ಝುಂತ್-19

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ

Posted on : April 10, 2020 at 11:24 AM

ಬರವ್ಪಿ: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕತಾರ್

ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ಝುಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪರ್ನಿ ಸವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ದೇವ್ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೊಚ್ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಹರ್ಯೆಕ್ ಝುಜ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್
ಪರ್ಜೆಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್
ಪುಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ
ಪರತ್ ಪರತ್ ನಾಲಿಸಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ!

ಝುಂತ್!!

ಹ್ಯಾ ಝುಂತಾಂತ್ ತಾಚೆ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಸಾಂದೆ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜೆಜುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ತೊ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರತಲೊ? ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.

God vs Devil_Covid-19

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಚೊ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಿಲಿಯಗಟ್ಲೆ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಬ್ದೆಪಣಾಂತ್ ಬುಡಯಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅನೈತಿಕ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖುನಿಯೆಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಜುಗಾರಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್. ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಝುಜಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಝುಂತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ದೋಗ್ ಮಾತ್ರ್!

ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ್. ಎಕ್ಲೊ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂ ವಿಭಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮತ್ ವೆಗ್ಳಿ ವೆಗ್ಳಿ! ಈಷ್ಟ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್! ಕುಟಮ್ ಎಕಾಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಚಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್!

Coronavirus article_04

ಆತಾಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಮಿ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸೈನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಗರ್ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಝುಂತ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸೈತಾನಾಚ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ ಸೈನಾನ್ ಧರ್ತೆಚೆರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

2019 ದಶೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಮಧ್ಲೆ ದೀಸ್. ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಗಂಭೀರ್ ರುಪಾರ್. ಏಕ್ ಅದೃಶ್ಯ್ ಖೊಟಿ ಸಕತ್.

Empty Vatican

ನೋವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಳ್ಕೆರ್. ಮಾರೆಕಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಹೊ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ದೇವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರತ್ ಚುಕ್ಚಿ ನಾ.

ಜಾಯ್ತಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲಿ.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೈರಸ್.

ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪರ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರ್ವತಾಲಿಂ ಆತಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ! ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ರಾನ್ವಟ್ ಜಾನ್ವರಾಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ಮಹಾ ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ! ಬಹುಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.

ಲಗ್ಬಗ್ ಶತಮಾನಾ ಆದಿಂ 1918 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಮಾರಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ಲೂ ಪಿಡೆನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ಕೊರೊಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೈತಾನಾಚೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ದಾಖಯಿತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಡಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ದಫನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ನಾ ಜಾಲಿಂ. ಮೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂ ಮಧೆಂ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಲೆ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ದೆವಾಳಾಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ ಮಾರುನ್ ಪೂಜಾರಿ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಮಸೀದ್ಯಾಂನಿ ದಾರ್ವಟೆ ಬಂದ್ ಕೆಲೆ.

Coronavirus article_05Coronavirus article_01

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಬೋಬೊ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ.

‘ಯೇ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್?’ ಮನ್ಶ್ಯಾ ರಚ್ನಾಚೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೈತಾನಾಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೆವಾಚಿಂ ಅರ್ಧಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸೈತಾನಾನ್‍ಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ!

ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವೇಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಆಜ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಸೊಡುನ್ ವಾ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ವಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

Coronavirus article_02

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಆಜ್ ಜಲ್ಮ್‍ದಾತಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ವಿಕಾಳ್ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚ್ ಟನ್ನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಯ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆ. ದೆವಾಳಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಸೈತಾನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ನೆಗಾರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಜ್ ತೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಸರ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಣಾವರ್ನಿಂ ವರ್ತೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ದೆಂ ಬಡಂವ್ಚೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಬೆಬ್ದೆಪಣಾಂತ್ ಬಾರಾಂನಿ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಜ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಾಂಡೆ ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿ ಉಬಾರ್ತೆಲೆ ಬಿಳಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸೈತಾನಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ?

ದೆವಾನ್‍ಯೀ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಝುಜ್ ತೆಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಹಿಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರೀ ಲಾಗ್ತಲೊ ವಾ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ. ಜೀಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ದೆವಾನ್ ದೇವ್‍ದುತಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲಿ!
ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್…
ನಿತಳ್-ನಿರ್ಮಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್…
ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್…
ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಅನಾಹುತಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ…
ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂ ರುಪಾರ್…
ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ…

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ

ಇಟೆಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿಂನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್…

ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಸೈತಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ!

“ರಾವ್ ಥಂಯ್ಸರ್! ತುಜಿ ಪದ್ವಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ರಗತ್ ಶಿಂಪ್ಡಲಾಂ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾಂಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ತುಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊನಾಂಯ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *