Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 30: ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : December 7, 2021 at 6:03 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 30
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 30 – ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಎಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ಕುಂವರ್ನಿ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಸೊಚ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್. “ವ್ಹಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಭಾಗಿ ಘರಾಂತ್, ಆಬ್ಳೆ, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್, ವೀರ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ ಜಮೊ. ತಾಂಕಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ‘ನಮೋ’.”

“ಸರ್ದಾರಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ತಸಲ್ಯಾ ವಂದನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ನಾಚ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಪರ್ತಿಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ತರ್ಕಾಂತ್ ತುಮಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ರಾವೊನ್. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಂತ್ ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ!” ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್. “ನಾ, ಆಮಿ ತರ್ಕ್ ಕರಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾನ್ ದಿಲಾ. ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಯಾತ್!”

“ಹುಕುಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಟ್ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಮ್ಚೊ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ – ಜೀವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಬಾರಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಸೊ ಅಪಾಯಾಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಆಜ್‍ಚ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ…” ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ: “ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನೊಂ… ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಾ… ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್…”

“ನಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್…”

“ತುಮಿ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾತ್ – ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಮಾನಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ – ಸಮಾಜೆಚಿ ಆನಿ ಸಮಡ್ತಿಚಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್! ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್.

“ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಧಯ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೊಲ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಮಿ ‘ನಸ್ರಾನಿ’ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ – ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಸಂಬಂಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ – ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ. ಜಶೆಂ ಎದೊಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಫುಡೆಂಯೀ, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಸಂಬಂಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಕೆದಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಉಪ್ಕಾರ್! ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ – ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪಾಳುಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಥೆಂಬೊ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ತರ್, ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ‘ಉಪ್ಕಾರ್’ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ!”

“ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ವಾ ವಿವರ್ ತರ್ಕ್ ಕರುನ್ ವೇಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಚತ್ರಾಯೆಚಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಮಿ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್. “ತುಜಿ – ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ…”

“ಮಾನಿನಿ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸಮೇಸ್ತ್ ಆಮಿ, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ವರ್ತವ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಆಮಿ ತುಮಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಬೋಧನಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ’ ಸರ್ದಾರಾ” ಹಾಸ್ಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್‍ಚ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕೃತಕ್ ವಾ ಕಪಟಿ ಶೇಲೆ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್‍ಯೀ ಅಮ್ರುಕಿ ಹಾಸೊನ್, ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ತಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಉಲೊಣೆಂ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ:

“ತುಮ್ಚಿ – ತುಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಆಮ್ಕಾಂ – ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ, ಕಾಮ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲಾಂ, ಜಿ ರುಜ್ವಾತ್, ಆಬ್ಳೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ದೇವೆರೆಬೈಲಾಂತ್, ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಜಮಾತ್.”

“ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್. “ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ – ಉಜೊ ಆನಿ ತಲ್ವಾರಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ – ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ತಾ… ತ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಲ್ವೊಂಚೊ ನಾ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ, ರೊಮಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ…”

Join our Budkulo Club in Clubhouse

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್, ಮಾನಾನ್. “ವಾಜ್ಬಿ, ತುಜೆಂ ಉತಾರ್. ಸತ್ರಾ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾನ್ ತಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಉಬಾರುನ್ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್. ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಥಂಯ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರಶಿಂನಾಂತ್; ತಿ ಪರ್ತೊಂಚಿ ನಾ ಸಂಸಾರ್ ಸರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಬಗಾರ್, ವಾಡೊನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತೆಲಿ, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ರಗ್ತಾಂತ್… ಹೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್…”

“ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ಚ್ ತೆಂ ಸತ್ ಸಂಪದತಾ – ಭಾಗಿ ಆಮಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸಂತೊಸಾನ್ ರಡೊನ್ ನಾಕಾಂ ಪಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗುನ್ ಕಠಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಯೀ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲೊ. ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಘಟನಾಂತ್, ಮಹಂತನಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಮಾನಿನ್ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶೇಷಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್, ಖುದ್ದ್ ಮೊರ್ನಾ ಕಡೆನ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ತೊ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ, ಪ್ರಾಸಿ ಆನಿ ಮಧುರ್ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್, ತಾಣೆಂ ಹರ್ದೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಅಪಾಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಕೃತಾರ್ಥ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್:

“ಸರ್ದಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾ!” ಅನುಕಂಪನಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ವೀರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಆಮ್ಚೆ ದುಬಾವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿಯಾತ್, ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ದಿಯಾತ್.”

“ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಸೊನ್. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ಸರ್ಶಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. “ಕಾವೂರಾಂತ್ಲೊ ಸಿಂಹ್ ತುಂ; ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ ಅಲಂಕಾರ್ ತುಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಹುಕುಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾತ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉರಯಾತ್. ಸುಂಕೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಬಂಧಡೆ ವರ್ವಿಂ ರಿತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಆನಿ ವಾಂಜ್ಡ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ, ಪರತ್ ಭರ್ತಿ ಆನಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಉರೊಂದಿ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಆನಿ ತುಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೊಲ್ಯೆ ಸಿನೊಲೆ ಖಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ – ತಶೆಂ ಜಾಂವ್!”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್… ತಶೆಂ ಜಾಂವ್!” ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ವಾ ಭಿತರ್, ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್, ಉಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೊ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್, ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ – ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯ್ ಆಮಿ ಥಾರಾಯಾಂ.”

“ಕಸಲೊ ತೊ ವಿಷಯ್?”

“ಸಿನೊಲೆಚೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾವೂರ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆನ್, ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್.”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿಚೆರ್, ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾಚಿ ದೀರ್ಘ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. “ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ ಇರಾದೊ ಜಾರಿ ಜಾಲಾ. ಶಿವಾಯ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಘಾತಾನ್, ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೊಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್…”

“ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ವ್ಹಯ್, ಜೊಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದೃಢ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್, ತುಮ್ಚೆರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್ ರಾಯಾ, ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “… ‘ಸಿನೊಲ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಯಾ – ಹೊ ಆರಂಭ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ, ತ್ಯಾಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್!”

“ಎದೊಳ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಫುಡ್ಲ್ಯೊಯೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೇಂವ್ದಿ, ತವಳ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ಮೂ – ಆಮಿ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆಜ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಝಡ್ತಿ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ – ಕಾವೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಚಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್, ಕಾಲ್ ದೇವೆರೆಬೈಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ ಜಮ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.”

“ತರಿಪುಣ್, ತಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಝಡ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ ಹಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್.

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಜ್ಜಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾತ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಮಾವ್ಳೊ ಇತ್ಲೊ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ…”

“ತಿಣೆಂ ಘುಟ್ ಫೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್!” ಉಪ್ರಾಂತ್, ವ್ಹಳೂ, “ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!” ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಆಯ್ಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಕಾರ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಜಾಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚಡ್ ಪ್ರಬಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್‍ಭಾಟಾಂನಿ ಲೆಗುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂಚೆರ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಡ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಖುರಿಸ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚೊ ಶಾಶ್ವತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆ.”

ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ, ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಅವ್ಗಡಾಂ ಆನಿ ಅಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಜಿತ್ತೆಂ ಕೀಟ್ ತಾಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಜಳಿತ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ – ತ್ಯಾಚ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಭಿತರ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೆಲಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಘಾಮಾನ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಮಂದಿರಾಂತ್, ಕೆನರಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್-ಸ್ಥಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

“ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ – ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ – ಕಾಪ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮೆಳೊನ್ ಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ವರ್ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಚಿಕ್ಕೆ ಲಜೆವ್ನ್‍ಸೊ. ವ್ಹಳೂ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚೊಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್…”

“ತಸಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿತಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್, ದೊಡ್ತೆಂ ಕಾರಣ್ ತುಕಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟೊನ್, ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ರಜಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ಆಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆತಲೊಂ – ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್, ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್‌ಯೀ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ‘ಭೊಂವೊಂಕ್’ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೋ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ, “ಆಜ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಭಿತರ್, ಪಟ್ಟಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಧರಿಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಣಿಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್… ಕೈದಿ ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ರಾಕುಸಾಚೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ದೊಗಾಂಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್, “ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ. ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಿರಿಯಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಕ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಮಿರಿಯಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ಮಿರಿಯಮಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿಂ.

“ಮಿರಿಯಮ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆಖೊನ್ ಆಕಾಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಬಿಚಿ, ವೆರೊನಿಕಾಬಿಚಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಬಿಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ತೆಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ತಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಲಾಗಿಂ ಧರ್ಲೆಂ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಗೈರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಘಸ್ಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೊಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ” ಉಲೊ ದಿಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ – ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಾಂಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ತಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ದೊಡೆಂ ಕಾರಣ್ ತುಕಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್…” ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಕಡೆನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ – ಹೊ ವಿಷಯ್ ಹ್ಯಾ ದಾರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಕಿ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡನಾ ಜಾಂವ್ದಿ – ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆನ್, ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ!”

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಿಕಾ ತಸಲಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತರೀ, ಕಾರಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಬ್ಳೆ ಪಳೆಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ – ಹಸ್ಸನ್ ಭಾಯೀ, ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಆನಂದಾನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘಡಿಭರ್ ದಾಕಯ್… ಘುಟ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಸೊನಾ.”

ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್, ಗಂಭೀರಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಮಿರಿಯಮಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಿವ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ “ರಾವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೇಟೀ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಇಲೂದೆಚಿ ಚೋಳಿ, ಗರಿಯೊ (ಹುಕ್) ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ರಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಮಿರಿಯಾಳ್ಯಾ, ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ಘಾಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆ ಕಡೆನ್ ಬೋಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಬಾರೀಕ್ ಡಾಬ್ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಗಳಯ್ಲಿ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್, ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡ್ಲೊ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ… ದೆವಾ! ವ್ಹಯ್ – ಕಣ್ಗೆಚ್ಯಾ ಫುಲಾಪರಿಂ ಪೊಟಾರ್ ತೆಂ ಲಾಶೆಂ! ಚಿಮ್ಟೆನ್ ತಾಣೆಂ ತೊ ಖುರಿಸ್ ಧರ್ಲೊ… ವ್ಹಯ್, ತೊ ಜಾಣಾಂ – ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಶಿವಪ್ಪಾಚಾರಿನ್ ತೊ ಪೆಟುನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚೆರ್, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಮೇರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿಂ… ಜಾಕುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗಳ್ಳಿಂ. ಫುಗಾರ್ ತೊ ಜಾಲೊ, ಆನಿ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರಡ್ಲೊ – ಮ್ಹಣೊನ್, ಸುಸ್ಕಾರೊನ್… “ಬಾಯೆ… ಬಾಳಾ… ಮೇರಿ… ಪುತಾ… ಬಾಯೆ… ಮೇರಿ..!”

ತೆದೊಳ್ ವೊಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ಮೇರಿಯೀ ಆತಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತಾಚೆ ಕೋಮಲ್ ಬಾವ್ಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಕುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ ಕೋಣ್ ವಾ ರಡ್ತಾಲೆಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಆನಿಕೀ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಜೊಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ, ತುಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾಗಿ. ಖುರ್ಸಾಚೆಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಆಬ್ಳೆ, ಹಾಂಗಾಸರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲಾಂ.”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News