Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 31: ಅತ್ರೆಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರುಜ್ವಾತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : December 16, 2021 at 3:46 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 31
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 31 – ಅತ್ರೆಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರುಜ್ವಾತ್

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಖುರ್ಸಾ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಧುವ್ಡೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಉಮೆ ದಿತಾಲೊ, ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ:

“ಬಾಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ… ಶೆಕಿಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೆಂಯ್… ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ವ್ಹರೊಂ ಪುತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ..?”

“ತಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಮನ್ ದೀನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ವೀರ್ ಆನಿ ಧೀರ್ ಸರ್ದಾರ್ ತುಮಿ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಧುವ್ಡೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುವೆಂಯೀ ಮಿರಿಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ, ಘರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೆಂ ಘರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಆತಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ – ಆತಾಂ ಸಮೇಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಸೊನ್, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಯಾತ್.

“ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – ಸಿನೊಲ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಜಯ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಸೊಡಿನಾಯೆ.”

“ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಕರಿಜಾಯ್?” ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ದಗ್ದುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಚೆಂ ಧನ್, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಂಗೆ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಧಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೋಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆ, ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೈದಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ…”

“ಮೆಲೊ ತೊ ವಚೊನ್! ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪರ್ತುನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡಶೆನಾಂತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮಿಶ್ಯೊ ಪುಸುನ್.

“ಜಾವ್ಯೆತ್, ತೆ ಸಾಂಪಡ್ಚೆ ನಾಂತ್, ಆನಿ ಅಪಾಲಿಪಾ ತಾಂಚಿಂ ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂಯೀ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್, ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ – ಜೀವ್ ವಾ ಮೆಲ್ಲೆ – ಹಾಡುಂಕ್ ತೀಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ಕುರಿಯೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ತುಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆನಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾಬಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಡ್ಲೆ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾಯೆ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಸತೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

“ತಡಿಪಾರ್ – ಕೊಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ!? ಥುಕ್ಕ್!” ಥುಕ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್.

“ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್. “ತುಜೊ ವೀರಾವೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತಕ್ಲಿ ಘಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಿ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಟಿನಾಂವ್. ತುಜೊ ಭಾವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಲು ಪೀಂತ್, ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್, ಬಾಲ್ತು ಚೆಟ್ಣಿ, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ…”

“ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತುವೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್.

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪುಣೀ ಪಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾ ಮುಖಾರ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪೈಶಿಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

ಅಶೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂನಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಪಡನಾಶೆಂ ಭೋವ್ ಚುರುಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಿವಿ ದವರುಂಕ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್ ಗುಪಿತ್ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

“ಆನ್ಯೇಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಜೋಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈಗೆಲೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಿತಲ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣೀ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ವಾಸಿ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲೆ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ ಭಾವಾಂನಿ ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ವಿರೋಧ್ ನಹಿಂ – ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ತಾಣಿಂ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಹಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ತಿಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಪರ್ದೆಶಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚಿ ಭದ್ರತಾಯ್ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಹಟ್ಟಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ವಳ್ಕೊಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ಪಾಟಿಂ. ದೆಕುನ್, ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಏಕ್ ತಾಳಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ.” ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಿರಿಯಮ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್‍ಯೀ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್‍ಶಿ ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಅಮ್ರುಕೊ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ತಿ ತಾಳಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾವ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂಯೀ ತುಜೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಂಜೆಂತ್ ಕಲಾಸಿ ಜಾವ್ನ್, ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ತಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ತುಂ ಯೆತಾನಾ, ಮಿರಿಯಮ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ, ಕುಂವರ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸಾಶಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಿಶಿ ವೊಳಾಯ್ಲಿ.

“ಹುಂ!” ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಪುತಾ ಇಜ್ಜಾ ತುಂ? ತುಜೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾ.”

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಮ್ಶೆಲೆಂ. ಧರ್ಣಿಕ್ ತಿಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ. ಘಡಿಭರ್ ವೋಂಟ್ ತಿಣೆಂ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ:

“ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಖುಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂವೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಲಜ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿತಿತ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಿತ್? ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಂಯ್ ಸರೊನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್…”

“ತುಕಾ ಆಜ್‍ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀನಾ ಪುತಾ ಹಾಂವ್. ತುಜಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್.

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ. “ಆನಿ, ಆನಿ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಘಡಿಭರ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಭಾಕ್ರೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಚೊರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊ ವಿಶಯ್ ನೀಜ್‍ಗೀ ವಾ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಿಂತುನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ.

“ವ್ಹಯ್ – ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪೈ?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ.

“ದೆ-ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ… ಹಾ-ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ!” ಗಾಗೆಲೊ ಪೈ. “ಸ-ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್, ಹಾಂ, ಹಾಂವ್, ಗಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ಪಿಂತಾಚಿ ಭಾಚಿ, ಬಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ… ಹಾಂ…”

“ಏ ಕಣ್ಣೊಜ್ಯಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತ್.

“ಎವಾಂಚ್ಯಾ” ಧಯ್ರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ. “ತಸಲೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಮಾನ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಲೊಂ. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಕಾಳ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್, ಆನಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಫ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ತೊ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ… ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾ, ತುಕಾ ಮಾನ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್..!

ಅಶೆಂ, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಖರಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ, ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜನನ್ ಮರಣ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್‍ಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ಖಬರ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ, ಕಾಂಯ್ ತಿಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ತರ್ಕಾಂ ಜಾತಚ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆನಿ, ಆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಶಿಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಿಯಾಂ.”

ಮಟ್ವ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ತಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಫರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್, ಬೋಳೂರ್ಚೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಂ ಜಮವ್ನ್, ಧನ್ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಚೊ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಖಬ್ರಿ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಆತಾಂ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಣಿಂ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಚೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತೊ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಆನಿ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಟಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್, ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೊ ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚೊಯೀ ವಿಭಾಡ್ ಕರಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಹಜ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಲಾಲಿಂಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂನಿ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್.

“ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ, ಪುಣ್ ನಹಿಂ ಉಣೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಮರ್‌ಬಾಂಧಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್. “ಹ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಅರ್ಧ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ದುಮ್ಗಾಬಾ, ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆಂ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಾಕಯ್.”

“ತೆಂ ಅರ್ಧ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ನಾ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್. “ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಮಾಂಯ್ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ತೆಂ ದಿಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಬಾರೀಕ್ ಸರ್ಪಳಿ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲಿ. ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್, ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್, ಸರ್ಪಳೆಕ್ ತಿಣೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಪಳಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್, ಗಾಂಚ್ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸೊಡಯ್ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಆಸೊಂದಿ ತೆಂ ಅರ್ಧ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ – ಆನಿ ತುಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಹ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಝುಜೊನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸರ್ದಾರಾಂ ಕಡೆನ್…”

“ಪುಣ್ ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂ ದೊನೀ…” ವಿಚಾರ್ತಾಲಿ ತಿ.

“ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಪುಣ್ ಆಜ್ ನಹಿಂ. ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಧ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಧಯ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ವಾರೆಂಯೀ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೊ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಊಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ, ಆತಾಂ ಭಿಯಾನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ.

“ಸರ್ದಾರಾ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. “ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತರ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ..! ಕಾಂಯ್‍ಕಿಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ಕೋಣ್ ಗತ್..?”

ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನೀಜ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. ತೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸ್ಥಳ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಧರ್ತೊ, ಧಯ್ರ್ ದಿತೊ, ಭುಜಯ್ತೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್? ಪುಣ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಶೆವೊಟಿಂ, ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತೆಲಿ.”

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ತಿತ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತಿ ಭಿಯೆಲಿ. ಹಾ! ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನಾಹುತಾಕ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್, ಆಪುಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ತೊ ವೀರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ತಿ ಚುರ್ಚುರ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ – ದೆವಾ, ತಶೆಂ ಫಾವೊ ಕರ್ – ತ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಿ ಆಶೆನ್ ರಾಕ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ಮಾಗ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ತೆಲಿ!

ರಾತ್ ಚಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್, ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್, ಸವ್ಕಾಸ್, ತಿ ಜಮಾತ್ ಫಾಸ್ಳೊನ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲಿ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಪುಣ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಮಿರಿಯಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಮೊ ದಿಲೊ, ಆನಿ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, “ಮೆಳ್ತಾಂ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. “ಜಾಯ್ತ್, ರಾಕ್ತಾಂ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಕ್, ಭಾವಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. “ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೆಟನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ.”

“ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹುಕುಮ್ ದೀಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್. “ಆನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತುವೆಂಯೀ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಲ್ಲಾ-ದೇವ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂದಿ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಭಾಯೀ ಜಾಯ್ತ್. ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಯಾತ್. ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊಂದಿ. ಆನಿ… ತುಮಿ ಮುಖಾರ್ ವಚಾತ್. ವೆರೊನಿಕಾಬಿಕ್ ಹಾಂವ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾಂ. ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್…”

“ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಿಂ ನಾ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್. ಜಿ, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ.

* * * * *

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುವೆಂ. ಆಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ದೀರ್ಘ್ ಏಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಡೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಈದ್ಗಾ ದೊಂಗ್ರಿಯೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ವಾಟ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್, ತಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿಕಟ್ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್, ಕಾಪ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಳಾರಾಕ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಿವರ್ಸಿಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಘಟನಾಂ ಸಂಭವೊನ್, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್, ರಾತಿಂ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಿಯೆಕ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ, ತಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಆನಂದಾಚೊ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಥಳಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮಿಲಾಗ್ರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ನಾಳಿಂಕ್, ಪಿಕ್ಕಾಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಧಂಡಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಭುಂಯ್ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಈದ್ಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮಂದಿರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧನಾಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಾಗ್ಸರ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಂವ್ಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲೆ ಫಾಶೆಚೆ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್, ದರ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಯೀ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವತ್?

“ತುಕಾ ತರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾ – ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಉಲಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, “ತುಜಿ ಖುಶಿ ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸರಾಸರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಯಾರ್!”

“ಎಕ್ಲಿಚ್?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ!” ದೊಗಾಂಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

“ವೆರೊನಿಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ತಾಂ. ತುಜಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಫಕತ್ ತಿ ಏಕ್, ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಖಂತ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಜಾಯ್.”

“ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಲಾಗಿಂ ತೆಂಕೊನ್. “ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್, ತುವೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಜ್ಭಿ ನಹಿಂಗೀ?”

“ಪುಣ್, ಸಿನೊಲೆಚಿ ಅರ್ಲುಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ, ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ತರ್, ಹಾಂವ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಜ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ದುರ್ಬಳೊ ಜೀವ್…”

“ದುರ್ಬಳೊ! ಪರ್ತ್ಯಾನ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಉತಾರ್? ವೆರೊನಿಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್, ತುಜ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆನಿ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾಗಿ, ದುಸ್ರೊ ಮನಿಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ!” ತಿಣೆಂ ಅತ್ರ್‍ಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫುಡೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶಿಂಚ್ ತಿಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ – ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಖಬರ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಚಿ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ – ಹಾಂಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆನಿ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ.

“ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಸೊ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್. “ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೋವ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ಫಾವೊ… ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಆಂಜ್ಯಾ, ಕಾಪ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್, ಏಕ್ ನಹಿಂ, ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ!”

“ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್‍ಗೀ – ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತರ್ ತಿತ್ಲಿಂ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ವ್ಹಯ್, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್…” ಚಡಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News