Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 4: ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ತಾಮಾರೆಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : March 23, 2020 at 5:58 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 4 – ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ತಾಮಾರೆಂ

ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ, ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ನಿಬ್ಬೊರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಕೃಷೆಂತ್, ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಧನಾಚಿಂ ಆನಿ ಮಾನಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆನಿ ಠಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಣಿಂ ಆನಿ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘನಾ ತೆಕಿದ್ ಸೆವಕ್ ಸೆವಕಿಂಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್‍ಂಚ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ.

ಶೆಕಿಂ, ವಿದೇಶೀ (ಫಿಂರ್ಗಿ) ಸಬಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಸೊಧುನ್ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ತೊಪಾಸಿಂ (ದ್ವಿಭಾಷಿ) ಚೊ ವರ್ಗ್ ಏಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೌಕರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಭಾಸೊ ಆನಿ ಲೆಖಾ ಪತ್ರಾಂ ದವರ್ಚಿ ಬರಿ ವಿದ್ಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಿರೊಣ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಗುಮಾಸ್ತ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೆ ‘ಕ್ರಿಯಾಲ್’ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಪೊಸ್ಕೆ ತಶೆ ಘರ್-ಜಾಂವಯ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತೊಪಾಸಿ ವರ್ಗಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಗ್ತಾನ್ ಆನಿ ಜಾತಿನ್ ಥರಾವಳ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿಚ್ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ – ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಣೆಂ ಸಾತೆಂ ಧರುನ್ – ಉಪಾಯಾಂಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಜಿಯೆತಾಲೆ.

1784 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್ ಗುತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್, ತೆಣೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊಪಾಸಿ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಕುವೆಲಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡೆ ಕಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಮತಿನ್ ಚುರುಕ್, ಆಂಗಾನ್ ಶುದ್ಧ್ ಆನಿ ರುಪಾನ್ ಸುಂದರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೈರಿಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಚೆಂ ಶಾಸನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ – ಚಡಾವತ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ – ಪೊಳೊನ್ ವಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಡೀಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಕೊಸಳ್ಳ್ಯೊ, ಘರಾಂ ಪರ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

VJP Saldanhaತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ – ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ಫಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ – ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚೆ ದಲಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ವಾಂಚ್ಲೆ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಆಣ್ವೆಪಣಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಂಚೊ ಬುದ್ವಂತ್ ಮುಖೆಲಿ, ವಯ್ರ್ ವಳಕ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೈಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಮಹಂತನಾಂಕ್ ವಳ್ಕತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘುಟಾನ್ ಪರ್ಮಳ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಂಧಡೆಚೊ ಖೊಡೊ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಪಾಲಿಪಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ‘ಕಾವೂರಾಂತ್ ಆನಿ ಬಡ್ಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಕೆವ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಜೊಡೆಂ ಬರೆಂ ಒಪ್ಪತ್, ಪುಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಗುಳೆಚೊ ಕಸೊ ಸಾಧ್ಯ್ ಸಾಂಗಾತ್?

ವೆರೊನಿಕಾನ್ ವಯ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ, ಆನಿ ವಿಷಯಾ ಸಂಗಿಂ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಕಥಾ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

“ತಿ ಸೈರಿಕ್ ಪಸಂದ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ?”

“ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ – ಸಾಧಾರಣಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸೈರಿಕೆಕ್‍ಯೀ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್, ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ಚಾಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್!”

“ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಮೋಗ್ ಕಸಲೊ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೊ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತೊ. “ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ಜ್ಞಾನಾಂತ್ ತೆಂ ನೆಂಟೆಂಚ್ ಸೈ.”

“ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಪಾದ್ರಿ ಕೊಣೀ ದಿಸನಾಂತ್.”

“ತೆಂ ಸವಾಲ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲಾಂ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ನಾಪಾಸ್ ತೊಪಾಸಿ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಗೊಂಯಾಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಖಂಯ್.”

“ವಚೊಂದಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆ ರಗ್ಳೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಆಮ್ಕಾಂ ರಗ್ಳೆ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಜಾತೆಲೆ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ಜಾತಾ. ತೊಪಾಸಿನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತೊ ಗೊಂಯಾಂ ವ್ಹರ್ತಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ – ತಾಣೆಂ ವಚನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್, ಜಣಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್…”

“ತೊ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾ ಆಜ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕ್‍ಚ್ ಬೋಳಾರಾಂತ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಚಿಂ. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಳಾರ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ತೊ ಆಯ್ಲಾ, ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ – ನಿರಾಶೆಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಜ್ಯಾಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೋಳಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.”

“ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೊ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯೆಚಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ, ಆನಿ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಫಾವೊತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್, ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ತೊ ಕರ್ತಾ.”

ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಏಕ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ, ತರೀ, ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ:

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಪುಣೀ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಮಾವ್ಳೊ ಪುಣೀ ಭಾಚ್ಯೆಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ರಾವಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೆರ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಪಡನಾಯೆ. ಚಡ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತ್ಯೆತೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಮೌನ್ ಜಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅಪಾಲಿಪಾ ಅಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ, ತಾಕಾ ಮನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಇತ್ಲೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ತಸಲ್ಯೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗೂಂಡ್ ಆಸಜಾಯ್. ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್,

“ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂ” ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಖಂಯ್. ಆಮಿ ತಾಕಾ ‘ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್.”

“ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತೊಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ತೊಪಾಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ‘ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡೊ’ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಉಲಯ್ಲಿ:

“ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯ್ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗರ್ಜೆಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಗಯ್ರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆತಾಂ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಚಾವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮೊರಜಾಯ್!”

ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸುಸ್ತಾಲಿ.

ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ‘ಖಬ್ರಿ’ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ವಿದ್ರೋಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆನಿ ನಡ್ತೆಂ ಆಂಜಾಂಚೆಂ ದಾಕವ್ನ್, ಕಾವೂರ್ಚ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಮನ್ ಭುಲವ್ನ್ ಪುರ್ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತಿ ತಿ ಚಲಿ, ಕಾರ್ಡೊಜಾ ವಿಷಯಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಚೊಂಕ್, ಖುಶೆಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ‘ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ತಾಮಾರೆಂ’ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೊ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾ ತಿ!” ಅಶೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾನ್.

“ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ತೊ ತೊಪಾಸಿ, ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ವಳ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ನಹಿಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್, ಬಗಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತಸಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ‘ಹೋಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ನವ್ರೊ ತೊ ನಹಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತೆಂ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೆರೆಜಾನ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್‍ಯೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ – ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಕೋಮಲ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ – ಸವ್ಕಾಸ್ ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಪಯ್ಲೆಂ, ಬೋಳಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ‘ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ವೀರ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ – ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಯ್ಣಿನ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ (ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ) ಖಾಸ್ಗಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಿಚೊ ಹಾತ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಟನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಯೀ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್‍ಚ್ ಸೈ. ತಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಬೋಳಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಳಾರ್…”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್. “ತರ್ ಆತಾಂ ಆನಿಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ನಹಿಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ಸ್ವರಾನ್. “ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆತಾಂಚೊ ನಹಿಂ. ತರೀ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ವರ್ತವ್ತಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾಂವ್!”

“ಜಾಂವ್ ತರ್, ಜಾಂವ್” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ.

ತಶೆಂ, ಥೊಡಿಂ ಕ್ಷಣಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತೊ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂಯೀ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತುಜಿ?”

ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಫುಡ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ಚಿ ಖಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ತಸಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಲೋಚನ್ ಚಾಲು ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಪ್ ನಿರ್ಣಯ್ಸುನ್ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತುಜೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಅಸೊ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ. ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. “ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿ ಆನಿ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಏಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್‍ಸೊ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ತುಕಾ.”

“ಪಿಶ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಕಸೊ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಾವೂರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತೆರೆಜಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಏಕೀ ವಿಚಾರಿನಾ ವಾ ಸಾಂಗನಾ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಹಾಸೊನ್.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೀತ್‍ಯೀ, ತಿಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜಾಪಾಂ ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ (ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ರಾವ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ!) ಆನಿ ತೊ, ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ಕಾವೂರಾಂತ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ – ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂಧಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ.

“ತರ್, ಯಾ ಆಮಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಉಟೊನ್, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿಕಾಯೀ ಉಟವ್ನ್. “ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ತಾಮಾರೆಂ!”

ಆತಾಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮಝಾ ಆನಿ ಮರ್ಜೆಚಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ‘ಆಧುನಿಕ್’ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ, ಘನಾಧಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಮರ್ಜೆಚ್ಯೊ ತವಳ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಣ್ಶಿರ್‍ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಶುದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತವಳ್‍ಯೀ ಅಕ್ರಮ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಆಣ್ವೆಪಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಶೆಗುಣಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಮಾನ್ಸುಗಾಯ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚಿ ಶಾಬಿತಾಯ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ಜಾಂವ್ ದಿಸಾಚೆಂ ವಾ ರಾತ್ಚೆಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಳಾವಳಿನ್ ಚಲೊನ್ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಾಡ್‍ಖೊಡ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಲಿಸಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕಾಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸಲೊ ಪುರುಷ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ತಸಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ – ತಾಂಕಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಖೊಡೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂ, ‘ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ತಾಮಾರೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್‌ಚ್ ವಾಟೆ ಖರ್ಚಾಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಕರುನ್, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಬೋಳಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ – ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಘೊಡೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ವಾಟೆರ್ ದಿವೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗಿಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್, ಧರ್ಣ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಿಂ ಚಮ್ಕಲಿಂ. ತವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಖಮಳಾಂ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ – ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಿತ್ – ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಂಕಾಂಚ್ ತಿ ಆತುರಾಯ್ ವರ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಹಜ್!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News