Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂದ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 12, 2020 at 11:55 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತೆ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಖಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಾಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಕಪಾಲ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಆಡ್ ಮುಂಡು ಬಾಂಧುನ್ ವಯ್ರ್ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ವೆಸಾರ್’ಯೀ ತೊ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಲೊ ಸಾಯರಾಕ್.

“ಹಾಂಗಾ ಬಸಾ, ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ತಾಂ.” ದೊಗಾಂಯ್ ಬಸ್ತಚ್ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆನಿ ಸರಾರಾಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕಾಮ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಮರಿಯಾ ಬೊಂಡೆ ತಾಸುಂಕ್ ಸುರಿಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕೀ ಮರಿಯಾನ್ ಸುರಿ ಹಾಡುಂಕೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಂಡೆ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ಗೆಲಿ. ದಾವ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಗೊಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ಪಯ್ಸ್ ನವ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾ ತೆದೆಂ ಶಿಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಕಯ್ಲ್‍ಚ್ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಾರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆ. ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೋಂಡ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಯೆತ್.” ತೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆ ತೀನ್ ಬೊಂಡೆ ತಾಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ತಾಸ್ಲೆಯ್!”

“ಸವಯ್” ಎಕಾ ಬೊಂಡ್ಯಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಏಕ್ ಮರಿಯಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ ಆನಿ ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಬೊಂಡೊ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಕಶೆಂ ಪಿಯೆತೆಲೆಂ?

“ಪಿಯೆ” ತೆಂ ಬೊಂಡೊ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಶೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ?”

“ಅಳೆ ಅಶೆಂ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೊಂಡೊ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಸಾಯರಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅರ್ಧೆಂ ಉದಾಕ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಅರ್ಧೆಂ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಯರಾಚಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.

ತಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಜೆನ್ ಸಾಯರಾನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲೊ ಬೊಂಡೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ.”

“ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಪಿಯೆ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂ.” ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಂಡೆ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ” ಬೊಂಡೆ ಸೊಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಾಯರಾ ಮರಿಯಾಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಕೊಂಬಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಪಾಂ ಕರುಂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಪಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ನ್ ಗೊತ್ತು ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯಾರಾಕೀ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಆವಯ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹಟಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಏಕ್, ದೋನ್, ತೀನ್… ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹಾಸೊ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ಹಟಾನ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಸಮಾ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಂ ಹ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ರಾಂದಪ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡತ್” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಾವ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ರಾಂದ್ಣಿಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ.

ಭಾವಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಂದಪ್ ಗೊತ್ತಾಸಜೆ ದಿಸ್ತಾ? ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ಯೆತ್.”

“ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತುಕಾ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ರಾಗ್ ನಾಮೂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್? ರಾಂದಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರಾ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಇತ್ಲೆಂ ನೆಣಾರಿ.”

“ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಾಯರಾ, ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಧುವ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ ರಾವ್ತಾತ್? ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಉಲಯಾ. ಆಮಿ ಆತ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್.”

ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ಸಾಯರಾಕ್ ಇರ್ವೊಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ.” ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನವಿ ಆಲೋಚನ್ ಉದೆಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಗ್ರೇನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ.”

“ತರ್ ಯಾಮೂ? ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆತಾಂ.”

Irene-Pinto-Budkuloಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ಸಾಯರಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಳ್ಟೆ ಮಾಡ್. ಥಂಯ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಇರ್ವೊಳ್ ಪಿಕ್ತಾತ್‍ಗೀ?” ಸಾಯರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ.

“ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಇರ್ವೊಳ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ತರ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ. ಆತಾಂ ಇರ್ವೊಳಾಂಚೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡೆ ತರ್ನೆ ಮೆಳ್ತಿತ್.” ತಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಕ್ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಗ್ರೆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ವಸ್ತು ಜಿವಾಕ್ ಬರ್‍ಯೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಆಶಾ ಚಡ್.”

“ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್” ಉಲಯಿತ್ತ್ ತ್ಯಾ ತೊಡಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ.

ಮಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ ತ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಧೆಂ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ನ್ ತೋಡ್ ಉತ್ರಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಲೋವ್ ಯೇ ಫಾತೊರ್ ನಿಸರ್ತಾತ್.” ಸ್ಟೆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಮರಿಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ನಾಂತ್’ ಸಸಾರಾಯೆನ್ ಫಾತೊರ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ರಾವ್ಲಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಯೇ” ಸ್ಟೆನಿ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ದವರ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ಪಾಯ್ ನಿಸರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಪಾಯ್ ನಿಸರ್ತಾ, ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿಂ ಫಳಿಂ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆತಾಂ.” ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ತೊಡಾಕ್ ದೇಡ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ.

“ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ.” ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹಾತ್ ದೀ” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉತರ್ಲೊ ತೊ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಾತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ಸಾಯರಾಕ್.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಚವ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಚಡ್ ರೂಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್.

“ಊಡ್, ಭಿಯೆನಾಕಾ.” ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್. ತಶೆಂಚ್ ಉಡ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾಯ್ ಕುಶಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ನಿಸರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ!” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಯರಾಚೆ ಹಾತ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ.

“ಉಡ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.” ವೆಗಿಂ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಾಯರಾಕ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಂ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ತಚ್ ಸಾಯರಾ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಲಾಗ್ಲೆಂಗೀ, ಸಾಯರಾ?”

“ನಾ” ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ಶಿಮ್ಟೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.” ಶರ್ಟ್ ನಿಕ್ಳಾಯಿತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಶರ್ಟ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಸರಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸ್ಲೆಂ ದೊನೀ ಹಾತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತೆಂಕಿತ್. ಕಸಲಿಂಗೀ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಚ್ ಖಾತಾಯ್ಗೀ ಘರಾ ವ್ಯರ್ಯಾಂ?”

“ಘರಾ ವ್ಹರ್ಯಾಂ.” ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಎದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ದೆಕ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಶಿಮ್ಟೆಂ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಜಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ ತೆಂ. ಮರಿಯಾ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ.

“ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಿತೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಇರ್ವೊಳ್ ತಾಸಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸಲೆಂ. ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ನಿದ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಜೋರ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಘಟ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಮಾರ್ತಚ್ ಮರಿಯಾ ಉಟೊನ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ನೀದ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ?” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರಿತ್ತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ.” ದೊಗಾಂಯ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಗೆಲಿ. ದುಕಿನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಮ್ಸಾಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಹುಶಾರ್ ನಾ ತೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

ಉಟ್ಲೊ ತೊ.

“ಸಾಯರಾ ಹುಶಾರ್ ನಾ. ತುಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಸಮ್ಜನಾಂಗೊ?” ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ಗೀ, ಸಾಯರಾ?” ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್’ಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ವಚ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಯೇ. ತೆಂ ನಿದೊಂದಿ” ಭಾವಾನ್ ಸೂಚಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಊಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಾ, ಸಾಯರಾ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ನಿದೆ.”

ತೊ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಆತ್ತಾಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್, ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಪುತಾ?” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಿಕಾಯೀ ಊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಯೇ, ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದೆ. ಫ್ಲೂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ಭಿತರ್.

ಆಂಗ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಒತ್ತಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ನಿದ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ವಕತ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ತೊ ಒಕತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಕತ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಶೆಚ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

“ವಕತ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ, ಸಾಯರಾ. ಪಿಯೆ.” ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುಂ ಆನಿ ಉಟನಾಕಾ. ತಾಪ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾ” ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮರಿಯಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಪ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ ದೆಂವ್ಲೊ ನಾ. ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿನ್ ಆನಿ ತಾಪಾನ್ ತೆಂ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಪ್ ಫ್ಲೂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ವಕತ್ ದಿಲೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಕತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಯರಾನ್ ನಿದೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ರುಬೀ, ಮರಿಯಾ, ಸ್ಟೆನಿ!” ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಚೆ ಹಾತ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸಾಯರಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ ತಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಸರಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಸಿಸಿಲಾನ್ ಲ್ಯಾಂಪಾಚಿ ವಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ನಿದೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ತಾಪಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚನಾಕಾ. ಅಯ್ಯೋ! ರುಬೀ ತುಮಿ ವೆತಾತ್‍ಗೀ! ಸ್ಟೆನಿ, ಸೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ಅಯ್ಯೋ!” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ಘಾಬರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಪಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಅಯ್ಯೋ ದೆವಾ! ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ? ಮರಿಯಾ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟೆನಿ!”

ಸಾಯರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ಸಾಯರಾ!” ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಧರ್ನ್.

ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್?” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ. ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಯರಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

“ತುಂ ಆತಾಂ ನಿದೆ, ಸಾಯರಾ. ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾ ಹಾಂವ್. ತುಕಾ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೆ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಕಾ ನೀದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಲೋವ್ ಸುಟವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News