Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 6: ಮಾವ್ಳೊ – ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಆಂದ್ಳೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : April 6, 2020 at 1:58 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 6 – ಮಾವ್ಳೊ – ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಆಂದ್ಳೊ

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆತಾಂ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲುನ್, ಕಾವೂರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ. ಕಾವೂರ್ಚಿ, ಆನಿ ಪಿಂತಾಗೆಲ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಕುಞ ಕುಟ್ಟಿನ್ ತಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲಿ.

ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವೆಚಿ ಉಗ್ತಿ ವಾ ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಟ್ ತ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಖಾತಿರ್, ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ದೂತ್ ತೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬರ್‍ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್, ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಾವೂರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾರ್ ಝುಂತ್, ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಚಡ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಮಸ್ಕರೆಞ ಪ್ರಭು, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ಪೈಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾವೊತಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ತೀನ್ ವಾಟಾಂನಿ ಧಾಡ್ಲೆ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಾತಾ ರಾವಯ್ಲೊ.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ – ತೊ ಮೊನೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ತೊ ಮೊನೊ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಕೈದಿ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಗಾಳ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಕಾ ಮತ್ ಚುಕ್ತಾಸರ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಧುಳಿಂತ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಕೊಂಕ್‍ಲ್ಲಿ. ರಗ್ತಾಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಹೀನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಸೊಜ್ ಬಾವ್ಡೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸೊಜ್ ಭೋವ್ ತ್ರಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮಾನಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್, ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್‍ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತಶೆಂ, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಆಟ್-ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಫಳ್ನೀರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿಚೆಂ ರಾನ್ ಆನಿ ಗುಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಕಾವೂರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ವೆತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ತೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

ವಾಟೆರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್, ಆಪ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ ತೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಗ್ವಣೆಚೊ ತಾಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಯ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಕಸಲಿ ಫಿತೂರಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಚಿಯೆನ್, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳ್‍ಬೂದ್ ಶಿಕೊನ್, ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಚೊ ನಾಂಗೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲಾ.

“ಕೋಣ್‍ಗೀ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿ ಗುಪ್ತಚಾರಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಚುಕವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿನ್ ತಯಾರ್ಸಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

“ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್‍ಂಚ್ ವಕತ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತೆರೆಜ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಚಿ ತಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಣೀ ತೆರೆಜಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಆಡಾಯ್ಜಯ್.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ಭಿಗಡಾಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ತೆರೆಜಾಕ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೊಂಯಾಂ ವ್ಹರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಮಿ ರಜಾ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಸಲ್ದೊರಾಬಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಟಿಪ್ಪು ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಪಿಸೊ. ಶಿವಾಯ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ತಂಬಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೊ ಪರ್ದೆಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ; ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪುಣೀ ಮಾನ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆತಾಂ… ತಾಣೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಚಾವಿ ವಾ ನಾಸ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.”

VJP Saldanhaಅಶೆಂ, ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಕಾವೂರಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚುಕವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ಚ್ಯಾ ವೊರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಗೆಲೊ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾವಯ್ಲೊ. ಹೆರ್ ತಾಂಚೆ ಜಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ, ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಜಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಯಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೇತ್ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಆಡ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಂಗೆಂತ್ ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಭಾಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಹಾತೆರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಆನಿ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಜಮ್ತೆಲೆ. ತೊ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಚಡಿತ್ ನೀದ್ ಖಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಆಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಝಜೊಂಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಚೌಕೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ವಣ್ತಿಂಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆಂ ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ತೆಂ. ಆಬ್ಳೆ, ಆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ಎಕಾ ರಾಯಾಪರಿಂ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ರಾತಿಚೆಂ ಎಕಾ ಚೊರಾಪರಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಸೊಧಿಜಯ್. ಹಾಯ್! ಕಸಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಗತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚಿ!

ಘಡಿಭರ್ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಶಿಂಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ?

“ಮಾಂಯ್!” ವ್ಹಳೂ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಜಾಪ್ ನಾ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಘರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ, ಘರಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

“ಇಜ್ಜಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್.

ಚೌಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಎದೊಳ್ ಪ್ರಕಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಾಯ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಾತಿಚೆಂ ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ಘರಾ ಭಿತರ್ “ಇಜ್ಜಾ” ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್‍ಯೀ ಭೋವ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲಿ.

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್‍ಯೀ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಿಂತಾನ್ ಸ್ವರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಕ್ಲುನ್, ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, “ಇಜ್ಜಾ… ಮಾಂಯ್!” ಉಲೊ ದಿಲೊ.

‘ಮಾಂಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ, ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಹಿಂ. ಆತಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಏಕ್ ಸ್ವರಾಂಟೊ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್, “ಕೋಣ್‍ರೇ ಪುತಾ? ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಂವೇ ಥಂಯ್ ಚೌಕೆಂತ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, “ಆಸಾಂ ಅಮ್ಮಾ, ಕೊಣೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್‍ಗೀ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಚೌಕೆಂತ್ ದಿವೊ ಝಳ್ಕಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಚಡುಣೆಂ ಅಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ದಾರ್ವಂತಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚೌಕೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಮ್ಮಾ ನಾಂವಾಚೊ ಆನಿ ದಿಂಡ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಎಕ್ಲೊ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಮಾಂಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಸರ್ಪಡ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್, ಆನಿ ಬೊಮ್ಮ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊರ್ಗೊ – ಜೆರಾಲ್ ಚಾಕೊರ್, ರಾಕ್ವಲಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಸಾಂದೊ.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್‍ರೇ ಪುತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರಜಾಯ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ ತುಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ ಆಯ್ಲೊನಾಂಯ್!?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಉಟೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್. ಪುಣ್ ತಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಖಂತಿಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ರಡ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪೊಶೆತಾಲಿ.

“ನಾಗೆರೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಮ್ಮ. “ಕಷ್ಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖಂತಿ ವಯ್ರ್ ಖಂತಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ…”

“ಕಿತೆಂ!?” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ. “ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಿ?” ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾಗೆರೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಮ್ಮ, ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಭೊಗುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್. “ತೊ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಲೊ ಚಾಕೊರ್‌ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ತಿಂ ತೆಗಾಂಯೀ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಚಾಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪೇಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ…”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾನ್, ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಆನಿ ಶ್ವಾಸ್ ಧರುನ್. ಕೊರ್ಗ್ಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಬಾಯಮ್ಮ, ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ತರ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್.

“ಪಳೆ ಪುತಾ, ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆ” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಬೊಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಘಡಿಯೆ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ. ಸಾಲಾಂತ್ಲಿ ಕಂಳ್ಬಿ ಕಶಿ ತಾಣಿಂ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಶಿಚ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಆನಿ ನಾಣಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಥೊಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಮುಖ್ಲೆಂ. ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ:

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೆರೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಘುಟಾನ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯೆಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ನಾತಿಕ್ ತಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ. ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಿಣೆಂ ಚಾರ್ ಸೊವೆ ದಿಲೆ. ತಾಳೊ ಸುಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ – ತೊಪಾಸಿನ್‍ಂಚ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ತಿಕಾ ಎಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ನೀಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ತೊ ಪಿಯೆತಚ್ ನೀದ್ ತಿಕಾ ಪಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಮ್ಮಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸನಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್.

ತೆರೆಜ್ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿ ವಚೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ತ್. ಆನಿ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ದರ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಂಚ್ ದೀವ್ನ್ – ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಮಾರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುಣೀ ದುರುಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ – ಫಾವೊತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. (ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ತಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಬಹಾದುರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ). ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಜಾಯ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಆತಾಂ, ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಜ್ಜಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಚ್. ತಿಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ – ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆ.”

“ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ ನಾಗೆರೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಮ್ಮ. “ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಪಾನಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕುವಾಳ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಕ್…”

“ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ. “ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಜ್ಜಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾಂವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಪಾಸಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ, ತಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕತಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ – ಜೀವನ್ಮರಣಾಚೆಂ ಸವಾಲ್!”

ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಾಲ್ದೊರ್ ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. “ವ್ಹಯ್ ನಾಗೆರೆ, ತುಂ ಮಾವ್ಳೊ, ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಆಂದ್ಳೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆಂಗಣ್ ಉತ್ರೊನ್, ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News