ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸೊಳಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 19, 2020 at 5:11 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಸಾಯರಾಕ್. ತಾಪ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚೊ ತಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚೆಂ ಸಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಕಸಲೆಂ ಸಪಣ್!’ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ತೆಂ, ಮರಿಯಾ, ರುಬಿ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ಗೀ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಉತ್ಸಾವ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ. ನಿರ್ಮಳ್ ಸಾಂಜ್ ತಿ. ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಭುಮಿರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಮ್ಕತಾಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಎದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಂ ಎಕಾ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಹಾಂಗಾ ಖರ್ಚುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಬಸೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಸಾಯರಾ, ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ತಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಗುಡೊ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯರಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯಾ” ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಹ! ಹ! ಹ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ತುಜಿ ಸಮಾಧಿ ಜಾತೆಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಚುಕ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್.”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಭಿಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅತೀ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ರಭಸಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ!” ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್. ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ?” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಠೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ತಯಾರ್ ರಾವ್.” ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಆನಿ ರುಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ಶೀದಾ ಗೆಲಿಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚನಾಕಾ. ಅಯ್ಯೋ! ರುಬೀ, ತುಮಿಯೀ ವೆತಾತ್‍ಗೀ? ಸ್ಟೆನಿ, ಸೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ನಾಕಾ, ನಾಕಾ, ಅಯ್ಯೋ!”

ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬಳಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

“ಅಯ್ಯೋ! ದೆವಾ! ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ? ಮರಿಯಾ, ಅಯ್ಯೋ! ಸ್ಟೆನಿ” ಅಶೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಆಪುಣ್ ಮೆಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ ಧರ್’ಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ಕಠೋರತೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕರುಣತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್?”

ತಾಕಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವಾಂಟೊಯೀ ಸಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಸಾಯರಾ, ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್?” ಸ್ಟೆನಿ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

Irene-Pinto-Budkuloಸಾಯರಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ‘ಇತ್ಲೊ ಮೋವ್ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಠೋರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್. ‘ನಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್’.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆತಾಯ್, ಸಾಯರಾ? ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಜ್‍ಯೀ ತುಕಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ?”

ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುಜೊ ಕಾಲ್ ರಾತಿಚೊ ಗಲಾಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತುಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾಂಯ್?”

“ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಸಪಣ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

“ತುಜ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ‘ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್?’ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ಗೀ ಕಿತೆಂ?” ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

“ತೆಂ ಖಾಲಿ ಸಪಣ್, ಸ್ಟೆನಿ.”

“ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಶಯ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್.”

ಸಾಯರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ದುಕಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಂ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದವರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ತುಂ ಜಾಣಾಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಕಯ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಕಾ.”

ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಉಟ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ, ಸಾಯರಾ. ಆನಿ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ತೋಂಡ್ ಬಾವವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ” ಸಾಯರಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ.

ಶೀದಾ ಗೆಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

‘ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ’ ತೋಂಡ್ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

‘ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಹೊ ವಿಶಯ್? ತೊ ತ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್’ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲಿಂ! ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ದಿತ್’.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಮರಿಯಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಂತಾಯ್, ಸಾಯರಾ?”

“ತುಕಾ ಆನಿ ರುಬಿಕ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ಮರಿಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ.

“ತಾಪ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಆಜ್. ತೆಂಚ್ ತುಕಾ ಸಕ್ಡಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇನಿಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರಯ್ತಾಂ ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್!”

“ಬರಯ್. ತಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾತ್.”

“ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಕತ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಯ್. ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ.”

“ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ?”

“ತಾಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ವಕತ್ ಮುಗ್ದಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ತೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ದೀವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಶೊಪಾಕ್ ವೆತಲೊ” ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ.”

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ನ್, ತೆಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಕಸೊ ಯೆತಾ ಪಳೆ’ ಚಿಂತುನ್ ನಿದ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್, ಸಾಯರಾ?”

“ಜೊರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ” ತೋಂಡ್ ಬಾವವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ? ಪರ್ತುನ್ ತಾಪ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಪ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆನಿಕೀ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಯಿಂ.”

“ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ!” ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. “ತಾಪ್ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪರ್ತುನ್ ಚಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ವಕತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂಮೂ ತಾಣೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಂಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

‘ತಾಪ್ ಚಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?’ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ‘ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾಂ, ಪುಣ್ ಉಲಯ್ನಾಂ’. ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ತೊ

ತೊ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ದೊಳೆ ಘಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ತಾಪಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಕ್ತಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಪಳೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ವಕತ್ ಸಮಾ ಪಿಯಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

‘ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವಿಚಾರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿಚೊ ರಾಗ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾ?” ಉಶ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ.”

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆಚೊ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ಲಾಯ್ ತುವೆಂ? ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೂರಾ ಮತಿಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಿಂ.”

“ತುಜ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್’ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.”

“ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್!” ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತೊಂಚ್ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಮೂ? ತುಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್ ದುಖ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಸಾಯರಾ?” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ತುಕಾಚ್ ಗೊತ್ತು.”

“ಸಾಯರಾ, ತುಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಚಲನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೆಖ್ಚೆಂ. ತುವೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಲೆಂಯ್?”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತಿತ್ಲೊ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.”

“ಹಾಂವೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಯರಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ತುಕಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಥಾವ್ನ್ ತಸಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಕಾ.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ!” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ರಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ” ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆ.”

ಸಾಯರಾ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ, ಸಾಯರಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ” ಧಯ್ರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಸುಟಯ್ಲೆ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ? ಪೈಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ತುಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಶಿನಾಕಾ.”

“ಸಾಯರಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ.

“ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?” ಸಾಯರಾನ್ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆ ಹಾತ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಆನಿ ತೊಂಡಾರ್ ರಾಗ್ ಝಳ್ಕತಾಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಜೋರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.” ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಯರಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಪಳೆಲಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಮನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ವಚ್, ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ರಾವನಾಕಾ!”

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ರಾಗಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೀನತಾ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಂವ್?”

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಬರೆಂ ನಾಂಯ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ತಾಪ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ನಿದೆ ಪಳೆಯಾಂ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾನ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ಲಾಂ.”

“ಸಪ್ಣಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುವೆಂ.”

“ಹಾಂವೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಕಾಲ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಪಣ್ ಪಡನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣೆಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ಸುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಬರೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್.”

ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

“ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಯೆತೊಂ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್, ಸಾಯರಾ. ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾಟೆರ್ ಸಮಾಸಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಅಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್?” ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ಅಬಲ್ ಚಲಿ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಜಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮರಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.”

“ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತುಂ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೋಗ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಪೈಶೆ ತುಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ…” ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುವೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್, ಸಾಯರಾ” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮೋಗ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ. ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಅವ್ಗುಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ತೆಲೆಂಯ್.”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *