯಿತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆ, ತುಂ ಮುಖಾರ್ ಲಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಬಾಯೇ” ಲಿಯಾನ್ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ತುಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ತಾಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.” ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಪರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ನಾ.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಲಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

“ವಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ತುಂ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ನಾಸಾಂತ್ ಕುಮಕ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ಹೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಕ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝಗಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಕ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಕಾ ದುಕಯಿಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಡ್ರೈವರ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ವೆಗಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾಗೆರ್ ವ್ಹರ್.” ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮಿಯಾಬಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಘಾಲ್ಯಾ, ಸಾಯರಾಬಾಯೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಣಾಂ ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಕೊಣೀ ಪಳೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.”

“ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್, ಲಿಯಾ. ತಾಕಾಚ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಂಕಲ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮನಿಸ್ ತೊ.”

“ತುಕಾ ತಾಣೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ?” ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಸಾಯರಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಅಂಕಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಸಾಯರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

‘ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಗೀ?’ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಯೇ, ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

‘ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕನಾಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತೆಲೆಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತುಜೆಂ ಅಂತ್ಯ್.’ ವಿಕಟ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಭಿಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ರಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಹಾಂವ್.

‘ತಿತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಭಿಯೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾ ಹಾಂವ್. ಧರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್.’ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ವೀಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಚಲನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

‘ಧರ್ ಕಾಣ್ಗೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳೆತಾಯ್?’

ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪೆನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚಿಂ ಹಾಲ್ಲಿಂ ನಾ.

‘ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕನಾ?’ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ‘ಧರ್, ಹೆಂ ಪೆನ್ ಕಾಣ್ಗೆ.’

ದುಕಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಗಳ್ಳಿಂ. ತಾಣೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೆನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಲಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ನಾ, ಹಾಂವ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿನಾ’. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

‘ಘಾಲಿನಾಂಯ್?’ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

‘ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಾ.’

‘ತುಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತುಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾನ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ’. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ದಾಂಬಿತ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೂರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿನಾ.’ ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಖಂಡಿತ್‍ಗೀ?’’

‘ಖಂಡಿತ್’.

ಮ್ಹಜೆಂ ಹಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ.

‘ಪಿಸ್ತೂಲೆನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ತುಂಚ್ ವೀಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ’. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಅಲ್ಮಾರಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ವಿಕಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚಿಂ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಘಡ್ಬಡೆನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ.

‘ಸೊಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್!’

ತೊ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾನ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಡ್ಡಲಿಂ ಹಾಂವ್. ತಾಣೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವೀಕ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಬಾಗಿಲ್ ಧಡಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಉಡ್ಡೊಣೆ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿಯೀ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಮ್ಮಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಗಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಗಾನ್ ತಿ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ.

‘ತಾಕಾ ಸೊಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊನ್ ತುಕಾ ಧರಯ್ತೆಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ತುಮಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.’ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ತುಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಜಿ ಧು ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತೊಯ್? ತುಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತೆಲಿಂ’.

ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ತಿಚೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂ ವಚ್, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆ. ಚಡ್ ಉಲಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾಯೀ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ತಾಂ’.

‘ಕರ್, ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಚೊರಾ, ಅನ್ನಾಡ್ಯಾ. ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂಗೀ?’

‘ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಂಕಲಾನ್ ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲೆಂ. ಲೊಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಲಿ.

‘ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೀಕ್ ಸೆವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್’. ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂಕಲ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಣ್ತಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕನಾಂಯ್‍ಮೂ ತುಂ?’

‘ನಾ’.

‘ಬರೆಂ. ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ’. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮುಖ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

‘ಕಡೇಚೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತುಕಾ, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್’.

ಹಾಂವ್ ವೊಗಿಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್.

ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಬೋಬ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಪೂರಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

‘ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಳಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ತಾಂ’.

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂಕಲ್ ಭಿಯೆಲೊ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ದುಕಿನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲಿಂ.

‘ಸಾಯರಾ, ಪೂರಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ, ಪುತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ಲಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತುವೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’. ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲಿ ತಿ.

‘ತುಜೆ ಅವ್ತಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯ್. ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ರುತ್!’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಅಂಕಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *