ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : April 14, 2020 at 11:26 PM

ಮೂಳ್: ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಜಾಕೊಬ್ಸ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

– 1

ಭಾಯ್ರ್, ಗಾಢ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಿತರ್, ಲಾಬರ್‍ಮನ್ ಹಾಂಗೆಲ್ಯಾ ದಿವಾನ್‍ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸೊನ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಊಬ್ ಪಾಸಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ದೊಗೀ ಚೆಸ್ ಖೆಳಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಚೆಸ್ಸಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಚಾಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ, ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಧವ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾಕ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ತಾಲಿ.

‘ವಾರೆಂ ಅಶೆಂಯ್ ಗರ್ಜತಾ, ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?’ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಚಾಲ್ ಖೆಳೊನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಪುತಾನ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾನ್ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ಆಸಾ ಡೆಡಿ!’ ಬೋರ್ಡಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಪುತಾನ್. ತಾಣೆಂ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಬೋರ್ಡಾಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ‘ರಾಯಾ’ಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ‘ಚೆಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ!

‘ತೊ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.’ ಬೋರ್ಡಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ವ್ಹರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಿ. ವೈಟಾನ್.

‘ಚೆಕ್ ಮೇಟ್!’ ಪುತಾನ್ ಖೆಳ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕೆಲೊ.

‘ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂವೀ ಅಸಲ್ಯಾ ರಾತಿನಿಂ, ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ಸಾರ್ಕೊ ಏಕ್ ರಸ್ತೊ ನಾ. ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್, ಅಮಾಸೆಚ್ಯಾ ರಾತಿನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ!’ ಮಿ. ವೈಟಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾರಣ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

‘ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಡಿಯರ್!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸೊನ್‍ಶೆಂ. ‘ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಜಿಕ್ತೊಲೊಯ್!’

Mankdachi Davli_story_01

ಮಿ. ವೈಟಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆವಯ್-ಪುತಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

‘ಅಳೆ, ತೊ ಆಯ್ಲೊಚ್!’ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ವೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ಆವಾಜ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋರಾನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಕಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ಬೂಟ್ಸಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ದಾರಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ವೈಟ್ ಉಟೊನ್ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಉಗÀಡ್ಲಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಂಭಾಷಣ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾ ಸಂಗಿಂ ದಿವಾನ್‍ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಉಬಾರ್ ಆಸೊನ್ ಜಿವಾನ್ ಧಡಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಾಸಾಳ್ ಉರುಟ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಟೊಮೆಟ್ಯಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ.

‘ಸಾರ್ಜೆಂಟ್-ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸ್’ ಮಿ. ವೈಟಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಮೇಜರಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಾನ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಭೋವ್ ಉತ್ಸುಕಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ಸಿಲೆಂ. ಮಿ. ವೈಟಾನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೆಗ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೊ. ಆಗ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಕ್ ತಶೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತೊ ಪೊಲಿಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಜಳ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ಗಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.

‘ಆಜಿಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ..!’ ಮಿ. ವೈಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಪುತಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಮೋರಿಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತೊ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ಫುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಲ್ಚಾಟ್ ತರ್ನಾಟೊ! ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾ ತಾಕಾ!!’ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ.

‘ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಬರಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ಧರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

‘ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ..! ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಂವೊನ್…’

‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ! ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್, ಭೋವ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ಆಸಾಯ್.’ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವ್ರಿತ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಂಡೊ ಆಡ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

‘ತುವೆಂ ವರ್ಣಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್, ತ್ಯಾ ಫಕೀರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾದೂಗಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮೋರಿಸ್! ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‍ಗೀ ವಾ, ತಸಲೆಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್!’

‘ಒಹ್, ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್! ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇಜನಾಕ್ ಪಡನಾತ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಗಜಾಲ್!’ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸಾನ್ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.

‘ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಹಾತ್?!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾಚೆಂ ಸಹಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಮೇಜರಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ‘ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್! ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಜಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಪಳೆ… ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಜಾಲ್ ತಿ.’ ತಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೇಜರಾನ್.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮೇಜರಾನ್ ಸವಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ರಿತೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ವೊಂಟಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೊ! ಹೆಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ತೊ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ.

WW Jacobs‘ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ! ಸುಕೊನ್ ಚಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ತಳ್ ಹಾತ್, ವಾ ದಾವ್ಲಿ.’ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪಲಾಗ್ಲೊ. ಆಕ್ರೆಕೀ ತಾಣೆಂ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾನ್ ತೋಂಡ್ ಹಿಮ್ಸಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

‘ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮೊರಿಸ್?’ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ವೈಟಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ತೊ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ.

‘ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಫಕೀರಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಏಕ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ್. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಲೌಕಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಜಾದೂ ಭರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೇಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನಿಂ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿತೀನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್!’ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ತ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಸಜ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

‘ತರ್ ತುವೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಸರ್?’ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ವೈಟಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರಾನ್ ಹರ್ಬರ್ಟಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ’ದಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತೋಂಡ್ ಧವ್ಶೆಲೆಂ.

‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸ್?!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಡಿಯೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ.

‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್.’ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್ಲಿ.

‘ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂ ಪುಣೀ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮೇಜರ್?’ ತಿಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

‘ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ತೀನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ತರೀ ತಿಸ್ರಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಹಾಂವ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ. ತಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮರಣ್..! ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ.’

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಇತ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್ಲೊ ಕೀ, ಥಂಯ್ ದಾಟ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಲೆಂ.

‘ತುಜ್ಯೊ ತೀನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತುವೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮೋರಿಸ್? ತಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜೂನ್ ದವ್ರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್?’ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಅಶೆಂಚ್… ವಿಶೇಸ್ ಕಾರಣ್ ನಾ.’ ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ತುಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ತುಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಶಿಗೀ?’ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ನೆಣಾಂ!’ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಾ ಆನಿ ಮುದಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಟಾನ್ ಧರ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

‘ಹುಲ್ಪೊನ್ ವಚೊಂದಿ. ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ…’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವ್ಸೆಲ್ಲೆಂ.

‘ಮೋರಿಸ್!’ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್. ‘ತುಕಾ ನಾಕಾ ತರ್ ನಾಕಾ! ಹೆವ್ಶಿನ್ ದೀ ಮ್ಹಾಕಾ!’ ತಾಣೆಂ ತಿ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

‘ಖಂಡಿತ್ ಘೆನಾಕಾ!’ ಸೊಜೆರ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ‘ಅನಿಷ್ಠ್ ದಾವ್ಲಿ ತಿ. ಉಡಯ್ ತಿ. ಹುಲ್ಪೊನ್ ವಚೊಂದಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ದವರ್ನ್ ಘೆಶಿ ತರ್, ಮುಕಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಠಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂ..!’

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಚಿ ತಾಣೆಂ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ‘ಹೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಮೋರಿಸ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ತುಜಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಉಜಾರ್ ಕರ್! ಪುಣ್ ತುಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾಂ, ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್!’

‘ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ‘ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾತ್!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಿ ಉಟೊನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಘೆಲಿ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆನಿಕ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿ ಹಾತ್ ಮಾಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟವ್ನ್.

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಸೊಜೆರಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸೊಜೆರಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಧರ್ಲೊ.

‘ತುಂ ತಮಾಶೆ ಕರಿನಾಕಾ! ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸಾಚ್ ತರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮಾಗ್.’

Mankdachi Davli_story_02ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಮೆಜಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಸಿ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ.

ಜೇವ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಚ್ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: ‘ಹಾಂತುಂ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲ್ ಖಂಚಿಗೀ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ವಾ, ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮೋರಿಸಾಚಿಂ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾ?’

‘ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ! ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಹಟ್. ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್!’

‘ಪಪ್ಪಾ, ಆಮಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್! ಮಮ್ಮಿನ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಜೊ ಮೆಂದು ಖಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಚುಕ್ಲೊ!’ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾವ್ನ್.

ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ತಾಚೆರ್ ಬಾಣ್ಶಿರೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಿಕಾ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ದಾವ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರ್ನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ನಿಜಾಕೀ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!’

‘ಪಪ್ಪಾ, ಘರ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್! ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಮಾಗನಾಂಯ್ ತರ್? ಸರ್ವ್ ಸಂಪದ್ತೆಲೆಂ!’ ಹರ್ಬರ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಹಾತ್ ದವ್ರಿತ್ತ್.

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್, ಆಪುಣ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಜ್ಮಾಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಪೂತ್ ಪಿಯಾನೊ ಬಗ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಹತಾಶಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದವ್ರಿತ್ತ್ ಆಸಾಂ.’ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ತಗ್ಸಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಲಜೆನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಪಿಯಾನೊಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾರಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಖಿಳಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಪೂತ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ತುರಂತ್ ತಾಚೆ’ರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

‘ತಿ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ!’ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧವ್ಶೆಲ್ಲೊ. ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ದರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ತ್ ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್, ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಭಾಶೆನ್ ಹುಳ್ವುಳೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ಳಿ ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ ಥಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ!’

‘ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹಯ್ಮೂ, ದೊನ್ಶಿಂ ಪೌಂಡ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತೇ ನಾಂತ್! ದಿಸ್ಚೆಯ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ!’ ನಂಜ್ಯಾನಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್. ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲಿ ದಾವ್ಲಿ ವಿಂಚುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

‘ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರಾನ್ ತುಜಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ತೊಪಿ ದವರ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ‘ಕುಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

‘ಮೊರೊಂದಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ! ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣಾ, ಅಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚೆ’ದಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ!’

ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆ ದೊಗೀ ಪೈಪ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ವಾರೆಂ ಕೊಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಹುಯಿಲ್ಯೊ ದಿತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ವಯ್ರ್ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಎಕಾ ದಾರಾನ್ ವಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ‘ಧಡ್ಡ್’ ಕರ್ನ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಅಸಹನೀಯ್ ದಾಟ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ, ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ನಿದೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟ್ಲಿಂ.

‘ಪಪ್ಪಾ, ತುವೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಪೌಂಡಾಂ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ತುಜಾ ಬೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್!’ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ವಿಷಾದಾನಿಂ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್! ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಅಮಾನುಷ್ ದೊಳೆ ಭಿರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾಚ್ ಚವುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ!’

ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೆಂ! ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ರೂಬ್ ರೂಬ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಹರ್ಬರ್ಟಾನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಉದ್ಕಾ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸೊಂಡ್ಯೆರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ನಿದೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ.

*****

– 2 –

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾತಳ್ ವೋತ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹರ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಂಡಾರ್ ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ಅನಾಥ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್, ಕೌತುಕಾಯ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

‘ಹೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಸೊಜೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್‍ಚ್!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಅಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಪುರಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಮಂಗಾ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರೀ ಅಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾ.’

‘ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾನ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಪೌಂಡಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ನಾಕಾ!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸತ್ತ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಉಟ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಅವಯ್ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಿಯೀ ಉಟೊನ್ ಪುತಾ ಸಂಗಿಂ ದಾರಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಲಾಗ್ಲಿ. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ತೊ ದಿಷ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಆಜೂನ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

*****

‘ರಾತಿಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಯೆತಲೊ!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಘೊವಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾ.

‘ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ!’ ಮಿ. ವೈಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಬಿಯರ್ ವೊತಿತ್ತ್. ‘ಪುಣ್, ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ!’

‘ತಶೆಂ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಡಿಯರ್!’ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ! ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ!’ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ‘ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?’ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲೊ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಗಿ ನಾಕಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನಿಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಹೆಟ್ ಆಸೊನ್ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ರಸ್ಮಾಚಿಂ ಲುಂವಾಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅನಿಶ್ಚಿತಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲಿ. ಖಿಣಾನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಏಪ್ರೊನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೊ.

ತಿಣೆಂ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್‍ಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಘರ್ ಅಸ್ತ್‍ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಅಪರಿಚಿತ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿ.

‘ಹಾಂವ್ ‘ಮಾವ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ಗಿನ್ಸ್’ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡ್ಲಾ.’ ತೊ ಗಾಗೆಲೊ.

‘ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್…?!’ ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲಿ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಮೂ? ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್…’ ತಿ ಧಡ್ಬಡ್ಲಿ.

‘ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ… ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಚಿಕ್ಕೆ ಥಂಡ್ ಜಾ. ಅನಾವಶೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.’ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವೊನ್, ‘ತುಮಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಂ ಸರ್…’ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತೀ ದೃಢತಾ ದಿಸನಾತ್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಅಪರಿಚಿತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ.

ಅಪರಿಚಿತಾನ್ ಏಕ್ ನಕ್ಲಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ…’

‘ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಘಾಯೆಲಾಗಿ?’ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ.

‘ವ್ಹಯ್. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಏಕ್ದಂ ಘಾಯೆಲಾ… ಪುಣ್ ತೊ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ!’ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ.. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ…’ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ‘ದೆವಾಕ್…’ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ದೊಳೆ ಭಿಂಯಾನ್ ರುಂದಾಲೆ. ಅಪರಿಚಿತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ಜಿರ್ಲಿಂ. ಅಪರಿಚಿತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ಚಿಕ್ಕೆ ಮಂದ್ ಬುದಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

‘ತೊ ಮಿಶಿನಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊ..’ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಮಿಶಿನಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊ..!’ ನಿರ್ಭಾವುಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮಿ. ವೈಟಾನ್.

ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಶೂನ್ಯಾಕ್ ಚೊಯ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂದಿಂ, ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಅಶೆಂಚ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವೊರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ!

‘ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್.’ ತಾಣೆಂ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅಪರಿಚಿತಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ತೊ ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ ಆಮಿಂಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಕಂಪೆನಿಚೊ ನವ್ಕರ್. ತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.’

ತಾಕಾ ವೈಟ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗಯ್ರಿ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾದ್ಲೊ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ‘ಮಾವ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ಗಿನ್ಸ್’ ಹಾಂಚೊ ಕಸಲೊಯ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪರ್ಯಾರಾಚಿ ಬಾಧ್ಯತಾಯ್ ನಾ. ತರೀ, ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಂಪೆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಎದೊಳ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ.’

ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ತುರಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಹಾತ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಮಣಿ ಉದೆಲೆ. ತಾಣೆಂ ಸುಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ದೆವೆಂ.. ಕಿತ್ಲೆಂ?’

‘ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾಂವ್ಡಾಂ!!’ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಖಿಳಂಚ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಲಿಚ್ ನಾ! ತೊ ಕುರ್ಡ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಸ್ಪಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೊ.

*******

– 3 –

ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಿಮೆತ್ರಿಂತ್ ಪುತಾಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ವೈಟ್ಸಾಂ ಗೆಲಿಂ. ಭಾರಾದಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ದಾಟ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ಲೆಂ ಭಾರಾದಿಕ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಳು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಹತಾಶಾ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಪಟಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಲಂವ್ಕ್ ವಿಶಯ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೆ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಸಯ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೂಡಾ ಭಿತರ್ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟ್ಸಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾನ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಪಾಟಿಂ ಯೇ ಮೊಗಾ. ಮಸ್ತ್ ಥಂಡ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಶೆಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!’ ತೊ ಆತಂಕಾನ್, ಪುಣ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಬಿರ್ಮತ್ ಹರ್ಮನಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆಸಾ!’ ತಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತೊ ತಶೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಕತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಕಾ ಜ್ಹೆಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಡ್ ಜಾಲೆ. ಭಿಚಾಣೆ ಗರಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ತಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ದಾವ್ಲಿ!!’ ತಿಣೆಂ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ!’

ತೊ ಸಯ್ರ್‍ಭಯ್ರ್ ಜಾಲೊ. ‘ದಾವ್ಲಿ! ಖಂಯ್… ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!’ ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ.

ತಿ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ನಿಶೆತಾಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಜಾಯ್… ತುವೆಂ ತಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ?’

‘ತಿ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸ್ಟೆಂಡಾರ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ತಾಣೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಿ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಘಡ್ಯೆ ರಡ್ತಾಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಸ್ತಾಲಿ. ತಿಣೆಂ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಏಕ್ ಅಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕುಂಬು ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ! ತುಕಾಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಸಾಂಗ್!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

‘ಕಸಲಿ ಅಲೋಚೆನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?!’

‘ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಆನಿಕೀ ದೋನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್..! ವಿಸ್ರಲೊಯ್..? ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ!’

‘ತಾಂತುಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅನಾಹುತ್ ಪಾವನಾಂಗಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?’ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

‘ಆನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ? ವಚ್ ಆನಿ ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಿವಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ!’

ಮ್ಹಾತಾರೊ ವೋಲ್ ಆನಿ ರಗ್ಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ‘ಧಡಕ್ಕ್’ ಕರ್ನ್ ಖಾಟ್ಯೆ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ.

‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ..! ತುಂಗೀ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ..’ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ತೊ ಕಾಡ್ಯೆ ಪೆಟೆಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ವೆಗ್ಗಿಂ ವಚ್ ಸಾಯ್ಬಾ!!.. ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್..!’ ತಿ ಅಮ್ಸರ್ಲಿ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತೇ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಲೇ… ಆತಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಚಡ್. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವನಾಕಾ.’

‘ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ದುಸ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ?’ ತಿಣೆಂ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

‘ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಸಂಯೋಗ್ ವ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ!’

‘ವ್ಹಡ್ ನಾ! ದಾವ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಿವಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್.’ ತಿ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲಿ.

‘ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಹರ್ಮನ್ ಸರೊನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂಯ್. ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶಿ?’

‘ತುಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ ಸಾಯ್ಬಾ! ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂವೊ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಬ್ರೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗೀ..!’ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಪಾಲ್ವಲಿ. ತೊ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಂಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಿಶಿನಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಮನಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಥಂಡಿಯೆಂತೀ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ತೊ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸುಸ್ತತಾನಾ ತಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಧಡ್ದಡ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ಚಡ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಮಾಟ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ತಿ ದಾವ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚೆ ವರ್ನಿಂ ಧವ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಅಮಾನುಷ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

‘ವೆಗ್ಗಿಂ ಮಾಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ.

‘ಮೊಗಾ, ಹೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್…’ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಅಸಹಾಯಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಮಾ…ಗ್!!’ ತಿಣೆಂ ದಾಂತಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಹರ್ಮನ್… ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ!’ ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ತಾಚೆ ಹಾತ್‍ಯೀ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ಆನಿ ದಾವ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳೊನ್ ಶಿಡ್ಯೆ ಮುಳಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಬಳ್ ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳೊ. ಮಿಸೆಸ್ ವೈಟ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಪಡ್ದೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್, ಥಂಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಚರ್ತಾಲಿ. ವಾತ್ ಪೆಟೊನ್ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯೊ ಸಾವ್ಳಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮುನ್ಯಾನ್ ವೊಣ್ತಿಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಳೊನ್ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೊ. ದಾವ್ಲೆಚಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕತ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ವ್ಹಳೂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಳಾಯೆ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಯೀ ಜನೆಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲಿ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತರೀ ಘಡ್ಯಾಳಾಚೊ ನಿರಂತರ್ ‘ಟಿಕ್ ಟಿಕ್’ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಿಂ ಜಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಢ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಶಿಡ್ಯೆಚೊ ‘ಕರ್ರ್’ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಉಂದಿರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೌನ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಉಟ್ಲೊ. ಉಶ್ಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಪೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕಾಡಿ ಜಳಯ್ಲಿ. ದಡ್ಧಡ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತೊ ದುಸ್ರಿ ವಾತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲೊ.

