Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (ಆಖೇರ್)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 30, 2021 at 11:23 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 30-2 (ನಿಮಾಣೊ ಆಂಕೊ)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಪೊಲಿಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೆಮಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸೆರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಾಯರಾಚಿಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ದೆಲಾಮಿ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಬಾಬಾ, ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್!”

“ಪೊಲಿಸ್!” ಜೆಮಿಚಿ ಮತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಕರ್ಚಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಕರ್ಚಿ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ನಾ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಗಜ್ಡಿ ಉಕ್ಲುನ್ ತಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ.

ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆ ಸಂಗಿಂ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ತುಕಾ ಆಮಿ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂವ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಫಟವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತುಂ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸೆಗಾರಾಚಿಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸಾ.”

“ಫಟ್, ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್.”

ಜೆಮಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಕರ್ನಾ ಸೊಧಯ್ತಾನಾ ಗಜ್ಡೆ ಪಂದಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಮಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಲೊರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತಾಕಾಯೀ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ದವರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಜೆಮಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಗರ್ಟಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ದುಖಾಂ ಗಳ್ಳಿಂ. ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಯಾ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತುನ್.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಳೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತೆಂ ವಾಂಚ್ಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಧಾಂವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಧವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ತಾಚೆ. ಸಾಯರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ ತೊ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ದುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ದುಖ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ.

ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಡ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂ ವೊರಾಂ ಧಾ ಮಾರ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ನಿಮಾಣೆ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದಿವಯ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವೆತಚ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಮರಿಯಾನ್ ವೋಂಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೆನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಲಾಗಿಂ ಬಾಗ್ವಲೊ. ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಕುಶಿಕ್ ಕೆಲಿ. ಸಾಯರಾ ಖಾತಿರ್ ಮರಿಯಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ತೋಂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ರಡ್ಲೊ. ದುಖಾನ್ ಆನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾನ್ ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಲಕ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ದುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ.

ಮರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸಾಯರಾ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಜೆಮಿನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ ಸಾಯರಾನ್. ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ರಡ್ತಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಅನಿಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ವಿಸರ್ತಾಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾರ್‍ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದುಖಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಅನಿಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.

ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ‘ಕಿತ್ಲೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತೆ ದೀಸ್! ಆನ್, ಮಾಂಯ್, ರುಬಿ, ಮರಿಯಾ… ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉರಯ್ಲಾ. ಸಾಯರಾನ್ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪಯ್ಸ್, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗಿಜೆ’.

‘ಪುಣ್ ಅನಿಲಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ? ತಾಚೆ ವೀಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಜಿವಾಕ್, ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಬಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂ? ನಾ, ತಾಕಾ ವ್ಹರಿಜೆ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸುಖ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಭೆಶ್ಟಿ. ಅನಿಲಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಸುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಜೊ?’

‘ಸಾಯರಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತುಂ ಸಕ್ಶಿಗೀ?’ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೊ ತುಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚರ್ತಾ ಆನಿ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರ್ತಾ. ಮನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾ. ನಾ, ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತುಕಾ ನಾ’.

‘ನಾ, ಹಾಂವ್ ವೆತಲೊಂಚ್. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ದುಖ್ ಶಿವಾಯ್ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ನಾ, ಜೀವನಾಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ’.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಲಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅನಿಲ್ ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ನೀದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

“ಅನ್ನೀ, ಯೇ ಪುತಾ. ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಯಾಂ.” ತಾಕಾ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಗ್ವಲೆಂ ತೆಂ.

“ಊಹುಂ.” ಅನಿಲಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ಅಂಕಲಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ, ಚೊರಾ. ತಾಕಾ ಧೊಶಿನಾಕಾ.” ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಅನಿಲ್ ಆಯ್ಕಲೊನಾ.

“ಯೇನಾಂಯ್? ರಾವ್, ತುಕಾ ಕಾಫಿ ದೀನಾ.”

ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸಾಯರಾ, ಧರ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್.” ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ‘ಸಾಯರಾಬಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಿಸರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅನಿಲಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಹಾತ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಅನಿಲಾಕ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಬಾಗ್ವತಾನಾ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಶಿಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

‘ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆ. ಮುಖಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾಚಿ ವಳಕ್ ವಿಸ್ರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಯೆತ್’. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತಾ ದೆಖೊನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ. ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸತ್ತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ತೆಂ ವೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

‘ನಾ, ಚಡ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಯರಾ ಪಾರ್ಕಿತಾ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್; ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜೆ’. ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾಂಚ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ತಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ಪಾರೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ತೊ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಟನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.

ಲೋವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ವೋಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕೆಶೆ ಊಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ವಲ್ಲಿ, ತುಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಾ.” ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ರಾಕ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. “ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಜಾಲಾಂ ಪಳೆ.”

“ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಸಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಯ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ,

“ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.” ತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ನಿದಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ.” ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ.

“ವೊಗೊಚ್ ನಿದೆ.” ತಾಕಾ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಆಜ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವತಾಂ’. ಸಾಯರಾ ವೆತಚ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತೊ ರಾತ್ಚೆಂ ಉಟ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಜಳ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಅನಿಲ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ನಿದಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅನಿಲಾ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಚೊ ತಾಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ತೊ. ಅನಿಲಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಲ್ಯಾಂಪಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ.

“ವಲ್ಲಿ, ತೂಂ?”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ.

“ಹಿಂ ಕಸಲಿಂ ಚೊರ್ಪಣಾಂ!” ಸಾಯರಾನ್ ಉಟೊನ್ ಕುಡಾಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್. ತುಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ವಲ್ಲಿ?” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಬರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ಆಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಜಾಗ್ರತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚುಕ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ಜಾಪ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

ಸ್ಟೆನಿ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ವಲ್ಲಿ?” ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಬಾಯೆ, ಹಾಂವ್ ಚೋರ್ ನ್ಹಯ್.”

“ಚೋರ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಕೋಣ್?”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ” ಖರ್ಕಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ. “ತುಜೆಂ ಮನ್ ಧಾರುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲೆಂ ಕಠೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುಂಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾನಾ ಅನಿಲಾಕ್‍ಯೀ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ?”

“ಸ್ಟೆನಿ..? ಕೋಣ್..? ಸ್ಟೆನಿ..?” ಘಡ್ಬಡೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಯ್ಲಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಕಾ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೆ ಖಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್ತಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರೇಗ್ ತುಂ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಯ್. ಮರಿಯಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಚೆ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬೂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊಣೀ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್ತಿಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರಡ್ಲೊಯ್? ಕಾಲ್ ವರೇಗ್ ತುಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊಂಕ್ ತುಂ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ಸಾಯರಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಹೀನ್ ತುಜಿ ಆಲೋಚನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ವರೇಗ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಖ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಸಾಂಗ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಆನಿಕೀ ತುಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ?” ತಾಚ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

“ಸ್ಟೆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್‍ಮೂ? ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂಚ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುಜ್ ಸಕ್ತಾ. ಜಾಪ್ ದೀ, ಸ್ಟೆನಿ. ಮೊನೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಂ ವೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ವಚ್.” ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

“ಸಾಯರಾ, ತುಜೆರ್ ರಾಗ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಅಪ್ರಾಧಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ತುಕಾ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಆದ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಗರ್ವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಲಾ. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸೊನ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಖಯ್ಲೆಂ! ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರೂಪ್… ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ಆಕರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ ನಾ.”

ಸಾಯರಾ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ತಿಂ ಉಬಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಯ್.”

“ಸಾಯರಾ” ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಸರಳಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆನಿ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ…”

“ಸಾಯರಾ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜತಾಂ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಸಾಯರಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸತಾನಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿಲ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ‘ಮಮ್ಮಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ ಸಂಪ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳವ್ಯೆತ್.

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News