Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : April 9, 2020 at 1:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಕಾರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ವರೇಗ್ ಸಾಯರಾನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಬರೆಂ ಜೋರ್ ಜಾಲಾಂಯ್ ತುಂ!”

“ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾಪ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಡೊಲ್ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್, ಮರಿಯಾ?”

“ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ, ಲಜೆನ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?”

“ಪಾಪ್, ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂಯ್. ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಪಳೆ.”

“ಆತಾಂ ಘರಾ ವಚ್. ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.”

“ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.” ಮರಿಯಾ ಗೆಲೆಂ ಹಾಸೊನ್.

“ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಪಾ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್, ಲಿಯಾ?” ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಬರಿಂ ಆಸಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ತಾಂಕಾಂ.”

“ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂಯ್?”

“ತಾಂಕಾಂ ಪೋರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೌಶೆನ್‍ಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ. ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ಸಾಂಗಾತಿಣ್‍ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತಿಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಕಳ್ತಾ.”

ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಲಿಯಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಮಾರ್ಗಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

‘ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಮುಖ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಕರಿಜೆ. ಮಾಂ ಆನಿ ಪಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ಜೆ. ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಸ್ಟೆನಿ! ತಾಣೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಗ್ರೇಂಡ್‍ಪಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಪೈಶೆ ತಾಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ.”

ತೃಪ್ತೆನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಮನ್ ಚಿಂತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

‘ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕರ್ಯೆತ್! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರುಬಿಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್’.

ಕಾರ್ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನಾತಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿ ತಿ.

“ಕಿತ್ಯಾ, ಮಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಯ್?”

“ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಕ್ಷಣ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂಯ್.” ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ತಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ.

ಸಾಯರಾ ವಚೊನ್ ಗಿಗಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಕಶಿ ಜಾಲಿ ಪುತಾ, ರಜಾ?” ಗಿಗಾಬಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಬರಿ ಜಾಲಿ, ಪಾ. ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಶಿಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಿಂ ವಳ್ಕತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಒಕ್ಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂಯಿಂ.”

“ಒಕ್ಲಾಂ?” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ.”

“ಸಿಸಿಲ್? ತರ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಂ.” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

ಗಿಗಾಬಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಉಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ವಚ್ ಪುತಾ, ಇಲ್ಲೆಂ ಓವಲ್ಟೀನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಗ್ರೇಸಿ” ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್.

“ಕಿತೆಂ?”

Irene-Pinto-Budkuloಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಘಡ್ಬಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಜೊನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜೊನಾನ್ ಭೊಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಸಾಯರಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಜೊನಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಿಂ ನಾ.”

“ಗ್ರೇಸಿ, ಜೊನಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ?”

“ಸಾಂಗನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾ.”

“ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದರ್ಬಾರ್ ಸೊಡಿನಾ” ಪುರ್ಪುರಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ತಿ.

ಸಾಯರಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಒವಲ್ಟೀನ್ ಪಿಯೆಲೊ ಗಿಗಾಬ್.

“ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್, ಸಾಯರಾ, ಹಾಂವ್ ನಿದ್ತಾಂ.”

ಸಾಯರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಚ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಗಿಗಾಬಾನ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನೀದ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೊನಾಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

‘ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ತುಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡಯ್. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ. ಖುನಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್, ಮರಿಯಾಕ್, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಂ? ಧನ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ತುಜಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ.’

ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್. ತೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ರೆವೊಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾಕ್. ಪಾಯ್ ಫಾಪುಡ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ಪಾಯ್ ಹಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಾನ್ ಧಾಂಪ್ಲೊ ಗಿಗಾಬಾನ್. ಪುಣ್ ತಿ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸದಾಂ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ.

‘ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಿವಾಚೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲೊಯ್ ತುವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದುಖ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವರ್ವಿಂ ದುಸ್ರೊ ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟತಾನಾ ತುವೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಯ್. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಧಾಂಪುನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಜಿಯೆಲೊಯ್.’

‘ನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಬುಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ. ಚುಕೊನ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೊನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಎಕಾ ಖುನಿಗಾರಾನ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್, ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಗೀ?’

‘ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾಚ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ?’

ಗಿಗಾಬ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ದೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಭರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ತೊ ನಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್.

ಗಿಗಾಬಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಖಬರ್ ಮೆಳನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಾಯ್ ವೆತಾನಾ, ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೊನಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಬಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಆಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉಣೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಜಿ ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಆಜ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ್ ಆಸಾಗೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೊ ನಿದೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸಾಯರಾ ಲೋವ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಪಾ.”

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಪರ್ತಿಲಿ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್.

“ಯೇ, ಸಾಯರಾ. ಬಸ್.”

ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್. “ಕಿತೆಂ, ಸಾಯರಾ, ಪೈಶೆ ಜಾಯ್ಗೀ??”

“ಪೈಶೆ ನಾಕಾತ್, ಪಾ. ಪೋರ್ ತುಮಿ ಉಲಯ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ಪಳೆ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.”

ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಗಿಗಾಬ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್. ತಕ್ಷಣ್ ಸಂಗತ್ ಝಳ್ಕಲಿ ತಾಕಾ. ಸೈರಿಕೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸೈರಿಕೆಕ್ ಒಪ್ಲೆಂಯ್, ಸಾಯರಾ?”

“ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್…” ಸಾಯರಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ಸಮಾ ಸಾಂಗ್, ಪುತಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ತುಜಿ ಆಶಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಗಯ್ತಾಂ. ತುಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಪಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಚ್ವನ್ ತರ್ ತುಕಾ ಶಿಣ್ ನಾಮೂ?”

“ಶಿಣ್” ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಬರೇ ಕಡೆನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸುಖಾ ಸಂಪತ್ತೆನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ದುಖಿ ಕರುಂಕೀ ತೊ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಆಸೊಂದಿ, ತುಜಿ ಆಶಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್.”

“ಪಾ” ರಾವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್. “ಪೋರ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಳೆ ಮರಿಯಾಗೆರ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಆಸಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ತೊ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಲಾ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ.”

“ಕೋಣ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಪೂತ್? ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊಚ್?” ಗಿಗಾಬ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್” ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಾಯರಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ.

ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಳೆಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಸೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಶೆತಾಲೊ ತೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಕಸಲಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಗಿಗಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಪಾ, ತುಕಾ ಖುಶಿ ನಾ?”

“ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಭೋವ್ ದುಬ್ಳೆಂ, ಸಾಯರಾ.” ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್. ‘ಕುಟಮ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ? ನ್ಹಯ್ಗೀ ತುಂ ಕಾರಣ್?’ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಸೊನಾಂಯ್. ತಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ರುಪಾ ತೆಕಿದ್ ಬರೀ ಆಸಾ.”

ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಪತಿಣೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚಿ ಜೊರಾಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಶಿ, ಸಾಯರಾ?”

ಸಾಯರಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್. ತಾಚೆ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ದೊಳೆ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಾಯ್ ನಾ? ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಜೆ’.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್’ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಭರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

ನಾತಿಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ವಳ್ಕತಾಲೊ ಗಿಗಾಬ್. “ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಕಾ ಮಾಗಿರ್ ತಿಳ್ಸಿತಾಂ.”

“ಪಾ, ದಯಾ ಕರ್ನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನಾಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತೊ. ಆಮ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತಾಚೆಂ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿ.” ದೀನತೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ ತೆಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಗಿಗಾಬ್. ‘ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸೈರಿಕೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆಕರ್ಸಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಜೆ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ನಾತ್! ನಾ. ಸಾಯರಾ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್’.

ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚೂಕ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾಕ್.

‘ಸಾಯರಾ ಅಂಕ್ವಾರ್ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಹಟ್ಟಿ ತೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಕಾಜಾರ್’ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಏಕ್ ಘಟ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತೊ ಸ್ಟೆನಿ?’

‘ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ತಾಂಚೆಂ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿ. ತೊ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಳೆತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ.

‘ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ? ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಯರಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್‍ಗೀ? ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ’.

“ಗ್ರೇಸಿ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ತಿಕಾ ತಿಳ್ಶಿತಚ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

“ಕಿತ್ಯಾ ಆಪಯ್ಲೆಂಯ್?”

“ಸಾಯರಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.”

“ಬಸ್. ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ತಿ?” ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ ತಿ.

“ಸಾಯರಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲಾಂ.”

“ಒಪ್ಲಾಂ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ತೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನಾ ಮ್ಹಣ್.”

ತಿಚೊ ಆನಂದ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಶೆಂ ತಿಳ್ಸುಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಉದೆಲಿ ಘೊವಾಕ್.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಯ್? ಸಾಯರಾ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ.”

“ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್?” ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ದಮ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ಜೊನಾಚೊ ಪೂತ್ ನಾಂವೇ? ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಚುರುಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾತಿಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡ್ಲಾಂ.”

“ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್?” ಹಾಂಕ್ರೆಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತಾರ್’ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾಗಿರ್,

“ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ, ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ? ತಸಲ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್!” ಸಣ್ಸಣ್ಲಿ ತಿ. “ರಾವ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.”

“ಗ್ರೇಸಿ, ವಚನಾಕಾ.” ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಘೊವಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಿ ಶೀದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News