Latest News

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್, ಆಘಾತಾಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್: ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 15, 2020 at 4:19 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 7
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ತೊ ಏಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಯೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಳಾವಳ್ ಉಬ್ಜಲಿ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಥಿರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಏಕ್ ನಿಗೂಢ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ (ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ) ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್, ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ತೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಆಜ್ ತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೊಡು ತರೀ, ಒಪುನ್ ಘೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಎಕಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶೈಲೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಭೆಟೊಂಕ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ, ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

Richie John Pais_Udas

ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಚ್ಚಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ತವಳ್ಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ತೆದ್ನಾಂ ರಿಚ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಡಂಬನ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿಂ ವಿಡಂಬನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರಿಚ್ಚಿಚಿಂ ವಿಡಂಬನಾಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆಚಿಂ ಆನಿ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ, ಜಿವಿತಾಚೊ ಅನುಭವ್, ಗಾಢ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಹೊಚ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಳಕ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್!

ವ್ಹಯ್. ರಿಚ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ರಿಚ್ಚಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಭೆಟ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ರಿಚ್ಚಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪೋರ್ ತೊ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾನ್. ತಶೆಂ ‘ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವೊ ಬರವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅಪಾರ್ ಅನುಭವ್. ಆನಿಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ವಿಡಂಬನಾಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 60% ಥಾವ್ನ್ 75% ಮ್ಹಣಸರ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಖಾಂತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ರಿಚ್ಚಿ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ತೆಂ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಿಚ್ಚಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊ.

ತವಳ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಯಮ್ಮಿ ಫುಡ್ಸ್’ ನಾಂವಾರ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಖಾಣಾಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾತೆದ್ರಾಲಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಪರ್ನೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಚಡಾವತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ‘ಯಮ್ಮಿ ಫುಡ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಔಟ್‍ಲೆಟ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್, ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಸಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ, ಪಕ್ವಾನಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮುಂಬೈ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್‍ಯೀ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವಲೆಂ ನಾ! ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಥೊಡಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಥೊಡಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿ ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕ್‍ಚ್ – ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ವ್ಹಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಬರ್ಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿ, ಕಷ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾತಾಲೆ. ‘ಯಮ್ಮಿ ಫುಡ್ಸ್’ಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

Richie John Pais_1ರಿಚ್ಚಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಾಚಿಚ್ ಜಿಣಿ, ಕಾಣಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಫಕತ್ ವಿಡಂಬನಾಂ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ತಾಂತುಂ ತಾಣೆಂ ಖ್ಯಾತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೇಕ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಾಚೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಜಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರಾಶಾ, ಸಲ್ವಣಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ, ತೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಫಕತ್ ವಿಡಂಬನ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಿಚ್ಚಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ರೋಚಕ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆಂ ದಫ್ತರ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಟೋನಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಆಮಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಮಿ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ವಾಸ್ತುಶೈಲೆಚೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಘಟ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ವಾವ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಲೇಖನಾಂಯೀ ತೊ ಥಂಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಟೈಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್, ‘ಡೊನಿ, ವಾಚುನ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ. ವ್ಹಯ್. ರಿಚ್ಚಿನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಲೆಂ!

‘ರಿಚ್ಚಿ ತುವೆಂ ವಿಡಂಬನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹಿಣ್ಶಿಲೆಂ. ರಿಚ್ಚಿಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಾ ರಾಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್ ‘ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ, ಹೊ ಏಕ್ ಕವಿ, ತಿ ಏಕ್ ಕವಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ (ಕವಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ) ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನ್ ರಿಚ್ಚಿಕ್ ‘ತುಂ ಫಕತ್ ವಿಡಂಬನ್‍ಕಾರ್, ಹೆರ್ ವಿಭಾಗ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸೊಸಿತ್‍ಗೀ? ತಾಚೆಂ ಹಟ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ ತೊ ಬರಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ‘ಬಿಂಡಿಸೊಲಾಂ’ ಅಂಕಣ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಬರ್ಪಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಚ್ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಬರಯ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‍ಯೀ ಕಾಣಿ, ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಬೈಬಲಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ಫೇವರಿಟ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊಬ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್! ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ‘ಜಾಬ್‍ಲೆಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ!!

Richie John Pais_2

ಬೈಬಲಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಊಂಚಿ ಆಸೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರಿಚ್ಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಥೊಡೆ ಘುಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ (ತಾಂತುಂ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ) ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಘುಟ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಚ್ಚಿಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬೈಬಲಾಚೆರ್ ಬರಿಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘುಸ್ತಾಲ್ಯೊ.

ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ‘ತುಂ ವರ್ತೊ ಧನಿಯಾ’ ನಾಟಕ್ ಜೊಬ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾಚಿಚ್ ಕಾಣಿ. ಜೊಬ್ ತಾಕಾ ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ, ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾನಿಂ, ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೊಬ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್‍ಯೀ ‘ಲಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ ಜೊಬ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಿಚ್ಚಿಚಿ ಕಾಣಿಯೀ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂಪರಿಂಚ್ ಹೊ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಮನಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ‘ಕೆಂಳ್ಬೆ’ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಗಮ್ಮತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಟೋನಿ ಘಾಟಾರ್ ಎಕಾ ರೆಸೋರ್ಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ರಿಚ್ಚಿನ್‍ಂಚ್ ಟೋನಿಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ (ತೊ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ). ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ರಿಚ್ಚಿಚಿ ‘ಕೆಂಳ್ಬೆ’ ಕಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿ ತಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಪುಣ್ ರಿಚ್ಚಿ ತೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್! ರಿಚ್ಚಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತೊ. ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್, ತೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಘಾಟಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಝಡ್‍ವಾರೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುರಂತ್ ತೆಂ. ತೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸವಯೊ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಕಾ ನಾಂವಾಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ತಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸೊಸಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ. ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಶಿಕಾರೆಗಾರ್’ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಂಚೊ, ಬೋರಿಂಗ್ ಆನಿ ಇರಾರಾಯೆಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾ ವಿಶಿಂ, ಸಂಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ‘ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ ಸಭಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಖೆಂಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ತೊ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಂವ್, ಹುದ್ದೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ. ಫೊನಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ! ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ವೇಳ್, ಗುಮಾನ್, ಶ್ರಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುಸ್ಕಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಮುಂಬೈ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂಯೀ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಪರತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಜಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ. ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಚ್ಚಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಖೊಟೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್‌ಯೀ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದುಖಿಭರಿತ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಾತಾನಾ, ತೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ ಉಲಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಘಡಿ ಆಯ್ಲಿಚ್ ನಾ.

ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಅಂತರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ವಿವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಸತ್ ಆನಿ ಕರಾಳತಾ ನೆಗಾರುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್, ದುಖ್, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರಿಚ್ಚಿನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಂಪಯ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ ರಿಚ್ಚಿ, ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂದಿ.

ರಿಚ್ಚಿ ಸಂಗಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚ್ಚಿಕ್, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)
Next: ರಿಚ್ಚಿ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

ಭಾಗ್ 4: ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ

ಭಾಗ್ 5: ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ!

ಭಾಗ್ 6: ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ವರ್ತನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News