ತೊ ಶಿಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಡಿ ಜಳೊನ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ಪೆಟೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಇತ್ಲೊಚ್… ಭಾಯ್ರ್ ದಾರಾರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಠೊಕ್ಲೊಲೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್, ಭೋವ್ ಪರಿಚಿತ್ ದೋನ್ ಠೊಕೆ..!

ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತೂನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಪೇಟ್ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಗಳೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್, ಪರ್ತುನ್ ತೆಚ್ ಠೊಕೆ ಆಯ್ಕತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೊ! ತೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾಕ್ ದೊದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ‘ರಪ್ಪ’ ಕರ್ನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಖಿಳ್ ವೊಡ್ಲಿ.

‘ಕಾ… ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ‘ಸಟ್ಟ್’ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ.

‘ಉಂದಿರ್… ಉಂದಿರ್!!’ ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ತೊ ಖರ್ಶೆತಾಲೊ. ‘ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ.’

ಮ್ಹಾತಾರಿ ಪುರ್ತಿ ಶಿಂತಿದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್…

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ತೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್… ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್!!’ ತಿ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ಶಿಡ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಧರುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ!?’ ತೊ ಖೆಂವ್ಚಲೊ.

‘ತೊ… ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಳ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್! ಸೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ! ಪಯ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ತಾಂ.’ ತಿ ಉರ್ಡಲಿ. ‘ತೊ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಸೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಭರ್ಲಾ. ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ದಿ ತೊ. ಬಿರ್ಮತ್, ಕಿತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ..? ಕಿತ್ಲೊ ಭುಕೆಲಾಗಿ? ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಜಾಲೆ…’

‘ಪಿಶ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೇ… ದಾರ್ ಉಗಡ್ನಾಕಾ! ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಘೆನಾಕಾ!!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

‘ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್!..’ ತಿಣೆಂ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ತುಕಾ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಯ್..? ಬಾಳಾ ಹರ್ಬರ್ಟ್, ಆಯ್ಲಿಂ ಪುತಾ ಆಯ್ಲಿಂ…’

ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಠೊಕ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್… ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಅಮಾನುಷ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಿ ಶಿಡಿ ದೆಂವಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಮಧ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿ ಪುಣ್ ವಯ್ಲಿ ಖಿಳ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಲಿ ನಾ! ತಿಣೆಂ ಧೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ…

‘ಹಿ ಖಿಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾತೆತ್ ನಾ ನೆ! ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇ…’

ಮ್ಹಾತಾರೊ ತಿಚೊ ಉಲೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಸಾಸ್ಪತಾಲೊ. ದಾರ್ ಉಗಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ದಾರಾರ್ ಠೊಕ್ಯಾಚೆ ಆವಾಜ್ ಚಡತ್ತ್ ಗೆಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಂತುನ್ ಹಾಳ್ವಾಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮೊವಾಳಾಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆವಾಜ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ದಾರಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕದೆಲ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ವಯ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ಮೆಳೊಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದಾರ್ ಉಗ್ಡುಂಕೀ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತಿಸ್ರೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊಂಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ…

ಠೊಕ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕದೆಲ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ಬಳಾನ್ ಏಕ್ ಶೀತಳ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಏಕ್ ನಿರಾಶೆಚಿ, ಅಸಹಾಯಕ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ದರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲಿ. ತೊ ಥಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್…

ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಜನ್ ಉಗ್ತೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಎಕ್ಸುರೊ ದಿವ್ಯಾ ಖಾಂಬೊ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಕುರ್ವತಾಲೊ.

*****

(W.W. Jacobs ಹಾಚ್ಯಾ ‘Monkey’s Paw’ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ.)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *