Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 32: ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

Posted on : December 30, 2021 at 2:47 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 32 (ನಿಮಾಣೊ ಅವಸ್ವರ್)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 32 – ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್, ಈದ್ಗಾ ದೊಂಗ್ರೆರ್, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಅತ್ರೆಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಬಳಾನ್ ಚರ್ಲಿ ಆನಿ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತಿಂ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಖರೆಂ, ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣೆಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಯಮ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ (ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ) ಕಾಳಾ ತೆಕಿತ್, ದೆವಾ ಖಾತಿರ್, ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲೆಂ.

ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಕರ್ತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಕಾಪ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ – ತುಕಾಚ್…”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಇನಾಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಿ, ವೆರೊನಿಕಾ, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್… ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಉರ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವಚೊನ್ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ…”

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತೆಲಿಂ… ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲಿಂ…”

“ತಶೆಂ ಕರ್, ಮೊಗಾ… ಪರತ್ ಆಮಿ ಮೆಳಾಸರ್, ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ ಆಮಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಆಮ್ಚೆಂಯೀ ಘರ್…”

“ಬಾಂಧ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ.”

ತಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್, ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮಯಾರ್, ಸಬಾರ್ ಯುವಕ್ ಯುವತಿಯಾಂಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್, ದಂಡೊಣಿ ಆನಿ ಸ್ವ ತ್ಯಾಗ್ ತಾಂತುಂ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಥಳಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ – ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಫುಲೆಲಿ. ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲೆ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ದೈವಿಕ್ ಆಪವ್ಣಿಂಯೀ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆನಿ ರಜಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರೆರ್, ಈದ್ಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮಂದಿರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್, ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಉಮೆದ್ಭರಿತ್ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾ ಖಾಲ್, ರೊಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ವ್ಯಾಸಂಗ್ ಶಾಲಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ವ್ಹಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ರಗತ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಂಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್, ಚಡುಣೆಂ ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ – 1933 ಇಸ್ವೆಂತ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ, ನಂತೂರ್ ಪದ್ವಾರ್, ತ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಘೆವ್ನ್, ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್, ತಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ದುಖಾಂ ಉಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೊಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ತುಜಿ, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜತನ್ ಘೆ.”

“ಹುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ರಾಯಾ…”

“ಆನಿ ಉಬಿ ದವರ್ – ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಸಿನೊಲ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್, “ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಉಬಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮೊಗಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಖರಿಚ್ ಜಿವಿ ಆಸ್ತೆಲಿ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಲಿಜ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

* * * * *

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಜಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸವಾರ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್, ದೊನೀ ಮಂಜ್ಯಾಂಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸವಾರ್, ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಚಡ್ ತುರ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ಫಾವೊತೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಹಾಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾದಶಹಾಕ್ ಭೆಟೊನ್, ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಯೀ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಜರ್ ತೊ ಸಲ್ವತ್, ತರ್, ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಥಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪುಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾತೆಲಿ, ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ತಿಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಖಂತಿಚಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ.

ಸಿರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದೃಶ್ಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದೂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ನ್ ಬಾದಶಹಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚಿ ಮುಲಾಖತ್ ಲಾಭನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ದೂತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್‍ಚ್ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಂಕ್ ವಚೊನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ಪಯ್ಣಾಚಿ ಧುಳ್ ಧುವ್ನ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ತೊ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…”

“ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ತೊ ಗೆಲಾ ಖಂಯ್.”

“ದರಿಯಾ ದೌಲತ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ದರಿಯಾ ದೌಲತ್, ಹೈದರಾಲಿನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮಿಯೀ ಯಾ ಥಂಯ್ಸರ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೋನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದರಿಯಾ ದೌಲತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಆಮೊರೆಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದರಿಯಾ ದೌಲತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಖಳಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ವಳಕ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಕ್ವಲ್ ಸವಾರಾಂಕ್, ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ಮಂದಿರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕುಶಿನ್, ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆನ್ ಮಾಂಚೊ (ಸೊಪೊ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಾಂಚಾರ್, ಮಧೆಂ, ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಬಗ್ಲೆಂನಿ, ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಉಶ್ಯಾಂಚೆರ್, ಬಾದಶಹಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಸೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಧಾರ್ ಆನಿ ಕುಂದ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆರ್, ಭಾಲೆ ತೆಂಕುನ್ ವಾ ತಲ್ವಾರಿಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಮಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ರಾವೊನ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಖಳಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯಾಕ್, ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾಲೆ.

ವ್ಹಯ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಂಗಣಾಂತ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ – ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತೊ ಚಡ್ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ದೀವ್ನ್‌ಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗೊಮ್ಟ್ಯೊ ಲಾಂಬವ್ನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಗಿಳ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಉಬ್ಗಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಿಂಹಾಸಣಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಅರ್ಧೊ ಜ್ಹೆಮೆತಾಲೊ.

ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಶೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮೊಡಿಂ, ವಿಣ್ಗಿಂ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಧಲ್ತಾಲಿಂ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ, ವಿಶ್ವೆ ಕಾತ್ರೊನ್ ಆನಿ ಹಸ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಚೆಂಚೊನ್, ಭಾಕ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೆಂದು ಉಸ್ಳೊನ್, ರಗ್ತಾಂತ್ ಆನಿ ಧುಳಿಂತ್ ಕಸ್ತಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ಎಕಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ – ತಾಂತುಂ ತಾಕಾ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ಜೀವ್ ಕಾತ್ರೊನ್, ಸಂಸಾರಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಅಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಜಾಯ್ತಿಂ ದೆಖೊನ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಆನಿ ಜಿವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ – ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಸುಂತಾ ಕರಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಸಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸ್ತೀಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ – ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಚಲ್ಯೆತ್?

ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಘಡಿಭರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಸಿಂಹಾಸಣಾಚೆರ್ ಜೆಮೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್‍ಯೀ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘಡಿಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ – ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯೂಸುಫಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಲೊ. ದೀಶ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ವಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುದಿಯೆಚೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್, ಆಪ್ಸೊಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಲ್ಕುಲೊ ಚರ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಷ್ಟಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ತಾಕಾ ಕಶಿ ಮಾನ್ವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಥರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ – ಅಸಲೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ನಾ…” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊ.

ಆತಾಂ, ತಾಂಚಿ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬಂದ್ ಆವರಾ ಥಾವ್ನ್ – ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಂಗ್‍ಮಂಚಾಕ್ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಎಕ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್, ಎಕಾ ಗಾಡ್ವಾಕ್ ದೊರಿಯೆನ್ ವೋಡ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್, ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಲಿ ಏಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್, ಚಾಬ್ಕಾನ್ ಎಕೇಕ್‍ಚ್ ಮಾರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಪಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೊ. ರಗ್ತಾಳ್ಯಾ ಚಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್, ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ‘ದೆವಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿ.

ಗಾಡಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ತೆ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ರಾವ್ಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಮೊರೆಚೊ, ಆನಿ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಸಬ್ದ್ ಥಂಯ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ರಾವ್ತಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ನಾಡೊ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸುತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಥೊಡೆ ಅರ್ಧೆ ಪಿಕೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಖೊರ್ವಂತಾನ್ ಶಿಂಜುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಿಧಾನಾನ್ ತಾಚೊ ಸಕಯ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಾನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಗತ್ ಘೆಟೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಗತ್, ಘಾಮ್ ಆನಿ ಧುಳ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಂಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ತೆದೊಳ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಜಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಪುನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊತ್ವಾಲಾ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್? ಕಿತೆಂ ತಾಚೊ ಅಪರಾಧ್?”

“ತೊ ಎಕ್ಲೊ ನಸ್ರಾನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಉಟೊನ್, ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾನ್. “ಮೊಬ್ಲಿ ಅಂತೋನಿ ಶೆಣೈ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಹ! ತೊ ನಸ್ರಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂಚ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಪರಾಧ್…”

“ಖಬಡ್ದಾರ್! ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಆಯ್ಕಯಾಂ!” ಟಿಪ್ಪುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ, ತರೀ, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಠಿಣಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಮೆಲೊ. ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚಲನಾ ಜಾಲಿ. ಟಿಪ್ಪು, ರಾಗಾನ್ ಕಸಲಿಗೀ ಹುಕುಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ:

“ಸುಲ್ತಾನಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ದೊಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೊಬ್ಲಿ ಅಂತೊನ್ ಶೆಣೈ, ನೀಟ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಸಕಯ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಸಮ್ಜಲಿಂ.

“ಸುಲ್ತಾನಾ…” ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. “ತುಂ ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ… ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ತಾಂ – ಏ ಸೈತಾನಾ!”

ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಥರ್ಥರೊನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಯ್ಲಿಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಮೊಬ್ಲಿ ಅಂತೊನಿಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್, ಆಪ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಅನುಪ್ಕಾರಿ ತುಂ!” ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಅಂತೊನ್. “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಂ ವಿಸ್ರಲೊಯ್… ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕುಸ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ತುಂ ವಿಸ್ರಲೊಯ್… ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸೈನಾಂಕ್ ಲಡಾಯೆಂನಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಂ ವಿಸ್ರಲೊಯ್…”

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆರಾವ್ನ್, ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಬರಾಬರ್ ತ್ಯಾ ವೀರ್ ಮಾನಾಯಾನ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ:

“ಶಿರಾಪ್ ತುವೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್… ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ತುವೆಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯೊಯ್… ಆಮ್ಚಿ ಮಾನ್ ತುವೆಂ ಬಾಗಾವ್ನಾಂಯ್… ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ, ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್… ಆಮ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್… ಆಬ್ಳೆ, ಸೈತಾನಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೀರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಧ್ವಿಂಚ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ತುಜೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ… ತುಜೆಂ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ! ಜೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾ, ತೊಚ್ ದೇವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂದಿ…..”

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಗಳ್ಳೊ, ಆನಿ ಧಲೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಖಿಣ್‍ಭರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ವರ್ತೊ ದುಖ್ಲೊ, ತಸೊಚ್, ಗುಪ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮೊಬ್ಲಿ ಅಂತೊನ್ ಶೆಣೈಚಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ವೀರ್ – ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವೀರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ – ಸಾಂ ಸ್ತೆಫಾನ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್, ಸಾಂ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಂದಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್, ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಮೊಬ್ಲಿ ಅಂತೊನ್ ಶೆಣೈನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಬಾದಶಹಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಬಹಾದುರಾಕ್ ಸೆವಕಾಂಚೆಂ ವಂದನ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಬಾದಶಹಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿತಚ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉಶ್ಯಾಚೆರ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಸಿಂಹಾಸನಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್, ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್, ಮಂಚಾಚೆರ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್, ತೊ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ವಾಗ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಿಜ್ಕುರೊಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಯ್ ರುಂದಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆಬ್ಬೊಟಾಂ ಕಮರ್‌ಬಾಂಧಾಂತ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್…”

“ಜೀ, ಹುಜೂರ್!”

“ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುರ್ತಾನ್ ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ, ಕುರಿಯೆಲಾಂತ್, ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್.”

“ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಬಾರೀಕ್ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲೆ.

“ಚಡುಣೆಂ?” ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಚಾಟ್.

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಜಾಪ್. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಬಸೊನ್, ಫರ್ಮಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾಂ.”

“ವಿವರ್?”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಜೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಝಡ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೀರ್ಪ್, ಆನಿ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ – ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಪುಣ್ ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ಫರಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್?”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್, ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಶಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತಸಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಣೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್… ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಆನಿ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾವ್ಲೊ:

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್. “ತೆ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ಜಾತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಆನಿ ದುಖಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಯೋಜನಾಚಿ ನಹಿಂ… ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಬರೊ ನಹಿಂ…

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತುವೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾಯ್. ತರೀ ಕುರಿಯೆಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘಟನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುರಿಯೆಲಾಂತ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ನೀತ್ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೈಗಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೈಯದ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂತ್ ನಿತಿ ವಿಷಯಿಂ ಜಾತ್ ವಾ ಮತ್ ಬೇಧ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ…

“ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ನ್ಯಾಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಜಶೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ, ತಶೆಂಚ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂಸಾ ಆಧಾರಿನಾಯೆ… ಯೂಸುಫ್!”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ತುಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್. ಆಜ್ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್, ಆನಿ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೈದ್ ಕರಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಾಮಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್, ನಾಕ್ ಆನಿ ವೋಂಟ್ ಕಾತ್ರಯ್… ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ನೀತ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಮೀತ್ ಚುಕನಾಯೆ!” ಅಸಲ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ನಡ್ತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಗಾರಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಯೇ. ಕುರಿಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಂದಾಯೆಚೊ ಕಿಡೊ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ದರಿಯಾ ದೌಲತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಜೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಶೆವೊಟಿಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ.

-ಸಮಾಪ್ತ್-

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News