Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 3: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : March 16, 2020 at 4:43 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 3 – ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

“ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಯ್ ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪುಣೀ ವಳಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ವಿಚಾರ್ತಚ್, ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್, ಸತಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಆನಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಶೆಂ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಣೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ: “ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ – ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಮ್ಹಜೆ ದುಬಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಂಡ್ ಕೆಲೆ. ತುಜೆ ವಿಷಯಿಂ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ದಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಥಿರ್ ಜಾಲಿ.”

“ಮ್ಹಣ್ಣಿ? ತಿಯೀ ಮ್ಹಜೆ ವಿಷಯಿಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್” ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ – ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಗುಂತೊನ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಿಣೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

“ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕುವೆಲಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವತಿಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗುಪಿತ್ ಅನ್ವಾರ್, ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.”

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲೊ.

“ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್…”

“ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್.”

“ತರ್ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ…”

“ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ – ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ವ್ಹಯ್‍ವೇ, ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ – ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಂಗೆಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸುಖ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಮಿವ್ಣೊ ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ – ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ – ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಆತಾಂ ಪುರ್ತೊ ಪರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ವಿಧ್ವಿಚಿ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆತಾ.”

“ಆನಿ ತುಂ?”

“ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಿಂಚಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ನ್.”

“ಆಂಕ್ವಾರ್ನ್ ಕಶಿ… ಖುಶೆನ್‍ಗೀ, ಒತ್ತಾಯೆನ್?”

“ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ… ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂವ್.”

“ಮಾಫ್ ಕರ್. ತುಜಿ ಕಥಾ ಮುಖಾರ್ಸಿ – ಹಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಆತ್ಮೀಯ್ ಸ್ವರಾನ್. ಕಥಾ ತಿಣೆಂ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಅವ್ತಾರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಿಂಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ರಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಘರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಾಂಜ್ ಜಾಲಾಂ…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, “ಘರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಂಜ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಆಂಕ್ವಾರ್ನ್ ತುಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚೆಂ ಧನ್ ಆನಿ ಫಳ್ ಆಸಾಯ್ ನಹಿಂವೇ ಭಯ್ಣೀ?” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

VJP Saldanha“ಹಾಂವ್ ಜಿವಿಂ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಕಾಲ್ ನಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂ ಆನಿ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಧನ್ ಘುಟಾನ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್, ತಿರುಮಲರಾಯಾಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವ್, ಖಬ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಚ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಂತಿಚೆಂ ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿಂ.

“ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಂಧಡೆಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಿ. ತಿಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲೊ ಭಯಂಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್ತಲೊಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್-ಬದಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ರಾತಾ ರಾತಿಂ ತಾಂಬೆಂ ತಾಮಾಣ್ ಆಮಿ ವಿಕ್ಲೆಂ, ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರುಪೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧುನ್ ಘರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಾರ್ಸೆಲಾಬಾಚ್ಯಾ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಮಂಜ್ಯಾಂಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಪರಿಂ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್… ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಂಪ್ಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ.

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲೆ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೆ ತಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್, ತಿಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ, ತಶೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆಂ ಕಡ್ಲೆಂ, ಸಹಾನುಭೂತೆನ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಿಕಾಯೀ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆವೇಗಾನ್, ಮನ್ ತಾಚೆಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.

“ಬಾಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾನಾನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ತುವೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲೆಚಿ ಧಾರ್ ದೆಖೊನ್, ನೀಜ್ ಕವಿ ಲೆಗುನ್ ಲಜ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಲಜ್ತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್.”

“ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಕಾರಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಇತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಟೊನ್-ಧಪ್ಟೊನ್ ಧುಳಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆನಿ ಧುಂವ್ರಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಮಾನಾಯ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ತಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲಾಭಾಡಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಭುಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್. “ಪುಣ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವೀರ್ ಯುವಕಾಂಕ್ ತಸಲೆಂ ಖಂಡನ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ…”

“ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ‘ಸಬಾರ್’ ವೀರಾಂಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಯ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಕಾವ್ಜೆನಾಸ್ತಾಂ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆ ಅಪಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ, ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೊಯೀ ವಿಷಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. ತಿಣೆಂ, ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್, ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವಕಾಂನಿ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಚಾಕೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕತಾಲ್ಯಾಂವ್.

“ತಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಅಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂಯೀ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಮಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕರ್ನಾಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡವ್ನ್, ಕಾವೂರ್‍ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ…”

“ಕೊಣಾಚಿ… ಕಾವೂರ್‍ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ?” ಮಧೆಂಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತೊ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

“ವ್ಹಯ್, ಕಾವೂರ್‍ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ವೆರೊನಿಕಾನ್. “ತೊ ಮನಿಸ್, ತಡಿಪಾರ್ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾವೂರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆರೆ ಕಡೆನ್, ಆಸಾ ತಸೊ, ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ತೊ ಪಡನಾ…”

“ತಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಜ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾ…”

“ಕಿತೆಂ?!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿ ತಿ. “ತರ್… ತರ್ ತುಂಯೀ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಯ್? ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಹಿಮಾಂ ದೆವಾಚಿಂ!”

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ…”

“ತಾಕಾಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತುರ್ತ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ! ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್, ಹಾಂವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾನ್.

“ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಯ್…” ಉತ್ರಾಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ. “ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ತುಕಾ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವಾಟೆರ್ ದೊಗಾಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಆಡಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತರ್ ಸಾಂಗ್ಶಿವೇ ತುಂ – ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸಲೊ?”

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. “ಕೊಣೆಂಯೀ ದುಬಾವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ. “ಬಗಾರ್, ರಚ್ನೆಂತ್ ಎಕಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಿ, ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ – ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ದಾಯ್ಜಾಂ ಆಮಿ – ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪುಂಚಿ ಆಮಿ.”

ಸ್ತ್ರೀ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆವೇಶಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಖಿಣ್ಕುಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಥ್‍ಯೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಲೊ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್,

“ಹಾಂವೆಂ ಮಧೆಂಚ್ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಿಣೆಂ ತಿಚಿ ಕಥಾ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಪರಿಂ ಶಿಪಾಯ್ಗಿರೆಚಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಭಾರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಚೊನ್ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದೂತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವಹ್ಸಿಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ.”

“ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ನಹಿಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಅಪಾಯಾಚೆಂ ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಹ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಕುಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತಿ ಖಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸೊಂದಿ. ತುಮಿ ವಹ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆ ಉಪಾಯ್ ಘೆತಾತ್?”

“ಆಮ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಭೋವ್ ಸಂಪೊ, ಪಕ್ಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಪರಿಂ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬುರ್ಖಾ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಆಮಿ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕಾಳೊಕ್, ಪುಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜತೆಂ.”

ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ.

“ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿಜ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವೆರೊನಿಕಾಕ್‍ಯೀ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್, ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

“ಕುಂವರ್ನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸಮ್ಜಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚೆರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವೆಳಾರ್, ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಲಾಂಚೆಂ ನೀಜ್ ಸುಖ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಬ್ಳೆ, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಭಾಗಿ – ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್, ಭಾಗಿ! ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಘರ್ಕಾರ್ನಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪುರುಷ್, ಭಾಗಿ! ಆನಿ, ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಾಣ್ಕಾಂಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆಯೀ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಚೆ ಕೈದಿ – ಭಾಗಿ!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ವ್ಹಳೂ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾದಿಕ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಸ್ವರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಯ್ ಸಂತುಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾನ್ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಹೃದಯ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ತಿಚೆ ಭಿಜ್ಲೆ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾಯೀ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸ್ವರಾಂತ್ ಅನುಕಂಪನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ:

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ…” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಶೆಂ, ಆನಿ ಮತಿ ಭಿತರ್‍ಚ್ “ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಭೋದನ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್: “ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಸುಖ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ – ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್, ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ವೀರ್ ಪುರುಷಾಂಚಿ ಭೆಟ್ – ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೇಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರುಂವೇ?” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್.

“ಏಕ್ ನಹಿಂ, ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ ಗೈರ್‌ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್.

“ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತುವೆಂ ‘ಭಾಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಯ್ ವಾ ವಳ್ಕನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭುಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಯೋಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಕಶೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ, ವೆರೊನಿಕಾ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಆತಾಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್. “ಕಾಂಯ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಹಿಂ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಹಿಂ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…” ಆತಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ.

“ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್?” ವ್ಹಳೂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ನಹಿಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಳಾವಳ್ ನಾಕಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಟ್ಯಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಕಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ತಾಂಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಸಹವಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ಥಾವಿಹೀನ್ ತರ್ಕಾನ್, ಹಟಾಚಿ ಜೀಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಆಜ್, ಆಬ್ಳೆ – ತುಕಾ ಭೆಟ್ತಚ್, ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಅಮ್ರುಕಿ ಹಾಸೊನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್, ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಥಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ. ಸಾಹಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮೊಗಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿ – ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕಾರಣ್, ‘ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಟ್, ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಚಿ ನಾಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಮ್ಚೆರ್ – ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ – ಧಿಕ್ಕಾರ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಲೊಯ್!”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ನಹಿಂ.”

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ತುಜೆ ಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ…”

“ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ… ಆನಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿಂ ತಸಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ – ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಪಳೆಯಾಂ, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಚಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಭಾಸಾಯ್ನಾಂ ವಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್, ತುಜೊ ಭಾವ್ ನಾ, ವಾ ತುಜೊ ಮಿವ್ಣೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಷ್ಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸೆವಾ, ತುಜಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ.”

“ತಿಚ್ ಬೊಳಾರ್ಚಿ ರೊಜಾಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭಂವ್ದಿ” ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಆನಿ ತಶೆಂಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತಿಚ್ ಮಿಲಾಗ್ರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ – ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ ತಿಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಆತಾಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ – ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತೆಲಿ. ರಾಕೊಂದಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ರಾಟಾವಳ್ ಆಸಾ.”

ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ, ಕುಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್, ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಚಡಿತ್ ಮೇಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ಏಕ್ ಭೊರೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಅಶೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾಯೀ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಸುಖಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ – ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಣೆಂ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News